MIKANDA YAKATUMINA PAULO
BENA TESALONIKE


Mianda ya mu Mukanda

 

JS Robertson

 

Table des matières abrégée :

1 Tesalonike

1        Meyi a kumpala

2        Nshapita 1 —   Nsombelu muimpe wa Bena Tesalonike

3        Nshapita 2 — Bienzedi bia Paulo, Siluano ne Timote biakadi bimpe pakadibo mu Tesalonike

4        Nshapita 3 — Bantu ba Mukelenge basanganyibue ba tshijila ne bakane kumpala kua Nzambi palueye

5        Nshapita 4 — Mukelenge Yesu nealue bua kuangata bantu bende

6        Nshapita 5 — Mukelenge udi wa kueyemenyibua

Mukanda Muibidi Wakatumina Paulo Bena Tesalonike

7        Nshapita 1 — Paulo udi usamba Bena Tesalonike mu makenga abo

8        Nshapita 2 — Dituku dia Mukelenge ne Muntu wa Bupidia

9        Nshapita 3 — Meyi a Kunshikidilu a Paulo  kudi Bena Tesalonike

 

Table des matières détaillée :

1 Tesalonike

1        Meyi a kumpala

2        Nshapita 1 —   Nsombelu muimpe wa Bena Tesalonike

2.1      1:1

2.2      1:2

2.3      1:3

2.4      1:4,5

2.5      1:6,7

2.6      1:8

2.7      1:9,10

2.7.1        Bakalekela mpingu yabo

2.7.2        Bakakudimuka kudi Nzambi wa muoyo

2.7.3        Bakadi bindila dilua dia Muana wa Nzambi mu diulu

2.7.4        Dibika dia Mukelenge Yesu Kilisto ku lufu didi bishimikidi bia Luimpe Luimpe

2.8      1:10

2.8.1        Tshikondo tshia Dikenga Dinene

2.8.2        Ekeleziya wa Nzambi neikale mu diulu kumpala kua tshikondo etshi tshia dikenga dinene

2.8.3        Kupingana kua tshiakabidi kua Mukelenge Yesu Kilisto

2.8.4        Kulua kua Mukelenge kudi mu bitupa bibidi

2.8.5        1) Kulua kua Mukelenge bua kuangata Ekeleziya wende

2.8.6        Mu tshikoso

2.8.7        2) Kulua kua Mukelenge ne bantu bende

2.8.8        Mu tshikoso

3        Nshapita 2 — Bienzedi bia Paulo, Siluano ne Timote biakadi bimpe pakadibo mu Tesalonike

3.1      2:1,2

3.2      2:3,4

3.2.1        Paulo udi tshidikijilu tshimpe bua bena mudimu ba Nzambi

3.3      2:5,6

3.4      2:7,8

3.5      2:9

3.6      2:10

3.7      2:11,12

3.8      2:13

3.9      2:14

3.10          2:15,16

3.11          2:17,18

3.12          2:19,20

3.12.1     Bifulu bia butumbi mu Mukanda wa Nzambi bidi bipa bantu ba Nzambi bua dinanukila ne kueyemenyibua biabo

3.12.2     Bualu bua difutu dia Bena Kilisto

4        Nshapita 3 — Bantu ba Mukelenge basanganyibue ba tshijila ne bakane kumpala kua Nzambi palueye

4.1      3:1,2

4.2      3:3,4

4.3      3:5

4.3.1        Muaku, “ditabuja”, udi mutedibua misangu itanu mu chapitre wetu

4.4      3:6-8

4.5      3:9

4.6      3:10

4.7      3:11

4.8      3:12,13

5        Nshapita 4 — Mukelenge Yesu nealue bua kuangata bantu bende

5.1      4:1

5.2      Kuenda ne mutshima mupuekele ne Nzambi wetu kudi

5.3      4:2

5.4      4:3-5

5.4.1        Kujidila kudi Nzambi.

5.4.2        Kuenda kua badi bajidibue kudi Nzambi kudi

5.5      Nyemayi masandi

5.6      4:6,7

5.7      4:8

5.7.1        Nyuma Muimpe udi mupebue kudi Nzambi

5.8      4:9,10

5.9      4:11

5.10          4:12

5.11          4:13

5.12          4:14,15

5.13          4:16

5.14          4:17

5.15          4:18

6        Nshapita 5 — Mukelenge udi wa kueyemenyibua

6.1      5:1,2

6.2      5:3

6.3      5:4,5

6.4      5:6,7

6.5      5:8

6.5.1        Lupandu ludi lutedibua mu mishindu isatu mu Mukanda wa Nzambi

6.6      5:9,10

6.7      5:11

6.8      5:12,13

6.9      5:13

6.10          5:14

6.11          5:15

6.12          5:16

6.12.1     Muena kuitabuja udi ne disanka bualu bua

6.13          5:17

6.14          5:18

6.15          5:19

6.16          5:20

6.17          5:21,22

6.18          5:23

6.18.1     Bualu bua kujidila kua Bena Kilisto

6.18.2     Nzambi udi mpokolo wa masanka etu. Yeye muine udi

6.19          5:24

6.20          5:25

6.21          5:26

6.22          5:27

6.23          5:28

Mukanda Muibidi Wakatumina Paulo Bena Tesalonike

7        Nshapita 1 — Paulo udi usamba Bena Tesalonike mu makenga abo

7.1      1:1,2

7.2      1:3

7.3      1:3,4

7.4      1:5,6

7.5      1:7

7.6      1:8-10

7.7      1:11

7.8      1:11,12

8        Nshapita 2 — Dituku dia Mukelenge ne Muntu wa Bupidia

8.1      2:1,2

8.1.1        “Dituku dia Mukelenge” ne “Dituku dia Kilisto” kabiena muo mumue

8.1.2        Dituku dia Mukelenge

8.2      2:3

8.2.1        Bualu bua muntu wa bupidia

8.3      2:4,5

8.4      2:6,7

8.5      2:8

8.6      2:9,10

8.7      2:11,12

8.8      2:13,14

8.9      2:15

8.10          2:16,17

9        Nshapita 3 — Meyi a Kunshikidilu a Paulo  kudi Bena Tesalonike

9.1      3:1,2

9.2      3:3-5

9.3      3:6

9.4      3:7,8

9.5      3:9,10

9.6      3:11,12

9.7      3:13-15

9.8      3:16

9.9      3:17,18

9.9.1        Milayi ya kunshikidilu wa Mukelenge Yesu

 

 

1 Tesalonike

1        Meyi a kumpala

  Pakadi Paulo ne Sila mu Filipoi, bakadi bakumibue ne batekibue mu buloko kudi bena musoko. Pakumvua balumbuludi ne, Bena buloko aba badi Bena Lomo, bakatshina, bakabasengelela bua kuumukamu. Paulo, nansha yeye wakadi muena Yuda, wakadi citoyen wa bukelenge bua Lomo. Bena Filipoi kabakadi ne bukokeshi bua kukuma Muena Lomo wakadi kayi muanji kulumbuluishibua (Bienzedi 16:12-40. 22:25-29). Pashishe bakashiya Filipoi, bakaya mutantshi wa kilomètre 16 ku Tesalonike.

 Tesalonike wakadi centre munene wa bungenda. Bena Yuda ba bungi, bakadi bena bungenda, bakadiku. Paulo, bu muakadi tshilele tshiende, wakabuela mu nsunagoga, nzubu wa kutendelela wa Bena Yuda, wakayisha bantu Mukanda wa Nzambi matuku a lumingu lua Bayuda asatu. Bena Yuda bakuabo bakitabuja Lumu Luimpe, ne Bena Gelika ba bungi. Munkatshi muabo muakadi bakaji ba bungi ba butumbi (Bienzedi 17:1-4). Nunku tudi tusangana tshisumbu tshia bena kuitabuja bakadisangisha ku dina dia Mukelenge Yesu bua musangu wa kumpala mu musoko wa Tesalonike.

  Paulo wakashala ne Bena Tesalonike anu tshikondo tshipi, kadi yeye wakayisha bena kuitabuja aba bapia-bapia malu manene a bungi. Kunyima kua diumuka diende ne Sila, Bena Kilisto bakakenga mene bua ditabuja diabo. Paulo kakadi mua kupua bana bende mu ditabuja muoyo, wakasua kupingana kudibo misangu ne misangu, kadi Satana wakamupumbisha (1 Tesalonike 2:18).  Nunku wakatuma Timote, nsongalume wa kueyemenyibua, bua kubajadika mu ditabuja diabo ne bua kukolesha mitshima yabo mu malu a Mukelenge (1 Tesalonike 3:2).

  Paulo wakabafundila mikanda ibidi bu muakadiye mulombodibue kudi Nyuma Muimpe. Mikanda eyi idi itupesha diyisha dia mushinga mukole bua bualu buetu lelu, nangananga bualu bua dipingana dia Mukelenge Yesu Kilisto.

