Buakabuluibua

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

 

Buakabuluibua 1

Dî dia ka mpala

1Buakabuluibua bua Yesu Kilisto buakamuha Nzambi bua kulesheye bahika bandi, malu mene adi ne bua kulua tshituha tshihi. Wakabutuma ne wakabumanyishila muhika wandi Yone kudi muanjelo wandi; 2nyeye wakamanyisha bantu di dia Nzambi ne dimanyisha dia Yesu Kilisto, malu onso akamoneye. 3Muntu udi ubala, ne badi bunvua mei a buambi ebu, ne badi balama malu adi mafundamu, badi ne disanka; bua tshikondo tshidi ha buihi.

4Yone kudi ekelesia muanda mutekete idi mu Asia, ngasa ikale kunudi ne ditalala, bia kudi Yeye udiku ne wakadiku ne udi ulua; ne kudi Nyuma muanda mutekete idi ku mpala kua nkuasa wandi wa butumbi; 5ne kudi Yesu Kilisto, mumanyishi wa kueyemena, muledibue diambedi wa ku bafue, ne mukokeshi wa bakelenge ba ha buloba. Kudi yeye udi utunanga, ne wakatuvua ku mibi yetu mu mashi andi mene; 6ne wakatuvuidisha bukelenge ne bakuidi kudi Nzambi wandi udi kabidi Tatu; kudi yeye mene kuikale butumbi ne bukokeshi tô ne tshiendelele. Amen. 7Tangilai, yeye udi ulua ne matutu; ne disu dionso nedimumone, ne bobo bine bakamutua difuma nebamumone; ne bisamba bionso bia ha buloba nebidile muadi bua bualu buandi. Bulelela. Amen.

8Mukelenge Nzambi udi wamba ne, Meme ndi A ne Z, ne udiku, ne wakadiku, ne udi ulua, Wa Bukole Buonso.

Bu muakaheta Yone buakabuluibua ebu

9Meme, Yone, muanʼenu wa ma Kilisto, ne muabanyanganyi nʼenu wa mu dikenga ne bukelenge ne ditantamana bidi mu Yesu, nakadi mu tshisanga tshidibo babikila ne Patemo, bualu bua dî dia Nzambi ne bua dimanyisha dia Yesu. 10Nakadi mu Nyuma dituku dia Mukelenge, ne nakunvua dî dikole ku nyima kuanyi, bu dia mpungi, 11diamba ne, Bualu bûdi utangila, ubufunde mu mukanda, ûtume kudi ekelesia muanda mutekete: ku Efeso, ne ku Semuna, ne ku Pêgamo, ne ku Tuatila, ne ku Sâdi, ne ku Filadelefia, ne ku Laodikiya. 12Nakatshinguluka bua kutangila dî diakakula nʼanyi. Hanakatshinguluka, nakamona bitekelu bia minda bia ngolo muanda mutekete; 13ne munkatshi mua bitekelu bia minda nakamona mukuabo mufuana muana wa muntu, muluate tshilulu tshifika tô ne ku makasa, ne munyungulula ne mukaba wa ngolo ha tshiadi tshiandi. 14Ne mutu wandi ne nsuki yandi yakadi mitoke tô bu miosa mitoke ya mikoko, bu neje mene; ne mesu andi akadi bu ludimi lua kahia; 15ne makasa andi akafuana tshiamu tshia mitaku tshibalakana, bu muditshi tshilengeshibua mu tshikutu; ne dî diandi diakadi bu tshiona tshia mai a bungi. 16Wakadi ne mitoto muanda mutekete mu tshianza tshiandi tshia balume, ne mukana muandi muakahatuka muele wa nvita mutue mutuisha nseke ibidi; ne mpala wandi wakadi bu diba hatemadi ne bukole buadi. 17Ne hanakamutangila, nakahona ku makasa andi bu mufue. Ne yeye wakateka tshianza tshiandi tshia balume hamʼbidi hanyi, wamba ne, Kutshinyi; meme ndi wa kumudilu ne wa kunshikidilu, 18ne Udi ne muoyo; nakadi mufue, ne mona, ndi ne muoyo tshiendelele, ne ndi ne nvungula ya lufu ne ya Muaba wa Bafue. 19Nunku, ufunde malu awakatangila, ne malu adiku, ne malu adi amba kulua ku nyima kuau: 20bualu busokoka bua mitoto muanda mutekete iwakatangila mu tshianza tshianyi tshia balume, ne bua bitekelu bia minda ya ngolo muanda mutekete. Mitoto muanda mutekete idi banjelo ba ekelesia muanda mutekete, ne bitekelu bia minda muanda mutekete bidi ekelesia muanda mutekete.

 

Buakabuluibua 2

Dî diakafundileye ekelesia wa ku Efeso

1Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Efeso ne,

Udi ukuata mitoto muanda mutekete mu tshianza tshiandi tshia balume, udi wenda munkatshi mua bitekelu bia minda muanda mutekete, udi wamba malu â ne, 2Ndi mumanye bienzedi biebe, ne mudimu webe mukole, ne ditantamana diebe, ne kuena mua kuitabusha bantu babi, ne wakateta badi badiamba ne, Tudi bapostolo, kadi kabena bapostolo, ne wakabasangana bena mashimi. 3Ne udi ne ditantamana, ne wakatuala majitu bua dina dianyi, ne kuakuhungila. 4Kadi ndi nʼebe bualu ebu ne, wakalekela dinanga diebe dia kumudilu. 5Nunku, uvuiuke kuwakuhona, ukudimune mutshima webe, ne enza midimu ya kumudilu, anyi nendue kûdi, nengumushe tshitekelu tshiebe tshia muinda mu muaba watshi, biwikala kui ukudimuna mutshima webe. 6Kadi udi ne bualu ebu, bua udi ne bienzedi bia Bena Nikalao lukuna, bindi nʼabi lukuna kabidi. 7Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia. Kudi udi uhita bukole, kudi yeye mene, nemuhe bua kudieye mutshi wa muoyo udi mu Paladiso wa Nzambi.

Dî diakafundileye ekelesia wa ka Semuna

8Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Semuna ne,

Wa Kumudilu ne Wa Kunshikidilu, wakadi mufue ne udi muikale ne muoyo kabidi, udi wamba malu â ne, 9Ndi mumanye dikenga diebe ne buhele buebe (kadi wewe udi mubanshi) ne bihendu bia badi badiamba ne, Tudi Bena Yuda, ne kabena Bena Yuda; kadi badi nsunagoga wa Satana. 10Kutshinyi malu audi wamba kukenga nʼau. Mona, diabolo udi wamba kuela bakuabo ba munkatshi muenu mu lukanu bua nuenu nutetshibue, ne nenuikale ne dikenga dia matuku dikumi. Wikale biebe ne dieyemena tô ne ku lufu, nunku nenkuhe tshifulu tshia butumbi tshia muoyo. 11Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia. Udi uhita bukole kena ukengeshibua ku lufu luibidi.

Dî diakafundileye ekelesia wa ka Pêgamo

12Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Pêgamo ne,

Udi ne muele wa nyiha mutue mutuisha nseke ibidi udi wamba malu â ne, 13Ndi mumanye kûdi wikala, kudi nkuasa mene wa bukelenge bua Satana; ne udi ulama dina dianyi bikole, ne kuakahidia ditabusha dianyi, nasha mu matuku a Antipa, mumanyishi wanyi, wanyi wa kueyemena, wakashihibua munkatshi muenu, kudi Satana wikala. 14Kadi ndi nʼebe malu manya-manya, bualu bua udi ne bakuabo aha badi balamata diyisha dia Belama, wakayisha Balaka bua kutekeye tshilenduishi ku mpala kua Bena Isalele, bua kudiabo bintu bishihela mpingu ne bua kuendabo masandi. 15Nunku kabidi, udi ne bakuabo badi balamata diyisha dia Bena Nikalao muomumue. 16Nunku, ukudimune mutshima webe; anyi nendue kûdi lubilu, ne nenduangane nʼabo nvita ne muele wa nvita wa mukana muanyi. 17Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia. Kudi udi uhita bukole, nemuhe tshituha tshia mana masokoka, ne nemuhe dibue ditoke, ne ha dibue dina dihia-dihia difundahu didi muntu kai mudimanye, anu yeye udi udiangata.

Dî diakafundileye ekelesia wa ma Tuatila

18Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Tuatila ne,

Muana wa Nzambi udi ne mesu andi mafuana ludimi lua kahia, ne makasa andi adi bu tshiamu tshia mitaku tshidi tshibalakana, udi wamba malu â ne, 19Ndi mumanye midimu yebe, ne dinanga diebe ne ditabusha diebe, ne dikuatshilangana diebe dia mudimu, ne ditantamana diebe, ne midimu yebe ya kunshikidilu idi ihita ya diambedi bungi. 20Kadi ndi nʼebe bualu ebu ne, udi witabusha mukashi au Izebele, udi udibikila muprofete mukashi; ne udi uyisha ne udi uhambuisha bahika banyi bua kuendabo masandi ne bua kudiabo bintu bishihela mpingu. 21Nakamuha musangu bua kukudimuneye mutshima wandi, ne kena musue kukudimuna mutshima bua masandi andi. 22Tangila, ndi muela mu bulalu, ne ndi ngela badi benda nʼandi masandi mu dikenga dikole, bikalabo kabai bakudimuna mitshima yabo bua bienzedi biabo. 23Nenfuishe bana bandi ne lufu, ne ekelesia yonso neimanye ne meme nyeye udi uteta meshi ne mitshima; ne nempe kudi muntu ne muntu wa munkatshi muenu difutu bu mudi midimu yandi. 24Kadi ndi ngambila nuenu, badi bashala mu Tuatila, kudi bungi buenu badi kabai ne diyisha edi, badi kabai bamanye malu male a Satana, mbu mudibo bamba ne, Tshiena nteka bujitu bukuabo hamʼbidi henu. 25Kadi tshinudi nʼatshi, nutshikuate bikole tô ne hanalua. 26Udi uhita bukole ne udi ulama midimu yanyi tô ne kunshikidilu, nemuhe bukokeshi ha mutu ha bisamba bia bende; 27ne yeye neabakokeshe ne dikombo dia tshiamu tshifike, bu mudi bifuadi bia mufumbi bidi bitshibuluka bihesa bihesa; bu munakangata kabidi bukokeshi kudi Tatu wanyi. 28Ne nemuhe mutoto wa nkesha. 29Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia.

 

Buakabuluibua 3

Dî diakafundileye ekelesia wa ka Sâdi

1Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Sâdi ne,

Yeye udi ne Nyuma ya Nzambi muanda mutekete ne mitoto muanda mutekete udi wamba malu â ne, Ndi mumanye midimu yebe ne bu mûdi ne dina dia udi ne muoyo, ne udi mufue. 2Wikale mutabale, ujadike bintu bidi bishala, biakamba kufua, bualu bua tshiakasangana midimu yebe mikale miakane tshishiki ku mesu kua Nzambi wanyi. 3Nunku, uvuluke bu muwakuangata ne muwakulua; ulame bûdi nʼabu, ukudimune mutshima webe. Nunku, biwikala kui utabala, nendue bu muibi, ne kuena umanya diba dindi ndua kûdi. 4Kadi udi ne mena manya-manya mu Sâdi a bakadi kabai banyanga bilulu biabo; nebende nʼanyi mu bilulu bitoke; bualu bua badi bakanangane bua kuenza nunku. 5Udi uhita bukole nealuatshishibue nunku ne bilulu bitoke, ne meme tshiena njimisha dina diandi mu mukanda wa muoyo nasha kakese, ne nenjukule dina diandi ku mpala kua Tatu wanyi, ne ku mpala kua banjelo bandi. 6Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia.

