KOLOSAI

1 - 2 - 3 - 4

 

KOLOSAI 1

Paulo udi ubatumina muoyo

1Paulo, mupostolo wa Kilisto Yesu bua disua dia Nzambi, ne Timote, muanʼetu wa mu Kilisto, 2kudi badi mu Kolosai, basanto ne bana betu bananukidi ba mu Kilisto. Ngasa ikale kunudi ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu.

Paulo udi usakidila Nzambi bualu bua Bena Kolosai

3Tudi tusakidila Nzambi, Tatu wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto, tudi tunulombela Nzambi misangu yonso. 4Tuakulua lumu lua ditabusha dienu dia mu Kilisto Yesu ne bua dinanga dinudi nʼadi kudi basanto bonso, 5bualu bua ditekemena didi dinutekedibue mu diulu, dinuakadianjila kunyua lumu luadi mu di dia bushua dia lumu luimpe 6ludi lulua kunudi. Mbu mudilu mu buloba buonso kabidi lukuama mamuma ne ludiundadiunda bu mudilu luenza munda muenu kabidi, katshia ku dituku dinuakunvua ne dinuakamanya ngasa wa Nzambi mu bushua. 7Ebu mbu munuakamanya kudi Epafa, muhika nʼetu munanga, udi biandi muena mudimu munanukidi wa Kilisto bua bualu buetu. 8Yeye kabidi wakatulesha dinanga dienu dia mu Nyuma Muimpe.

Paulo udi ubalombela Nzambi

9Bua muanda eu, tuetu kabidi, katshia ku dituku dituakunvua lumu etu, katuena tulekela kutendelela Nzambi bua bualu buenu, ne kumulomba bua nuenu nûshibue tente ne kumanya kua disua diandi mu meshi onso ne dijingulula bia mu Nyuma; 10ne bua nuenu nuende mu bienzedi bidi biakanangane ne Mukelenge ku dimusankisha dionso, ne bua nuenu nukuame mamuma mu mudimu wonso muimpe, ne bua nuenu nudiundadiunde mu kumanya kuenu kua Nzambi; 11ne bua nuenu mikoleshibue ne bukole buonso, bu mudi bukole bua butumbi buandi, tô ne ku dinanukila dionso ne ku lutulu lusangisha ne disanka. 12Nusakidile Tatu, wakatuvuisha bantu badi mua kuikala babanyanganyi ba buhianyi bua basanto bua mu munya. 13Nyeye wakatuhandisha ku bukokeshi bua mîdima, wakatubuesha mu bukelenge bua Muana wa dinanga diandi, 14utudi ne kuhikudibua kuetu munda muandi, nkujimisha kua mibi yetu. 15Yeye udi tshifuanyikishi tshia Nzambi udi kai mua kumuenebua, muanʼa bute wa bifukibua bionso; 16bualu bua munda muandi muakafukibua bintu bionso bia mu diulu ne bia ha buloba, ne bintu bidi bimuenebua ne bintu bidi kabi bimuenebua, ne bidi nkuasa ya butumbi anyi makelenge anyi manfumu anyi makokeshi; bintu bionso biakafukibua ku bukole buandi ne bua bualu buandi. 17Ne yeye udi ku mpala kua bintu bionso ne bintu bionso bidi bikuatakasha munda muandi. 18Ne yeye udi mutu wa mubidi, ngekelesia mene: udi biandi tshibangidilu, muanʼa bute wa munkatshi mua bafue, bua yeye ikale ku mpala mu malu onso. 19Bualu bua Tatu wakasanka bua tshiuwidi tshionso tshia Bunzambi tshikale munda muandi; 20ne bua kulengeshisheye bintu bionso kudiye bua bualu buandi, yeye mumane kuvuisha ditalala ku mashi a ku mutshi wandi mutshiamakane; bua bualu buandi bua kulengeshisheye bintu bionso kudiye, ne bidi ha buloba ne bidi mu diulu. 21Ne nuenu, bakadi diambedimbedi ba bende ne bena lukuna nʼandi mu meshi enu bua bienzedi bienu bibi, 22katataka yeye wakulengeshangana nʼenu mu mubidi wandi wa ha buloba bualu bua lufu luandi, bua kunuteka ku mesu kuandi bu bantu ba tshijila, badi kabai ne tshilema ne badi kabai mua kubandibua ku mpala kuandi; 23binuananukila mu ditabusha, bajadikibua ne bashindikibue bikole, ne kanui basesuishibue ku ditekemena dia lumu luimpe lunuakunvua, luakambibua munkatshi mua bifukibua bionso munshi mua diulu; lunakavuishibua, meme Paulo, muena mudimu walu.