 

2        Nshapita 1 —   Nsombelu muimpe wa Bena Tesalonike

2.1      1:1

Paulo ne Siluano ne Timote kudi ekeleziya wa Bena Tesalonike wa mu Nzambi Tatu ne wa mu Mukelenge Yesu Kilisto. Ngasa ne ditalala bikale nenu. 1:1

 Paulo udi utela mena a Siluano (anyi Sila), ne Timote. Siluano wakadi muntu munene munkatshi mua bana babo ba mu Kilisto ba mu Yelushalema (Bienzedi 15:22). Timote wakadi nsongalume ne lumu luimpe lumanyibua kudi bena Kilisto mu Luseta ne mu Ikonio. (Bienzedi 16:1-3). Bantu aba babidi bakadi ne Paulo pakambileye Bena Tesalonike Lumu Luimpe (Bienzedi 17:13,14).

 Ngasa udi wamba bualu bua diakalenga dia Nzambi kudi bantu, bualu bua buimpe bua Nzambi, bualu bua dinanga dia Nzambi ne bualu bua luse luende (Tito 3:4-6). Ditalala didi tshipeta tshia ngasa wa Nzambi mumanyibua mu mutshima wa muntu udi witabuja Mukelenge Yesu Kilisto. Bena kuitabuja badi babingishibua “anu patupu ku ngasa wende bualu bua dipikula didi mu Kilisto Yesu” (Lomo 3:24). “Nunku bualu bua tuakabingishibua ku ditabuja, tuikale ne ditalala ne Nzambi bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto” (Lomo 5:1).

 

2.2      1:2

Tudi tusakidila Nzambi misangu yonso bua bonso buenu tutela mena enu mu milombu yetu. 1:2

 Paulo wakela Nzambi tuasakidila bua “buonso buabo”, bua muntu yonso wa mu ekeleziya wa ku Tesalonike. Bena Kilisto badi bashilangane mene kadi muntu yonso udi wa mushinga mukole ku mesu kua Nzambi. Mukelenge Yesu wakamba ne, “Kabatu bapana mishamisha itanu ku makuta makese abidi, anyi? Mushamusha umue kawena mupua muoyo ku mesu kua Nzambi. Nsuki ya ku mitu yenu mene mene idi mibala yonso. Kanutshinyi, mushinga wenu udi mutambe wa mishamisha ya bungi” (Luka 12:6,7).

 Paulo wakamanya bukole bua milombu kudi Nzambi. Nzambi udi wandamuna ku milombu ya bantu bende. “Disengelela dia muntu muakane didi ne bukole bua bungi mu kuenza kuadi” (Yakobo 5:16).

 

2.3      1:3

Katuyi tulekela kuvuluka mudimu wenu wa ditabuja ne mudimu wenu mukole wa dinanga ne dinanukila dienu dia mu ditekemena dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto, ku mesu kua Nzambi udi kabidi Tatu wetu. 1:3

Miaku isatu: ditabuja, dinanga ne ditekemena, idi ileja nsombelu wa Bena Tesalonike.

1) Mudimu wabo wa ditabuja: Bakakudimuka kudi Nzambi, bakalekela mpingu pakitabujabo Mukelenge Yesu. Mukelenge wakamba biende ne, “Mudimu wa Nzambi udi nunku: nuitabuje wakatumeye” (Yone 6:29). Mudimu wa ditabuja udi bua kuitabuja Mukelenge Yesu Kilisto, mutumibue pa buloba kudi Nzambi bua kuikala Musungidi wetu.

2)  Mudimu wabo mukole wa dinanga: Bakakuatshila Nzambi wa muoyo mudimu. Mudimu wabo wa dinanga bakaleja bantu bonso ne, Ditabuja diabo didi dilelela. Dinanga dilelela didi difume kudi Nzambi (1 Yone 4:7). Mudimu wa bena mudimu ba Nzambi udi mudimu wa dinanga.

3)   Dinanukila diabo dia mu ditekemena dia Mukelenge Yesu: Bakindila Muana wa Nzambi ulualua mu diulu (1:10). Ditekemena dia muena kuitabuja didi “bu luongo lua muoyo wetu didi dikuata bikole, didi dishindama” (Ebelu 6:19).

Paulo udi utela dina dia Tatu mu mvese 1 ne mu mvese 3. Bena kuitabuja ba mu Tesalonike bakalua bana ba Nzambi pakitabujabo Lumu Luimpe (Yone 1:12,13). Bana ba mu diku badi babikila tatu wabo ne, “Tatu”, bualu bua badi baledibua mu diku. Bena Tesalonike bakadi bana ba Nzambi ne bakadi ba mu diku dia bena kuitabuja.

 

2.4      1:4,5

Bana betu banangibue kudi Nzambi, tudi bamanye kusungudibua kuenu; bualu bua lumu luimpe lutudi tuamba kaluakalua kunudi anu mu diyi nkayadi, kadi luakalua mu bukole ne mu Nyuma Muimpe ne mu kumanya kujalama; bu munudi bamanye mushindu wa bantu utuakadivuija munkatshi muenu bua bualu buenu. 1:4,5

 Paulo kakadi ne mpata bualu bua kusungudibua kua Bena Tesalonike kudi Nzambi. Lumu Luimpe luakalua kudibo mu bukole bua Nyuma Muimpe, bakaluitabuja, ne bakaleja mamuma a Nyuma Muimpe mu mioyo yabo.

 Nsombelu wa Paulo ne bena mudimu ba Nzambi bakadi nende wakadi bimpe. Nzambi wakadi mua kusankisha bantu ba bungi bua bualu buabo. Bakadi tshilejilu kudi Bena Tesalonike, bakadi tshilejilu kudi bena mudimu bonso ba Nzambi.

 

2.5      1:6,7

Ne nuenu nuakalua bidikiji betu ne ba Mukelenge; nuakitabuja diyi mu dikenga dikole popamue ne disanka dia mu Nyuma Muimpe; bua bualu ebu nuakalua tshidikijilu kudi bonso badi bitabuja mu Makedonia ne mu Akaya. 1:6,7

 Bambi ba Lumu Luimpe (Paulo, Siluano, ne Timote) bakalonda Mukelenge Yesu bu luidi luabo, bakadi balonda mu makasa ende (1 Petelo 2:21). Bena Tesalonike bakalonda mu makasa a bambi, nunku bakalonda mu makasa a Mukelenge kabidi. Bakalua tshidikijilu kudi bena kuitabuja bonso ba mu province wa Makedonia ne mu province wa Akaya. Bumanyishi buabo buakadi buimpe.

 Bena kuitabuja ba mu Tesalonike bakadi bakenga bikole ku bianza bia bena musoko, kadi Mukelenge wakabapa disanka dia Nyuma Muimpe munda mua mitshima yabo. Palua malu makole ne makenga, Mukelenge Yesu udi pabuipi ne bantu bende bua kubasamba ne bua kukolesha mitshima yabo. Disanka diende mbukole buabo.

 

2.6      1:8

Bua diyi dia Mukelenge diakambibua kunudi diakumvuibua, kenganu mu Makedonia ne mu Akaya, kadi mu miaba yonso ditabuja dinudi nadi kudi Nzambi diakamuangalaka; nunku tuetu katuena ne bualu bua kuamba diyi kabidi. 1:8

Muaku, “-ambibua”, udi “execheomai” mu muaku wa Bena Gelika. Udi wamba misangu ya bungi bualu bua “mpungi wa mutumibue wa mbulamatadi”. Nunku pakumvua bantu Lumu Luimpe luambibua kudibo, bakumvua Diyi dia Nzambi patoke too. “Biadila mpungi ne diyi didi kadiyi dijinguluka, muntu kayi wadilongolola bua kuluangana? Nunku nuenu kabidi, binuikala kanuyi nuakula ne ludimi diyi didi diumvuika bimpe, nebamanye diyi diudi wakula munyi? Bualu bua nenuele meyi mu lupepele. Bikala lumu luimpe luetu ne tshilulu tshikudika, ludi natshi anu kudi batshidi bajimina” (1 Kolinto 14:8,9. 2 Kolinto 4:3).

 

2.7      1:9,10

Bua bobo nkayabo batu bamba bua bualu buetu, bu muakadi tshibueledi tshietu kunudi, ne bu munuakakudimuka kudi Nzambi panuakalekela mpingu bua kukuatshila Nzambi wa muoyo ne wa bushuwa mudimu, ne bua kuindila Muana wende ulualua mu diulu; wakabisheye munkatshi mua bafue. 1:9,10

2.7.1   Bakalekela mpingu yabo

Bena Tesalonike bakadi bena mpingu. “Mpingu yaya idi bu dikunji, diakusongabo,  kayena  yakula.  Idi  ne  bualu  bua  muntu  kuyituala, bualu bua kayena mua kuenda. Kanuyitshinyi bualu bua kayena mua kuenza bibi, kayena ne bukole bua kuenza bimpe” (Yelemiya l0:5). Mpingu yabo mifue yakadi mudimu wa bianza bia bantu, kadi kunyima kua malu aa onso kuakadi bademon, lukisu, ditshina, malu a masandi ne midimu yonso ya midima (Tangila 1 Kolinto 10:14-22).