Dî diakafundileye ekelesia wa ku Filadelefia

7Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Filadelefia ne,

Udi wa tshijila, udi wa bulelela, udi ne luvungula lua Davidi, udi unzulula ne kakuena udi winshila, udi winshila ne kakuena udi unzulula, udi wamba malu â ne, 8Ndi mumanye midimu yebe (tangila, nakuteka tshibi tshiunzulula ku mpala kuebe, tshidi mukuabo kai mua kutshinshila) ne, Wewe udi ne bukole bukese, ne wakalama dî dianyi, ne kuakahidia dina dianyi. 9Mona, ndi nkuha ba mu nsunagoga wa Satana, ba munkatshi mua badi badiamba ne, Tudi Bena Yuda, ne kabena nunku, kadi badi bashima; mona, nembavuishe bua kuluabo ne bua kukukuilabo ku makasa ebe, ne bua kumanyabo ne nakukusua. 10Bualu bua wakalama dî dia kutantamana kuanyi, nenkulame kabidi ku diba dia kuteta, diodio didi diamba kulua kudi ba ha buloba bonso, bua kuteta badi bikala ha buloba. 11Ndualua lubilu, ukuate bikole tshiudi nʼatshi, bua muntu kanyengi tshifulu tshiebe tshia butumbi. 12Udi uhita bukole, nemuvuishe dikunshi mu ntempelo wa Nzambi wanyi, ne kena uluhukamu kabidi; ne neufunde dina dia Nzambi wanyi hamʼbidi handi, ne dina dia tshimenga tshia Nzambi wanyi, Yelushalema muhia-muhia mene, tshidi tshihueka hanshi, tshifuma mu diulu kudi Nzambi wanyi, ne dina dianyi meme dihia-dihia. 13Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia.

Dî diakafundileye ekelesia wa ku Laodikiya

14Fundila muanjelo wa ekelesia wa ku Laodikiya ne,

Udi Amen, mumanyishi wa kueyemena ne mulelela, tshibangidilu tshia bufuki bua Nzambi ne, 15Ndi mumanye midimu yebe, ne kuena nasha ku mashika nasha ku kahia. Nakadi kusua ne wikale nasha ku mashika anyi ku kahia. 16Nunku, bualu bua udi tshiuyuya, kui nasha ku mashika nasha ku kahia, nenkutuile mukana muanyi. 17Bualu bua udi wamba ne, Ndi mubanshi; ne, Nakuheta biuma; ne, Tshiena nkengela tshintu; ne kuena mumanye ne udi muena dikenga ne mukengedi wa luse, ne muhele ne mufofo ne butaka. 18Ndi nkulesha lungenyi lua kusumba ngolo kundi udi mulengeshibue mu kahia bua wewe ulue mubanshi, ne bivualu bitoke bua kudiluatshisha nʼabi bua bundu bua butaka buebe kabumueneki, ne buanga bua kulaba ku mesu ebe bua wewe umanye mua kutangila. 19Bungi bua bandi munange, ndi mbabela, ndi mbakengesha; nunku, wikale ne lukunukunu ne ukudimune mutshima webe. 20Tangila, ndi mudimanyike ku tshibi, ndi nkokelaku. Biunvua muntu dî dianyi, ne udi ungunzuluila tshibi, nembuele kudiye, nendie nʼandi bidia, ne yeye neadie nʼanyi. 21Udi uhita bukole nemuhe bua kushikameye nʼanyi mu nkuasa wa butumbi, bu munakatamba bukole ne munakashikama ne Tatu wanyi mu nkuasa wandi wa butumbi. 22Udi ne matshu unvue budi Nyuma wambila ekelesia.

 

Buakabuluibua 4

Yone udi umona malu manene a mu diulu

1Ku nyima kua malu â nakatangila, ne mona, tshibi tshiakadi tshiunzuluke mu diulu, ne dî dia kumudilu dinakunvua diakadi bu dia mpungi diakula neanyi, diamba ne, Ubande biebe kunu, ne nenkuleshe malu adi ne bua kulua ku nyima kua malu â. 2Mu diba adi mene nakadi mu Nyuma, ne mona, nkuasa wa butumbi wakashikikibua mu diulu, ne mukuabo wakadi mushikame ha nkuasa wa butumbi. 3Ne wakadi mushikamehu, mumueneke ku mesu bu dibue dia yasape ne dia sardoine, ne muanzankongolo wakadiku, munyunguluke nkuasa wa butumbi, mumueneke ku mesu bu émeraude. 4Nkuasa makumi abidi ne inai yakanyunguluka nkuasa wawa wa butumbi; ne ha nkuasa ya butumbi hakadi bakulu makumi abidi ne banai bashikamahu, baluatshishibue ne bivualu bitoke; ne ha mitu habo hakadi bifulu bia butumbi bia ngolo. 5Ne ku nkuasa wa butumbi kudi kuhatuka miele ya nvula, ne mei, ne mikungulu ya nvula. Minda muanda mutekete ya kahia idi itema ku mpala kua nkuasa wa butumbi, idi Nyuma ya Nzambi muanda mutekete. 6Ku mpala kua nkuasa wa butumbi kuakamueneka bu mai manene a ntalatala mafuane dibue ditoke tô; ne munkatshi mua nkuasa wa butumbi ne munyunguluka nkuasa wa butumbi muakadi bifukibue binai bidi ne muoyo biûle tente ne mesu ku mpala ne ku nyima. 7Tshifukibue tshia kumudilu tshiakadi bu nyama wa ntambue, tshifukibue tshibidi tshiakadi bu muana mulume wa ngombe, ne tshifukibue tshisatu tshiakadi ne mpala bu wa muntu, ne tshifukibue tshinai tshiakadi bu nyunyu wa mukanku wakadi uhahala. 8Ne bifukibue binai bidi ne muoyo, ku tshintu ne ku tshintu, bidi ne mahuahua asambombo, bidi biûle tente ne mesu mabinyunguluka bam bidi ne munda; kabiena ne dikisha munya ne butuku, biamba ne,

Wa Tshijila, Wa Tshijila, Wa Tshijila udi Mukelenge Nzambi wa Bukole Buonso, wakadiku ne udiku ne udi ulua.

9Ne hafila bifukibue bidi ne muoyo butumbi ne buneme ne disakidila kudi yeye udi ushikama ba nkuasa wa butumbi, kudi yeye udi ne muoyo tshiendelele, 10bakulu makumi abidi ne banai nebahone ku mpala kua yeye udi ushikama ha nkuasa wa butumbi, nebatendelele yeye udi ne muoyo tshiendelele, nebele bifulu biabo bia butumbi ku mpala kua nkuasa wa butumbi, bamba ne

11Wewe, Mukelenge wetu ne Nzambi wetu, udi muakane bua kuangata butumbi ne buneme ne bukole; bualu bua wewe wakafuka bintu bionso, ne bualu bua disua diebe biakadiku, ne biakafukibua.

 

Buakabuluibua 5

Mukanda wa bimanyishilu muandu mutekete

1Mu tshianza tshia balume tshia yeye wakadi ushikama ha nkuasa wa butumbi, nakatangila mukanda mufunda munda ne ha nyima hau, mulamika bikole ne bimanyishilu muanda mutekete. 2Nakatangila muanjelo mukole wela lubila ne dî dikole ne, Nganyi udi muakane bua kubulula mukanda, ne bua kulamuneye bimanyishilu biau? 3Ne kakuakadi umue, nasha mu diulu, nasha ha buloba, nasha munshi mua buloba, wakamanya mua kubulula mukanda anyi kûtangilabu. 4Ne nakatamba kudila bualu bua kabakasangana umue muikale ne buakane bua kubutuleye mukanda, nasha kutangilahu. 5Ne umue wa bakulu udi ungambila ne, Kudidi nasha; tangila, Nyama wa Ntambue udi wa mu tshisamba tshia Yuda, Muji wa Davidi, wakatamba bukole bua kubululeye mukanda ne bimanyishilu biau muanda mutekete. 6Nakatangila munkatshi mua nkuasa wa butumbi ne mua bifukibue bidi ne muoyo, ne mua bakulu, muana wa mukoko wakadi muimane bu mumane kushihibua, muikale ne nsengu muanda mutekete ne mesu muanda mutekete, bidi Nyuma ya Nzambi muanda mutekete idibo batuma ha buloba buonso. 7Wakalua, wakawangata mu tshianza tshia balume tshia yeye wakadi ushikama ha nkuasa wa butumbi. 8Ne hakangateye mukunda, bifukibue bidi ne muoyo ne bakulu makumi abidi ne banai bakahona ku mpala kua Muana wa Mukoko, muntu ne muntu muikale ne lunkombe, ne mpanza ya ngolo miûle tente ne mananashi a kuosha adi mitendelelu ya basanto. 9Badi bimba musambu muhia-muhia, bamba ne,

Wewe udi ne buakane bua kuangata mukunda ne bua kulamuna bimanyishilu biau. Bualu bua wewe wakashihibua ne wakasumbila Nzambi ba mu tshisamba tshionso, ne ba mu muaku wonso, ne ba munkatshi mua bantu bonso, ne ba munkatshi mua ditunga dionso, ku mashi ebe. 10Ne wakabayuisha bukelenge ne bakuidi kudi Nzambi wetu; ne bobo badi bakokesha ha buloba.

11Nakatangila kabidi, ne nakunua dî dia banjelo ba bungi banyunguluka nkuasa wa butumbi ne dia bifukibue bidi ne muoyo, ne dia bakulu, ne bungi buabo bakadi lubombo misangu lubombo, ne binunu bia binunu; 12bamba ne dî dikole ne,

Muana wa Mukoko wakushihibua udi ne buakane bua kuangata bukole ne bubanshi ne meshi, ne bukole ne buneme ne butumbi ne disankisha.

13Nakunvua tshintu tshionso tshifukibue tshidi mu diulu, ne tshidi ha buloba, ne tshidi munshi mua buloba, ne tshidi ha mai manene, ne bintu bionso bidimu biamba ne,

Disanka ne buneme ne butumbi ne bukokeshi bikale kudi udi ushikama ha nkuasa wa butumbi, ne kudi Muana wa Mukoko, tô ne tshiendelele.

14Ne bifukibue binai bidi ne musyo biakamba ne, Amen. Ne bakulu bakahona hanshi, bakakukuila.

 

Buakabuluibua 6

Muana wa Mukoko udi ulamina bimanyishilu muanda mutekete

1Nakamona bakalamuna Muana wa Mukoko tshimue tshia bimanyishilu muanda mutekete, ne nakunvua umue wa bifukibue binai bidi ne muoyo wamba dî dia bu mukungulu wa nvula ne, Lua. 2Nakatangila ne, mona, kabalu katoke, ne wakadi ushikama ha nyima haku wakadi ne buta, ne bakamuhesha tshifulu tshia butumbi; ne wakahatuka, muikale mutambi, ne bua kutambeye bakuabo bukole.

3Hakalamuneye tshimanyishilu tshibidi, nakunvua tshifukibue tshibidi tshidi ne muoyo tshiamba ne, Lua. 4Ne kabalu kakuabo kakaluhuka, kabalu kakunze mene; ne bakamuha yeye wakadi ushikama ha nyima haku bukole bua kumusheye ditalala ha buloba, ne bua bantu bashihangane; ne bakamuhesha muele wa nvita munene.

5Hakalamuneye tshimanyishilu tshisatu, nakunvua tshifukibue tshisatu tshidi ne muoyo tshiamba ne, Lua. Nakatangila, ne mona, kabalu kafike; ne wakadi ushikama ha nyima haku wakadi ne tshiamu tshia kuidikisha nʼatshi bujitu mu tshianza tshiandi. 6Nakunvua dî bu dia munkatshi mua bifukibue binai bidi ne muoyo diamba ne, Uhane tshihikilu tshikese tshia bié ku ndenalio,Dî didi dinarion, tshiamu tshia argent bu nfulanka ya bantu ba kale. ne bihikilu bikese bisatu bia seola ku ndenalio; ne kunyangi manyi ne nvinyo.