Paulo udi udiundisha lumu luimpe ne makenga and

24Mpindiu ndi nsanka mu makenga andi nʼau bua bualu buenu, ne ku luanyi luseke ndi nkumbasha mu muhidi wanyi makenga a Kilisto atshidi mashale bua mubidi wandi, ekelesia mene. 25Nakavuishibua muena mudimu wa ekelesia bu mudi bulami bua kudi Nzambi buakampeye bua bualu buenu, bua meme kukumbasha dî dia Nzambi mu kuamba kuanyi; 26didi bualu buakadi busokoka tô bidimu ne bikondo, kadi katataka buakumueneshibua kudi basanto bandi, 27kudibo kuakasua Nzambi kubamanyisha budi bubanshi hua butumbi hua hualu ebu busokoka munkatshi mua bisamba bia bende, budi Kilisto munda muenu, ditekemena dia butumbi. 28Nyeye utudi tuamba, tudimusha muntu yonso ne tuyisha muntu yonso mu meshi onso, bua tuetu tumanye mua kumuenesha muntu yonso muakane tshishiki mu Kilisto. 29Bua bualu ebu kabidi ndi ngenza mudimu bikole, ndi ntshinta bikole bu mudi kuenzesha kuandi kudi kuenza munda muanyi mu bukole.

 

KOLOSAI 2

1Bualu bua ndi musue nuenu mimanye bunene bua bukole bundi ntshinta nʼabu bua bualu buenu, ne bua badi mu Laodikiya, ne bua bonso badi kabai banze kuntangila ku mesu; 2bua mitshima yabo isambibue, bobo basuikakasha ku luse tô ne ku bubanshi buonso bua kumanya kujalama kua dijingulula diabo, bua bobo bamanye bimpe bualu bua Nzambi buakadi busokoka, nKilisto mene. 3Munda muandi mudi musokoka bibutshidibue bionso bia meshi ne bia lungenyi. 4Ndi ngamba bualu ebu bua muntu kanudingi ne mei a kunubomba nʼau. 5Bua bingikala tshi nʼenu mu mubidi wanyi, ntshidi nʼenu mu nyuma wanyi; ndi nsanka, ndi mona kudilongolola kuenu ne kutantamana kua ditabusha dienu dia mu Kilisto.

6Nunku, bu munuakitabusha Kilisto Yesu Mukelenge, nuikale nuende mu Kilisto; 7nuikale ne miji yenu miedibue munda muandi, nuikale nuashibue munda muandi, ne nuikale nujadikibue mu ditabusha dienu, bu munuakayishibua; nukumbane mu disakidila.

Kilisto udi utukumbana mu malu onso

8Nudimuke bua muntu kikadiku udi mua kununyanga ne nkindi yandi ne lubombo lua hatuhu, bu mudi bilele biamba kudi bantu, bu mudi mayisha a kumudilu a ha buloba, ne kembu mudi Kilisto mutuyiske. 9Bualu bua munda mua Kilisto nkayandi mudi muikale tshiuwidi tshijima tshia Bunzambi mu tshikadilu tshia mubidi. 10Ne nuenu nudi nûshibua tente munda muandi udi mutu wa makelenge onso ne makokeshi onso, 11unuakatengudibua munda muandi kabidi ne ditengula didi kadî dienjibua ne bianza mu diumusha dia malu a mubidi wa ha buloba, mu ditengula dia mu Kilisto. 12Nuakajikibua nʼandi mu dibatiza, munuakabishibua nʼandi munda muadi kabidi, bualu bua ditabusha dienu dia mu kuenza kua Nzambi wakamubisha munkatshi mua bafue. 13Nuenu kabidi, hanuakadi bafue bualu bua mibi yenu, ne hanuakadi kanui ne ditengula dia mibidi yenu, Nzambi wakunuvuisha muoyo hohamue nʼandi, yeye mumane kutubuikidila mibi yetu yonso; 14hakakuhuleye dibanda diakatufundilabo bua mikenshi, diakadi dituhisha, wakadiumusha munkatshi muetu, wakadikumina diodio ne milonda ku mutshi mutshiamakane. 15Hakadiumushileye makelenge ne makokeshi, wakamuenesha hatoke to, wakâkoka bu muatambi ku mutshi wandi mutshiamakane.