 

2.7.2   Bakakudimuka kudi Nzambi wa muoyo

 Pakadibo batendeledi ba mpingu, bakadi bantu kabayi ne Kilisto, kabayi ne ditekemena, kabayi ne Nzambi mu buloba ebu (Efeso 2:12). Pakakudimukabo kudi Nzambi, bakalua “bana ba Nzambi wa muoyo”  ne “ditekemena didi ne muoyo” (Lomo 9:26. 1 Petelo 1:3). Mibidi yabo yakalua “ntempelo wa Nzambi udi ne muoyo”, bakadi ne “Nyuma wa Nzambi udi ne muoyo” munda mua mitshima yabo (2 Kolinto 6:16. 3:3. Galatia 4:6). Pakitabuja Bena Tesalonike Lumu Luimpe lua Nzambi, bakalua tshitupa tshia “nzubu wa Nzambi, udi muaba wa tshijila wa ekeleziya wa Nzambi udi ne muoyo, udi bu dikunji ne tshishindamenu bia malu malelela” (1 Timote 3:l5).

 

2.7.3   Bakadi bindila dilua dia Muana wa Nzambi mu diulu

 Mukelenge Yesu wakamana kuambila bayidi bende ne, “Ndi nya ku nzubu wa Tatu wanyi bua kunulongoluela muaba”. Wakabambila kabidi ne, “Nenye kunulongoluela muaba. Binaya ne binanulongoluela muaba, nempingane kabidi, nenuangate kundi meme muine, bua kundi ngikala, nuenu nenuikaleku kabidi” (Yone 14:2,3).

 Ditekemena dia Bena Tesalonike diakadi dilua dia Mukelenge mu diulu. Edi nditekemena dia muena Kilisto. “Tudi bamanye ne, Biamueneshibueye, netuikale bafuanangane nende; bualu bua netumumone bu mudiye. Muntu yonso udi ne ditekemena edi kudiye udi udilengesha bu mudiye mulengele” (1 Yone 3:2,3).

 

2.7.4   Dibika dia Mukelenge Yesu Kilisto ku lufu didi bishimikidi bia Luimpe Luimpe

 Nzambi wakabisha Mukelenge Yesu ku bafue, Nzambi wakamushikika ku tshianza tshiende tshia bukole mu miaba ya mu diulu (Efeso 1:20). Paulo wakafundila Bena Kolinto ne, “Bikala Kilisto kayi mubishibue ku bafue, ditabuja dienu didi patupu, ne nutshidi mu malu mabi enu. Ne bantu aba kabidi bakamana kulala tulu mu Kilisto bakajimina. Bituikala batekemene Kilisto anu mu muoyo ewu nkayawu,  tudi  tutamba  bantu  bonso  kukengela  luse. Kadi katataka

Kilisto  wakumana  kubishibua  ku  bafue,  bu  mamuma  a  kukuama diambedi a bantu bakulala tulu mu lufu” (1 Kolinto 15:17-20).

 

2.8      1:10

Yesu mene, udi utupandisha ku tshiji tshilualua. 1:10

Dina, “Yesu”, didi dina dia Mukelenge didi dituambila bualu bua buntu buende. Musangu mukuabo tudi ne dina, “Yesu”, ditedibue mu mvese 10 bualu bua Yeye wakatufuila bu muntu, wakabuela mu diulu bu muntu, bu mudianjidi wetu. Paulo, mulombodibue kudi Nyuma Muimpe, udi upesha Mukelenge dina diende dijima, “Mukelenge Yesu Kilisto”, anyi “Mukelenge Yesu”, misangu ya bungi mu mikanda ibidi mifunda kudi Bena Tesalonike.

Mukelenge Yesu Kilisto udi Mupandishi wetu munene. Yeye wakamana kupandisha bantu bende ku bukokeshi bua Satana (Ebelu 2:14,15). Wakabapandisha ku tshiji tshia Nzambi bualu bua malu mabi abo (Nansha muena kuitabuja umue wa bushuwa neimane kumpala kua nkuasa wa butumbi munene ku tshilumbuluidi tshinene tshia kunshikidilu (Buakabuluibua 20:11). Muena kuitabuja yonso neamueneke kumpala kua tshilumbuluidi tshia Kilisto, ne “buonso buetu, muntu ne muntu, neabadile malu ende kudi Nzambi”. Kadi bualu ebu mbualu bukuabo (2 Kolinto 5:10. Lomo 14:10-12). Mukelenge Yesu wakamba ne, “Bulelela, bulelela, ndi nuambila ne, Umvua diyi dianyi, witabuja wakuntuma, udi ne muoyo wa tshiendelele, kena ulua ku tshilumbu, wakumuka mu lufu, wakubuela mu muoyo” (Yone 5:24).

Mukelenge neapandishe bantu bende ku tshiji tshilualua kudi ba pa buloba bua bupidia buabo kabidi (Efeso 5:6). Yeye biende nealue bua kubangata bua kuikala nende kumpala kua “dituku adi dinene dia Yehowa didi dikuatshisha bantu buowa” (1 Tes. 4:16,17. Yoele 2:31).

 

2.8.1   Tshikondo tshia Dikenga Dinene

Mukelenge Yesu wakamba ne, “Ku tshikondo etshi dikenga dinene nedilue; ku tshibangidilu tshia buloba too ne katataka kakuakadi dikenga bu adi nunku, kadiena dilua kabidi tshiendelele. Bu matuku awu kayi makepeshibue kudi Nzambi, nansha muntu wakadi kupanduka. Ne bakelenge ba pa buloba ne bakelenge bana ne tupitene tunene tua masalayi, ne babanji, ne bakole, ne mupika yonso, ne mudishikamine yonso, bakadisokoka mu nyongolo ne mu mabue a mikuna minene. Ne badi bambila mikuna ne mabue ne, Nutupukile, nutusokoke ku mesu kua udi ushikama pa nkuasa wa  butumbi,  ne  ku  tshiji  tshia  Muana  wa  Mukoko;  bualu  bua  dituku dinene dia tshiji tshiabo diakulua, ne nganyi udi mua kushindama?” (Matayo 24:21,22. Buakabuluibua 6:15-17).

 

2.8.2   Ekeleziya wa Nzambi neikale mu diulu kumpala kua tshikondo etshi tshia dikenga dinene

Mukelenge Yesu neapandishe bantu bende ba tshikondo etshi ku tshilumbu tshiakane tshia Nzambi tshidi tshilua pa bena bupidia pa buloba. “Bualu bua Nzambi kakatusungula bua kututekela tshiji, kadi bua tuetu kupeta lupandu bualu bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto” (1 Tes. 5:9,10). Diyi dia Mukelenge kudi ekeleziya wa ku Filadelefia didi ne, “Bualu bua wakalama diyi dia kutantamana kuanyi, nenkulame kabidi ku diba dia kuteta, diodio didi diamba kulua kudi ba pa buloba bonso, bua kuteta badi bikala pa buloba” (Buakabuluibua 3:10). Mu mukanda wa Buakabuluibua, mu chapitre 4 ne mu chapitre 5, tudi tumona Ekeleziya mu Diulu kumpala kua tshikondo tshia malu makole adi alonda mu chapitre 6 too ne kunshikidilu tshia mukanda.

 

2.8.3   Kupingana kua tshiakabidi kua Mukelenge Yesu Kilisto

Bena kuitabuja ba mu Tesalonike bakadi bindila dilua dia Mukelenge mu diulu, kadi kabakamanya mushindu wa dipingana diende. Kunyima kua diumuka dia Paulo mu Tesalonike, bena kuitabuja bakuabo bakafua, bena ekeleziya bakanyingalala bikole be bualu bua bana babo bakafua kumpala kua dipingana dia Mukelenge. Bakanyingalala bu bantu kabayi ne ditekemena. Paulo wakafundila mikanda yende ibidi kudibo bua kubasamba ne bua kabayisha bualu bua kulua kua Mukelenge.

 

2.8.4   Kulua kua Mukelenge kudi mu bitupa bibidi

Mukelenge Yesu nealue bua kuangata bantu bende bua kuya nabo mu diulu. Bena Ekeleziya badi bantu ba mu diulu, muaba wabo udi mu nzubu wa Tatu. Kunyima, Yeye nealue nabo bua kulumbuluisha ba pa buloba ne bua kuikala Mukelenge pamutu pa bisamba bionso: Mfumu wa bamfumu, ne Mukelenge wa bakelenge (Buak. 19:11-16).

 

2.8.5   1) Kulua kua Mukelenge bua kuangata Ekeleziya wende

Mukelenge Yesu wakambila bantu bende pakatshidiye nabo ne, “Mu nzubu wa Tatu wanyi mudi miaba ya bungi ya kuikala; bu bualu ebu kabuyi bulelela, nakadi kunuambila; nenye kunulongoluela muaba.  Binaya  ne  binanulongoluela  muaba,  nempingane  kabidi, nenuangate kundi meme muine, bua kundi ngikala, nuenu nenuikaleku kabidi” (Yone 14:2,3). Bena kuitabuja ba mu tshikondo tshia Dipungila Dikulukulu kabakamanya bua bualu ebu nansha. Paulo wakafundila Bena Kolinto ne, “Monayi, ndi nuambila bualu busokoka: Buonso buetu katuena tulala tulu mu lufu, kadi buonso buetu netuandamuke, mu diba dikese, mu kuvinya kua disu, pelabo mpungi wa kunshikidilu; bualu bua nebele mpungi ne bantu bafue nebabike ne mibidi idi kayi mibole, ne tuetu netuandamuke” (1 Kolinto 15:51,52). “Bualu bua Mukelenge muine neapueke mu diulu wela diyi dikole, ne diyi dia muanjelo mutambe bakuabo bunene, ne diyi dia mpungi wa Nzambi; ne bantu bafue mu Kilisto nebabike diambedi; ne pashishe tuetu batshidi ne muoyo badibo bashiya netuangatshibue nabo popamue mu matutu, bua kusangila ne Mukelenge mu lupepele; nunku netuikale ne Mukelenge tshiendelele” (1 Tes. 4:16,17).