7Hakalamuneye tshimanyishilu tshinai, nakunvua dî dia tshifukibue tshinai tshidi ne muoyo tshiamba ne, Lua. 8Nakatangila, ne mona, kabalu ka tshitoketoke; ne dina dia wakadi ushikama ha nyima haku diakadi Lufu; ne Muaba wa Bafue wakalonda ku nyima kuandi. Ne bakabaha bukokeshi ha mutu ha tshituha tshinai tshia ba ha buloba, bua kubashiha ne muele wa nvita, ne tshiole, ne lufu, ne kudi nyama ya luonji ya ha buloba.

9Hakalamuneye tshimanyishilu tshitanu, nakatangila munshi mua tshioshelu mioyo ya bantu bakashihibua bua dî dia Nzambi, ne bua bumanyishi buakadibo nʼabu; 10ne bakadila ne dî dikole, bamba ne, O Mukelenge wa tshijila ne mulelela, udi windisha musangu bule munyi bua kulumbuluisha ne bua kutusombuela bua mashi etu kudi badi bikala ha buloba? 11Bakabahesha, muntu ne muntu, diyeka ditoke; ne bakabambila bua kuanza kuikisha tshituha tshihi tô ne hakumbashibua bahika nʼabo, ne bana babo ba mu Kilisto, badi balua kushihibua bu bobo.

12Nakatangila hakalamuneye tshimanyishilu tshisambombo, ne dikanka dinene dia buloba diakadiku; ne diba diakalua difike bu mudi tshilulu tshifike tshia miosa; ne ngondo mujima wakalua bu mashi; 13ne mitoto ya mu diulu yakahona hanshi ha buloba, bu mudi mutshi wa nfigi uhôka nfigi yau mibishi, haunyungushabo kudi tshihehele tshikole. 14Ne diulu diakûmushibua ku mukanda muvunga hauvungabo; ne mukuna munene wonso, ne tshisanga tshionso biakumushibua ha miaba yabi. 15Ne bakelenge ba ha buloba ne bakelenge bana ne tupitene tunene tua masalayi, ne babanshi, ne bakole, ne muhika yonso, ne mudishikamine yonso, bakadisokoka mu nyongolo ne mu mabue a mikuna minene. 16Ne badi bambila mikuna ne mabue ne, Nutuhukile, nutusokoke ku mesu kua udi ushikama ha nkuasa wa butumbi, ne ku tshishi tshia Muana wa Mukoko; 17bualu bua dituku dinene dia tshishi tshiabo diakulua, ne nganyi udi mua kushindama?

 

Buakabuluibua 7

Badi bamanye mua kushindama dituka diadia

1Ku nyima kua bualu ebu nakatangila banjelo banai bimana ku matengu anai a buloba, bakuate mpehele mai ya buloba, bua luhehele kaluhehi ha buloba, anyi ha mai manene, anyi ha mutshi. 2Nakatangila muanjelo mukuabo ubanda mulu, ufuma kudi kubanda diba, muikale ne tshimanyishilu tshia Nzambi udi ne muoyo; ne wakela dî dikole kudi banjelo banai bakadi baheshibua bukole bua kunyangabo buloba ne mai manene, 3wamba ne, Kanunyangi buloba, nasha mai manene, nasha mitshi, tô ne hatuamana kuteka tshimanyishilu ha mpala ha bahika ba Nzambi wetu. 4Nakunvua bungi bua bakatekabo tshimanyishilu, tshishikula tshimue ne mbombo mai ne binunu binai, bakatekabo tshimanyishilu ba mu tshisamba tshionso tahia bana ba Isalele. 5Ba mu tshisamba tshia Yuda, bantu lubombo ne binunu bibidi bakatekibua tshimanyishilu; Ba mu tshisamba tshia Lubena, lubombo ne binunu bibidi; Ba mu tshisamba tshia Gada, lubombo ne binunu bibidi; 6Ba mu tshisamba tshia Ashê, lubombo ne binunu bibidi: Ba mu tshisamba tshia Nafatale, lubombo ne binunu bibidi; Ba mu tshisamba tshia Manashe, lubombo ne binunu bibidi; 7Ba mu tshisamba tshia Simeona, lubombo ne binunu bibidi; Ba mu tshisamba tshia Lewi, lubombo ne binunu bibidi; Ba mu tshisamba tshia Yisakâ, lubombo ne binunu bibidi; 8Ba mu tshisamba tshia Zebulona, lubombo ne binunu bibidi; Ba mu tshisamba tshia Yosefe, lubombo ne binunu bibidi; Ba mu tshisamba tshia Benyamina, lubombo ne binunu bibidi bakatekibua tshimanyishilu.

9Ku nyima kua malu a nakatangila, ne mona, tshisumbu tshinene tshia bantu tshiakadi muntu kai mua kubala, munkatshi mua ditunga dionso, ne munkatshi mua bisamba bionso, ne bantu bonso, ne miaku yonso, bimana ku mpala kua nkuasa wa butumbi ne ku mpala kua Muana wa Mukoko, baluatshishibue maye, ka matoke, bikale ne malala a mabue mu bianza biabo. 10Ne badi bela di dikole, bamba ne,

Luhandu ndua kudi Nzambi wetu udi ushikama mu nkuasa wa butumbi, ne kudi Muana wa Mukoko.

11Ne banjelo bonso bakadi bimana banyunguluka nkuasa wa butumbi, ne bakulu ne bifukibue binai bidi ne muoyo; ne bakahona ku mpala kua nkuasa wa butumbi ha mpala habo, ne bakatendelela Nzambi, 12bamba ne, Amen, disanka ne butumbi ne meshi ne disakidila ne buneme ne bukokeshi ne bukole bikale kudi Nzambi wetu tô ne tshiendelele; Amen.

13Ne umue wa bakulu wakangandamuna dî ungambila ne, Aba badi baluatshisha ne mayeka matoke badi banganyi ne bakafuma kudi kunyi? 14Nakamuambila ne, Mukelenge wanyi, wewe udi mumanye. Wakangambila kabidi ne, Aba mbantu badi bumuka mu dikenga dinene, ne bakuvua mayeka abo, ne bakâtokesha mu mashi a Muana wa Mukoko. 15Bua bualu ebu badi ku mpala kua nkuasa wa butumbi wa Nzambi, ne badi bamukuatshila mudimu mu nya ne butuku mu ntempelo wandi; ne udi ushikama mu nkuasa wandi wa butumbi neashimike nsubu wandi wa tshilulu ha mutu habo. 16Kabena hikala ne nsala kabidi, kabena bikala ne nyota kabidi, ne diba kadiena dibosha, nasha luiya lukese; 17bualu bua Muana wa Mukoko udi munkatshi mua nkuasa wa butumbi neikale mulami wabo, ne neabalombole ku mishimi ya mai a muoyo; ne Nzambi neakuhule tshinsonshi tshionso ku mesu kuabo.

 

Buakabuluibua 8

Tshimanyishilu tshia muanda mutekete

1Hakasululeye tshimanyishilu tshia muanda mutekete, ditalala diakadi mu diulu bu tshituha tshia hankatshi tshia luhola lua diba. 2Ne nakatangila banjelo muanda mutekete batu bimana ku mpala kua Nzambi; ne bakabalesha mpungi muanda mutekete.

3Ne muanjelo mukuabo wakalua ne wakimana ku tshioshelu, wakadi ne tshikuhilu tshia ngolo tshia kuoshamu mananashi; ne bakamulesha mananashi a bungi bua kuasangisheye ne mitendelelu ya basanto bonso ha tshioshelu tshia ngolo tshiakadi ku mpala kua nkuasa wa butumbi. 4Ne muinshi wa mananashi au musangisha ne mitendelelu ya basanto, biakabanda ku mpala kua Nzambi, bihatuka mu tshianza tshia muanjelo. 5Ne muanjelo wakuangata tshibuhilu tshia kuoshamu mananashi; wakatshûsha tente ne kahia ka ha tshioshelu, wakatshiela ha buloba, ne mikungulu ne mei ne miele ya nvula ne kukanka kua buloba biakadiku.

6Ne banjelo muanda mutekete bakadi ne mpungi muanda mutekete bakadilongolola bua kuyela.

7Wa kumudilu wakela mpungi, ne mabue a nvula ne kahia bisangisha ne mashi biakadiku, biakedibua ha buloba, ne tshituha tshisatu tshia buloba tshiakoshibua, ne tshituha tshisatu tshia mitshi tshiakoshibua, ne mashinde mabishi onso akoshibua.

8Ne muanjelo muibidi wakela mpungi, ne kuakadi bu mukuna mimene mutemeshibue ne kahia wakedibua mu mai manene, ne tshituha tshisatu tshia mai manene tshiakalua mashi; 9ne tshituha tshisatu tshia bifukibue biakadi mu mai manene, biakadi ne muoyo mene, biakafua; ne tshituha tshisatu tshia matu tshiakabutudibua.

10Muanjelo muisatu wakela mpungi ne mu diulu muakahona mutoto munene mutema bu tshimunyi, wakahona ha tshituha tshisatu tshia misulu, ne ha mishimi ya mai; 11ne dina dia mutoto didi Bululu, ne tshituha tshisatu tshia mai tshiakalua bululu; ne bantu ba bungi bakafua bualu bua mai, bualu bua akavuishibua bululu.

12Muanjelo muinai wakela mpungi, ne tshituha tshisatu tshia diba tshiakakuambila, ne tshituha tshisatu tshia ngondo, ne tshituha tshisatu tshia mitoto; bua tshituha tshiabi tshisatu tshikale midima, ne bua munya wa dituku kautemi bu tshituha tshiadi tshisatu, ne butuku muomumue.

13Nakatangila, ne nakunvua nyunyu wa mukanku umuehele uhahala munkatshi mua diulu, wamba ne dî dikole ne, Mulau, mulau, mulau, kudi badi bikala ha buloba, bualu bua mei makuabo a mpungi ya banjelo basatu badi balua kuela.

 

Buakabuluibua 9

1Muanjelo muitanu wakela mpungi, ne nakamona mutoto mufuma mu diulu muhone ha buloba; ne bakamuha luvungula lua buina bua tshina tshidi katshi ne nshikidilu. 2Ne yeye wakunzulula buina bua tshina tshidi katshi ne nshikidilu; ne muinshi wa ku buina wakahatuka bu muinshi wa tshikutu tshinene; ne diba ne luhehele biakafikishibua ku muinshi wa ku buina. 3Ne mikumbi yakabatuka mu muinshi ha buloba; bakuiha bukole bu mudi tuminyiminyi tua ha buloba ne bukole. 4Bakayela mukenshi bua kainyangi mashinde a ha buloba, nasha tshintu tshidi tshiashi, nasha mutshi, kadi bua kunyangai anu bantu badi kabai ne tshimanyishilu tshia Nzambi ha mpala habo. 5Ne bukole buakuihebua kembua kubashiha, kadi bua bobo bakengeshibue ngondo itanu, ne dikenga diabo dikole diakadi bu dikenga didi kaminyiminyi kakengesha nʼadi muntu hamusumaku. 6Ne mu matuku au bantu nebakebe lufu, ne kabena balusangana nasha kakese; nebasue kufua, ne lufu ludi lubaityema. 7Bifuanyikishi bia mikumbi biakadi bu tubalu tulongolola bua nvita; ne ha mitu hai hakadi bu mudi bifulu bia butumbi bifuana ngolo, ne mpala yai yakadi bu mpala ya bantu. 8Yakadi ne nsuki bu nsuki ya bakashi, ne menu ai akadi bu menu a nyama wa ntambue. 9Ne yakadi ne bibuikilu bia ha tshiadi bu bibuikilu bia tshiamu; ne tshiona tshia mahuahua ai tshiakadi bu tshiona tshia makalu a nvita, tshia tubalu tua bungi hanyematu lubilu bua kuya mu nvita. 10Yakadi ne mikila bu ya tuminyiminyi, ne tulonda; ne mu mikila yai mudi bukole buai bua kukengesha nʼabu bantu ngondo itanu. 11Idi ne mukelenge ha mutu hai, udi muanjelo wa tshina tshidi katshi ne nshikidilu; dina diandi mu muaku wa Bena Ebelu didi Abadona, ne mu muaku wa Bena Gelika didi Apoluona.

