1 KOLINTO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 

1 KOLINTO 1

Paulo udi utumina Bena Kolinto muoyo, udi ubasankisha

1Paulo, mubikidibue mupostolo wa Yesu Kilisto bua disua dia Nzambi, ne Sosetene, muanʼetu wa mu Kilisto, 2tudi tufunda mei kudi bena ekelesia ba Nzambi badi mu Kolinto, bajidibue mu Kilisto Yesu, babikidibue bua kuikalabo basanto, ne kudi bonso badi babikila dina dia Mukelenge Yesu Kilisto mu muaba wonso, Mukelenge wabo ne wetu kabidi. 3Ngasa kunudi ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu ne kudi Mukelenge Yesu. Kilisto.

4Ndi nsakidila Nzambi misangu yonso bua bualu buenu, bua ngasa wa Nzambi wakanuhebua mu Kilisto Yesu, 5bua nuakavuishibua babanshi mu malu onso munda muandi, mu dî dionso ne mu lungenyi luonso; 6bu muakajadikibua tshimanyishilu tshia Kilisto munda muenu. 7Nunku kanuena nuhanga mu tshihedi tshimue; nudi nuindila dimueneka dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto. 8Yeye kabidi neanujadike tô ne kunshikidilu, bua kanuikadi ne tshia kunubandabo nʼatshi mu dituku dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto. 9Nzambi udi wa kueyemena, yeye nguakanubikila mu buobumue bua Muana wandi Yesu Kilisto Mukelenge wetu.

Paulo udi ubabela bua mpata yabo

10Bana betu, ndi nusengelela bua dina dia Mukelenge Yesu Kilisto, bua buonso buenu nuambe dî diodiumue, ne bua kakuikadi matahuluka munkatshi muenu; kadi bua nuenu nuikale bâkashibue tshishiki mu meshi amue ne mu lungenyi lumue. 11Bualu bua bakanmanyisha bua bualu buenu, bana betu, kudi ba mu nsubu wa Kaloe ne, Kutandangana kudi munkatshi muenu. 12Ndi ngamba nunku ne, Muntu ne muntu wa munkatshi muenu udi wamba ne, Meme ndi wa Paulo; meme ndi wa Apolo; meme ndi wa Kefa; meme ndi wa Kilisto. 13Kilisto udi mutahuluka, anyi? Paulo wakanufuila ha mutshi mutshiamakane, anyi? Nuakabatijibua mu dina dia Paulo, anyi? 14Ndi nsakidila Nzambi ne tshiakabatiza umue wenu anu Kulisipo ne Gayo; 15bua muntu kambi biandi ne, Bakanubatiza mu dina diandi. 16Nakabatiza ba mu nsubu wa Stefana kabidi; bua munga muntu, tshiena mumanye ne nakabatiza mukuabo anyi. 17Bualu bua Kilisto kakantuma bua kubatiza, kadi wakantuma bua kuamba lumu luimpe; kembua kuamba mu lungenyi lua mei, bua mutshi mutshiamakane wa Kilisto kauvuishibu bu tshintu tshia hatuhu.

Meshi a bantu adi mahote ku mesu kua Nzambi

18Bualu bua kuamba bua mutshi mutshiamakane kudi bualu buhote kudi bantu batshidi bajimina; kadi kudi bukole bua Nzambi kudi tuetu batshidi basungidibua. 19Bua bakafunda ne, Nenjimishe meshi a bena meshi, Nensesuishe lungenyi lua bena lungenyi.

20Muena meshi udi hanyi? Mufundi udi hanyi? Muena mpata wa mu tshikondo etshi udi hanyi? Nzambi kakavuisha meshi a ba ha buloba mahote, anyi? 21Bualu bua mu meshi a Nzambi hakahanga ba ha buloba kumanya Nzambi mu meshi abo, Nzambi wakasanka bua kusungila badi bamuitabusha ku buhote bua kuamba kua dî diandi. 22Bualu bua Bena Yuda badi balomba bimanyinu, ne Bena Gelika badi bakeba meshi; 23kadi tuetu tudi tuamba Kilisto wakashihabo ku mutshi mutshiamakane, ntshilenduishi kudi Bena Yuda ne mbuhote kudi bisamba bia bende; 24kadi kudi badi babikidibue, ne Bena Yuda ne Bena Gelika, Kilisto mbukole bua Nzambi ne meshi a Nzambi. 25Bualu bua buhote bua Nzambi budi buhita meshi a bantu, ne butekete bua Nzambi budi buhita bukole bua bantu.

26Bana betu, tangilai dibikidibua dienu ne, Kakuena ba bungi babikidibue badi bena meshi mu buntu buabo, kakuena ba bungi badi bakole, kakuena ba bungi badi baledibue bena butumbi. 27Kadi Nzambi wakasungula malu mahote a ha buloba bua kufuisheye nʼau bena meshi bundu; ne Nzambi wakasungula bintu bitekete bia ha buloba bua kufuisheye nʼabi bintu bikole bundu; 28ne Nzambi wakasungula malu mahuekela a ha buloba, ne malu adibo bahetula, ne bintu bidi kabîku, bua kuvuisheye nʼabi bintu bidiku ne ntshianana; 29bua kakuikadi wa mu mubidi udi mua kutumba ku mesu kua Nzambi. 30Kadi bua bualu buandi nuenu nudi mu Kilisto Yesu, wakayuishibua meshi a kudi Nzambi kutudi: ne buakane ne bujidibu ne buhikudi. 31Bualu bua mbu muakafundabo ne, Muntu udi utumba, atumbile mu Mukelenge.

 

1 KOLINTO 2

Paulo kena ntekemena meshi a ha buloba

1Ne meme, bana betu, hanakalua kunudi, tshiakalua ne bulengele bua mei anyi bua meshi, hanakadi nuambila bualu busokoka bua Nzambi. 2Bualu bua nakadisungula munda bua meme tshimunyi bunga bualu munkatshi muenu, anu Yesu Kilisto, ne yeye mushihibue ku mutshi mutshiamakane. 3Nakadi nʼenu mu butekete ne mu ditshina ne mu kuzakala kua bungi. 4Dî dianyi ne kuamba kuanyi kabiakadi mu mei a meshi a kuitabushisha nʼau bantu, kadi biakadi mu dimuenesha dia Nyuma Muimpe ne dia bukole; 5bua ditabusha dienu kadikadi mu meshi a bantu, kadi dikale mu bukole bua Nzambi.

Nyuma Muimpe udi uyisha bantu meshi a Nzambi

6Tudi tuamba mei a meshi munkatshi mua bantu bakamana kukola mu bualu bua Nzambi, kadi kemeshi a tshikondo etshi anyi a bakokeshi ba tshikondo etshi balualua ba hatuhu. 7Kadi tudi tuamba meshi a Nzambi mu bualu busokoka, meshi mene akadi masokoka, akadianjila Nzambi kusungula ku mpala kua bikondo bionso bua butumbi buetu. 8Kakuakadi umue wa bakokeshi ba tshikondo etshi wakuamanya; bua bu bobo bâmanye, kabakadi kushiha Mukelenge wa butumbi ku mutshi mutshiamakane. 9Kadi bu muakafundabo ne, Malu adi disu kadi dianze kutangila, ne ditshu kadi dianze kunvua, Adi kâi manze kubuela mu mutshima wa muntu, Malu onso akalongoluela Nzambi badi bamunanga.

10Kadi Nzambi wakatubuluila malu â mu Nyuma Muimpe; bualu bua Nyuma udi ukebakeba malu onso, tô ne ku malu male a Nzambi. 11Bualu bua munkatshi mua bantu nganyi udi mumanye malu a muntu? Anu nyuma wa muntu udi munda muandi udi muamanye. Nunku kakuena mukuabo udi mumanye malu a Nzambi, anu Nyuma wa Nzambi udi muamanye. 12Kadi tuetu tuakangata nyuma, kengua ha buloba, kadi Nyuma wa kudi Nzambi, bua tuetu tumanye masanka akatuabo tshianana kudi Nzambi. 13Tudi tuamba malu â, kemu mei adi meshi a bantu atuyisha, kadi mu mei adi Nyuma Muimpe utuyisha; tudi tujingulula malu a Nyuma ne mei a Nyuma. 14Muntu wa ha buloba kena witabusha malu a Nyuma wa Nzambi, bualu bua malu â adi mahote kudiye; yeye kena mua kudimanyinau, bualu bua malu â adi ajinguludibua kudi Nyuma. 15Muntu udi ne Nyuma udi ujingulula malu onso, kadi muntu eu mene kabena bamujinguluila kudi mukuabo. 16Muntu kai udi mumanye meshi a Mukelenge bua kumuyisha yeye? Kadi tuetu iudi ne meshi a Kilisto.

 

1 KOLINTO 3

Paulo udi ubabikila ne bana bua kutaha laka kuabo

1Meme, bana betu, tshiakamanya mua kuakula nʼenu bu mundi ngakula kudi bantu badi balonda Nyuma, kadi anu bu kudi bantu badi balonda malu a mubidi, bu kudi bana batekete ba mu Kilisto. 2Nakanuha mabele a kunua, tshiakanuha bia kudia bikole; bua kanuakamanya mua kubidia, ne katataka mene kanuena mua kubidia; 3bualu bua nutshidi nulonda malu a mubidi. Bualu bua hatshidi mukau ne kutandangana munkatshi muenu, kanuena nulonda malu a mubidi, anyi? Kanuena nuenda bu mudi tshilele tshia bantu, anyi? 4Bua hamba mukuabo ne, Meme ndi wa Paulo; ne mukuabo ne, Meme ndi wa Apolo; kanuena bu bantu, anyi? 5Nunku Apolo udi bu tshinyi? Paulo udi bu tshinyi? Badi bakuatshi ba mudimu ne nuenu nuakitabusha bua bualu buabo, bu muakabaha Mukelenge bukole muntu ne muntu. 6Meme nakakuna bintu, Apolo wakabimiamina mai, kadi Nzambi wakabidiundisha. 7Nunku muntu udi ukuna bintu kena bualu bunene, anyi udi ubimiamina mai, kadi anu Nzambi udi ubidiundisha. 8Udi ukune ne udi umiamina mai badi umue; kadi muntu ne muntu neangate difutu bu mudi mudimu wandi mene. 9Bua tudi benzeshanganyi ba mudimu ne Nzambi; nuenu nudi budimi bua Nzambi, nudi nsubu wa Nzambi.