 

2.8.6   Mu tshikoso

◊  Mukelenge Yesu muine neapingane bua kuangata bantu bende, kayi mukuabo to (Yone 14:1-3. 1 Tes. 4:16).

◊    Mukelenge neangate bantu bende mu lupepele (1 Tes. 4:17).

◊  Bena kuitabuja ba mu matuku a Dipungila Dikulukulu kabakamanya bua dipingana diende bua kuangata bantu bende. Bualu ebu buakadi bualu busokoka too ne pakapesha Mukelenge bayidi bende mulayi wa kupingana kuende mu Yone 14:1-3. Kunyima, Paulo wakamanyisha Bena Ekeleziya malu makuabo mapia-mapia bua mushindu wa dipingana diende (1 Kolinto 15:51,52. 1 Tes. 4:14-17).

◊   Palua Mukelenge Yesu bua kuangata ekeleziya wende, Yeye neangate bena kuitabuja bonso ba kale kabidi bakafua mu matuku a Dipungila Dikukulu (Ebelu 11:40).

◊    Mukelenge Yesu nealue bua kuangata bantu bende kumpala kua      Dituku dia Mukelenge, didi dituku dia tshiji tshikole (l Tes. 1:10. 5:9. 2 Tes. 2:2,3. Buakabuluibua 3:10).

   Palua Mukelenge Yesu bua kuangata bantu bende, bobo nebasanke. Dituku adi nedikale dituku dia disanka ditamba bunene (1 Tes. 2:19. Ebelu 12:2. Yuda 24).

◊  Mukelenge Yesu udi mua kulua pa diba dionso (Buakabuluibua 22:7,12,20).

 

2.8.7   2) Kulua kua Mukelenge ne bantu bende

Mukelenge Yesu neapingane ne bantu bende palueye bua kulumbuluisha ba pa buloba bonso mu buakane. Yeye biende neikale Mukelenge wa buloba bujima, ne “buloba nebuikale buule tente ne kumanya kua Yehowa, bu mudi mayi a mu mayi manene abuikila miaba yawu yonso” (Zekaya 14:9. Yeshaya 11:9).

Paulo wakafundila Bena Tesalonike ne, Mukelenge Yesu “palueye mu diulu ne banjelo ba bukole buende mu kapia kadi kakenka. Neadisombuele kudi bantu badi kabayi bamanye Nzambi ne kudi badi kabayi batumikila lumu luimpe lua Mukelenge wetu Yesu; bobo aba nebapete dikenga, dibutuka dia tshiendelele mene, dia ku mesu kua Mukelenge ne ku butumbi bua bukole buende, palueye bua kutumbishibua mu basanto bende, ne bua kukemibua mu dituku diadia kudi bantu bonso bamane kumuitabuja” (2 Tes. 1:7-10). “Pamueneshibua Kilisto udi muoyo wetu, pashishe nuenu kabidi nenumueneshibue nende mu butumbi” (Kolosai 3:4).

Mukelenge Yesu neapingane pa buloba bua kushikija milayi yonso ya baprofete ba kale kudi Bena Isalele. Ku tshikondo atshi Bena Isalele nebapingane kudi Mukelenge bu tshisamba tshia bantu. “Nunku Bena Isalele bonso nebasungidibue, bu muakafundabo ne, Musungidi neapatuke mu Siona; neatshinguluile Yakoba malu adi kayi a Nzambi” (Lomo 11:26).

 Bantu bonso nebamumone palueye. “Nebamone Muana wa muntu ulua mu ditutu ne bukole ne butumbi bunene. Tangilayi, yeye udi ulua ne matutu; ne disu dionso nedimumone, ne bobo bine bakamutua difuma nebamumone; ne bisamba bionso bia pa buloba nebidile muadi bua bualu buende. Bulelela. Amen” (Luka 21:27. Buakabuluibua 1:7).

 

2.8.8   Mu tshikoso

◊    Mukelenge Yesu nealue ne bantu bende (1 Tes. 3:13. Kolosai 3:4.

       Yuda 14).

◊    Mukelenge Yesu neapingane pa buloba (Zekaya 14:4).

◊    Bena kuitabuja ba mu matuku a Dipungila Dikulukulu bakamanya bualu bua dipingana dia Mukelenge bua kukokesha pamutu pa ba pa buloba mu butumbi ne mu bukole bunene (Danyele 7:13,14. Zekaya. 14:9).

◊    Bantu bonso nebamumone palueye (Matayo 24:27-30. Buak.1:7).

◊   Mu dituku adi Mukelenge nealue bua kuikala mutumbishibue mu   basanto bende (2 Tes. 1:10).

◊    Dituku dia dimueneka dia Mukelenge nedikale dituku dia tshiji ne dia makenga. Yeye nealue ne bantu bende ne banjelo bende ba tshijila bonso bua kulumbuluisha ba pa buloba mu buakane (2 Tes. 1:7-9. Buakabuluibua 19:11-16).

◊     Dipingana dia Mukelenge ne bantu bende ne banjelo bende didi  disuikibua ne bikondo ne bidimu (1 Tes. 5:1,2). Kumpala kua dipingana dia Mukelenge nabo, “muntu wa bupidia” budiye nabu mbua kumueneka (2 Tes. 2:8,9). Yeye udi mubikidibue ne, Mufuilakanyi ne Kilisto ne muprofete wa mashimi (1 Yone 2:18. Buakabuluibua 16:13. 19:20).

 

3        Nshapita 2 — Bienzedi bia Paulo, Siluano ne Timote biakadi bimpe pakadibo mu Tesalonike

3.1      2:1,2

Bua nuenu mene, bana betu, nudi bamanye bua dibuela dietu kunudi ne kadiakulua dia patupu; kadi patuakadianjila kukenga, ne pakatuenzelabo bibi ku Filipoi, bu munudi bamanye, tuakakolesha mitshima mu Nzambi wetu bua kunuambila lumu luimpe lua Nzambi mu kuluangana kua bungi. 2:1,2

 Nsombelu wa bambi wakadi kayi ne tshilema, kuambila kua Lumu Luimpe kuakalua kudi Bena Tesalonike mu bukole bua Nyuma Muimpe. Luendu lua Paulo, ne lua bobo bakadi nende, ku Tesalonike kaluakadi tshianana. Bikala muena mudimu wa Mukelenge mulombodibue kudi Nyuma Muimpe, ngendu yende mu mudimu wa Lumu Luimpe kayena mua kuikala ya tshianana, nansha yeye biende kena umona mamuma a bungi bua mudimu wende. Mukelenge Yesu wakamba ne, “Munga udi ukuna, munga udi unowa” (Yone 4:37). Muntu udi ukuna bintu, mukuabo udi ubimiamina mayi, kadi anu Nzambi udi ubidiundisha (1 Kolinto 3:6-8).

 Nansha Paulo ne Siluano bakadi bakumibue bikole ne mikumu ya bungi mu Filipoi, ne bena mbulamatadi bakababueja mu nzubu wa buloko, pakafikabo ku Tesalonike, bakadi ne dikima dia bungi bualu bua ditekemena diabo diakadi “MU NZAMBI WETU”. Nzambi wakalama bena mudimu bende, bantu ba bungi bakitabuja Lumu Luimpe  ne  diyi  didi  difunda  diakakumbajibua  ne, “Bulelela, tshiji tshia bantu netshikutumbishe” (Musambu 76:10).

 

3.2      2:3,4

Bua dinusengelela dietu kadiena dia mashimi anyi dia bukoya bua mutshima anyi dia lubombo; kadi bu muakatujadikabo kudi Nzambi bua kutekeye lumu luimpe mu bianza bietu, ke mutudi tuamba; kembu mutudi tusankisha bantu, kadi bu mutudi tusankisha Nzambi udi uteta mitshima yetu ne idi mimpe. 2:3,4

 Paulo, Siluano, ne Timote kabakadi badingi, anyi bena bukoya, anyi bena lubombo (2:3), kabakalua ne meyi a tshianyishanyisha, kabakadi bakeba biuma (2:5), kabakadi bakebi ba butumbi kudi bantu (2:6). Malu aa onso adi bienzedi bia bantu badi banyanga Ekeleziya wa Nzambi. Paul wakadimuja bakulu ba ku Efeso ne, “Ndi mumanye ne, Panumuka bianyi, nkashama idi ne luonji neyilue munkatshi muenu, neyone tshisumbu tshia mikoko; bantu nebabike munkatshi muenu mene, bambila bantu malu adi kayi malelela bua kukokabo bayidi kunyima kuabo” (Bienzedi 20:29,30). Bantu ba mushindu ewu badiku lelu.