12Mulau wa kumudilu wakuhita; tangila, milau ibidi itshidi ilua ku nyima kua malu â.

13Ne muanjelo muisambombo wakela mpungi, ne nakunvua dî dia ku nsengu ya tshioshelu tshia ngolo tshidi ku mpala kua Nzambi, 14mukuabo wamba kudi muanjelo muisambombo, wakadi ne mpungi ne, Sulula banjelo banai badi basuika ku musulu mimene Pelata. 15Ne banjelo banai bakasuludibua bakadi balongolodibua bua luhola ne dituku ne ngondo ne tshidimu, bua kushiha tshituha tshisatu tshia bantu. 16Ne bungi bua misumba ya bena nvita ba ha tubalu buakadi mbombo ibidi misangu lubombo; nakunvua bungi buabo. 17Nunku, nakamona tubalu mu tshikena kumona, ne bakadi bashikama ha nyima hatu, bikala ne bibuikilu bia ha tshiadi bikunzubile, ne bia lubidibidi lua soufre; ne mitu ya tubalu idi bu mitu ya nyama ya ntambue, ne mukana muatu mudi muhatuka kahia ne muinshi ne soufre. 18Tshituha tshisatu tshia bantu tshiakashihibua ku bihuhu ebi, ku kahia ne ku muinshi ne ku soufre biakadi bihatuka mukana muatu. 19Bua bukole bua tubalu budi mukana muatu, ne mu mikila yatu; bua mikila yatu idi ifuana nyoka, ne idi ne mitu; ne tudi tukengesha nʼai bantu. 20Ne bantu bonso bakuabo bakashala kabai bashihibue mu bihuhu ebi, kabakakudimuna mitshima yabo bua midimu ya bianza biabo, bua kabakukuidi bademon, ne mpingu ya ngolo ne ya argent ne ya tshiamu tshia mitaku ne ya dibue ne ya mitshi, idi kayi mimanye mua kutangila, anyi kunvua, anyi kuenda; 21ne kabakakudimuna mitshima yabo bua mashihangana abo, nasha bua muhongo wabo, nasha bua masandi abo, nasha bua buibi buabo.

 

Buakabuluibua 10

Muanjelo wâkadi ne mukanda mukese

1Nakatangila muanjelo mukuabo mukole uhueka mu diulu, muluatshisha ne ditutu; ne muanzankongolo wakadi ha mutu handi, ne mpala wandi wakadi bu diba, ne makasa andi akadi bu ndimi ya kahia; 2ne wakadi ne mukanda mukese mubulula mu tshianza tshiandi, ne wakateka dikasa diandi dia tshianza tshia balume ha mai manene, ne dia tshianza tshia bakashi ha buloba, 3ne wakela dî dikole, bu muadi wa nyama wa ntambue; ne hakeleye dî diandi, mikungulu muanda mutekete yakakula mei ai. 4Ne hakakula mikungulu muanda mutekete, nakadi ngamba kufunda, ne nakunvua dî difuma mu diulu diamba ne, Teka tshimanyishilu ku malu akamba mikungulu muanda mutekete, kuafundi nasha. 5Ne muanjelo unakatangila muimane ha mai manene ne ha buloba, wakabisha tshianza tshiandi tshia bukole mulu; 6wakaditshiha kudi udi ne muoyo tshiendelele, wakafuka diulu ne bintu bidimu, ne buloba ne bintu bidihu, ne mai manene ne bintu bidimu, ne, Kakuena dishanguluka kabidi; 7kadi mu matuku a dî dia muanjelo wa muanda mutekete, hadiye wamba kuela mpungi, mpadi bualu busokoka bua Nzambi bushika, bu mudi lumu luimpe luakambileye bahika bandi, baprofete. 8Ne dî dinakunvua difuma mu diulu, mkadiunvua kabidi diakula nʼanyi ne dingambila ne, Ya wangate mukanda udi mubulula mu tshianza tshia muanjelo udi wimana ha mai manene ne ha buloba. 9Nakaya kudi muanjelo tunuambila bua kumpeye mukanda mukese. Ne wakangambila ne, Uwangate, ûdie; neuvuishe difu diebe bululu, kadi mukana muebe nemuikale mushemakane bu buitshi. 10Nakuangata mukanda mukese mu tshianza tshia muanjelo, nakûdia; wakadi ushemakana mukana muanyi bu buitshi; ne hanakaudia, difu dianyi diakavuishibua bululu, 11Badi bangambila ne, Bûdi nʼabu mbua kuamba dî dia Nzambi kabidi bua bantu ba bungi ne bisamba ne miaku ne bakelenge.

 

Buakabuluibua 11

Badi banyanga musoko wa tshijila ne ntempelo

1Ne bakumpa dilenga bu tshibangu, bangambila ne, Bika, widikishe ntempelo wa Nzambi ne tshioshelu, ne badi batendelelamu. 2Tshiendelu tshidi ha bule ha ntempelo, utshishîe ha bule, kutshîdikishi nasha; bualu bua bakutshiba bisamba bia bende; ne bobo nebadiate musoko wa tshijila munshi mua makasa abo ngondo makumi anai ne ibidi. 3Nempe bamanyishi banyi babidi bukole, ne nebambe dî dia Nzambi matuku tshinunu ne nkama ibidi ne makumi asambombo, baluatshisha bilulu bia miosa. 4Bobo badi mitshi ibidi ya oleve ne bitekelu bia minda bibidi, bidi bimana ku mpala kua Mukelenge wa buloba. 5Ne biasua muntu kubenzela bibi, kahia kadi kahatuka mukana muabo, kadi kashidisha badi nʼabo lukuna; ne biasua muntu kubenzela bibi, budiye nʼabu mbua kushihibua nunku, 6Bobo badi ne bukole bua kuinshila diulu, bua nvula kailoki mu matuku a mayisha abo a baprofete, ne badi ne bukole ha mutu ha mai bua kuândamuna mashi ne bua kukuma buloba ne bihuhu misangu yonso yasuabo. 7Ne hamanabo kushikisha bumanyishi buabo, nyama wa luonji udi uhatuka mu tshina tshidi katshi ne nshikidilu nealuangane nʼabo nvita, neabahite bukole, neabashihe. 8Ne bitalu biabo nebilale mu musesu wa musoko mimene, udibo babikila mu meshi a nyuma Sodoma ne Ejipitu, kuakadi kabidi Mukelenge wabo mushihibue ku mutshi mutshiamakane. 9Ne ba munkatshi mua bantu ne bisamba ne miaku ne matunga badi batangila bitalu biabo matuku asatu ne tshituha tshia hankatshi ha dituku, ne kabena bitabusha bua bitalu biabo biladikibue mu lukita. 10Ne badi bikala ha buloba badi basanka bua bualu buabo, ne badi banaya; nebatuminangane bintu bia disanka, bualu bua baprofete aba babidi bakakengesha badi bikala ha buloba. 11Ne ku nyima kua matuku asatu ne tshituha tshia hankatshi ha dituku, muhuya wa muoyo wa kudi Nzambi wakabuela munda muabo, ne bobo bakimana ne makasa abo; ne buowa bunene buakakuata bantu bakabatangila. 12Ne bakunvua dî dikole difuma mu diulu dibambila ne, Luai bienu kunoku. Ne bakabanda mu diulu mu ditutu; ne bakadi nʼabo lukuna bakabatangila. 13Mu diba adi dikanka dinene dia buloba diakadiku, ne tshituha tshia dikumi tshia musoko tshiakûhuka; ne bantu binunu muanda mutekete bakafua mu dikanka dia buloba; bakuabo bonso bakadi bashale bakatshinyishibua, bakatumbisha Nzambi wa mu diulu.

14Mulau muibidi wakahita, imona, mulau muisatu ulualua lubilu.

15Muanjelo wa muanda mutekete wakela mpungi; ne mei makole a mu diulu akalua, amba ne, Bukelenge bua ha buloba buakulua bukelenge bua Mukelenge wetu, ne bua Kilisto wandi, ne yeye neakokeshe tô ne tshiendelele.

16Ne bakulu makumi abidi ne banai, badi bashikama ku mpala kua Nzambi ha nkuasa yabo ya butumbi, bakahona ba mpala habo, bakatendelela Nzambi, 17bamba ne,

Tudi tukusakidila, Mukelenge Nzambi wa Bukole Buonso, udiku ne wakadiku; bualu bua wewe wakuangata bukole buebe bunene, ne wakakokesha. 18Ne ba mu bisamba bakadi ne tshishi, ne tshishi tshiebe tshiakalua, ne tshikondo tshia kulumbuluisha bafue tshiakalua, ne tshikondo tshia kufila bukenshi kudi bahika bebe, baprofete, ne kudi basanto, ne kudi badi batshina dina diebe, bakese ne banene; ne tshia kubutula badi babutula buloba.

19Ne ntempelo wa Nzambi udi mu diulu wakunzuludibua; ne mushete wa tshihungidi tshiandi mu ntempelo wandi wakamuenebua; ne miele ya nvula, ne mei, ne mikungulu, ne kukanka kua buloba, ne mabue a nvula, biakalua.

 

Buakabuluibua 12

Buatu bua mukashi, bua dragon, ne bua Muana

1Tshimanyinu tshinene tshiakamuenebua mu diulu, mukashi muluatshisha ne diba, ne ngondo munshi mua makasa andi, ne tshifulu tshia butumbi tshia mitoto dikumi ne ibidi ha mutu handi. 2Ne yeye wakadi ne difu, wakadi udila, muikale ne didinyenga dia kuleleye, ne mu dikenga dia kumuleleshabo. 3Ne tshimanyinu tshikuabo tshiakamuenebua mu diulu; ne mona, dragon mukunze, muikale ne mitu muanda mutekete ne nsengu dikumi, ne bifulu bia butumbi muanda mutekete ha mitu handi. 4Mukila wandi wakakoka tshituha tshisatu tshia mitoto ya mu diulu, ne wakayela ha buloba; ne dragon wakimana ku mpala kua mukashi wakadi wamba kulela, bua kudieye muana wandi hamuleleye. 5Yeye wakalela muana, muana mulume mene, udi ne bualu bua kukokesha bisamba bionso ne dikombo dia tshiamu; ne muana wandi wakakuatshibua mu diulu kudi Nzambi ne ku nkuasa wandi wa butumbi. 6Ne mukashi wakanyema mu tshihela, mudiye ne muaba mumulongoluela kudi Nzambi, bua kumudishaboku matuku tshinunu ne nkama ibidi ne makumi asambombo.