Bayishi badi anu bena mudimu ba Nzambi, badimuke bu mudibo benza

10Bu mudi ngasa wa Nzambi mumpeshibue bu muibaki udi ne meshi, meme nakajadika bishimikidi bia nsubu, kadi mukuabo udi wasa ha mutu habi. Kadi muntu ne muntu adimuke biandi bu mudiye wasahu. 11Kakuena muntu udi mua kujadika bishimikidi bikuabo, anu biobio biakamana kujadikibua, bidi Yesu Kilisto mene. 12Biasa muntu ha bishimikidi ebi ngolo, argent, mabue a mushinga mukole, mitshi, bisosa, anyi bidi hisasa, 13mudimu wa muntu ne muntu neumueneshibue; bua difuku dilualua nediumueneshe, bualu bua didi dibuluibua mu kahia; ne kahia nekatete mudimu wa muntu ne muntu ne udi wa mushindu kai. 14Biashala mudimu wa muetu wakaseye ha mutu hatshi, yeye neangate difutu. 15Biahia mudimu wa muntu, neajimishe mudimu eu wonso, kadi yeye mene neasungidibue, kadi anu bu muntu musambuke kahia.

16Kanuena bamanye ne nuenu nudi ntempelo wa Nzambi, ne Nyuma wa Nzambi udi wikala munda muenu? 17Biashiha muntu ntempelo wa Nzambi, Nzambi neamushihe yeye; bualu bua ntempelo wa Nzambi udi wa tshijila, nuenu nudi muomumue kabidi.

18Muntu kadidingi. Biela muntu meshi ne, Meme ndi muena meshi munkatshi muenu wa mu tshikondo etshi, alue biandi muhote bua kuikaleye muena meshi. 19Bualu hua meshi a ha buloba ebu adi maho, te ku mesu kua Nzambi. Bua bakafunda ne, Yeye udi ukuata bena meshi mu budimu buabo. 20Bakafunda kabidi ne, Mukelenge udi mumanye meshi a bena meshi ne, Adi hatuhu.

21Nunku muntu katumbidi mu bantu. Bualu bua bintu bionso mbienu; 22ne Paulo ne Apolo ne Kefa ne buloba ne muoyo ne lufu ne bintu bidiku ne bintu bilualua: bionso mbienu; 23ne nuenu nudi ba Kilisto, ne Kilisto udi wa Nzambi.

 

1 KOLINTO 4

1Muntu atubale tuetu bu bakuatshi ba mudimu ba Kilisto ne balami ba malu masokoka a Nzambi. 2Mu bualu ebu kabidi badi bakeba munkatshi mua balami bua kusangana mulami yonso muikale muntu udibo mua kueyemena. 3Budi bualu butamba bukese kundi bua meme kulumbuluishibua kunudi, anyi kudi tshilumbuluidi tshia tshikondo etshi tshia bantu; bulelela, tshiena ndilumbuluisha kabidi. 4Bua tshiena munvue munda tshindi mua kudihisha nʼatshi, kadi tshiena mbingishibua bua bualu ebu; kadi udi undumbuluisha udi Mukelenge. 5Nunku nulekele kulumbulula malu ku mpala kua tshikondo atshi, tô ne halua Mukelenge, neasokolole biandi malu masokoka a midima hatoke, neamueneshe biandi meshi a mu mitshima; hashishe butumbi bua kudi Nzambi nebuikale kudi muntu ne muntu.

Paulo udi ubalesha bu mudibo bahetula bapostolo

6Bana betu, nakanukudimuina malu anyi ne a Apolo ne tshifuanyikishi bua bualu buenu; bua nuenu nuayila kutudi diyisha edi ne, Kanuhitshi ku mpala kua malu akafundabo, bua umue wenu kikadi ne diambu bua kutumbisha mukuabo ku mpala kua mukuabo. 7Udi ukutahulula kudi bakuabo nganyi? Udi ne tshintu kai tshiudi kui muangate kudi mukuabo? Biwikala mutshiangate kadi mukuabo, munyi mûdi uditumbisha bu mûdi kui mutshiangate? 8Nuakumana kukuta, nuakumana kulua babanshi, nuakalua bakokeshi kanui nʼetu. Bulelela, nakadi musue bua nuenu nuikale bakokeshi, bua tuetu tuikale bakokeshi nʼenu. 9Bua udi ngela meshi ne, Nzambi wakatuteka tuetu bapostolo kunshikidilu kua bantu bonso bu bantu bakahishabo bua kufua; bua tuetu tuakavuishibua tshimuenenu kudi ba ha buloba, ne kudi banjelo ne kudi bantu. 10Tuetu tudi bahote bualu bua Kilisto, kadi nuenu nudi bena lungenyi mu Kilisto; tuetu tudi batekete, kadi nuenu nudi bakole, nuenu nudi ne butumbi, kadi tuetu tudi bahetudibua. 11Tô ne ku diba edi tudi ne nsala, tudi ne nyota, tudi ne butaka, tudi tukumibua, katuena ne muaba wa kushindama; 12tudi tuenza mudimu mukole, tûenza ne bianza bietu; hatuhendabo, tudi tubavuidishila disanka; hatuikala ne makenga, tudi tudikankamika; 13hatuvuishilabo lumu lubi, tudi tubasengelela; bakatuvuisha bu manyanu a ba buloba ne bilu bia bintu bionso tô ne katataka.

14Tshiena nfunda malu â bua kunufuisha bundu, kadi bua kunudimusha bu bana banyi bananga. 15Bua binuikala ne bayishi lubombo mu Kilisto, kanuena ne batatu ba bungi; bualu bua mu Kilisto Yesu nakanuela ku lumu luimpe. 16Nunku ndi nusengelela bua kuikala bidikishi banyi. 17Bua bualu ebu nakanutumina Timote, udi muana wanyi munanga ne wa kueyemena mu Mukelenge; yeye neanuvuluishe bua bienzedi bianyi bia mu Kilisto, bu mundi nyisha bantu kuonso mu ekelesia yonso. 18Bakuabo bakadisua bu mundi tshi ndua kunudi. 19Kadi meme nendue kunudi tshituha tshihi, biasua Mukelenge; ne hanalua, nemanye, kendî dia badi badisue, kadi nemanye bukole buabo. 20Bualu bua bukelenge bua Nzambi kabuena mu dî, kadi budi mu bukole. 21Nudi basue tshinyi? Ndue kunudi ne mulangala, anyi mu dinanga ne mu nyuma wa kalolo?

 

1 KOLINTO 5

Paulo udi ubabela bua muena masandi udi munkatshi muabo

1Badi bunvua kuonso ne, Masandi adi munkatshi muenu, masandi a bu nunku mene adi kâi munkatshi mua bisamba bia bende, ne, Umue wenu udi ne mukashi wa tatu wandi. 2Ne nuenu nuakadisua, ne kanuakadila bu muakadibi kuikala bimpe, bua yeye wakenza bualu ebu umushibue munkatshi muenu, anyi? 3Bua meme, tshî munkatshi muenu mu mubidi, kadi muikale nʼenu mu nyuma wanyi, nakumana kulumbuluisha muntu wakenza bualu ebu nunku, bu mundi muikaleku. 4Nakamalumbaluisha mu dinu dia Mukelenge Yesu, hanuakadisangishaku ne nyuma wanyi nʼenu, mu bukole bua Mukelenge wetu Yesu, 5bua kufila muntu wa nunku kudi Satana bua kushihesha malu a mubidi, bua nyuma wandi asungidibue mu dituku dia Mukelenge Yesu. 6Kuditumbisha kuenu kakuena kuimpe. Kanuena bamanye ne luevene lukese ludi lumuangalaka mu mutanda wa bidia mujima, anyi? 7Umushai luevene lukulukulu bua nuenu nuikale bu mutanda muhia-muhia, bu munudi kanui ne luevene. Bualu bua mulambu wetu wa Kuhita kua Yehowa wakashihibua, Kilisto mene. 8Nunku tuikale tudie bidia bia disanka edi; katudidî ne luevene lukulukulu, anyi luevene lua meshi mabi ne lua malu mabi, kadi tudie disanka ne bidia bidi kabi ne luevene, bia malu a hatoke ne a bushua.

9Nakanufundila mu mutanda wanyi ne, Kanubuelakanyi ne bena masandi; 10tshiakamba dî nasha kakese bua bena masandi ba ha buloba ebu, anyi bena lukuka lua bintu, anyi banyengi ba bintu, anyi bena mpingu; nunku nuakadi kuikala ne bualu bua kumuka mu buloba ebu. 11Kadi mpindiu ndi nufundila ne, Kanubuelakanyi ne muntu udi ne dina dia muanʼenu wa ma Kilisto bikaleye muena masandi, anyi muena lukuka lua bintu, anyi muena mpingu, anyi muhendanganyi, anyi mukuatshiki wa maluvu, anyi munyengi wa bintu; kanudî mene ne muntu wa nunku. 12Bua ndi ne bualu bua kulumbuluisha badi kabai mu ekelesia kudi kunyi? Nuenu kanuena nulumbuluisha badi mu ekelesia, anyi? 13Kadi badi kabai mu ekelesia, Nzambi nkayandi udi ubalumbuluisha. Umushai muntu mubi au munkatshi muenu.