 

3.2.1   Paulo udi tshidikijilu tshimpe bua bena mudimu ba Nzambi

 Paulo wakadi musungudibue bua kuenzela Mukelenge mudimu (Bienzedi 9:15). Mu Bienzedi 13:1-3 tudi tubala ne, Nyuma Muimpe wakabikila Shaula (Paulo) ne Banaba. Nyuma Muimpe wakabatuma ku mudimu wa Lumu Luimpe. Paulo ne Banaba, bakaya mu buobumue ne bana babo ba mu Kilisto ba mu Antioka. “Pakajilabo bia kudia, pakatendelelabo Nzambi, pakabatentekesha bianza pa mitu pabo, bakabatuma”. Kutentekesha kua bianza pa mitu pabo kuakadi tshimanyinu tshia buobumue bua bena ekeleziya ba mu Antioka ne Paulo ne Banaba mu mudimu wa Mukelenge. Paulo ne Banaba bakadi bena mudimu ba kueyemena (Tangila 1 Kolinto 4:2). Pashishe “Bakapueka ku Seleukia, batumibue kudi Nyuma Muimpe”.

 

3.3      2:5,6

Bualu bua kabakatusangana nansha tshikondo tshimue ne meyi a tshianyishanyisha, bu munudi bamanye, anyi ne tshia kubuikila natshi lukuka: Nzambi udi mumanyi wa bualu ebu; anyi bakebi ba butumbi kudi bantu, nansha kunudi nansha kudi bantu bakuabo; nansha tuetu tuakadi mua kuikala bujitu kunudi bu bapostolo ba Kilisto. 2:5,6

 Bayishi ba mashimi badi banyisha bantu bua kuangata difutu. Petelo wakadimuja bena kuitabuja mu mukanda wende muibidi ne, “Bualu  bua  lukuka  lua  biuma  bobo nebendulule nenu mushinga ne meyi a mashimi … aba badi mishimi kayi ne mayi; badi bu dibungi dipata kudi tshipepele tshikole; kudibo babatekela bufike bua midima” (2 Petelo 2:3,17).

     Paulo ne bobo bakadi nende kabakadi badingi, kabakadikebela biuma. Meyi abo akadi meyi mimpe, meyi a muoyo ne a bushuwa, nunku meyi abo akadi ne bukole bua bungi.

     Mupostolo Yone wakadimuja Gayo bualu bua muntu wa mushindu mukuabo. Yeye wakadi Diotelefe “udi musue kuikala kumpala munkatshi muabo, kena utuitabuja” (3 Yone 9). Bantu bu muntu ewu badi bavuija matapaluka mu Ekeleziya wa Nzambi. Mukelenge Yesu wakamba ne, “Wasua kulua munene munkatshi muenu neikale muena mudimu wenu; wasua kuikala pamutu penu neikale mupika wa bonso buenu. Muana wa muntu kabidi kakuluila bua bantu bamukuatshile mudimu, wakuluila bua kubakuatshila mudimu, ne bua kufila muoyo wende bua kupikula nawu bantu ba bungi” (Mako 10:43-45).

 

3.4      2:7,8

Kadi tuakikala bu bana batekete munkatshi muenu, bu mudi ndeshi ukuongoluela bana bende balela. Nunku muomumue, bualu bua tuakatamba kunusua, tuakadi ne disanka dimpe bua kunupa, kendumu luimpe lua Nzambi nkayalu, kadi mioyo yetu kabidi, bualu bua nuakalua banangibue kutudi. 2:7,8

     Paulo wakalama bena Kilisto bapia-bapia mu Tesalonike bu mamu udi ulama muanende mene, bobo bakadi bana batekete mu Kilisto, banangibue kudiye, nunku yeye wakabakolesha mu ditabuja diabo. Dinanga bua bana betu ba mu Kilisto didi tshimanyishilu tshia buena Kilisto bua bushuwa. Mukelenge Yesu wakamba ne, “Ndi nuelela mukenji mupia-mupia ne, Nusuangane; nusuangane bu munakunusua. Bua bualu ebu bantu bonso nebamanye ne, Nudi bayidi banyi, binuasuangana nunku” (Yone 13:34,35). “Tudi bamanye ne, Tuakumuka ku lufu, tuakubuela mu muoyo, bualu bua tudi tunanga bana betu. Bananga, tunangangane, bualu bua dinanga didi difume kudi Nzambi” (1 Yone 3:14. 4:7).

 

3.5      2:9

Bualu bua nudi nuvuluka, bana betu, mudimu wetu mukole ne lutatu luetu; butuku ne munya tuakenza mudimu bua katudivuiji bujitu pambidi pa nansha umue wenu; nunku tuakanuambila lumu luimpe lua Nzambi. 2:9

Bambi ba Lumu Luimpe bakenza mudimu “butuku ne munya” bua kubatekedi bujitu pa nansha umue wa bena kuitabuja ku Tesalonike.

Musangu mukuabo bakadi benza nzubu ya ntenta (nzubu ya bilulu) bu muakenza Paulo mu Kolinto (Bienzedi 18:3). Paulo wakadi mudimuke, wakamanya ne, Bantu bakuabo badiku badi basue kutubandisha tshilumbu tshianana. Dituku dikuabo Bena Kolinto bakuabo bakamuenzela nunku (1 Kolinto 9:3). Yeye wakatangila kudi Nzambi mu ditabuja bua bintu bionso biakadiye nabi bualu ne bua kumulama ku malu mabi onso.

 Pakadi Paulo ku Tesalonike, bena kuitabuja ba ku Filipoi bakamutumina mapa. Bualu ebu buakakolesha mutshima wende mene. Yeye kakalombela muntu tshintu kadi wakamanya ne, Bena Kilisto badi ne bua kupa Nzambi tshitupa tshiende bua mudimu wa Lumu Luimpe. Yeye wakafundila Bena Filipoi ne, “Panakadi mu Tesalonike, nuakantumina bintu binakadi nabi bualu misangu ne misangu … mupuya wa dipembu dimpe, mulambu muitabujibue, udi usankisha Nzambi. Nzambi udi usanka ne milambu ya nunku” (Filipoi 4:15-18. Ebelu 13:16).

 Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Udi ukuna maminu mabale neapuole mabale; ne udi ukuna maminu a bungi neapuole a bungi. Nunku muntu ne muntu afile bintu bu muakadisunguileye mu mutshima wende; kafidi ne kanyinganyinga, anyi bu muenzeja ku bukole; bualu bua Nzambi udi musue muena kupa udi ufila ne disanka” (2 Kolinto 9:6,7. Tangila Malaki 3:10,11).

 

3.6      2:10

Nuenu nudi bamanyi ne Nzambi udi mumanyi kabidi bu mutuakanuenzela nuenu badi bitabuja malu a tshijila ne adi makane ne adi kaayi mua kubandibua. 2:10

 Nansha muntu umue wa ku Tesalonike wakadi mua kubandisha Paulo ne bobo bakenza nende mudimu tshilumbu. Bienzedi biabo bionso biakadi bimanyibue patoke too ku mesu kuabo. Paulo wakadi mua kubambila ne, “Nudi bamanye” misangu inayi mu chapitre 2 (mvese 1,2,5,11).

 Muena mudimu wa Nzambi budiye nabu mbua kudimuka mene bua Satana kikadi ne muaba wa kumupitshila budimu, bualu bua yeye neatete kunyanga bumanyishi buende ne bua kumuponesha mu buteyi. Kadi, bikala muena mudimu wa Mukelenge wenda pepi ne Mfumu wende, bikaleye muenji wa Diyi diende, udi wenda mu muaba wa kulamibua kuimpe.

 

3.7      2:11,12

Bu  munudi  bamanye  mutuakanuenzela  muntu ne muntu wa munkatshi muenu, bu mudi tatu wenza ne bana bende balela,  patuakanusengelela, patuakanukolesha mitshima, patuakanuambila diyi, bua nuenu nuende bakanangane ne Nzambi, udi unubikila bua nuenu kubuela mu bukelenge buende ne mu butumbi buende. 2:11,12

 Bena kuitabuja ba mu Tesalonike bakadi bena Kilisto bapiabapia, bakadi benda mu njila mupia-mupia, bakatshidi bana batekete mu Kilisto, nunku Paulo wakabalombola bu mudi tatu ulombola bana bende. Dijinga diende diakadi bua kubamona kudiunda mu ngasa ne mu dimanya dia Nzambi, ne bua kuenda bakanangane ne dibikila dia Yeye wakababikila.

 Paulo wakafundila Bena Efeso ne, “Diambedi nuakadi midima, kadi katataka nudi munya mu Mukelenge; endayi bienu bu bana ba munya, nutete budi Mukelenge muanyishe. Nunku nudimuke bienu bu munudi nuenda; kanuendi bu badi kabayi ne meji, kadi nuende bu bena meji; nudisumbile tshikondo patshiditshiku tshia kuenzamu malu mimpe, bualu bua matuku adi mabi” (Efeso 5:8,10,15,16).

 

3.8      2:13

Bua muanda ewu kabidi katuena tulekela kusakidila Nzambi ne, Panuakangata diyi dinuakumvua kutudi, dia Nzambi mene, nuakaditabuja, kembu diyi dia bantu, kadi bu mudidi bushuwa, diyi dia Nzambi mene, didi dienzeja munda muenu badi bitabuja. 2:13

 Diyi dia Nzambi diakenza mudimu wadi munda mua mitshima ya Bena Tesalonike bualu bua bakadiangata ku ditabuja. Paulo wakafundila Timote ne, “Diyi dionso dia mu Mukanda wa Nzambi didi difume munda mua Nzambi bu mupuya wende, ne didi ne mudimu muimpe wa kuyisha bantu, ne wa kubabela, ne wa kubadimuja, ne wa kubalongesha mu buakane bua Nzambi; bua muntu wa Nzambi ikale mukumbajibue, mulongolola tshishiki bua midimu yonso mimpe” (2 Timote 3:16,17).