7Nvita minene yakadi mu diulu; Mikaele ne banjelo bandi bakaya kuluangana nvita ne dragon; ne dragon ne banjelo bandi bakaluangana nʼabo; 8ne kabakabahita bukole, ne kabakasangana muaba wabo mu diulu. 9Dragon munene wakedibua hanshi, nyoka au wa kale, yeye udi muidikibue ne, Diabolo ne Satana, mudingi wa ba ha buloba bonso; wakedibua hanshi ha buloba, ne banjelo bandi bakedibua nʼandi hanshi. 10Ne nakunvua dî dikole mu diulu, diamba ne, Katataka luhandu ne bukole ne bukelenge bia Nzambi wetu ne bukokeshi bua Kilisto wandi biakulua; bualu bua mubandi wa bana betu ba mu Kilisto, udi ubabanda ku mpala kua Nzambi wetu munya ne butuku udi wedibua hanshi. 11Ne bobo bakamuhita bukole bualu bua mashi a Muana wa Mukoko, ne bualu bua dî dia bumanyishi buabo; ne bobo kabakasua mioyo yabo tô ne ku lufu. 12Nunku, sankai bienu, mûlu ne nuenu badi bashikamamu. Mulau wikale ha buloba, ne kudi mai manene, bualu bua diabolo wakuhueka kunudi, muikale ne tshishi tshikole, mumanye ne, Udi ne musangu muihi.

13Hakatangila dragon ne, Nakuedibua ha buloba, wakakengesha mukashi wakalela muana mulume. 14Bakuhesha mukashi mahuahua abidi a nyunyu wa mukanku munene bua yeye ahahale mu tshihela ku muaba wandi, kudibo bamudisha tshikondo, ne bikondo, ne tshituha tshia hankatshi ha tshikondo bua kumukeye ku mpala kua nyoka. 15Ne nyoka wakela mai bu musulu mahatuke mukana muandi ku nyima kua mukashi, bua kumukokela ha musulu. 16Ne buloba buakakuatshisha mukashi, ne buloba buakabulula mukana muabu ne buakamina musulu wakatula dragon mukana muandi. 17Ne dragon wakafikila mukashi munda, wakaya kuluangana nvita ne tunkanunuina tuandi tuakashala, tudi tutumikila mikenshi ya Nzambi, ne tudi ne bumanyishi bua Yesu:

 

Buakabuluibua 13

1Ne wakimana ha lusenga lua ku mai manene.

Nyama wa luonji uhatuka mu mai manene

Nakatangila nyama wa luonji uhatuka mu mai manene, wakadi ne nsengu dikumi ne mitu muanda mutekete, ne wakadi ne bifulu bia butumbi dikumi ha nsengu yandi, ne ha mitu handi mena a kuhenda nʼau Nzambi. 2Ne nyama nuakatangila wakafuana nyama wa nkashama, ne makama andi akadi bu akama a nyama wa ours, ne mukana muandi muakadi bu mukana mua nyama wa ntambue; ne dragon wakamuhesha bukole buandi, ne nkuasa wandi wa butumbi, ne bukokeshi bunene. 3Nakatangila umue wa mitu yandi bu mudiu mutaha mputa wa lufu; ne mputa wandi wa lufu wakuma; ne ba ha buloba buonso bakakema ku nyima kua nyama, wa luonji; 4ne bakakukuila dragon bualu bua yeye wakahesha nyama wa luonji bukokeshi buandi, ne bakakukuila nyama wa luonji, bamba ne, Udi bu nyama wa luonji nganyi? Udi mua kuluangana nʼandi nganyi? 5Bakamuhesha mukana muambe malu manene ne bihendu bia kuhenda nʼabi Nzambi, ne bakamuhesha bukokeshi bua kuenzeye malu andi ngondo makumi anai ne ibidi. 6Ne wakabulula mukana muandi bua kubendeye Nzambi bihendu; bua kuhendeye dina diandi ne nsubu wandi wa tshilulu, bobo mene badi bikala mu diulu. 7Bakamuhesha bukole bua kuluanganeye ne basanto ne bua kubatambeye; bakamuhesha bukokeshi ha mutu ha tshisamba tshionso, bantu bonso, muaku wonso, ne ditunga dionso. 8Ne bonso badi bikala ha buloba nebamukukuile, muntu yonso udi kai ne dina difunda ku tshibangidilu tshia buloba mu mukanda wa muoyo wa Muana wa Mukoko udi mushihibue. 9Bikala muntu ne matshu, unvue biandi. 10Bikala muntu ubuesha bakuabo mu buhika, Uyaya mu buhika; bikala muntu ushiha bakuabo ne muele wa nvita, budiye nʼabu mbua kushihibua ne muele. Eku kudi ditantamana, ne ditabusha dia basanto.

Nyama wa luonji uhatuka mu buloba

11Nakatangila nyama wa luonji mukuabo uhatuka mu buloba, wakadi ne nsengu ibidi mifuane ya muana wa mukoko, ne wakakula bu dragon. 12Yeye udi wenzesha bukokeshi buonso bua nyama wa kumudilu ku mesu kuandi. Ne udi wenzesha buloba ne bonso badi bikalahu bua kukukuilabo nyama wa luonji wa kumudilu, wakadi ne mputa wa lufu mûme. 13Ne udi wenza bimanyinu binene, bua kuenzesha kahia mene bua kuhatukaku mu diulu ne kuhuekaku ha buloba ku mesu kua bantu. 14Yeye udi udinga bantu badi bikala ha buloba bualu bua bimanyinu biakadiye uheshibua bua kuenza ku mesu kua nyama wa luonji, wambila badi bikala ha buloba bua kuenzabo tshifuanyikishi tshia nyama wa luonji wakadi ne mputa wa muele wa nvita ne wakushala ne muoyo. 15Bakamuha bukole bua kutshihesheye muhuya, tshifuanyikishi mene tshia nyama wa luonji, ne bua tshifuanyikishi tshia nyama wa luonji tshiakule, ne bua kushihisheye bonso badi kabai bakukuna tshifuanyikishi tshia nyama wa luonji. 16Ne udi wenzesha bonso, ne bakese ne banene, ne babanshi ne bahele, ne badishikamine ne bahika, bua babahe tshimanyinu ha tshianza tshiabo tshia balume anyi ha mpala habo; 17bua kakuikadi muntu udi mua kusumba, nasha kuhana, anu udi ne tshimanyinu, dina mene dia nyama wa luonji, anyi nomba wa dina diandi. 18Eku kudi meshi. Udi ne dijingulula, abale biandi nomba wa nyama wa luonji; bualu bua udi nomba wa muntu; ne nomba wandi udi nkama isambombo ne makumi asambombo ne isambombo.

 

Buakabuluibua 14

Muana wa Mukoko muimane ha Mukuna wa Siona

1Nakatangila, ne mona, Muana wa Mukoko muimane ha Mukuna wa Siona, ne bantu tshishikula tshimue ne mbombo inai ne binunu binai bakadi ngandi, bikale ne dina diandi, ne dina dia Tatu wandi, mafunda ha mpala habo. 2Nakunvua dî difuma mu diulu, bu dî dia mai a muenji a bungi ne bu dî dia mukungulu munene; ne dî dinakunvua diakadi bu dia bimbi ba nkombe bimba ne nkombe yabo; 3ne badi bimba bu musambu muhia-muhia ku mpala kua nkuasa wa butumbi, ne ku mpala kua bifukibue binai bidi ne muoyo ne bakulu; ne kakuakadi muntu wakamanya mua kuyila musambu eu, anu bantu aba tshishikula tshimue ne mbombo inai ne binunu binai, bobo mene bakasumbibua mu ba ha buloba. 4Aba mbantu bakadi kabai banyanguka ne bakashi, bualu bua bobo badi mishikankunde ya tumama. Aba mbantu badi balonda Muana wa Mukoko kuonso kudiye uya. Bobo bakasumbibua munkatshi mua bantu, bua kuikala mamuma a kuhuola diambedi kudi Nzambi ne kudi Muana wa Mukoko. 5Ne mukana muabo kamuakasanganyibua mashimi; kabena ne tshilema.

Mei anai akunvueye mafume mu diula

6Nakatangila muanjelo mukuabo uhahala munkatshi mua diulu, wakadi ne lumu luimpe lua tshiendelele lua kuambileye badi bikala ha buloba, ne kudi ditunga dionso ne tshisamba tshionso ne muaku wonso ne bantu honso, 7udi wamba ne dî dikole ne, Nutshine Nzambi, numutumbishe, bualu bua diba dia dilumbuluisha diandi diakulua; nukukuile yeye wakafuka diulu ne buloba ne mai manene ne mishimi ya mai.

8Ne muanjelo mukuabo, muibidi wakalonda, wamba ne, Babulona munene wakuhuka, wakuhuka, wakunuisha bisamba bionso nvinyo wa tshishi tshia masandi andi. 9Muanjelo mukuabo, muisatu wakabalonda, wamba ne dî dikole ne, Biakukuila muntu nyama wa luonji ne tshifuanyikishi tshiandi, ne biangateye tshimanyinu ha mpala handi, anyi ha tshianza tshiandi, 10yeye kabidi, neanue nvinyo wa tshishi tshia Nzambi wakalongolodibua kai musangisha ne tshinga tshintu mu luhanza lua tshishi tshiandi; ne neakengeshibue mu kahia ne soufre ku mpala kua banjelo ba tshijila ne ku mpala kua Muana wa Mukoko. 11Ne muinshi wa kahia ka dikenga diabo udi ubanda tshiendelele; ne kabena ne dikisha munya ne butuku, bobo badi bakukuna nyama wa luonji ne tshifuanyikishi tshiandi, ne yonso udi wangata tshimanymu tshia dina diandi. 12Eku nkutantamana kua basanto, badi batumikila mikenshi ya Nzambi, ne ditabusha dia Yesu.

13Nakunvua dî difuma mu diulu diamba ne, Funda ne, Bafue badi bafua mu Mukelenge badi ne disanka katataka tô ne tshiendelele. Nyuma udi wamba ne, E, bua bobo bikishe ku midimu yabo, bienzedi biabo bidi biya nʼabo.

Tshikaminu tshia tshishi tshia Nzambi

14Nakatangila ne, mona, ditutu ditoke; ne nakatangila mukuabo mafuane muana wa muntu ushikama ha ditutu, muikale ne tshifulu tshia butumbi tshia ngolo ha mutu handi, ne muele mutuisha wa kunowa nʼau mu tshianza tshiandi. 15Muanjelo mukuabo wakaluhuka mu ntempelo, wela dî dikole kudi yeye wakadi ushikama ha mutu ha ditutu ne, Utume muele webe, unowe; bualu bua diba dia kunowa diakulua, bualu bua bintu bia ha buloba bia kunowa biakulua. 16Ne wakadi ushikama ha ditutu wakela muele wandi ha buloba, ne bintu bia ha buloba biakanowibua.

17Ne muanjelo mukuabo wakaluhuka mu ntempelo udi mu diulu, yeye kabidi, muikale ne muele mutuisha wa kunowa nʼau. 18Ne muanjelo mukuabo wakaluhuka mu tshioshelu, nyeye udi ne bukokeshi ha mutu ha kahia; ne wakela dî dikole kudi wakadi ne muele mutuisha wa kunowa nʼau, ne, Utume muele webe mutuisha wa kunowa nʼau, usangishe bisumbu bia tumuma tua nvinyo tua ku muonshi wa ha buloba; bualu bua tumuma tuabu tuakulua bimpe. 19Muanjelo wakela muele wandi wa kunowa nʼau ha buloba, wakahuola tumuma tua nvinyo tua ku muonshi wa ha buloba, wakatuela mu tshikaminu, tshikaminu, tshinene mene tshia tshishi tshia Nzambi. 20Bakadiata tumuma mu tshikaminu ha nyima ha musoko, ne mashi akahatuka mu tshikaminu, akabanda tô ne ku mionshi ya ku mbanga ya tubalu, ku ntanta wa kilometa nkama isatu.

 

Buakabuluibua 15

Banjelo muanda mutekete ne makenga muanda mutekete

1Nakatangila tshimanyinu tshikuabo mu diulu, tshinene ne tshia dikema: banjelo muanda mutekete bikale ne makenga muanda mutekete, adi a kunshikidilu, bualu bua kudiu kudi tshishi tshia Nzambi tshishika.