 

1 KOLINTO 6

Bena ekelesia kabafundanganyi kudi balumbuludi ba hatuhu

1Muntu kai wa munkatshi muenu, bikaleye ne muena Kilisto mukuabo tshilumbu, udi ne dikamakama dia kutshilumbulula ku mpala kua bantu babi, ne kena uya nʼatshi kudi basanto? 2Kanuena bamanye ne, Basanto nebalumbuluishe ba ha buloba, anyi? Ne bikala ba ha buloba balumbuluishibua kunudi, nuenu kanuena bakanangane ne bilumbuluidi ebi bidi bihita bukese, anyi? 3Kanuena bamanye ne, Tuetu netulumbuluishe banjelo, anyi? Nunku bualu budi butamba kutukuata bua kulumbulula malu a mu muoyo utudi nʼau. 4Nunku binuikala ne bilumbuluidi bia malu a mu muoyo utudi nʼau, nudi nuteka ha mutu habi bantu ba hatuhu ba mu ekelesia, anyi? 5Ndi ngamba bualu ebu bua kunufuisha bundu. Kakuena muena meshi umue munkatshi muenu udi mua kulumbuluila bana benu ba mu Kilisto bilumbu biabo, anyi? 6Kadi muanʼenu wa ma Kilisto udi ufunda mukuabo ku tshilumbuluidi, ne udi wenza nunku ku mpala kua badi kabai ne ditabusha, anyi? 7Bulelela, bualu ebu buakumana kulua dihanga dinene munkatshi muenu ne, Nudi nuikalangana ne bilumbu. Bualu budi butamba buimpe bua nuenu nuitabushe banuenzele bibi, nasha? Budi butamba buimpe bua nuenu nuitabushe banunyenge bintu, nasha? 8Kadi nuenu mene nudi nuenza bibi, nudi nunyenga bintu; nudi nuenzela bana benu ba mu Kilisto bualu ebu. 9Kanuena bamanye ne, Bantu babi kabena bahiana bukelenge bua Nzambi, anyi? Kanudingibu; bena tshiendenda, anyi bena mpingu, anyi bena masandi, anyi badileshi bu bakashi, anyi balume badi benzelangana malu a bundu, 10anyi bibi, anyi bena lukuka lua bintu, anyi bakuatshiki ba maluvu, anyi bahendanganyi, anyi banyengi ba bintu, kabena bahiana bukelenge bua Nzambi. 11Bakuabo benu bakadi nunku; kadi nuakuvuibua, nuakajidibua, nuakabingishibua mu dina dia Mukelenge Yesu Kilisto, ne mu Nyuma wa Nzambi wetu.

Mibidi yetu idi ya tshijila

12Meme ndi ne bukole bua kuenza malu onso, kadi malu onso kêna ankuatshisha. Ndi ne bukole bua kuenza malu onso, kadi tshiena nkokeshibua munshi mua bualu bumue. 13Bia kudia bidiku bua difu, ne difu didiku bua bia kudia, kadi Nzambi neavuishe diodio ne biobio bu bintu bia tshianana. Mubidi kawenaku bua masandi, kadi udiku bua Mukelenge; ne Mukelenge udiku bua mubidi. 14Nzambi wakabisha Mukelenge ku lufu, neatubishe tuetu kabidi ku bukole buandi. 15Kanuena bamanye ne mibidi yenu idi bituha bia mubidi wa Kilisto, anyi? Nunku nengumushe bituha bia Kilisto bua kubivuisha bituha bia mukashi wa masandi, anyi? Nasha kakese! 16Anyi kanuena bamanye ne, Walamata kudi mukashi wa masandi udi nʼandi mubidi umue, anyi? Bua Nzambi udi wamba ne, Bubidi buabo nebalue mubidi umue. 17Walamata kudi Mukelenge udi nʼandi nyuma umue. 18Nyemai masandi. Bubi buonso budi muntu wenza kabuena bua mu mubidi, kadi udi wenda masandi udi wenzela mubidi wandi mene bibi. 19Anyi, kanuena bamanye ne mubidi wenu udi ntempelo wa Nyuma Muimpe udi munda muenu, unudi nuangata kudi Nzambi, anyi? Kanuena bena mioyo yenu. 20Bualu bua nuakasumbibua ku mushinga mukole; nunku nutumbishe Nzambi mu mubidi wenu.

 

1 KOLINTO 7

Paulo udi wambila bena ekelesia buala bua dibaka

1Bua malu anuakanfundila ndi ngamba ne, Bidi bimpe bua muntu kikadi ne mukashi. 2Kadi bua kuehuka ku masandi, mulume ne mulume ikale ne mukashi wandi, ne mukashi ne mukashi ikale ne mulume wandi. 3Mulume enzele mukashi wandi budiye nʼabu bualu; ne mukashi kabidi enzele mulume wandi budiye nʼabu bualu. 4Mukashi wa muntu kena ne bukokeshi bua mubidi wandi, anu mulume wandi udi nʼabu; muomumue kabidi, mulume kena ne bukokeshi bua mubidi wandi, anu mukashi wandi udi nʼabu. 5Kanuedianganyi, anu hanuahunga dî bua tshikondo, bua kuikala ne musangu wa kutendelela Nzambi, ne bua kudisangisha kabidi, bua Satana kanuteyi bua dihanga dia kudikanda kuenu. 6Ndi nuambila bualu ebu bu mundi mua kuitabusha, kembu mukenshi. 7Kadi nakadi kusua balume bonso bikale bu meme. Kadi muntu ne muntu udi ne tshihedi tshiandi kudi Nzambi, mukuabo nunku mukuabo nunku.

8Kadi ndi ngambila batshidi bajike ne bakashi ba mu lufuila ne, Bidi bimpe biashalabo bu meme mene. 9Kadi bikalabo kabai mua kudikanda, babake biabo, bualu bua kubaka kudi kutamba kusamina muoyo buimpe. 10Ndi ngambila bena dibaka di, kememe udi wamba kadi mMukelenge udi ubambila ne, Mukashi kumuki kudi mulume wandi, 11(kadi biumukeye kudiye, ashale biandi mujike, anyi alengeshe ne mulume wandi) ne mulume kalekedi mukashi wandi. 12Kadi kudi bakuabo ndi mbambila nkayanyi, ke Mukelenge udi wamba, ne, Bikala muanʼenu wa ma Kilisto ne mukashi udi kai mmena ditabusha, ne mukashi eu udi usanka bua kuikala nʼandi, mulume kamulekedi nasha. 13Ne mukashi udi ne mulume udi kai muena ditabusha, ne mulume eu udi usanka bua kuikala nʼandi, mukashi kalekedi mulume wandi nasha. 14Bualu bua mulume udi kai muena ditabusha udi mujidila mu mukashi wandi, ne mukashi udi kai muena ditabusha udi mujidila mu mulume wandi udi muena ditabusha; bikala bualu ebu kabui nunku, bana benu batshidi babiha; kadi katataka badi ba tshijila. 15Kadi biumuka muntu udi kai muena ditabusha, umuke biandi; bualu bua muanʼenu mulume anyi muanʼenu mukashi wa ma Kilisto kena ushala mu buhika mu malu a nunku; Nzambi wakanubikila bua nuenu nuikale mu ditalala. 16Bua wewe, mukashi, udi mumanye munyi, ne kuena mua kusungila mulume webe anyi? Anyi wewe, mulume, udi mumanye munyi, ne kuena mua kusungila mukashi webe anyi? 17Kadi, bu mudi Mukelenge mutahuluile muntu ne muntu tshikadilu, bu mudi Nzambi mubikile muntu ne muntu, ende biandi nunku. Au mukenshi undi ngela mu ekelesia yonso. 18Muntu wakabikidibua hakadiye mutengula, anyi? Kavuishibu bu udi kai mutengula. Muntu wakabikidibua hakadiye kai mutengula, anyi? Kabamutengudi. 19Kuikala mutengula kakuena bualu; kuikala kai mutengula kakuena bualu; kadi anu kutumikila kua mikenshi ya Nzambi kudi bualu bunene. 20Muntu ne muntu ashale mu tshikadilu mene tshiakadiye nʼatshi hakabikidibueye. 21Wewe wakadi muhika hawakabikidibua, anyi? Bualu ebu kabukutatshishi. Kadi biwamanya mua kuheta budishikaminyi, wenza nunku. 22Bualu bua muntu mubikidibue mu Mukelenge hakadiye muhika udi muena budishikaminyi wa Mukelenge; nunku muntu mubikidibue hakadiye muena budishikaminyi udi muhika wa Kilisto. 23Bakanusumba ku mushinga mukole; kanulu bahika ba bantu. 24Bana betu, muntu ne muntu ashale ne Nzambi mu tshikadilu tshiakadiye nʼatshi hakabikidibueye.

Bualu bua bufike

25Tshiena ne mukenshi wa kudi Mukelenge bualu bua bakashi batshidi tumama; kadi meme nkayanyi nakahangidisha bualu ebu bu muntu wakamana kuangata luse kudi Mukelenge bua kuikala muntu unudi mua kutekemena. 26Nunku ndi ngela meshi ne, Bualu bua kanyinganyinga katudi nʼaku katataka bidi bimpe bua mulume ashale bu mudiye. 27Wewe udi muhumbakasha kudi mukashi, anyi? Kukebi mua kusululuka kudiye. Wewe udi musulula kudi mukashi, anyi? Kukebi mukashi. 28Kadi biwikala mubake, kuakuenza bualu bubi; ne biabakibua mukashi utshidi kamama, yeye kakuenza, bualu bubi. Kadi bantu aba nebikale ne kanyinganyinga mu mibidi yabo; ne meme udi musue kunusungila ku bualu ebu. 29Kadi, bana betu, ndi nuambila ne, Musangu udi mukeha bua mu tshikondo tshilualua bantu badi ne bakashi bikale bu badi kabai ne bakashi; 30ne bantu badi badila bikale bu badi kabai badila; ne badi basanka bikale bu badi kabai basanka; ne badi basumba bintu bikale bu badi kabai ne bintu; 31ne bantu badi balonda malu a ha buloba bikale bu bantu badi kabai bukuta nʼau; bualu bua tshimuenekelu tshia malu a ba buloba ebu netshijimine. 32Ne tshiena musue nuenu nuikale ne ntatu. Muntu udi mujike udi uditatshila bua bintu bia Mukelenge, bu mudiye mumanye mua kusankisha Mukelenge; 33kadi muntu udi ne mukashi udi uditatshila bua bintu bia ha buloha, bu mudiye mumanye mua kusankisha mukashi wandi, 34ne yeye udi mutahulula mu nseke ibidi. Nunku mukashi udi kai ne mulume ne mukashi utshidi kamama badi baditatshila bua bintu bia Mukelenge, bua bobo bikale ba tshijila mu mubidi ne mu nyuma kabidi; kadi mukashi udi ne mulume udi uditatshila bua bintu bia ha buloba, bu mudiye mumanye mua kusankisha mulume wandi. 35Ndi ngamba bualu ebu bua kunukuatshisha; kambualu bua kunuela buteyi, kadi anu bualu bua nuenu nuikale ne malu adi makanangane ne bena Kilisto, ne bua nuenu mimanye mua kukuatshila Mukelenge mudimu kanui ne ntatu. 36Biela muntu meshi ne, Ndi ngenzela muanʼanyi mukashi utshidi kamama bibi; ne bikala mukashi muhite tshikondo tshiandi tshia dibaka, ne bikaleye ne bualu bua kuenza nunku, tatu enze bualu bu mudiye musue; yeye kena wenza bibi; babake biabo. 37Kadi muntu udi utantamana mu mutshima wandi, kai ne bualu budi bumuenzesha, kadi udi ne bukole bua kuenza bu mudiye musue, ne wakamana kudisunguila bualu ebu mu mutshima wandi bua kulama muanʼandi mukashi utshidi kamama, yeye nenze bimpe. 38Nunku muntu udi ufila muanʼandi mukashi utshidi kamama ku dibaka udi wenza bimpe; ne muntu udi kai umufila ku dibaka udi utamba kuenza bimpe. 39Mukashi udi mubumbakasha kudi mulume wandi hatshidi mulume ne muoyo, kadi biafua mulume wandi, yeye udi mumanye mua kuya ku dibaka kudiye musue, kadi anu mu Mukelenge. 40Kadi yeye udi utamba kusanka biashaleye bu mudiye, emu bu mundi muhangidishe; udi ngela meshi ne meme ndi ne Nyuma wa Nzambi kabidi.