 Petelo wakafunda ne, “Numanye bualu ebu diambedi ne, Kakuena diyisha dia baprofete dia mu Mukanda wa Nzambi didi difuma ku dijingulula dia muntu. Bualu bua kakuena diyisha dia baprofete diakanza kulua ku disua dia muntu; kadi bantu bakamba diyi dia kudi Nzambi benzeja kudi Nyuma Muimpe” (2 Petelo 1:20,21).

 Mu Budimi bua Edene Satana wakabueja mpata mu mutshima wa Eva bualu bua Diyi dia Nzambi, bua kumudinga (Genese 3:1-6). Kembualu bua dikema bikala bantu ba bungi belangana mpata bualu bua Mukanda wa Nzambi lelu! Badi badingidibue kudi muena lukuna wa Nzambi.

Diyi dia Nzambi didi ne muoyo

◊    Diyi dia Nzambi didi ne muoyo ne bukole (Ebelu 4:12).

◊    Kubulula kua meyi a Nzambi kudi kutemeshila bantu munya.

       (Musambu 119:130).

◊      Diyi dia Nzambi didi dimanye mua kuvuija muntu muena meji

      too ne ku lupandu (2 Timote 3:15).

◊    Diyi dia ngasa wa Nzambi didi dimanye mua kudiundisha muena kuitabuja (Bienzedi 20:32).

◊     Diyi dia Nzambi didi dilama muntu ku malu mabi. Didi muinda ku makasa, ne munya muteme mu njila wa muntu (Mis. 119:11,105).

◊   Mukelenge wakamba ne, Katataka nudi balengeshibue bualu bua diyi dinakunuambila”. Kilisto wakasua ekeleziya, “wakadifila bua bualu buende; bua yeye amujidile, mumane kumulengesha ne kuvua kua mayi ne diyi diende” (Yone 15:3. Efeso 5:26).

◊   “Ba pa buloba bonso badi bu bisosa, ne butumbi buabo buonso budi bu tshilongo tshidi tshimata panshi; kadi diyi dia Mukelenge didiku tshiendelele. Edi ndiyi dia lumu luimpe diakanuambilabo” (1 Petelo 1:24,25).

 

3.9      2:14

Bualu bua nuenu, bana betu, nuakalua bidikiji ba bena ekeleziya ya Nzambi ya mu Yudaya mu Kilisto Yesu; bualu bua nuenu kabidi nuakakenga makenga muomumue kudi bena tshisamba tshienu, bu muakakenga ba mu Yudaya kudi Bena Yuda. 2:14

“Ekeleziya ya Nzambi”, idi ekeleziya ya kaba kamue (bu ekeleziya wa ku Efeso, ekeleziya wa ku Kolinto, ne ekeleziya wa ku Yelushalema (Bienzedi 20:28. 1 Kolinto 1:2. Galatia 1:13). Pakalua Bena Tesalonike bidikiji ba ekeleziya ya Nzambi ya mu Yudaya, bakenza bimpe, bualu bua ekeleziya ya mu Yudaya yakalonda diyisha dia Mukelenge, bumanyishi buayi buakadi buimpe. Kadi Satana wakasonsola bena musoko ba Tesalonike bua kubakengesha, yeye udi muena lukuna wa Kilisto ne wa bantu bende. Bobo badi muinshi mua bukokeshi buende badi ne bantu ba Nzambi lukuna too ne lelu. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Bantu bonso badi basue kuikala  bena  kanemu  mu  Kilisto  Yesu  nebakengeshibue” (2  Timote 3:12). Mukelenge Yesu biende wakamba ne, “Nuvuluke diyi dinakunuambila ne, Mupika kena mutambe mfumu wende. Biankengeshabo, nebanukengeshe kabidi; bienzabo diyi dianyi, nebenze diyi dienu kabidi. Nebanuenzele malu aa onso bualu bua dina dianyi, bua bobo kabena bamanye wakuntuma. Pa buloba nudi ne dikenga; kadi nukoleshe mitshima yenu; nakupita ba pa buloba bukole” (Yone 15:20,21.16:33. Matayo 5:10,12).

 

3.10  2:15,16

Bobo bakashipa Mukelenge Yesu ne baprofete, bakatuipata tuetu kabidi, kabena basankisha Nzambi, ne badi banyoka bantu bonso; badi batukanda bua tuetu katuakudi ne ba bisamba bia bende bua bobo basungidibue; nunku bobo badi bakumbaja mibi yabo misangu yonso; kadi pashishe tshiji tshiakafika kudibo. 2:15,16

 Bena Yuda bakashipa Mutumibue wa Nzambi, bakashipa baprofete ba Nzambi, bakapumbisha batumibue ba Nzambi bua kuambila bantu Lumu Luimpe. Nansha bualu buakadi nunku, Mukelenge Yesu, pakabikeye ku lufu, wakambila bayidi bende, mu luse lunene, bua kuikala bamanyi bende mu Yelushalema ne mu Yudaya yonso diambedi bayidi bende kabena banji kuya ne Lumu Luimpe kunfudilu kua buloba (Tangila Bienzedi 1:8).

 Bayidi bakenza bilondeshile pa mukenji wa Mukelenge. Pakalua dituku dia Pentekoste, Nzambi wakapesha bena Yelushalema ne tshisamba tshia Bena Yuda mushindu wa kutonda bubi buabo. Bantu bakuabo, pakumvuabo dibikila dia batumibue ba Nzambi bua kukudimuna mitshima yabo, bakitabuja, kadi tshisumbu tshinene tshia Bena Yuda ne balombodi ba ntempelo ne ba Yelushalema bakadipidia. Bakakengesha balondi ba Mukelenge Yesu ne bakashipa Stefano, muntu muimpe, muuje tente ne Nyuma wa Nzambi. Katataka bubi bua Bena Yuda buakadi bukumbajibue, ne Nzambi wakadi pepi ne kubalumbuluisha bu muakabambila Mukelenge Yesu mu lusumuinu luende kudibo (Luka 20:9-18). Bidimu bu makumi abidi biakapita kunyima kua difunda dia Paulo kudi Bena Tesalonike, pashishe Bena Lomo bakalua ne bakabutula ntempelo wabo ne musoko wabo. Bena histoire ba kale badi batuambila ne, Basalayi ba Bena Lomo bakapatula musoko wa Yelushalema, bakawosha ne kapia, bakashipa bena musoko, nunku meyi a Bena Yuda kudi Pilato akadi makumbajibue mu tshitupa, bakamba ne, “Mashi ende ikale pambidi petu ne pa bana betu” (Matayo 27:25).

Tshiji tshidiku bualu bua bantu badi bapidia Muana wa Nzambi, mutumibue mu diulu bua kuikala Musungidi wa ba pa buloba. “Udi witabuja Muana udi ne muoyo wa tshiendelele; kadi udi upidia Muana kena umona muoyo, tshiji tshia Nzambi tshidi tshishala nende” (Yone 3:36).

 

3.11  2:17,18

Kadi tuetu, bana betu, patuakalekelangana nenu musangu muipi, tuakalua bu bana ba nshiya mu mubidi kadi kemu mutshima; tuakatamba kukeba kumonangana nenu ku mesu ne dijinga dikole. Bualu bua tuakasua kulua kunudi kudi meme Paulo misangu ne misangu, kadi Satana wakatupumbisha. 2:17,18

 Musangu mukuabo, Nzambi udi mua kuitaba bua Satana kupumbisha bantu bende ne bua kubakengesha. Kadi Yeye udi mumanya mua kuvuija malu aa onso bua kukuatshishangana bua kuvuija diakalengele kudibo. Paulo wakanyingalala, ku tshikondo atshi Satana wakamupumbisha pakasueye kumonangana ne bana bende banangibue mu Tesalonike tshiakabidi. Musangu mukuabo Satana wakela meji ne, Nakupita muena mudimu ewu wa Kilisto bukole, kadi bualu kabuakadi nunku, nansha kakese. Nzambi wakalombola Paulo ku Atena ne kunyima ku Kolinto. Mu Kolinto bena musoko ba bungi, “pakumvuabo, bakitabuja, bakabatijibua” (Bienzedi 18:8). Pateta Satana bua kupumbisha bantu ba Nzambi, badi mua kuamba ne, “Bikala Nzambi netu, nganyi udi mumanye mua kutupumbisha? Nansha; mu malu aa onso tudi tutamba kupita bualu bua bukole bua Yesu wakatunanga” (Lomo 8:31,37).