Bena Kilisto kabena ne bualu bua kulonda bilele bia hatuhu

16Nunku muntu kanulumbuluishi bualu bua bia kudia, anyi bua bia kunua, anyi bua dituku dia disanka dia bidia, anyi bua dituku diabala ngondo, anyi bua dituku dia Lumingu lua Bayuda; 17malu â adi mundidimbi wa malu alualua, kadi mubidi wau udi wa Kilisto. 18Muntu kanunyengi bukenshi buenu bualu bua kudihuekesha kuandi kudiye udisunguila, ne kukukuila kuandi kua banjelo, ne dilamata diandi dia mu bikena kumona, mûshibue hatuhu ku meshi andi a mubidi, 19udi kai ulamata Mutu, kudi mubidi wonso, mukoleshibue ne musuikakasha ku manungu ne mijilu, udiundaku ne kudiunda kua kudi Nzambi.

20Binuikala bafue ne Kilisto ku mayisha a kumudilu a ha buloba, ntshinyi tshinudi nuditekela ku nyima kua mikenshi ei bu munutshidi ne mioyo yenu mu buloba: ne, 21Kukuatshi, kulabudi, kulengi; 22(bintu ebi bionso nebijimine ne mudimu wabi) bu mudi mikenshi ne mayisha bia bantu? 23Bulelela, malu â adi ne tshileshilu tshia meshi mu ditendelela dia ku disua dia bantu, ne mu kudihuekesha ne mu kudikengesha kua mubidi; kadi kêna ne buimpe bua kukanda disankisha dia mubidi.

 

KOLOSAI 3

1Nunku binuikala babishibue hohamue ne Kilisto ku lufu, nukebe malu a mu diulu, mudi Kilisto, mushikame ku tshianza tshikole tshia Nzambi. 2Nuteke meshi enu ku malu a mu diulu, kanuateki ku malu a ha buloba. 3Bualu bua nuakafua, ne muoyo wenu udi musokoka ne Kilisto mu Nzambi. 4Hamueneshibua Kilisto udi muoyo wetu, hashishe nuenu kabidi nenumueneshibue nʼandi mu butumbi.

Bashihe malu mabi adi munda muabo, bangate malu mimpe a Nzambi

5Nunku nufuishe bituha bia mibidi yenu ya ha buloba: masandi, malu a bukoya, nkuka ya mubidi, disamina dibi dia mutshima, ne dikuma dia mutshima ku bintu didi kutendelela kua mpingu mene; 6bua malu â tshishi tshia Nzambi tshidi tshilua kudi bana ba buhidia; 7anuakendamu kabidi diambedi hanuakikala ne muoyo munkatshi mua malu â. 8Kadi katataka nudiumushile bienu kabidi malu â onso: lukuna, tshishi, lukinu, bihendu, mei a bundu mukana muenu. 9Kanushimianganyi, bualu bua nuakamana kuvula muntu mukulukulu ne bienzedi biandi, 10nuakaluata muntu muhia-muhia udi uvuishibua muhia-muhia mu dimanya dilelela, bu mudi tshifuanyikishi tshia Mumufuki. 11Nunku kakuena mua kuikala Muena Gelika ne Muena Yuda, Muena ditengula ne udi kai muena ditengula, musenshi, Muena Sekutia, muhika ne mudishikamine; kadi Kilisto udi malu onso ne udi mu malu onso.

12Nunku, bu munudi bantu basungula kudi Nzambi, ba tshijila ne bananga, luatai mutshima wa luse, ne wa dikuatshisha, ne wa kudihuekesha, ne wa kalolo, ne wa lutulu. 13Nuleshangane lutulu, nulekelelangane mibi yenu, hikala muntu ne mukuabo tshilumbu; bu muakanubuikidila Mukelenge mibi yenu; nuenu nuenze muomumue kabidi. 14Ha mutu ha malu â onso nuluate dinanga, didi tshisuikidi tshia malu onso a buakane buonso. 15Ne ditalala dia Kilisto dinukokeshe mu mitshima yenu; dinuakabikidibuamu kabidi mu mubidi umue; ne nuikale nusakidile Nzambi. 16Dî dia Kilisto dikale munda muenu ne bubanshi buadi; mu meshi onso nuyishangane ne nudimushangane ne misambu ya bena kuitabusha ba kale ne ya bena Kilisto ne ya Nyuma; nuimbile Nzambi misambu ne ngasa mu mitshima yenu. 17Ne malu onso anudi nuenza, ne mu mei ne mu bienzedi, enzai onso mu dina dia Mukelenge Yesu; nusakidile Nzambi Tatu bua bualu buandi.