 

1 KOLINTO 8

Bualu bua bintu bia kutendelelabo nʼabi mpingu

1Bualu bua bintu bidibo batendelela nʼabi mpingu: Tudi bamanye ne buonso buetu tudi ne lungenyi lua bualu ebu. Lungenyi ludi luvuisha muntu kudisua, kadi dinanga didi dimudiandisha. 2Muntu udi wela meshi ne, Ndi mumanye bualu, yeye kena muanze kumanye bu mudiye ne bualu bua kumanya; 3kadi biananga muntu Nzambi, yeye udi mumanyibue kudi Nzambi. 4Ne bualu bua kudia kua bintu bia kutendelelabo nʼabi mpingu, tudi bamanye ne, Kakuena luhingu ludi ne bualu ha buloba, ne kakuena Nzambi mukuabo anu umue. 5Bikala bintu bidibo babikila nzambi bidiku, nasha mu diulu nasha hanshi ha buloba; bu mudi nzambi ya bungi ne bakelenge ba bungi; 6kadi ku mesu kuetu Nzambi umue udiku, Tatu mene; bintu bionso biakafuma kudiye, ne tuetu tudiku bua bualu buandi; ne Mukelenge umue, Yesu Kilisto, bintu bionso mbua bualu buandi ne tuetu tudi bua bualu buandi kabidi. 7Kadi lungenyi elu kaluena munda mua bantu bonso; kadi bakuabo bakadi ne tshilele tshia kutendelela mpingu tô ne katataka, badi badia bintu ebi bu bintu bia kutendelelabo nʼabi mpingu; ne bualu bua muoyo-mukese wabo udi mutekete, udi ulua mubiha. 8Bia kudia kabiena bi-tusemesha ha buihi ne Nzambi; bituikala katui tudia, katuena tuhanga tshintu, anyi bituadia, katuena tutamba kutshiheta. 9Kadi nudimuke bua bukole buenu kabuikadi tshilenduishi kudi badi batekete. 10Biakumona muntu, wewe muena lungenyi, ushikama bua kudia mu ntempelo wa luhingu, bikaleye mutekete, muoyo-mukese wandi kawena ukoleshibua bua kudieye bintu bia kutendelelabo nʼabi mpingu, anyi? 11Bualu bua ku lungenyi luebe, muntu mutekete udi ujimina, muanʼenu mene, wakafuilabo kudi Kilisto. 12Nunku binuenzela bana benu ba mu Kilisto bibi, binuasamisha muoyo-mukese wabo hatshidiu mutekete, nudi nuenzela Kilisto bibi. 13Nunku bialenduisha bia kudia muanʼetu wa mu Kilisto, tshiena ndia munyinyi tô ne tshiendelele, bua tshilenduishi muanʼetu.

 

1 KOLINTO 9

Paulo udi ubalesha bu muakadikandeye mu bupostolo buandi

1Tshiena ne budishikaminyi, anyi? Tshiena mupostolo, anyi? Tshiakutangila Yesu, Mukelenge wetu, anyi? Nuenu kanuena bu mudimu wanyi mu Mukelenge, anyi? 2Bingikala tshî mupostolo kudi bakuabo, ndi mupostolo kudi nuenu bine; bitalu bua nuenu nudi bu tshimanyishilu tshia bupostolo buanyi mu Mukelenge. 3Eku nkudividila kuanyi kudi bantu badi bandumbuluisha. 4Katuena ne bukole bua kudia ne bua kunua, anyi? 5Katuena ne bukole bua kuya ku luendu muntu ne muntu ne mukashi wandi udi muena ditabusha, bu mudibo benza kudi bapostolo bakuabo, ne kudi bana babo ne Mukelenge, ne kudi Kefa, anyi? 6Anyi, meme nkayanyi ne Bânaba, katuena ne bukole bua kuhidia kuenza mudimu wa bianza, anyi? 7Muntu udi wenza mudimu wa busalayi udi udifuta bua mudimu wandi musangu kai? Muntu kai udi ukuna mionshi ya nvinyo ne kena udia mamuma ai? Anyi, muntu kai udi udisha tshisumbu tshia bimuna ne kena unua mabele a tshisumbu tshiabi? 8Ndi ngamba malu â bu mudi bantu bamba, anyi mikenshi kayena yamba malu â kabidi, anyi? 9Bua bakafunda mu mikenshi ya Mose ne, Kusuiki nkata ku mishiku ya ngombe udi udiata ntete bua kuishihula. Nzambi udi wela meshi bua ngombe, 10anyi udi wamba nunku anu bua bualu buetu? Bua bualu buetu bakafunda dî edi, bua muntu udi udima udi ne bualu bua kudima ne ditekemena, muntu udi ushihula udi ne bualu bua kushihula ne ditekemena dia kuangata bia kudia. 11Bituikala tuakakuna bintu bia Nyuma munkatshi muenu, budi bualu bunene bituahuola bintu bienu bia ha buloba, anyi? 12Biangata bakuabo bukole ebu ha mutu henu, tuetu katuena tutamba kubuangata, anyi? Kadi katuakanuenzesha ne bukole ebu; kadi tudi tudikankamika mu malu onso, bua tuetu kaluishi dihumbisha dimue ku lumu luimpe lua Kilisto. 13Kanuena bamanye ne badi benza mudimu ne bintu bia tshijila, badi badia bintu bia mu ntempelo; ne badi bakuata mudimu wa tshioshelu badi bangata tshituha tshiabo ku tshioshelu, anyi? 14Nunku Mukelenge wakela mukenshi ne, Badi bambila bakuabo lumu luimpe bikale ne muoyo ku lumu luimpe. 15Kadi meme tshiakuenza bualu ne tshintu tshimue tshia bintu ebi nasha; ne tshiena nfundila malu â bua bualu ebu buenjibue nunku kundi; bualu bua meme kufua kudi kutamba bua muntu kuvuisha kutumba kuanyi hatuhu. 16Bua bingambila bantu lumu luimpe, tshiena ne tshia kutumbila nʼatshi; bua bualu budi bunkuata bua kuluamba, bua ndi ne mulau bingikala tshî ngambila bantu lumu luimpe. 17Bua bingenza nunku bua kudisunguila kuanyi, ndi ne difutu; kadi bingikala tshî ngenza nunku bua kudisunguila kuanyi, ndi ne bulami butekibue mu bianza bianyi. 18Nunku difutu dianyi didi tshinyi? Didi nunku; ne, Bua hangambila bantu lumu luimpe, ndi mua kuyuisha lumu luimpe kalui bua mushinga kudibo, bua meme tshienzeshi bantu ne bukokeshi buanyi buonso bua mu lumu luimpe. 19Bua nakadi ne budishikaminyi kudi bantu bonso, kadi nakadivuisha muhika wa bonso, bua meme kuheta mioyo ya bakuabo ba bungi. 20Kudi Bayuda nakalua Muyuda, bua meme kuheta mioyo ya Bayuda; kudi bakadi ku nyima kua mikenshi nakalua ku nyima kua mikenshi, meme hanyi tshî muikale ku nyima kua mikenshi, bua meme kuheta mioyo ya bakadi ku nyima kua mikenshi. 21Kudi bakadi kabai ne mikenshi nakalua muntu udi kai ne mikenshi, meme tshî muikale muntu udi kai ne mikenshi ya Nzambi kadi bu muntu udi ne mikenshi ya Kilisto, bua meme kuheta mioyo ya bakadi kabai ne mikenshi. 22Kudi batekete nakalua mutekete, bua meme kuheta mioyo ya batekete; kudi bonso nakulua muena malu onso, bua meme kumanya mua kusungila bakuabo ne ngenyi yonso. 23Ne ndi ngenza malu onso bualu bua lumu luimpe, bua kulua bianyi muluabanyanganyi nʼabo. 24Kanuena bamanye, anyi, ne, Bantu badi batumbila lubilu mu tshilumbilu badi balumbila bonso, kadi umue wabo udi wangata bukenshi? Lumbilai bienu nunku, bua nuenu nuangate bukenshi. 25Muntu yonso udi utetangana bukole ne bakuabo mu manaya udi udikanda mu malu onso. Bobo badi benza nunku bua kuangata tshifulu tshia butumbi tshidi tshisunsuke, kadi tuetu mbua kuangata tshidi katshi tshisunsuke. 26Meme ndi ndumbila nunku, tshi usesuka mu nshila; ndi nduangana ne mbata tshî bu muntu udi widikisha. 27Kadi ndi udikuma tô ne hanavuisha mubidi wanyi mabuba, ndi ngubuesha mu buhika; bua bumue, hanamana kuambila bakuabo bualu bua Nzambi, meme tshikadi mubengibue.