2Nakatangila bu mai manene a ntalatala masangisha ne kahia; ne nakatangila badi bahita nyama wa luonji, ne tshifuanyikishi tshiandi, ne nomba wa dina diandi bukole, bimane biabo ha mai manene a ntalatala, bikale ne nkombe ya Nzambi. 3Badi bimba musambu wa Mose, muhika wa Nzambi, ne musambu wa Muana wa Mukoko, bamba ne,

Mukelenge Nzambi wa Bukole Buonso, midimu yebe idi minene ne ya dikema. Wewe, Mukelenge wa bikondo, nshila yebe idi miakane ne ya bulelela. 4Mukelenge, nganyi udi kai utshina, udi kai utumbisha dina diebe? Bualu bua wewe nkayebe udi wa tshijila; bualu bua ba mu bisamba bionso nebalue ne nebakukuile ku mpala kuebe; bualu bua bienzedi biebe biakane biakumueneshibua.

5Ku nyima kua malu â nakatangila, ne ntempelo wa nsubu wa tshilulu wa bumanyishi wa mu diulu wakunzuludibua. 6Ne banjelo muanda mutekete bakadi ne makenga muanda mutekete bakaluhuka mu ntempelo, baluatshishibue mabue a mushinga mukole, matoke ne makenka, banyungulule ne mikaba ya ngolo ha biadi biabo. 7Ne tshimue tshia bifukibue binai bidi ne muoyo tshiakahesha banjelo muanda mutekete mpanza ya ngolo muanda mutekete miûle tente ne tshishi tshia Nzambi udi ne muoyo tshiendelele. 8Ne ntempelo wakûshibua tente ne muinshi wa ku butumbi bua Nzambi ne ku bukole buandi; ne nasha umue wakamanya mua kubuela munda mua ntempelo, tô ne hashika makenga muanda mutekete a banjelo muanda mutekete.

 

Buakabuluibua 16

Makenga muanda mutekete adi amueneka

1Nakunvua dî dikole difuma ku ntempelo diambila banjelo muanda mutekete ne, Yai bienu nuhongolole mpanza muanda mutekete ya tshishi tshia Nzambi ha buloba.

2Wa kumudilu wakaya, wakahongolola luhanza luandi ha buloba; ne mputa mibi idi isamisha bantu yakakuata bakadi ne tshimanyinu tshia nyama wa luonji ne bakadi bakukuila tshifuanyikishi tshiandi.

3Muibidi wakahongolola luhanza luandi ha mai manene, ne akalua mashi bu a muntu mufue, ne tshionso tshiakadi ne muoyo tshiakafua, bintu mene biakadi mu mai manene.

4Muisatu wakahongolola luhanza luandi ha misulu ne ha mishimi ya mai, ne mai akalua mashi. 5Nakunvua muanjelo wa mai wamba ne, Wewe udi muakane, udiku ne wakadiku, Wewe wa Tshijila, bualu bua wakalumbulula nunku. 6Bualu bua bakahongolola mashi a basanto ne a baprofete, ne wewe wakabahesha mashi bua kunua; badi bâkanyine. 7Nakunvua tshioshelu tshiamba ne, E, Mukelenge Nzambi, Wa Bukole Buonso, malumbuluisha ebe adi malelela ne makane.

8Muinai wakahongolola luhanza luandi ha diba, ne bakadihesha bakole bua kuoshadi bantu ne kahia. 9Ne bantu bakoshila ne luiya lukole; bakahenda dina dia Nzambi udi ne bukokeshi ha mutu ha makenga â; ne kabakukudimuna mitshima yabo bua kumutumbisha.

10Muitanu wakahongolola luhanza luandi ha mutu ha nkuasa wa butumbi wa nyama wa luonji; ne bukelenge buandi buakalua mîdima; ne bakadiangana ndimi yabo bualu bua dikenga, 11bakahenda Nzambi wa mu diulu bualu bua makenga abo ne bua mputa yabo; ne kabakakudimuna mitshima yabo bua bienzedi biabo.

12Muisambombo wakahongolola luhanza luandi ha musulu munene, Pelata; ne mai akadimu akûma bua nshila alongolodibue bua bakelenge badi bafuma kudi kuhatuka diba. 13Ne nakatangila nyuma ya bukoya isatu yakadi bu biula ihatuka mukana mua dragon ne mua nyama wa luonji ne mua muprofete wa mashimi. 14Bualu bua idi nyuma ya bademon idi yenza bimanyinu, idi iya kudi bakelenge ba ha buloba buonso, bua kubasangisha ku nvita ya dituku dinene dia Nzambi wa Bukole Buonso. 15(Tangila, ndi ndua bu muibi, Disanka didi kudi udi mutabale ne udi ulama bivualu biandi, hua yeye kendakanyi butaka ne bua kabatangidi bundu buandi.) 16Bakabasangisha mu muaba udibo babikila mu muaku wa Buena Ebelu ne, Ha-Megido.

17Wa muanda mutekete wakahongolola luhanza luandi mu luhehele, ne dî dikole diakahatuka mu ntempelo, difuma ku nkuasa wa butumbi, diamba ne, Buakuenjibua; 18ne miele ya nvula, ne mei, ne mikungulu biakadiku, ne dikanka dinene dia buloba diakadiku; kakuakadi dikanka bu nunku katshia bantu bikala ha buloba, dikanka dia bunene nunku ne dia bukole nunku. 19Ne musoko munene wakatahuluka mu bituha bisatu, ne misoko ya bisamba bia bende yakuhuka; ne Babulona munene wakavulukibua ku mesu kua Nzambi bua kumuhesha luhanza lua nvinyo ya bukole bua tshishi tshiandi. 20Ne tshisanga tshionso tshiakanyema, ne mikuna kayakasanganyibua. 21Ne mabue a nvula manene a bujitu bua ntalanta adi afuma mu diulu adi ahonena bantu; ne bantu bakahenda Nzambi bualu bua dikenga dia mabue a nvula; bualu bua dikenga diau diakatamba bunene.

 

Buakabuluibua 17

Mulau udi ukuata Mukashi wa Masandi Mimene

1Umue wa banjelo muanda mutekete bakadi ne mpanza muanda mutekete wakalua, wakakula nʼanyi, wamba ne, Lua biebe kunoku, nenkuleshe dilumbuluisha dia mukashi wa masandi munene udi ushikama ha mutu ha mai a bungi, 2udi bakelenge ba ha buloba benda nʼandi masandi, ne badi bikala ha buloba bakakuatshishibua ne nvinyo wa masandi andi. 3Yeye wakantuala mu nyuma ku tshihela: nakatangila mukashi mushikame ha nyima ha nyama wa luonji mukunzekunzu, mûle tente ne mena a kuhenda nʼau Nzambi, muikale ne mitu muanda mutekete ne nsengu dikumi. 4Mukashi wakadi muluatshisha ne bilulu bikunzubile ne bikunzekunzu, mulengeshibue ne ngolo ne mabue a mushinga mukole ne a perle, muikale ne luhanza lua ngolo mu tshianza tshiandi lûle tente ne malu a bukoya bua masandi andi. 5Ne ha mpala handi hakadi dina difunda ne, Bualu Busokoka, Babulona Munene, Mamu wa Bakashi ba Masandi, ne wa Binyangu bia ha Buloba6Ne nakatangila mukashi mukuatshike ne mashi a basanto, ne mashi a bamanyishi ba Yesu. Hanakamutangila, nakakema ne dikema dikole. 7Muanjelo wakangambila ne, Wakakema bua tshinyi? Nenkuambile bualu busokoka bua mukashi ne bua nyama wa luonji udi umutuala, udi ne mitu muanda mutekete ne nsengu dikumi. 8Nyama uwakatangila wakadiku ne kenaku, ne udi wamba kuluhuka mu dina didi kadi ne tshishikidilu, udi uya mu dibutuka. Ne badi bikala ha buloba nebakeme, badi kabai ne dina difunda mu mukanda wa muoyo ku tshibangidilu tshia buloba, nebakeme hatangilabo nyama wa luonji, bu muakadiyeku ne kenaku, ne neikaleku. 9Eku kudi dijingulula didi ne meshi: mitu muanda mutekete idi mikuna minene muanda mutekete, hadi mukashi ushikama; 10ne bakelenge muanda mutekete badiku; batanu bakumana kuhona, umue udiku, ne mukuabo kena muanze kulua; ne halueye, budiye nʼabu mbua kushala tshituha tshihi. 11Ne nyama wakadiku, ne kenaku, udi biandi mukelenge wa muanda mukulu, ne udi wa mu ba-muanda mutekete; ne udi uya mu dibutuka. 12Ne nsengu dikumi iwakutangila idi bakelenge dikumi badi kabai banze kuangata bukelenge, kadi badi bangata bukokeshi bu bakelenge, hohamue ne nyama wa luonji, luhola lumue. 13Bobo badi ne meshi amue, ne badi bahesha bukole buabo ne bukokeshi buabo kudi nyama wa luonji. 14Ne bobo nebaluangane nvita ne Muana wa Mukoko, ne Muana wa Mukoko neabahite bukole, bualu bua yeye udi Mukelenge wa bakelenge ne Nfumu wa banfumu; ne bantu badi nʼandi, babikidibue, ne basungidibue, ne ba kueyemena, nebahite bukole kabidi. 15Yeye wakungambila ne, Mai awakatangila, kudi mukashi wa masandi ushikama, adi bantu ne bisumbu bia bantu, ne bisamba, ne miaku. 16Ne nsengu dikumi iwakatangila, ne nyama wa luonji, nebikale ne mukashi wa masandi lukuna, nebimuvuishe bu tshintu tshia hatuhu ne butaka, nebidie munyinyi wandi, nebimushidishe ne kahia. 17Bualu bua Nzambi wakabuesha bualu ebu mu mitshima yabo bua kuenzabo mudiye wela meshi, ne bua kuikalabo ne meshi amue, ne bua kufilabo bukelenge buabo kudi nyama wa luonji tô ne hashika mei a Nzambi. 18Ne mukashi uwakatangila udi musoko munene udi ukokesha ku mutu kua bakelenge ba ha buloba.

 

Buakabuluibua 18

Kubutuka kua Babulona

1Ku nyima kua malu â nakatangila muanjelo mukuabo uhueka, uluhuka mu diulu, muikale ne bukokeshi bunene, ne buloba buakatemibua ne butumbi buandi. 2Wakela dî dikole, wamba ne, Babulona munene wakuhuka, wakuhuka, wakulua muaba wa bademon ne nsubu wa lukanu wa nyuma yonso wa bukoya, ne nsubu wa lukanu wa nyunyu yonso wa bukoya ne udi wa kukina. 3Bualu bua bisamba bionso biakuhuka ku nvinyo wa tshishi tshia masandi andi, ne bakelenge ba ha buloba bakenda nʼandi masandi, ne bangendʼa mushinga ba ha buloba bakalua babanshi ku bukole bua buneme buandi.