Buala bua bakashi ne babayabo, ne bua bana bakese ne baledi babo, ne bua bahika ne banfumu babo

18Nuenu bakashi, nukokele babayenu, ke budi buakane mu Mukelenge. 19Nuenu balume, suai bakashi benu, ne lekelai kuikala ne mitshima ya luonji kudibo. 20Nuenu bana, nutumikile baledi benu mu malu onso, bua bualu ebu budi buanyishibua mu Mukelenge. 21Nuenu batatu, kanufikishi munda mua bana benu, bua mitshima yabo kaibungami. 22Nuenu bahika, mu malu onso nutumikile badi banfumu benu ba mu malu a ha buloba; kanuenji mudimu bu bahika ba mesu, bu basankishi ba bantu; kadi nunyeme ne mitshima mitoke nutshine Mukelenge. 23Malu onso anudi nuenza, nuenze ne mitshima yenu bu munudi nuenzela Mukelenge; kembu munudi nuenzela bantu; 24bualu bua nudi bamanye ne, Netuangate difutu dia buhianyi kudi Mukelenge. Nudi nukuatshila Mukelenge Kilisto mudimu. 25Bualu bua muntu udi wenza bualu bubi neangate kabidi bualu bubi buakenzeye bu difutu diandi; ne kakuena kansungunsungu kudi Nzambi.

 

KOLOSAI 4

1Nuenu banfumu, nuenzele bahika benu malu adi makane ne adi kâi ne kansungunsungu; bualu bua nudi bamanye ne nuenu kabidi nudi ne Mukelenge mu diulu.

Nutendelele Nzambi misangu yonso

2Nunanukile mu ditendelela dienu nutabalamu ne disakidila; 3nutulombele kabidi mu tshikondo tshiotshimue bua Nzambi atunzuluile tshibi tshia dî bua tuetu kuamba bualu busokoka bua Kilisto, buakunsuikilabo mu nkanu kabidi, 4bua meme kubumanyisha bantu, bu mundi nʼabu mbua kubambila. 5Nuende mu meshi ku mesu kua bantu badi kabai munkatshi mua bena ditabusha; nudisumbile tshikondo hatshiditshiku tshia kuenza bimpe. 6Mei enu ikale ne ngasa misangu yonso, matue bu lueho, bua nuenu mimanye mua kuandamuna muntu ne muntu dî.

Paulo udi ubatumina bana babo bakuabo ba mu Kilisto

7Tukiko, muanʼetu munanga wa mu Kilisto, muena mudimu wa lulamatu ne muhika nʼanyi mu Mukelenge, neanumanyishe malu anyi onso; 8unakatuma kunudi bua bualu ebu mene, bua nuenu kumanya malu etu ne bua yeye asambe mitshima yenu. 9Nakatuma Onesimo ngandi, udi muanʼetu wa mu Kilisto wa lulamatu ne munanga, udi muena kuenu. Nebanumanyishe malu onso a kunoko.

10Alistâko, muena lukanu nʼanyi, udi unuela muoyo, ne Mâko, muanʼabo ne Bânaba (nuakamana kuangata mikenshi ya bualu buandi; bialueye kunudi, numuitabushe) 11ne Yesu, udibo babikila ne Yusto, badi ku luseke lua batengula; anu bobo nkayabo badi benzeshanganyi nʼanyi ba mudimu bua bukelenge bua Nzambi, bobo mene bakuikala basambi kundi. 12Epafa, udi umue wenu ne muhika wa Kilisto Yesu, udi unutumina muoyo, udi utshinta bikole misangu yonso bua bualu buenu mu mitendelelu yandi, bua nuenu mijalame bakane tshishiki, ne bamanyishibue bimpe mu disua dionso dia Nzambi. 13Bualu bua ndi mumanyi wa bualu buandi ne, Yeye udi utamba kuikala ne mudimu wa bungi bua bualu buenu ne bua badi mu Laodikiya ne bua badi mu Hielapoli. 14Luka, nganga buka munanga, ne Dema badi banutumina muoyo. 15Nuele muoyo kudi bana betu ba mu Kilisto ba mu Laodikiya, ne kudi Numpa ne bena ekelesia ba mu nsubu wandi. 16Ne hamanabo kubala mukanda eu munkatshi muenu, nûbadishe bena ekelesia ba mu Laodikiya kabidi; ne nuenu kabidi nubale mukanda wanyi udi ufuma ku Laodikiya. 17Nuambile Âkipo kabidi ne, Udimuke bua mudimu uwakangata mu Mukelenge, bua wewe ûshikishe.

18Diela dia muoyo dia kudi meme Paulo difunda ne tshianza tshianyi. Neuluke nkanu yanyi. Ngasa ikale nʼenu.