 

1 KOLINTO 10

Bena ditabusha badimuke bua mahanga a Bena Isalele

1Bua tshiena musue nuenu nuhange kumanya, bana betu, ne, Bankambua betu bonso bakadi munshi mua ditutu, buonso buabo bakahita munkatshi mua mai manene; 2buonso buabo bakabatijibua mu bulombodi bua Mose mu ditutu ne mu mai manene; 3buonso buabo bakadia bia kudia biobiumue bia Nyuma; 4buonso buabo bakanua bia kunua biobiumue bia Nyuma; bua bakanua ku dibue dia Nyuma diakabalonda, ne dibue edi diakadi Kilisto. 5Kadi Nzambi kakasanka ne bakuabo babo bakadi bahita bungi; bua bakahoneshibua bafue mu tshihela. 6Malu â akalua bifuanyikishi bia malu etu, bua katukumi mitshima yetu ku malu mabi bu muakakumabo mitshima yabo. 7Lekelai kuikala batendeledi ba mpingu, bu muakadi bakuabo babo; bu muakafundabo ne, Bantu bakashikama bua kudia ne bua kunua, bakabika bua kunaya. 8Tulekelai kuenda masandi bu muakenda bakuabo babo, bakafua biabo mbombo ibidi ne binunu bisatu dituku dimue. 9Tulekelai kuteta Mukelenge bu muakamuteta bakuabo babo, bakashihibua kudi nyoka. 10Lekelai kutontolola, bu muakatontolola bakuabo babo, bakashihibua kudi mushihi. 11Malu â akadi abakuata bu bifuanyikishi, akafundibua bua kutudimusha, kutudi mene kuakufika nshikidilu wa bikondo. 12Nunku muntu udi wela meshi ne, Ndi muimane, adimuke bua kahonyi biandi. 13Kakuena diteta diakunukuata didi kadi dikuata muntu yonso; kadi Nzambi udi mua kueyemenyibua, ngudi kai witabusha bua nuenu nutetshibue ne diteta didi dinuhita bukole; kadi halua diteta, yeye neanuenzele nshila wa kuhandukila, bua nuenu mimanye mua kutantamana mu diteta.

Bena ditabusha badimuke bua mpingu

14Nunku, bananga banyi, nyemai kutendelela kua mpingu. 15Ndi ngamba bu mundi ngambila bena meshi, nuenu jingululai bu mundi ngamba. 16Luhanza lua disanka lutudi tuvuidishila disanka kaluena buobumue buetu mu mashi a Kilisto, anyi? Ne mutanda wa bidia utudi tutshibula kawena buobumue buetu mu mubidi wa Kilisto, anyi? 17Bualu bua mutanda wa bidia udi umue, tuetu ba bungi tudi mubidi umue; bualu bua buonso buetu tudi tudisanga ku mutanda umue. 18Tangilai badi Bena Isalele mu buntu buabo; bantu badi badia milambu ya ha tshioshelu kabena ne buobumue ne tshioshelu, anyi? 19Nunku ndi ngamba tshinyi? Ndi ngamba ne, Tshintu tshidibo bashihela mpingu tshidi ne bualu, anyi luhingu ludi ne bualu, anyi? 20Kadi ndi ngamba ne, Bintu bidi bantu ba bisamba bia bende bashiha bu mulambu badi babishihela bademon, kabena babishihela Nzambi; tshiena musue nuenu nuikale ne buobumue ne bademon. 21Kanuena mua kunua luhanza lua Mukelenge ne luhanza lua bademon hohamue; kanuena mua kudisanga ku mesa a Mukelenge ne ku mesa a bademon hohamue. 22Anyi, tudi tufuisha Mukelenge mukau, anyi? Tudi tumutamba bukole, anyi?

Bantu ba Nzambi kabaleshi bantu bakuabo bualu bubi

23Malu onso adi mimpe a kuenza, kadi malu onso kêna atukuatshisha; malu onso adi mimpe a kuenza, kadi malu onso kêna atudiundisha. 24Muntu kakebi mua kudisankisha, kadi akebe mua kusankisha mukuabo. 25Tshintu tshionso tshidibo bahana ku tshisalu, nutshidie, kanukonkanganyi dikonka bualu bua muoyo-mukese; 26bualu bua buloba mbua Mukelenge ne tshiuwidi tshiabu. 27Biakulayidila umue wabo udi kai muena ditabusha, ne binuasua kuya, tshintu tshionso tshidibo bateka ku mpala kuenu, nutshidie; kanukonkanganyi dikonka bualu bua muoyo-mukese. 28Kadi biamu atu bila muntu ne, Tshintu etshi ntshishihela mpingu; kanutshidî, bua bualu buandi wakanumanyisha bualu ebu, ne bua muoyo-mukese kabidi. 29Tshiena ngamba bua muoyo-mukese webe, kadi bua muoyo-mukese wa mukuabo; bua budishikaminyi buanyi budi bulumbuluishi bua kudi muoyo-mukese wa mukuabo bualu kai? 30Bingadia tshintu ne disakidila, badi bampendela bualu kai, bua tshintu tshindi nsakidila nʼatshi Nzambi bualu buatshi? 31Nunku binuadia anyi binuanua, anyi malu onso anudi nuenza, nuenze malu onso bua kutumbisha Nzambi. 32Kanuikadi balenduishi anyi kudi Bena Yuda anyi kudi Bena Gelika anyi kudi ekelesia wa Nzambi; 33bu mundi nsankisha bantu bonso mu malu onso, tshi ndikebela dikuatshisha dianyi, kadi ndi nkeba dia bantu ba bungi, bua bobo basungidibue.

 

1 KOLINTO 11

1Nuikale bidikishi banyi, bu mundi meme kabidi muidikishi wa Kilisto.

Udi ubambila bualu bua bienzedi bia bakashi mu nsubu wa Nzambi

2Meme ndi nutumbisha bualu bua nudi nunvuluka mu malu onso, ne nudi nulamata bilele bu munakanuheshabi. 3Kadi ndi musue nuenu numanye ne, Mutu wa mulume yonso udi Kilisto, ne mutu wa mukashi udi mulume, ne mutu wa Kilisto udi Nzambi. 4Mulume yonso udi utendelela anyi udi wambila bakuabo dî dia Nzambi ne mutu wandi mubuikila, udi uhuekesha butumbi bua mutu wandi. 5Kadi mukashi yonso udi utendelela anyi udi wambila bakuabo dî dia Nzambi ne mutu wandi kawi mubuikila, udi uhuekesha butumbi bua mutu wandi; bualu ebu budi muomumue ne yeye muikale ne mutu wandi mubeya. 6Bikala mukashi kai ne tshilulu tshibuikila ku mutu, bakose nsuki yandi kabidi; kadi bikala bundu bukuata mukashi bua dikosa anyi dibeya dia nsuki yandi, abuikile tshilulu ku mutu. 7Bualu bua kembimpe bua mulume mene kubuikila tshilulu ku mutu kuandi, bualu bua yeye udi tshifuanyikishi ne butumbi bua Nzambi; kadi mukashi udi butumbi bua mulume. 8Bualu bua mulume kakafuma kudi mukashi, kadi mukashi wakafuma kudi mulume; 9bua mulume kakafukibua bualu bua mukashi, kadi mukashi wakafukibua bualu bua mulume. 10Bua bualu ebu budi mukashi nʼabu mbua kuikala ne tshimanyinu tshia bukokeshi ku mutu kuandi, bualu bua banjelo. 11Kadi mu Mukelenge kamuena mua kuikala bakashi kamui balume, ne kamuena mua kuikala balume kamui bakashi. 12Bualu bua bu muakafuma mukashi kudi mulume, nunku mulume udi uledibua kudi mukashi; kadi bintu bionso bidi bifuma kudi Nzambi. 13Nudilumbuluile bualu munda muenu ne, Bidi bimpe bua mukashi atendelele Nzambi kai ne tshilulu tshibuikila ku mutu kuandi, anyi? 14Malu nkayau adi munda mua bantu kêna anuyisha ne, Bikala mulume ne nsuki yandi mile, bualu ebu budi bundu kudiye, anyi? 15Kadi bikala mukashi ne nsuki yandi mile, ebu mbutumbi kudiye; bua nsuki yakamuhebua bu tshibuikilu. 16Kadi biasua muntu kutandangana bua buala ebu, katuena ne tshilele tshia nunku, ne ekelesia ya Nzambi kayena nʼatshi kabidi.

Paulo udi ubabela bua kunyanga kuabo kua Bidia bia Mukelenge

17Hananuambila dî edi, tshiena nutumbisha, bualu bua nudi nudisangisha kambualu bua kuvudisha malu mimpe kadi malu mabi. 18Bualu bua kumudilu, hanuadisangisha mu ekelesia, ndi ngunvua ne matahuluka adi munkatshi muenu; ndi ngitabusha lumu elu tshituha. 19Bua bunudi nʼabu mbua kutahuluka mu bisumbu, bua badi bajalama bamueneshibue munkatshi muenu. 20Nunku hanuadisangisha, kanuena bamanye mua kudia bidia bia Mukelenge; 21bualu bua hanuadia, muntu ne muntu udi udianjila kudia bidia biandi ku mpala kua bakuabo; ne mukuabo udi ne nsala, ne mukuabo udi mukuatshike maluvu. 22Kanuena ne nsubu bua nuenu kudiamu ne bua nuenu kunuamu, anyi? Nudi nuhetula ekelesia wa Nzambi ne nudi basue kufuisha badi kabai ne bia kudia bundu, anyi? Ndi nuambila tshinyi? Nenutumbishe, anyi? Tshiena nutumbisha bua bualu ebu. 23Bua nakangata kudi Mukelenge bualu bunakanuha ne, Butuku buakamufilabo, Mukelenge Yesu wakamema bidia; 24hakasakidileye Nzambi, wakabitshibula, wakamba ne, Ebi bidi mubidi wanyi wakanuhebua bualu buenu; enzai nunku bua kubuluka. 25Muomumue kabidi, hakashikishabo kudia, yeye wakamema luhanza, wamba ne, Luhanza elu ludi dihungila dihia-dihia dia mu mashi anyi; misangu yonso inualunua, enzai nunku bua kunvuluka. 26Bua misangu yonso inuadia bidia ebi ne inuanua luhanza elu, nudi nuambila bantu bua lufu lua Mukelenge tô ne halueye. 27Nunku wadia bidia ebi ne wanua luhanza lua Mukelenge ne budiavi, neahile bua mubidi ne mashi bia Mukelenge. 28Kadi muntu aditete munda diambedi, nunku adie biandi bidia ebi, anue luhanza elu. 29Bua wadia bidia ebi ne wanua luhanza elu udi udia dihila, udi unua dihila, bikaleye kai ujingulula mubidi wa Mukelenge. 30Bua bualu ebu ba bungi ba munkatshi muenu badi batekete, badi ne mabedi, ne bakuabo bakumbana badi balala tulu mu lufu. 31Bituikala badijingulule munda muetu, kabakadi ne bualu bua kulumbuluisha. 32Kadi hatulumbuluishabo, tudi tukengeshibua kudi Mukelenge bu bana bandi, bua tuetu katuhishibu hohamue ne ba ha buloba. 33Nunku, bana betu, hanuadisangisha bua kudia, nuindilangane. 34Bikala muntu ne nsala, adie biandi kuandi, bua kanudisangishi bua kulumbuluishibua. Ne meme nendongolole malu makuabo hanalua.