4Nakunvua dî dikuabo difuma mu diulu diamba ne, Bantu banyi, nuluhuke munkatshi muandi, bua nuenu kanuikadi ne buobumue nʼandi mu malu mabi andi, bua kanuangatshi makenga andi, 5bualu bua malu andi mabi akalungakana tô ne mu diulu, ne Nzambi wakuvuluka bienzedi biandi bibi. 6Numuheshe bu muakahesheye bakuabo, ne numuhitshishile dikenga diandi misangu ibidi bu mudi bienzedi biandi; mu luhanza muakasangishileye bakuabo makenga numusangishile makenga misangu ibidi. 7Bu muakaditumbisheye ne muakadinemesheye, bu nunku kabidi munuhe makenga ne madilu; bualu bua yeye udi udiamba mu mutshima wandi ne, Ndi mushikame mukelenge mukashi, tshiena mukashi wa mu lufuila, ne tshiena ntangila madilu tô kashidi. 8Bua bualu ebu makenga andi nealue dituku dimue, lufu ne madilu ne tshiole; nebamushidishe mu kahia, bua Mukelenge Nzambi udi umulumbuluisha udi mukole. 9Ne bakelenge ba ha buloba bakadi benda nʼandi masandi, ne bakadi banemeshangana nʼandi nebikale ne binsonshi, nebadile muadi bualu buandi, hatangilabo muinshi wa ku kuhia kuandi; 10nebimane ha bule bualu bua ditshina dia dikenga diandi, bamba ne, Mulau, mulau, musoko munene, Babulona, musoko mukole! Bualu bua dihisha diebe diakulua mu luhola lumue. 11Ne bangendʼa mushinga ba ha buloba badi ne binsonshi ne badi ne madilu bua bualu buau; bualu bua kakuena muntu udi usumba bintu biabo bia bungenda kabidi; 12bintu bia ngolo, bia argent, mabue a mushinga mukole, ne mabue a perle, ne bilulu bimpe bia line, ne bikunzubile bia soie, ne bikunzekunzu; ne mitshi ya mushindu wonso wa muhuya muimpe, ne luvu luonso lusonga lua mibanga, ne luvu luonso lusonga lua mitshi ya mushinga mutamba bukole, ne lua tshiamu tshia mitaku, ne lua tshiamu tshifike, ne lua marbre; 13ne kinamona, ne amomuma, ne musenga wa mananashi, ne manyi a mananashi, ne kamonyi ka muhuya muimpe, ne nvinyo, ne manyi a oleve, ne bukula bubotakana, ne blé, ne nyama idi ituala bujitu, ne mikoko; ne tubalu ne makalu ne bahika, ne mioyo ya bantu. 14Ne mamuma akasamina muoyo webe akasemena kule, ne bintu bionso biakadi bilengele ne bia buneme biakujimina kûdi, ne kabena babisangana kabidi tô tshiendelelele. 15Ne bangendʼa mushinga ba bintu ebi, bakavuishibua babanshi kudiu, nebimane ha bule bualu bua ditshina dia dikenga diau, bikale ne binsonshi ne badile muadi; 16bamba ne, Mulau, mulau, musoko munene, wakadi muluatshishe bilulu bia line bimpe, ne bikunzubile ne bikunzekunzu, mulengesha ne ngolo ne mabue a mushinga mukole ne mabue a perle! 17Bualu bua mu luhola lumue bubanshi bunene nunku budi bubutudibua. Ne kapitene konso ka buatu, ne muntu yonso udi wenda mu buatu mu muaba wonso, ne bendeshi ba matu, ne bonso badi baheta bidibo nʼabi bualu ku mudimu wa ha mai manene, bakimana ha bule, 18bakela mbila hakatangilabo muinshi wa kuhia kuau, bamba ne, Musoko kai udi bu musoko eu mimene? 19Bakela luhuishi ha mutu habo, ne bakela mbila, bikale ne binsonshi ne badila muadi, bamba ne, Mulau, mulau, musoko munene, muakadi bonso bakadi ne matu abo ha mai manene bavuishibue babanshi bualu bua mushinga wau mukole! Bualu bua mu luhola lumue wakubutudibua. 20Nusanke bua bualu buau, wewe diulu, ne nuenu basanto, ne nuenu bapostolo, ne nuenu baprofete; bualu bua Nzambi wakamulumbuluisha ne dilumbuluisha dienu.

21Muanjelo mukuabo mukole wakambula dibue bu dibue dinene dia kubela nʼadi, wakadiela mu mai manene, wamba ne, Nunku Babulona, musoko mimene, newedibue hanshi ne dihona dinene, ne kawena usanganyibua kabidi tshiendelele. 22Kabena bunvua dî dia bimbi ba nkombe ne dia bena misambu ne dia bedi ba nshiba ne ba mpungi munkatshi muebe kabidi tshiendelele; kabena basangana nsende, nasha wa mushindu wonso, munkatshi muebe kabidi tshiendelele; kabena bunvua tshiona tshia mpelu munkatshi muebe kabidi tshiendelele, 23ne dinkenka dia muinda kadiena ditema munkatshi muebe kabidi tshiendelele; kabena bunvua dî dia mubaki ne dia mubakibue munkatshi muebe kabidi tshiendelele; bualu bua bangendʼa mushinga bebe bakadi bakelenge bana ha j buloba; bualu bua ba mu bisamba bionso bakadingibua ku muhongo webe. 24Bakasangana mashi a baprofete ne a basanto ne a bonso bakashihibua ha buloba munkatshi muau.

 

Buakabuluibua 19

Ba mu diula badi batumbisha Nzambi

1Ku nyima kua malu â nakunvua dî bu dî dikole dia tshisumbu tshinene tshia ba mu diulu bamba ne,

Aleluya; Luhandu, ne butumbi ne bukole, mbia Nzambi wetu; 2bualu bua dilumbulula diandi didi dilelela ne diakane; bualu bua wakulumbuluisha mukashi wa masandi mimene, yeye wakanyanga buloba ne masandi andi, ne wakasombuela mashi a bahika bandi mualombe ku tshianza tshiandi.

3Bakuamba musangu muibidi ne, Aleluya. Ne muinshi wa kahia kuandi udi ubanda tô tshiendelele. 4Ne bakulu makumi abidi ne banai ne bifukibue binai bidi ne muoyo bakahona hanshi, bakatendelela Nzambi udi ushikama mu nkuasa wa butumbi, bamba ne, Amen; Aleluya. 5Dî diakahatuka ku nkuasa wa butumbi, diamba ne,

Nutumbishe Nzambi wetu, nuenu, bahika bandi bonso, badi bamutshina, bakese ne banene.

6Nakwmia dî bu dî dia tshisumbu tshinene tshia bantu, ne bu dî dia mai a bungi ne bu dî dia mikungulu mikole diamba ne, Aleluya, bualu bua Mukelenge Nzambi wetu, wa Bukole Buonso, udi ukokesha. 7Tusanke, tuikale ne disanka dinene, tumuhe butumbi, bualu bua dibaka dia Muana wa Mukoko diakulua, ne mukashi wandi wakudilongolola. 8Bakaha mukashi bua kudiluatshisheye ne tshilulu tshia line tshilengele, tshidi tshikenka ne tshitoke; bualu bua tshilulu tshia line tshilengele tshidi bienzedi biakane bia basanto.

9Yeye udi ungambila ne, Funda ne, Badi babikidibua ku bidia bia dibanji bia Muana wa Mukoko badi ne disanka. Yeye udi ungambila kabidi ne, Â adi mei malelela a Nzambi. 10Nakahona ku makasa andi bua kumukukuila. Yeye udi ungambila ne, Tangila bua wewe kuenji nunku nasha. Meme udi muhika nʼebe ne wa bana benu ba mu Kilisto badi ne bumanyishi bua Yesu; ukukuile Nzambi; bualu bua bumanyishi bua Yesu budi nyuma wa mei a baprofete.

Kulua Kua Yesu Kua Tshiakabidi

11Nakatangila diulu dibululuke; ne mona, kabalu katoke, ne wakadi ushikama ba nyima haku wakabikidibua ne, Wa Kueyemena ne Mulelela; ne mu buakane buandi udi ulumbuluisha ne udi uluangana nvita. 12Mesu andi adi ludimi lua kahia, ne ha mutu bandi hadi bifulu bia butumbi bia bungi; ne udi ne dinu difunda, didi muntu kai mudimanye, anu yeye nkayandi. 13Udi muluatshisha tshivualu tshidi tshimiamina mashi; dinu diandi didi dibikidibua ne, Dî dia Nzambi. 14Bena nvita ba mu diulu bakamulonda ba nyima ha tubalu tutoke, baluatshisha bilulu bia line bitoke ne bilengele. 15Muele wa nvita mutuisha udi uhatuka mukana muandi, bua kutaheye nʼau bisamba bia bantu, ne yeye neabakokeshe ne dikombo dia tshiamu; ne yeye udi udiata tshikaminu tshia bukole bua tshishi tshia Nzambi wa Bukole Buonso. 16Yeye udi ne dina difunda ha tshmialu ne ha tshibelu tshiandi ne, Nfumu wa Banfumu, ne Mukelenge wa Bakelenge.

17Nakatangila muanjelo umue muimane mu diba; ne wakela di dikole, wambila nyunyu yonso idi ihahala munkatshi mua diulu ne, Luai nudisangishe ku bidia binene bia Nzambi; 18bua nuenu kudia munyinyi wa bakelenge ne munyinyi wa tumanda tua masalayi, ne munyinyi wa bantu bonso, badishikamine ne bahika, ne bakese ne banene.

19Nakatangila nyama wa luonji ne bakelenge ba ha buloba, ne bena nvita babo, badisangisha bua kuluanganabo ne yeye wakadi ushikama ha nyima ba kabalu, ne kudi bena nvita bandi. 20Nyama wa luonji wakakuatshibua, ne bakamukuata ne muprofete wa mashimi wakenza bimanyinu ku mpala kuandi biakadingeye nʼabi bantu bakangata tshimanyinu tshia nyama wa luonji ne bakakukuila tshifuanyikishi tshiandi, bubidi buabo bakedibua ne muoyo mu dishiba dia kahia kadi katema ne soufre. 21Bonso bakashala bakashihibua ne muele wa nvita wa yeye wakadi ushikama ha nyima ha kabalu, ne muele mene wakahatuka mukana muandi; ne nyunyu yonso yakukutshishibua ne minyinyi yabo.

 

Buakabuluibua 20

Badi basuika Satana bidimu tshinunu

1Nakatangila muanjelo uhueka hanshi ufuma mu diulu, muikale ne luvungula lua ku dina didi kadî ne tshishikidilu, ne lukanu lunene mu tshianza tshiandi. 2Yeye wakakuata dragon, nyoka au wa kale, udi diabolo ne Satana, wakamusuika bidimu tshinunu, 3ne wakamuela mu dina didi kadî ne tshishikidilu, ne wakadînshila, ne wakamutekelahu tshimanyishilu ha mutu handi, bua yeye kadingi bisamba bia bantu kabidi, tô ne hashika bidimu tshinunu; ku nyima kua bualu ebu budiye nʼabu mbua kusuludibua tshituha tshihi.

4Nakatangila nkuasa ya butumbi, ne bakashikamahu, ne bakabaha bukole bua kulumbuluisha; ne nakatangila mioyo ya bakoshibua mitu bualu bua bumanyishi buabo bua Yesu, ne bualu bua dî dia Nzambi, ne bobo bakadi kabai bakukuna nyama wa luonji, anyi tshifuanyikishi tshiandi, ne hakadi kabai bangata tshimanymu ha mpala habo ne ha tshianza tshiabo; bobo bakikala ne muoyo, ne bakakokesha ne Kilisto bidimu tshinunu. 5Bafue bakuabo kabakikala ne muoyo anu hakashika bidimu tshinunu. Edi ndibika dia kumudilu dia ku lufu. 6Udi ne luseke luandi mu dibika dia ku lufu dia kumudilu udi ne disanka ne udi wa tshijila; lufu luibidi kaluena ne bukokeshi ku mutu kuabo; kadi nebikale bakuidi ba Nzambi ne ba Kilisto, ne nebakokeshe nʼandi bidimu tshinunu.