 

3.12  2:19,20

Bua ditekemena dietu didi tshinyi, anyi disanka dietu, anyi tshifulu tshia butumbi? Kabiena nuenu nkayenu, anyi, kumpala kua Mukelenge wetu Yesu ku dilua diende? Bualu bua nuenu nudi butumbi buetu ne disanka dietu. 2:19,20

 Paulo wakatangila kumpala ku tshikondo palua Mukelenge Yesu bua kuangata bantu bende ne bua kubafuta bua mudimu wabo. Yeye wakamona Bena Tesalonike bu mamuma a mudimu wende, ne  bobo bakadi benzela Mulenge mudimu nende, ne disanka. Kadi palua Mukelenge Yesu, yeye udi mumanye mua kuteka “bantu badi babikidibue, bananga mu Nzambi Tatu, ne balamibue bua Yesu Kilisto”  kumpala kua  butumbi buende ne disanka ditamba bunene, kabayi ne tshilema (Yuda 1,24). “Disanka didi ku mesu kua banjelo ba Nzambi bualu bua muntu umue mubi wakukudimuna mutshima wende” (Luka 15:10).

 

3.12.1                     Bifulu bia butumbi mu Mukanda wa Nzambi bidi bipa bantu ba Nzambi bua dinanukila ne kueyemenyibua biabo

◊    Tshifulu tshia butumbi tshidi katshiyi tshisunsuke bua muntu udi lumbila lubilu bimpe mu tshilumbilu tshia muoyo (1 Kolinto   9:24-27).

◊   Tshifulu tshia butumbi tshia disanka bua mutangadiki (1Tesalonike 2:19).

◊    Tshifulu tshia butumbi tshidi katshiyi tshifubidila bua balami ba  kueyemenyibua ba tshisumbu tshia mikoko tshia Nzambi (1  Petelo 5:1-4).

◊    Tshifulu tshia butumbi tshia buakane bua bobo badi basue dimueneka dia Mukelenge Yesu (2 Timote 4:8).

◊   Tshifulu tshia butumbi tshia muoyo bua bobo badi balamate too ne ku lufu (Buakabuluibua 2:10).

◊ Tshifulu tshia butumbi tshia muoyo bua muntu udi utanta  mana mu mateyi (Yakobo 1:12).

 

3.12.2                     Bualu bua difutu dia Bena Kilisto

 Bena kuitabuja bonso ba tshikondo etshi nebimane kumpala kua tshilumbuluidi tshia Kilisto (2 Kolinto 5:10). Kembualu bua malu mabi abo. Mukelenge Yesu biende wakamba bua muntu udi witabuja diyi diende ne, “Udi ne muoyo wa tshiendelele, kena ulua ku tshilumbu, wakumuka mu lufu, wakubuela mu muoyo” (Yone 5:24). Kadi netumone malu onso atuakenza panshi pa buloba bumudi Mukelenge Yesu umonawu. Tshilumbuluidi tshia Kilisto tshidi nangananga muaba wa difutu (1 Kolinto 3:11-15). Mukelenge Yesu neafute bantu bende bua mudimu wabo (Buakabuluibua 22:12).

 Bena Kilisto badi bu bibaki ba nzubu. Paulo wakafunda ne, “Bu mudi ngasa wa Nzambi mumpeshibue bu muibaki udi ne meji, meme nakajadika bishimikidi bia nzubu, kadi mukuabo udi wasa pamutu pabi. Kadi muntu ne muntu adimuke biende bumudiye wasapu. Kakuena muntu udi mua kujadika bishimikidi bikuabo, anu biobio biakamana kujadikibua, bidi Yesu Kilisto mene”.  Tudi mua kuibaka ne bintu bimpe, anyi bintu bia tshianana.  Bikala mudimu wa muena kuitabuja wa tshianana yeye neapange kupeta difutu kadi yeye biende neasungidibue bualu bua mudimu wa bupikudi wa Mukelenge Yesu ku mutshi mutshiamakane (Tangila 1 Kolinto 3:10-15).

 

4         Nshapita 3 — Bantu ba Mukelenge basanganyibue ba tshijila ne bakane kumpala kua Nzambi palueye

4.1      3:1,2

Nunku patuakadi katuyi mua kudikanda kabidi, tuakamona ne, Mbimpe batushiye kunyima pa nkayetu ku Atena; ne tuakatuma Timote, muanetu wa mu Kilisto ne muena mudimu wa Nzambi mu lumu luimpe lua Kilisto, bua kunujadikeye ne bua kunusambeye mu bualu bua ditabuja dienu. 3:1,2

Ku tshikondo etshi Paulo wakadi mu Atena, musoko wa bena mpingu ne muaba mukole wa Satana. Yeye biende kakadi mua kupingana ku Tesalonike bualu bua dipumbisha dia Satana. Nunku Paulo kakadi ne dikisha mu mutshima wende, wakatshina ne, Musangu mukuabo bana banyi mu ditabuja nebepuke mu njila wa Nzambi bua ditshina diabo dia bena musoko. Bena musoko bakadi babakengesha ne Paulo wakamanya ne, Muteyanganyi neatete kubapumbisha bua kulonda Mukelenge.

Katuena ne mpata ne biakadi bualu bukole kudi Paulo bua kushala nkayende kayi ne mukuatshishi wende muimpe Timote. Dituku dikuabo Paulo wakafundila Bena Kolinto ne, “Nengikale ne disanka dia bungi bua kunyanga bintu bianyi bionso ne bua kudinyanga bua mioyo yenu” (2 Kolinto 12:15). Yeye biende wakadi ulonda mu makasa a Mfumu wende. Mukelenge Yesu wakamba ne, “Muana wa muntu kabidi kakuluila bua bantu bamukuatshile mudimu, wakuluila bua kubakuatshila mudimu” (Mako 10:45).

 Paulo wakatuma Timote bua kujadika bena Kilisto aba bapiabapia mu ditabuja diabo ne bua kubasamba mu makenga abo. Timote wakadi muntu muimpe be bua mudimu ewu, yeye wakatshidi nsongalume, kadi wakadi muntu wa kueyemenyibua. Bidimu bikuabo biakapita, Paulo wakambila Bena Filipoi ne, “Tshiena ne mukuabo udi ne mutshima bu wende wadieleja meji bulelela bua malu enu … nudi bamanye bujalami buende ne, bu mudi muana ne tatu wende, nunku yeye wakakuata nanyi mudimu wa mu lumu luimpe” (Filipoi 2:20-22).

 

4.2      3:3,4

Bua muntu katekeshibu mu makenga aa, bua nuenu nkayenu nudi bamanye ne tudi tutekibua ku makenga aa. Bulelela, patuakadi nenu, tuakadianjila kunuambila ne, Tudi tuamba kuikala ne makenga; mbu muakaluawu, ne nudi bamanye bualu ebu. 3:3,4

 

Pakadi Paulo mu luendu lua Lumu Luimpe lua kumpala ne Banaba, bobo bakadi bambila bantu Lumu Luimpe, bakadi “benda bakolesha mioyo ya bayidi, babasengelela ne, Nushale mu ditabuja dienu; bua tuetu kubuela mu bukelenge bua Nzambi, anu patuapitshila mu makenga a bungi” (Bienzedi 14:22). Mukelenge Yesu nkayende wakadi mupidibua  kudi ba pa buloba. Muprofete Yeshaya wakafunda bua bualu buende ne, “Bakamulengulula, bakamulekela kudi bantu; wakadi muena kanyinganyinga, wakamanya makenga; wakadi bu muntu udi bantu basokoka mpala yabo kudiye, wakadi mupetudibue, ne katuakumuanyisha nansha” (Yeshaya 53:3). Nunku kembualu bua kukema bikala bantu bende batshidi bapidibua kudibo lelu (Tangila muinshi mua 2:14).

 Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Bianupendabo bua dina dia Kilisto, nudi ne disanka; bualu bua Nyuma wa butumbi ne Nyuma wa Nzambi udi unuikila pambidi penu. Kadi umue wenu kakengeshibu bu mushipianganyi, anyi bu muibi, anyi bu muenji wa malu mabi, anyi bu mudibueji wa mu malu a bantu bakuabo; kadi biakenga muntu bu muena Kilisto, kikadi biende ne bundu, kadi atumbishe biende Nzambi bua dina edi” (l Petelo 4:14-16).

 

4.3      3:5

Bua muanda ewu meme kabidi, panakadi tshiyi mua kudikanda, nakatuma Timote bua meme kumanya mudi ditabuja dienu; bua bumue muteyi wakanuteya, ne mudimu wetu mukole wakalua patupu. 3:5

 Satana udi uteta kunyanga ditabuja dia bantu ba Mukelenge. Wakateya mukaji wa kumudilu, Eva. Eva wakateleja matshu ende kudiye, ne Satana wakabueja mpata mu mutshima wende bua kumudinga bualu bua buimpe bua Nzambi. Lelu, Satana utshidi ubueja mpata mu mitshima ya bantu, bualu bua buimpe bua Nzambi ne bua Diyi diende, bua kubasesuisha mu njila wa ditabuja.

 Diyi di Nzambi didi diamba ne, “Pamutu pa bintu bionso nuambule ngabu wa ditabuja, unudi mua kuepela nende miketa yonso ya Satana idi ne kapia kasuikaku” (Efeso 6:16).

 Ditabuja dietu didi dikoleshibue pabuela Diyi dia Nzambi mu mitshima yetu. Yone wakafundila bansongalume ne, “Bansongalume, nakunufundila mukanda, bualu bua nudi bakole, ne bualu bua diyi dia Nzambi didi dikale munda muenu, ne bualu bua nuakupita mubi (anyi muntu mubi, udi Satana) bukole” (1 Yone 2:14).