 

1 KOLINTO 12

Paulo udi ubambila buala bua bihedi bia kudi Nyuma Muimpe

1Bana betu, tshiena musue nuenu nuhange kumanya bualu bua bihedi bia kudi Nyuma. 2Nudi bamanye ne, Hanuakadi ba mu bisamba bia bende, nuakasesuishibua kudi mpingu ya tumama, bu muakamanyabo mua kunulombola. 3Nunku ndi numanyisha ne, Kakuena muntu udi wakula mu Nyuma wa Nzambi, udi wamba ne, Yesu udi muedibue mulau; ne kakuena muntu udi mua kuamba ne, Yesu udi Mukelenge, bikaleye kai mu Nyuma Muimpe.

4Mishindu ya bihedi idiku, kadi Nyuma udi anu muomumue. 5Mishindu ya midimu idiku kabidi, kadi Mukelenge udi anu muomumue. 6Mishindu ya bienzelu idiku, kadi Nzambi udi muomumue, udi wenzesha malu onso mu bantu bonso. 7Kadi muntu ne muntu udi uheshibua dimueneka dia Nyuma bua kukuatshishangana. 8Bua mukuabo udi uhebua dî dia meshi kudi Nyuma; mukuabo, dî dia lungenyi kudi Nyuma muomumue; 9munga muntu udi uhebua ditabusha mu Nyuma muomumue, mukuabo udi uhebua tshihedi tshia kuondaha mabedi mu Nyuma umue; 10mukuabo udi uhebua mua kuenza malu a kukema; mukuabo udi uhebua mua kuambila bantu bualu bua Nzambi; mukuabo udi uhebua mua kujingulula nyuma; mukuabo udi uhebua mua kuakula miaku ya bungi; ne mukuabo udi uhebua mua kujinguluila bantu miaku; 11kadi Nyuma umue muomumue udi wenzesha malu â onso, udi utahuluila muntu ne muntu tshihedi tshiandi bu mudiye musue.

Bena ditabusha badi ba bungi, kadi badi bu mubidi umue

12Bualu bua bu mudi mubidi umue, ne udi ne bituha bia bungi, ne bituha bionso bia mu mubidi bidi bia bungi kadi bidi mu mubidi umue; nunku mudi Kilisto kabidi. 13Bualu bua mu Nyuma umue buonso buetu tuakabatijibua mu mubidi umue, ne tudi Bena Yuda anyi Bena Gelika, anyi bahika anyi badishikamine; bakatunuisha Nyuma umue. 14Bua mubidi kawena tshituha tshimue, kadi udi bituha bia bungi. 15Biamba dikasa ne, Bualu bua tshiena tshianza, tshiena wa mubidi; bualu ebu kabuena budivuisha ne kadiena dia mubidi. 16Biamba ditshu ne, Bualu bua tshiena disu, tshiena wa mubidi; bualu ebu kabuena budivuisha ne kadiena dia mubidi. 17Bikala mubidi mujima anu disu, kunvua kudi hanyi? Bikala mubidi mujima anu kunyua, kununkila kudi hanyi? 18Kadi katataka Nzambi wakalongolola bituha mu mubidi, tshituha ne tshituha, bu muakasueye. 19Bu bituha ebi bionso bikale anu tshituha tshimue, mubidi wakadi kuikala kudi kunyi? 20Kadi katataka bituha bidi bia bungi, kadi mubidi udi umue. 21Disu kadiena dimanye mua kuambila tshianza ne, Tshiena nʼebe bualu; ne mutu kabidi kawena mumanye mua kuambila makasa ne, Tshiena nʼenu bualu. 22Nasha; kadi bituha bia mubidi bidi bimueneka bu bituha bitamba butekete bidi ne bualu bukole; 23ne bituha bia mubidi bitudi tuela meshi ne, Kabiena bitamba butumbi, tudi tuluatshisha biobio ne butumbi butamba bunene; ne bituha bietu bia mubidi bidi kabi bilengele ku mesu bidi bitamba bulengele; 24kadi bituha bietu bidi bilengele kabiena ne bualu. Kadi Nzambi wakasangakasha bituha bia mubidi, wakahesha butumbi butamba bunene kudi tshituha tshiakadi katshi nʼabu, 25bua mu mubidi kamuikadi ditahuluka, kadi bua bituha biambuluishangane muomumue. 26Bikala tshituha tshimue ne dikenga, bituha bionso bidi bikenga nʼatshi; ne bikala tshituha tshimue tshitumbishibua, bituha bionso bidi bisanka nʼatshi. 27Nunku nuenu nudi mubidi wa Kilisto, muntu tshituha tshiau, muntu tshituha tshiau. 28Ne Nzambi wakateka bakuabo mu ekelesia: ba kumudilu bapostolo, bibidi baprofete, bisatu bayishi, hashishe, malu a kukema, ne bihedi bia kuondaha, ne bakuatshishi, ne bakokeshi ba bantu bandi, ne lungenyi lua kuakula miaku ya bungi. 29Bonso badi bapostolo, anyi? Bonso badi baprofete, anyi? Bonso badi bayishi, anyi? Bonso badi benji ba malu a kukema, anyi? 30Bonso badi ne bihedi bia kuondaha, anyi? Bonso badi bakula miaku mikuabo, anyi? Bonso badi bajingulula bantu miaku, anyi? 31Nanukilai kusua bihedi bitamba bunene.

Luse ludi lutamba malu onso buimpe Ndi nulesha nshila udi utamba yonso buimpe kabidi.

 

1 KOLINTO 13

1Biakula ne ndimi ya bantu ne ya banjelo, kadi bingikala tshi ne luse, nakulua bu tshiamu tshia mitaku tshidibo bakuma, anyi bu dikasa didi diakula. 2Ne bingikala ne tshihedi tshia kuambila bantu dî dia Nzambi, ne binamanya malu onso atshidi masokoka ne lungenyi luonso, ne bingikala ne ditabusha dionso dindi mua kumusha nʼadi mikuna, kadi bingikala tshi ne luse, ndi tshianana. 3Binahesha bintu bianyi bionso bua kudishabo nʼabi bahele, ne binafila mubidi bua kungoshabo, kadi bingikala tshi ne luse, malu â kena ankuatshisha nasha. 4Luse ludi lukenga musangu mule, ludi luenzela bakuabo bimpe; luse kaluena ne mukau; luse kaluena lufunafuna, kaluena ludisua; 5luse kaluena luenza malu a dikamakama, kaluena ludikebela bintu, kaluena lukuata tshishi lubilu, kaluena lubala malu mabi adibo baluenzela; 6kaluena lusanka bua malu mabi, ludi lusanka bua kuikala ne malu a bushua; 7ludi tutuala malu onso, ludi luitabusha malu onso, ludi lutekemena malu onso, ludi ludikankamika mu malu onso. 8Luse kaluena luhanga tshiendelele; kadi bikala mayisha a baprofete adiku, neashike; bikala miaku ya bantu idiku, neihue; bikala lungenyi ludiku, nelushikile. 9Bua tudi bamanye anu tshituha tshia malu, tudi tuamba anu tshituha tshia mei a Nzambi; 10kadi halua dikumbana dia malu onso, malu adi a tshituha neâshikile. 11Hanakadi muana, nakadi ngakula bu muana, nakadi ngela meshi bu muana, nakadi njingulula malu bu muana; katataka hanakulua muntu mukole, nakulekela malu a buana. 12Katataka tudi tutangila mu ludimuenu bu dijimbu; kadi dituku diadia netutangilangane mpala ha mpala; katataka ndi mumanye anu tshituha tshia malu; kadi dituku diadia nenmanye malu onso, bu munakamanyibua mu malu onso. 13Katataka ditabusha ne ditekemena ne luse bidi bishala, busatu buabi; kadi tshidi tshihita buonso buabi hunene nduse.