7Hashika bidimu tshinunu, Satana nealekedibue mu nsubu wandi wa lukanu, 8nealuhuke bua kudingeye bisamba bia ku matengu anai a buloba, Goga ne Magoga, bua kubisangisha hamue ku nvita, bungi buabo budi bu nsengu ya ku mai manene. 9Bakabanda ha buloba buonso, bakanyunguluka tshitudilu tshia basanto ne musoko munangibue; ne kahia kakahueka, kafuma mu diulu, ne kakabashidisha. 10Ne diabolo wakadi ubadinga wakedibua mu dishiba dia kahia ne soufre, kudi nyama wa luonji ne muprofete wa mashimi kabidi, nebakengeshibue munya ne bufuku tshiendelele.

Tshilumbuluidi tshia kunshikidilu

11Nakatangila nkuasa wa butumbi mimene mutoke, ne wakadi ushikamahu, wakanyemabo kudi buloba ne diulu ku mpala kuandi, ne kabakabisangena muaba kabidi. 12Nakatangila bafue, banene ne bakese, bimane ku mpala kua nkuasa wa butumbi; ne mikanda yakabuluibua, mukanda mukuabo wakabulula kabidi, udi wa muoyo; bakalumbuluisha bafue ku malu akadi mafunda mu mukanda, bu muakadi bienzedi biabo. 13Mai manene kabidi, akahatula bafue bakadimu, ne lufu ne Muaba wa Bafue biakahatula bafue bakadimu, ne bakalumbuluisha muntu yonso bu muakadi bienzedi biandi. 14Bakela lufu ne Muaba wa Bafue mu dishiha dia kahia. Elu ndufu luibidi, dishiba dia kahia mene. 15Bikala muntu kai musanganyibue mufunda mu mukunda wa muoyo, wakedibua mu dishiba dia kahia.

 

Buakabuluibua 21

Diula dihia-dihia ne buloba buhia-buhia

1Nakatangila diulu dihia-dihia ne buloba buhia-buhia; bualu bua diulu dia kumudilu ne buloba bua kumudilu biakumuka; ne mai manene kenaku kabidi. 2Nakatangila musoko wa tshijila, Yelushalema muhia-muhia, uhueka muluhuke mu diulu kudi Nzambi, muikale mulongolola bimpe bu mukashi mulengeshela mulume wandi. 3Nakinama dî dikole difuma mu nkuasa wa butumbi diamba ne, Tangilai, nsubu wa tshilulu wa Nzambi udi munkatshi mua bantu, ne yeye neikale nʼabo, ne bobo nebikale bantu bandi; ne Nzambi mume neikale nʼabo, neikale Nzambi wabo. 4Yeye neakuhule tshinsonshi tshionso ku mesu kuabo; ne lufu kaluena luikalaku kabidi; madilu kêna ikalaku kabidi, nasha muadi, nasha kanyinganyinga kabidi; malu a kumudilu akumuka. 5Yeye udi ushikama ha nkuasa wa butumbi, wakamba ne, Mona, ndi nvuisha bintu bionso bihia-bihia. Yeye wakuamba ne, Funda; bualu bua mei â adi mei a kueyemena ne malelela. 6Yeye wakangambila ne, Akuenjibua. Meme ndi A ne Z, tshibangidilu ne nshikidilu. Nempe udi ne nyota mai a ku mushimi wa muoyo tshianana. 7Udi uhita bukole neahiane bintu ebi; meme nengikale Nzambi wandi, ne yeye neikale muana wanyi. 8Kadi bua badi ne buowa, ne badi kabai ne ditabusha, ne bena tshikama, ne bashihianganyi, ne bena masandi, ne bena muhongo, ne batendeledi ba mpingu, ne bena mashimi bonso, luseke luabo neluikale mu dishiba didi ditema ne kahia ne soufre; didi lufu luibidi.

Yelushalema muhia-muhia

9Umue wa banjelo muanda mutekete bakadi ne mpanza muanda mutekete miûle tente ne makenga muanda mutekete a kunshikidilu, wakalua, wakakula nʼanyi, wamba ne, Lua biebe, nenkuleshe mukashi musela, mukashi wa Muana wa Mukoko. 10Wakaya nʼanyi mu Nyuma ku mukuna mimene ne mule, wakandesha musoko wa tshijila, Yelushalema, uhueka hanshi, uluhuka mu diulu kudi Nzambi, 11muikale ne butumbi bua Nzambi; ne dinkenka diau diakafuana dibue dia mushinga mutambe bukole, bu dibue dia yasape, ditoke tô bu ntalatala. 12Wakadi ne lumbu lunene ne lule; wakadi ne bibi dikumi ne bibidi, ne ku bibi banjelo dikumi ne babidi; ne mena mafundahu, adi mena a bisamba dikumi ne bibidi bia bana ba Isalele; 13ku esete kuakadi bibi bisatu; ne ku node, bibi bisatu; ku sude, bibi bisatu; ne ku wesete, bibi bisatu. 14Lumbu lua musoko luakadi ne bishimikidi dikumi ne bibidi, ne hamʼbidi habi hakadi mena dikumi ne abidi a bapostolo dikumi ne babidi ba Muana wa Mukoko. 15Wakadi wiyikila nʼanyi wakadi ne dilenga dia ngolo bu luidi lua kuidikisheye nʼalu musoko, ne bibi biau, ne lumbu luau. 16Musoko udi muibaka muakanangane ku matumba anai, ne bule buau budi muomumue ne butshia; ne wakidikisha musoko ne dilenga, kilometa binunu bibidi, nkama ibidi, makumi anai. Buludi ne butshia ne bule buau bidi muomumue. 17Wakidikisha lumbu luau, nkubita lukama ne makumi anai ne inai, luidikishilu lua muntu, ludi lua muanjelo. 18Bintu biakibakabo nʼabi lumbu luau biakadi bia yasape; musoko wakadi wa ngolo muimpe, mufuanangane ne ntalatala. 19Ne bishimikidi bia lumbu lua musoko biakalengeshibua ne mabue a mushinga mukole a mishindu yonso. Tshishimikidi tshia kumudilu tshiakadi tshia yasape; tshibidi tshiakadi tshia saphir; tshisatu tshiakadi tshia calcedoine; tshinai tshiakadi tshia émeraude; 20tshitanu tshiakadi tshia sardony; tshisambombo tshiakadi tshia sardoine; tshia muanda mutekete tshiakadi tshia chrysolite; tshia muanda mukulu tshiakadi tshia beryle; tshia tshitema tshiakadi tshia topaze; tshia dikumi tshiakadi tshia chrysoprase; tshia dikumi ne umue tshiakadi tshia byacinthe; tshia dikumi ne ibidi tshiakadi tshia amethyste. 21Bibi dikumi ne bibidi biakadi bia mabue a perle dikumi ne abidi; tshibi ne tshibi tshiakadi dibue dimue dia perle; ne musesu wa musoko wakadi wa ngolo muimpe bu ntalatala mutoke tô. 22Tshiakatangilamu ntempelo; bualu bua Mukelenge Nzambi wa Bukole Buonso, ne Muana wa Mukoko badi ntempelo wau. 23Musoko kawena ukengela diba, anyi ngondo bikenkamu; bualu bua butumbi bua Nzambi budi bûtemenamu, ne Muana wa Mukoko udi muinda wau. 24Ne ba ma bisamba nebendakane mu dinkenka diau; ne bakelenge ba ha buloba badi baluamu ne butumbi buabo. 25Ne bibi biau kabiena buhidibua mu munya, nasha kakese (bualu bua butuku kabuena buikalaku); 26nebaluemu ne butumbi ne buneme bua bisamba. 27Kakuena tshintu tshia tshianana tshidi tshibuelamu, nasha kakese; nasha muntu udi wenza bualu bubi ne mashimi; kadi anu badi ne mena abo mafunda mu mukanda wa muoyo wa Muana wa Mukoko nebabuelemu.

 

Buakabuluibua 22

1Wakandesha musulu wa mai a muoyo, matoke tô bu ntalatala, uluhuka mu nkuasa wa butumbi wa Nzambi ne wa Muana wa Mukoko 2munkatshi mua musesu wa musoko. Ku muelelu eu wa musulu ne ku muelelu wawa kuakadi mutshi wa muoyo, ukuama mamuma nsanzu dikumi ne abidi, ukuama mamuma au ku ngondo ku ngondo; mabeshi a mutshi akadi bua kuondaha nʼau bisamba. 3Mulau kawena wikalaku kabidi; nkuasa wa butumbi wa Nzambi ne wa Muana wa Mukoko neikalemu; ne bahika bandi nebamukuatshile mudimu; 4ne nebamone mpala wandi; ne dina diandi nedikale ha mpala habo. 5Kakuena kuikala butuku kabidi; ne kabena bakengela dinkenka dia muinda, nasha munya wa diba; bualu bua Mukelenge Nzambi neabatemene; ne bobo nebakokeshe tshiendelele.

Mei a kunshikidilu

6Yeye wakangambila ne, Mei â adi a kueyemena ne malelela; Mukelenge, Nzambi wa nyuma ya baprofete, wakatuma muanjelo wandi bua kulesheye bahika bandi malu adi ne bua kulua tshituha tshihi. 7Tangila, adi ndua lubilu. Muntu udi ulama mei a buambi bua mu mukanda eu udi ne disanka.

8Meme Yone nyeye wakunua ne wakatangila malu â. Ne hanakunvua ne hanakâtangila, nakahona bua kukukuila ku makasa a muanjelo wakandesha malu â. 9Yeye wakangambila ne, Tangila bua wewe kuenji nunku; meme ndi muhika nʼebe ne wa bana benu baprofete, ne wa badi balama mei a mu mukanda eu; ukukuile Nzambi.

10Yeye wakangambila ne, Kuteki tshimanyishilu ku mei a buambi bua mu mukanda eu; bualu bua tshikondo tshidi ha buihi. 11Udi kai ne buakane ikale kabidi ne malu adi kâi makane; udi mubiha avuishibue biandi kabidi mubiha; udi muakane ikale biandi kabidi ne malu makane; udi wa tshijila avuishibue biandi kabidi wa tshijila. 12Tangila, ndi ndua lubilu; ne difutu dianyi didi nʼanyi, dia kuhingishila kudi muntu ne muntu, bu mudi mudimu wandi. 13Meme ndi A ne Z, wa kumudilu ne wa kunshikidilu, tshibangidilu ne kunshikidilu. 14Disanka didi kudi badi buvua mayeka abo, bua bobo bikale ne bukokeshi bua kuluabo ku mutshi wa muoyo, ne bua kubuela ku bibi munda mua musoko. 15Ha bule hau hadi mbua, ne bena muhongo, ne bena masandi, ne bashihianganyi, ne batendeledi ba mpingu, ne muntu yonso udi musue ne udi ushima mashimi.

16Meme Yesu nakutuma muanjelo wanyi bua kunumanyisha malu â bua bualu bua ekelesia. Ndi muji ne kankanunuina bia Davidi, mutoto udi ukenka, wa nkesha.

17Nyuma ne mukashi musela badi bamba ne, Lua. Udi unvua, ambe biandi ne, Lua. Ne udi ne nyota, alue biandi; udi musue, angate mai a muoyo tshianana.

18Ndi manyisha muntu yonso udi unvua mei a buambi bua mu mukanda eu ne, Bikala muntu usangisha mei makuabo ha mutu hau, Nzambi neamusangishile makenga adi mafunda mu mukanda eu; 19ne bikala muntu umusha mei makuabo ku mei a mukanda wa buambi ebu, Nzambi neamumushile tshituha tshiandi ku mutshi wa muoyo ne ku musoko wa tshijila, ne ku malu mene adi mafunda mu mukanda eu.

20Yeye udi umanyisha malu â udi wamba ne, E, ndi ndua lubilu. Amen; lua, Mukelenge Yesu.

21Ngasa wa Mukelenge Yesu ikale ne basanto. Amen.