 

1 KOLINTO 14

Lungenyi lua kuambila bantu dî dia Nzambi ludi lutamba lungenyi lua kumanya miaku ya bungi

1Nulonde luse, nanukilai kukeba bihedi bia Nyuma, kadi nulambe kubikeba bua nuenu mimanye mua kuambila bantu dî dia Nzambi. 2Bualu bua muntu udi wakula muaku udi bantu kabai bamanye, kena wakula kudi bantu kadi udi wakula kudi Nzambi; bualu bua kakuena muntu udi unvua dî diandi; kadi mu nyuma wandi yeye udi wamba malu atshidi masokoka. 3Kadi muntu udi wambila bantu dî dia Nzambi udi wakula nʼabo bua kubadiundisha, bua kubasamba, ne bua kubakolesha mitshima. 4Muntu udi wambila bantu dî mu muaku udibo kabai bamanye udi udidiundisha; kadi muntu udi wambila bantu dî dia Nzambi udi udiundisha ekelesia. 5Ndi musue buonso buenu numanye mua kuakula miaku, kadi ndi ntamba kusua bua nuenu numanye mua kuambila bantu dî dia Nzambi; muntu udi wambila bantu dî dia Nzambi udi utamba muntu udi ubambila dî mu muaku udibo kabai bamanye, bikaleye kai utujinguluila muaku, bua ekelesia adiundishibue. 6Kadi bana betu, binalua kunudi ngakula miaku mudi kanui bamanye, nenukuatshishe munyi, bingikala tshî ngakula nʼenu malu adi masokolola, anyi a lungenyi, anyi a mayisha a baprofete, anyi a diyisha? 7Kadi bintu bidi kabi ne muoyo ne bidi biakula, nasha lushiba nasha tshisanji, bikala muadi wabi kawi mutahuluke, nebamanye munyi, tshidibo bela anyi tshidibo bimba? 8Bua biadila mpungi ne dî didi kadî dijinguluka, muntu kai wadilongolola bua kuluangana? 9Nunku nuenu kabidi, binuikala kanui nuakula ne ludimi dî didi diunvuika bimpe, nebamanye dî diudi wakula munyi? Bualu bua nenuele mei mu luhehele. 10Bumue mishindu ya bungi ya miaku idi ha buloba, ne kakuena umue udi kawi ne dijinguluka. 11Bingikala tshi mumanye dijingulula dia muaku, nengikale musenshi kudi mualu udi uwakula, ne yeye udi uwakula neikale musenshi kundi. 12Nunku nuenu kabidi, bualu bua nudi nutamba kunanukila kukeba bihedi bia Nyuma, nukebe mua kukumbanamu bualu bua kudiundisha kua ekelesia. 13Nunku muntu udi wakula muaku udi bantu kabai bamanye, alombe Nzambi bua yeye amanye mua kubajinguluila muaku. 14Binatendelela mu muaku undi tshî mumanye, nyuma wanyi udi utendelela, kadi meshi anyi kêna wenza bualu. 15Nunku ntshinyi? Nentendelele ne nyuma, nentendelele ne meshi kabidi; nengimbe ne nyuma, nengimbe ne meshi kabidi. 16Anyi, biwatendelela Nzambi anu ne nyuma, muntu udi munkatshi mua badi kabai ne bihedi bia Nyuma udi mumanye mua kuamba ne, Amen, munyi, hawasakidila Nzambi, hadiye kai mumanye dî diudi wamba? 17Bua wewe udi usakidila Nzambi bimpe bulelela, kadi mukuabo kena udiundishibua. 18Ndi nsakidila Nzambi; ndi nutamba buonso buenu kuakula miaku; 19kadi mu ekelesia ndi ntamba kusua kuakula mei atanu ne meshi anyi, bua kuyisha bakuabo kabidi, ku mpala kua kuakula mei lubombo mu muaku udibo kabai bamanye.

20Bana betu, lekelai kuikala bana mu meshi enu, kadi nuikale tuana tukese mu malu mabi, nuikale bantu bakole mu meshi enu. 21Bakafunda mu mikenshi ne, Nengakule ne bantu aba mu miaku ya bende ne ku mishiku ya bantu ba bende; kadi Mukelenge udi wamba ne, Bua malu â mene, kabena bangunvuila. 22Nunku miaku idi bu tshimanyinu, kenkudi badi bitabusha, kadi kudi badi kabai bena ditabusha; kadi mayisha a baprofete adi bu tshimanyinu, kenkudi badi kabai bena ditabusha, kadi kudi badi bitabusha. 23Nunku biadisangisha bena ekelesia bonso mu muaba umue, ne biakulabo buonso buabo mu miaku mikuabo, ne biabuela bantu badi kabai bamanye miaku anyi badi kabai bena ditabusha, bobo kabena bamba ne, Badi bahale, anyi? 24Kadi biamba buonso buabo dî dia Nzambi, ne biabuela muntu udi kai muena ditabusha anyi udi kai mumanye miaku, yeye udi ubedibua kudi buonso buabo, udi ulumbuluishibua kudi buonso buabo; 25ne malu adi masokoka mu mutshima wandi neikale masokolola; ne yeye neatue mpala hanshi, neakukuile Nzambi, neambe ne, Nzambi udi munkatshi muabo bulelela.

Paulo udi ubamanyisha mua kulongolola masangisha abo

26Nunku ntshinyi, bana betu? Hanuadisangisha, muntu ne muntu udi ne musambu, udi ne diyisha, udi ne bualu buakabuluibua kudiye, udi ne muaku udibo kabai bamanye, udi ne kujingulula kua muaku. Malu onso enjibue bua kunudiundisha. 27Biakula muntu muaku unudi kanui bamanye, bakule nunka kudi babidi, kabahitshi ha basatu, balondangane muntu ne muntu, ne umue wenu abajinguluile muaku 28kadi bikalaku kakui mubajinguluidi, muena muaku ahue biandi mu ekelesia, adiakuile munda munda, akule kudi Nzambi kabidi. 29Baprofete babidi anyi basatu bakule, ne bakuabo bajingulule mei abo. 30Kadi bikala bualu bubuluibua kudi mukuabo udi ushikamamu, muntu wa kumudilu ahue biandi. 31Bualu bua buonso buenu nudi bamanye mua kuamba dî dia Nzambi ku muntu ku muntu, bua buonso buenu nuyile, ne bua buonso buenu nusambibue. 32Nyuma ya baprofete idi ikokeshibua kudi baprofete; 33bualu bua Nzambi kena Nzambi wa malu mabuelakane, kadi udi Nzambi wa ditalala. Bu mudi bualu mu ekelesia yonso ya basanto, 34bakashi bahue mu ekelesia; bualu bua kabena bitabusha bua bakashi bakulemu, kadi bikale ku nyima kua balume bu mudi mikenshi yamba. 35Biasuabo kuyila bualu, bakonke balume babo ku nsubu yabo; bua budi bualu bua bundu bua mukashi kuakula mu ekelesia. 36Dî dia Nzambi diakafuma kunudi, anyi? Anyi, dî dia Nzambi diakafika kunudi nkayenu, anyi? 37Biela muntu meshi ne, Meme ndi muprofete, anyi, Meme ndi muena bihedi bia Nyuma, amanye mei andi nufundila ne, Adi mukenshi wa Mukelenge. 38Bikala muntu mujibale, ashale biandi mujibale. 39Nunku, bana betu, nunanukile kukeba tshihedi tshia kuamba kua dî dia Nzambi, ne kanubidi kuakula kua miaku. 40Kadi malu onso enjibue bilengele, ne alondangane biakane.

 

1 KOLINTO 15

Buala bua lufu lua Yesu ne bua dibika diandi ku bafue

1Bana betu, katataka ndi numanyisha lumu luimpe lunakanuambila, lunuakitabusha kabidi, lunudi nuimanamu kabidi, 2kudilu kunudi nusungidibua binuananukila kulonda dî dinakanuambila, binuikala kanui bitabushe hatuhu. 3Bua nakafila kunudi ku mpala kua malu onso bualu bunakangata kabidi ne, Kilisto wakafuila bua malu mabi etu, bu mudi Mukanda wa Nzambi wamba; 4wakajikibua, wakubishibua ku lufu hakahita matuku asatu, bu mudi Mukanda wa Nzambi wamba; 5wakamueneka kudi Kefa, ne ku nyima kudi bapostolo dikumi ne babidi; 6hashishe, wakamueneka kudi bantu batambe nkama itanu tshikondo tshimue; bakuabo babo ba bungi batshidi ne muoyo tô ne katataka, kadi bakuabo babo bakalala tulu mu lufu; 7hashishe, wakamueneka kudi Yakobo, hashishe, kudi bapostolo bonso; 8ne kunshikidilu kua bonso wakamueneka kundi, meme muana wa kabishi. 9Bualu bua meme ndi muntu mutambe kuhuekela munkatshi mua bapostolo, udi tshi ne buimpe bua kumbikilabo mupostolo, bualu bua nakakengesha ekelesia wa Nzambi. 10Kadi bualu bua ngasa wa Nzambi ndi bu mundi emu; ne ngasa wandi kundi kakalua hatuhu, bualu bua meme nakatamba buonso buabo kuenza mudimu; kadi kememe nkayanyi, kadi ngasa wa Nzambi wakadi nʼanyi. 11Nunku ne meme ne bobo, mbu mutudi tuamba dî dia Nzambi, ne mbu munuakitabusha.

Dibika dia Yesu ka bafue didi dijadika dibika dia bantu bandi

12Bianuambilabo bualu bua Kilisto ne, Yeye wakabishibua ku bafue, munyi mudi bakuabo ba munkatshi muenu bamba ne, Kakuena dibika dia bafue? 13Bikalaku kakui dibika dia bafue, Kilisto kena muanze kubishibua kabidi; 14ne bikala Kilisto kai muanze kubishibua ku bafue, nunku kuamba kuetu kua dî dia Nzambi kudi hatuhu, ne ditabusha dienu didi hatuhu kabidi. 15Badi batusangana kabidi bamanyishi ba bualu bua Nzambi badi ne mashimi, bualu bua tuakamanyisha bua Nzambi ne, Wakabisha Kilisto ku bafue, udiye kai mubishe ka bafue, bikala bantu bafue kabai babishibue ku lufu. 16Bikala bantu bafue kabai babishibue ku lufu, Kilisto kena muanze kubishibua ku bafue; 17ne bikala Kilisto kai mubishibue ku bafue, ditabusha dienu didi hatuhu, ne nutshidi mu malu mabi enu. 18Ne bantu aba kabidi bakamana kulala tulu mu Kilisto bakajimina. 19Bituikala batekemene Kilisto anu mu muoyo eu nkayau, tudi tutamba bantu bonso kukengela luse.

20Kadi katataka Kilisto wakumana kubishibua ku bafue, bu mamuma a kukuama diambedi a bantu bakulala tulu mu lufu. 21Bualu bua lufu luakalua bualu bua muntu, nunku dibika dia bantu bafue diakalua bua muntu kabidi. 22Bua bu mudi bonso bafua mu Adama, nunku mu Kilisto kabidi bonso nebavuishibue muoyo. 23Kadi muntu ne muntu nebabike mu mulongo wandi: Kilisto, mamuma a kukuama diambedi; ne hashishe, bantu ba Kilisto nebabike halueye. 24Hashishe, kunshikidilu kulualua, hafileye bukelenge kudi Nzambi, Tatu mene, hajimisheye makelenge onso makuabo ne bukokeshi buonso ne bukole. 25Budiye nʼabu mbua kukokesha tô ne hatekeye bena lukuna nʼandi bonso munshi mua makasa andi. 26Muena lukuna wa kunshikidilu udiye ujimisha ndufu. 27Bualu bua yeye wakateka bintu bionso munshi mua makasa andi. Kadi hambeye ne, Bintu bionso biakukokeshibua munshi muandi, tudi bamanye ne, Yeye kena wamba bua Tatu wakamulekela bintu bionso munshi muandi. 28Ne hatekabo bintu bionso munshi muandi, hashishe, Muana muine kabidi neatekibue munshi mua Tatu wakateka bintu bionso munshi muandi, bua Nzambi kuikala ku mutu kua bionso ne mu bintu bionso.

29Bikala bualu ebu kabui bulelela, badi babatijibua bua bantu bafue nebenze tshinyi? Bikala bantu bafue kabai babishibua ku lufu, badi babatijibua bualu buabo bua tshinyi? 30Ne tuetu kabidi tudi tuamba kufua diba dionso bua tshinyi? 31Ndi nditshiha, bana betu, kudi butumbi buadi nʼabu kunudi mu Kilisto Yesu Mukelenge wetu ne, Ndi munangile ku lufu ku dituku ne ku dituku. 32Bingikala muluangane ne nyama ku Efeso bu mudi tshilele tshia bantu, bualu ebu budi bunkuatshisha munyi? Bikala bantu bafue kabai babishibua ku lufu, tudie bietu, tunue bietu, bualu bua makelela tufuafua. 33Kanudingibu; malunda mabi adi anyanga malu makane a bantu. 34Nutabale biakane, nulekele kuenza malu mabi; bualu bua bakuabo kabena bamanye Nzambi. Ndi ngamba nuaku bua kunufuisha bundu.

Bantu bafue nebabike ku lufu munyi?

35Kadi mukuabo neakonke ne, Bantu bafue nebabike ku lufu munyi? Nebalue ne mibidi kai? 36Wewe, muhange meshi, bintu biudi ukuna biebe kabiena bitoloka ne muoyo bikalabi kabi bifue; 37ne bintu biudi ukuna kuena ukuna mubidi udi uhuola, kadi anu maminu nkayau, nasha a blé nasha a mushindu mukuabo; 38kadi Nzambi udi uha maminu onso mubidi bu mudiye musue, ne udi uha diminu ne diminu mubidi wadi. 39Munyinyi wonso kawena muomumue nasha; kadi munyinyi wa bantu udiku, ne munyinyi mukuabo wa nyama, ne munyinyi mukuabo wa nyunyu, ne munyinyi mukuabo wa mishiha. 40Mibidi ya bintu bia mu diulu idiku ne mibidi ya bintu bia ha buloba; kadi butumbi bua mibidi ya mu diulu budi ha buabu, ne butumbi bua mibidi ya bia ha buloba budi ha buabu. 41Bunga butumbi mbua diba, ne bunga butumbi mbua ngondo, bunga butumbi mbua mitoto, bua munga mutoto udi utahuluka kudi munga mutoto mu butumbi buau. 42Dibika dia bantu bafue didi nunku kabidi. Mubidi udi ukunyibua mubole, udi ubishibua kawi mubole; 43udi ukunyibua kawi ne butumbi, udi ubishibua ne butumbi; udi ukunyibua ne butekete, udi ubishibua ne bukole; 44udi ukunyibua mubidi wa bantu, udi ubishibua mubidi wa nyuma. Bikalaku mubidi wa bantu, mubidi wa nyuma udiku kabidi. 45Bu muakafundabo ne, Muntu wa kumudilu, Adama, wakalua musûke udi ne muoyo. Ne Adama wa kunshikidilu wakalua nyuma udi uhesha bantu muoyo. 46Kadi bintu bia nyuma kabiena bia kumudilu, anu bintu bia mubidi; hashishe, bintu bia nyuma bidi bilonda. 47Muntu wa kumudilu udi mufukibue ne dinfuenkenya dia buloba; muntu muibidi udi muntu wa mu diulu. 48Bu mudi wakafukibua ne dinfuenkenya, nunku kabidi mudi bobo badi bafukibua ne dinfuenkenya; ne bu mudi wa mu diulu, nunku kabidi mudi bobo badi ba mu diulu. 49Bu mutuakatuala tshifuanyikishi tshia wakafukibua ne dinfuenkenya, neatuale kabidi tshifuanyikishi tshia wa mu diulu.

Yesu wakatutambila lufu bukole

50Ndi ngamba bualu ebu, bana betu, ne, Munyinyi ne mashi kabiena bimanye mua kuhiana bukelenge bua Nzambi. Ne bintu bidi bibole kabiena bihiana bintu bidi kabi bibole. 51Monai, ndi nuambila bualu busokoka: Buonso buetu katuena tulala tulu mu lufu, kadi buonso buetu netuandamuke, 52mu diba dikese, mu kuvinya kua disu, helabo mpungi wa kunshikidilu; bualu bua nebele mpungi ne bantu bafue nebabike ne mibidi idi kayi mibole, ne tuetu netuandamuke. 53Bualu bua mubidi eu mubole udi ne bualu bua kuluata udi kawi mubole, ne mubidi eu udi ufua udi ne bualu bua kuluata udi kawi ufua tshiendelele. 54Hamana mubidi eu mubole kuluata udi kawi mubole, ne hamana mubidi eu udi ufua kuluata udi kawi ufua tshiendelele, hashishe, dî diakafundabo nedishike ne, Lufu luakaminyibua mu kulutamba kua Kilisto. 55Lufu, kutamba kuebe kudi hanyi? Lufu, kalonda kebe kadi hanyi? 56Kalonda ka lufu kadi bubi, ne bukole bua bubi budi mikenshi; 57kadi tuasakidila kudi Nzambi, udi utuha kutamba kua lufu bualu bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto.

58Nunku, bana betu bananga, nuikale bakole, nutantamane, nukumbashe mudimu wa Mukelenge misangu yonso, bualu bua nudi bamanye ne, Mudimu unudi nuenza mu Mukelenge kawena hatuhu.

 

1 KOLINTO 16

Paulo udi ubatumina muoyo; udi ubadimusha

1Bualu bua disangisha dia bintu bia kufila kudi basanto, bu munakela di kudi ekelesia wa mu Galatia, enzai bienu muomumue kabidi. 2Ku dituku dia kumudilu dia Lumingu ne Lumingu, muntu ne muntu wa munkatshi muenu adibutshile bintu, bu muakabiheteye, bua kakuikadi masangisha a bintu hanalua. 3Ne hanafika, nentume bantu banuakajadika ne mikanda yenu, bua kuyabo ne bintu bienu bia luse ku Yelushalema; 4ne hikala bualu bunkumbana bua meme kuya kabidi, bobo nebaye nʼanyi. 5Nendue kunudi hanahitshila mu Makedonia; bualu bua nempitshile mu Makedonia; 6kadi bumue nenshikame nʼenu musangu, anyi tshidimu tshia mashika tshijima mene, bua nuenu kuntuma ku luendu kunaya. 7Bua tshiena musue kunutangila katataka mu dihita dianyi dia mu nshila, bua ndi ntekemena bua kushala nʼenu musangu, bitabusha Mukelenge. 8Kadi nenshale ku Efeso tô ne ku dituku dia Pentekoste; 9bua bakumana kungunzuluila tshibi tshinene ne tshia kuenza mudimu mukole, ne bahumbishi ba bungi badiku.

10Bialua Timote kunudi, nuamanya bua yeye kuikala nʼenu kai ne ditshina, bualu bua yeye udi wenzela Mukelenge mudimu bu mundi ngenza; 11nunku muntu kamuhetudi nasha. Kadi numutume ku luendu luandi talala, bua yeye alue kundi; bualu bua meme ndi mutekemena ne bana betu bakuabo ba mu Kilisto. 12Bualu bua Apolo, muanʼetu wa mu Kilisto, nakamusengelela tô bua yeye alue kunudi ne bana betu bakuabo ba mu Kilisto; ne yeye kakasua kulua katataka, nasha kakese; kadi yeye nealue kunudi haheteye tshikondo.

13Nutabale, nutantamane mu ditabusha, nuikale balume mene, nukuatshibue bikole. 14Malu enu onso enjibue mu luse.

15Bana betu, ndi nusengelela (nudi bamanye ba mu nsubu wa Stefana ne badi bu mamuma a kukuama diambedi mu Akaya, ne bakadifila bua kukuatshila basanto mudimu) 16bua nuenu nuditeke munshi mua bantu ba nunku, ne munshi mua muntu yonso udi ukuatsihahangana nʼetu ne udi wenza mudimu wa Nzambi. 17Nakasanka kabidi bua difika dia Stefana ne Fôtunato ne Akaiko; bualu bua bobo bakakumbasha malu anuakahanga. 18Bualu bua bobo bakakankamisha nyuma wanyi ne nyuma yenu kabidi; nunku nuitabushe bantu ba nunku.

19Bena ekelesia ba mu Asia badi banutumina muoyo. Akula ne Pisikila ne bena ekelesia ba mu nsubu wabo badi banutumina muoyo wa bungi mu Mukelenge. 20Bana betu bonso ba mu Kilisto badi banutumina muoyo. Nuelangane muoyo ne dituangana dia mishiku dia tshijila.

21Meme Paulo, udi nutumina muoyo, mufunde ne tshianza tshianyi. 22Bikala muntu kai musue Mukelenge, edibue biandi mulau. Mukelenge alue biandi. 23Ngasa wa Mukelenge Yesu Kilisto ikale nʼenu. 24Dinanga dianyi dikale ne buonso buenu mu Kilisto Yesu. Amen.