 

4.3.1   Muaku, “ditabuja”, udi mutedibua misangu itanu mu chapitre wetu

1)  Paulo wakatuma Timote bua kujadika ne kusamba bena Kilisto ba mu Tesalonike bualu bua ditabuja diabo (3:2).

2)  Paulo udi musue kumanya mudi ditabuja diabo (3:5).

3)  Lumu lua ditabuja ne dinanga bia Bena Tesalonike ludi lusankisha mutshima wa Paulo (3:6).

4)  Paulo udi musambibue mu makenga ende bualu bua ditabuja diabo didi dikole (3:7).

5)  Paulo udi ujinga bikole bua kukumbaja malu a ditabuja diabo atshidi mashale (3:10).

 

Mona bunene bua bualu: bikala ditabuja ditekete malu onso makuabo adi matekete, kadi bikala ditabuja dikole Muena Kilisto udi uya kumpala mu njila wa bena Kilisto mujalame mu Mukelenge.

 

4.4      3:6-8

Kadi mpindiewu pakalua Timote kutudi mufume kunudi, ne pakatuambileye lumu lutusankisha lua ditabuja dienu ne lua dinanga dienu, ne pakatuambileye ne nudi ne dituvuluka dimpe misangu yonso, ne nudi nujinga bua kutumona, bu mutudi tujinga bua kunumona nuenu kabidi; bua bualu ebu, bana betu, tuakasambibua bua bualu buenu mu makenga etu onso ne mu ntatu yetu bualu bua ditabuja dienu; bualu bua katataka tudi ne muoyo, binuashala bajalame mu Mukelenge. 3:6-8

Paulo ne balunda bende bakakenga bikole be mu ngendu yabo ne Lumu Luimpe. Bakadi ne njiwu kudi Bena Yuda, bakadi ne njiwu kudi bantu ba bende. Yeye wakamba ne, “Pamutu pa malu awu onso adi pambidi, ku dituku ku dituku mutshima wanyi udi unema bujitu bua ntatu ya bena ekeleziya bonso. Muntu kayi udi mutekete, ne tshiena mutekete nende? Muntu kayi udi mulenduishibue, ne tshiji tshianyi katshiyi tshitema” (2 Kolinto 11:28,29).

Paulo wakambula bujitu bunene pa mutshima wende bualu bua kakadiye ne lumu bua Bena Tesalonike. Pakalua Timote ne lumu luimpe ne, Badi bakole mu ditabuja ne mu dinanga ne, “Bana betu badi bashala bajalame mu Mukelenge”, Paulo wakasangala, kakadi mubungame kabidi to, wakafundila bena ekeleziya ne, “Katataka tudi ne muoyo, binuashala bajalame mu Mukelenge”. Yeye, ne bobo bakadi nende,  bakasanka bikole pakunvuabo ne, Bena Tesalonike badi benda mu bushuwa.

 

4.5      3:9

Bua tudi bamanye mua kupingajila Nzambi kabidi disakidila kayi bua bualu buenu, bua disanka dionso ditudi tusanka nadi bua bualu buenu kumpala kua Nzambi wetu? 3:9

Mu chapitre 2 Paulo wakasakidila Nzambi bualu bua dikima dia Bena Tesalonike mu bualu bua Nzambi. Mu chapitre 3 udi wela Nzambi tuasakidila bua ditabuja diabo, dinanga diabo, ne bu mudibo bakelangana meji bua bualu buende ne bua bobo bakadi nende. Nunku mutshima wende wakadi muuje tente bu lupanza ludi lupongoloka bualu bua nsombelu muimpe wa bana bende mu ditabuja. Paulo kakapua muoyo bua kusakidila Nzambi pakapeteye malomba ende kudiye. Nzambi udi musue nunku.

 

4.6      3:10

Butuku ne munya tudi tutamba kulomba Nzambi bikole bua tuetu kunumona ku mesu, ne bua tuetu kukumbaja malu anudi nupanga kuikala nawu mu ditabuja dienu. 3:10

Paulo wakayisha malu a bungi pakadiye ne Bena Tesalonike, kadi malu makuabo akatshidi mashale bua kubayisha bualu bua ditabuja diabo. Bena kuitabuja bakuabo bakadi ne Dipungila Dikulukulu kadi ku tshikondo atshi Dipungila Dipia-dipia kadiakadi dianji kufundibua (Mukanda wa kumpala wa Paulo mufunda kudi Bena Tesalonike udi umue wa mikanda ya kumpala mifundibue kudi bafundi ba Dipungila Dipia-dipia). Paulo wakasua kubamona bua kuyikilangana nabo mpala ku mpala.

    Mu mikanda yende ibidi mifundibue kudibo udi musue kukumbaja malu makuabo akatshidi mashale bualu bua dipingana dia Mukelenge Yesu. Udi utela dipingana diende mu chapitre yonso yu mu 1 Tesalonike ne ya mu 2 Tesalonike, bidi bileja bunene bua bualu ebu.

 

4.7      3:11

Nzambi muine udi kabidi Tatu wetu, ne Mukelenge wetu Yesu, atulongoluele njila wetu wa kufika kunudi. 3:11

     Pakadi Mukelenge Yesu pepi ne bua kutufuila pa mutshi mutshiamakane bua malu mabi etu, Yeye wakajinga kusamba bayidi bende. Wakabambila ne,  “Tatu mene udi munusue, bualu bua nuenu nuakunsua meme, nuakuitabuja ne, Nakafuma kudi Tatu” (Yone 16:27). Mbidi bimpe bua kumona tshisuikidi tshia dinanga pankatshi pa Tatu ne Muana. Mukelenge Yesu biende wakamba ne, “Meme ne Tatu tudi bamue” (Yone 10:30). Muntu yonso udi witabuja Mukelenge Yesu mu bushuwa udi mumanye mua kubikila Nzambi ne, “Tatu”,  bualu  bua  yeye  udi  muledibue  kudi Nzambi (Yone 1:12).

 

“Bikala muntu mu Kilisto, yeye udi mufukibue mupia-mupia; malu makulukulu akaya, monayi, akalua mapia-mapia  (2 Kolinto 5:17). Mukelenge Yesu nkayende udi umanyisha bantu bende Tatu wende.

 Mbidi bimpe, patuatangila kudi Nzambi Tatu wetu ne kudi Mukelenge Yesu ku dituku ku dituku bua kulombola makasa etu mu mudimu wetu wa buatshiabuatshia, mu ngendu yetu, ne mu mudimu wa mu Lumu Luimpe.

 

4.8      3:12,13

Ne Mukelenge anudiundishe ne anukumbaje mu dinanga dinudi nadi munkatshi muenu muntu ne muntu, ne kudi bantu bonso, bu mutudi nadi kabidi kunudi; bua yeye ajadike mitshima yenu kayi ne bualu mu malu a tshijila kumpala kua Nzambi udi kabidi Tatu wetu, ku dilua dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto ne basanto bende bonso. 3:12,13

 Paulo wakajinga bikole ne wakalomba ne, Mukelenge atambe kudiundisha dinanga dia Bena Tesalonike. Yeye wakavuluka mudimu wabo wa dinanga (l:3). Timote wakalua ne lumu luimpe kudi Paulo bualu bua ditabuja diabo ne bua dinanga diabo (1 Tes. 3:6), kadi Paulo wakasua kumona dinanga diabo kudiunda, kembualu anu bua bena Kilisto kadi bua “bantu bonso”.

Dinanga bua bana betu ba mu Kilisto didi tshimanyishilu tshia buena Kilisto bua bushuwa (Tangila muinshi mua 2:7,8). “Nzambi udi dinanga” (1 Yone 4:16). Bantu ba mu diku dia Nzambi badi ne bua kunangangana. “Bananga, tunangangane, bualu bua dinanga didi difume kudi Nzambi; muntu yonso udi ne dinanga udi muledibue kudi Nzambi ne udi mumanye Nzambi. Muntu udi kayi ne dinanga kena muanze kumanya Nzambi; bualu bua Nzambi udi dinanga” (1 Yone 4:7,8). Diyi dia Nzambi didi dituyisha ne:

 

◊  Tunangayi bantu bonso (3:12).

◊  Tuenzelayi bantu bonso bimpe (Galatia 6:10).

◊  Tulombayi bantu bonso Nzambi (1 Timote 2:1).

 

Dijinga dinene dia Paulo diakadi ne, Bu mudi bena Kilisto balonda mu makasa a Mfumu wabo nebikale bafuanangane nende. Nunku lupetu lua bualu ebu neluikale ne, Bantu ba Mukelenge nebasanganyibue kudiye ba tshijila ne bakane tshijiki “kumpala kua Nzambi udi kabidi Tatu wetu”, ku dilua diende.

 

 

5        Nshapita 4 — Mukelenge Yesu nealue bua kuangata bantu bende

5.1      4:1

Nunku bana betu, tshiashadidi mpindiewu, tudi tunulomba ne tudi tunusengelela mu Mukelenge Yesu ne, Bu munuakangata diyisha kutudi dinuleja bu munudi ne bua kuenda ne bua kusankisha Nzambi, mbu munudi nuenda kabidi, bua nuenu nutambe kukumbanakumbana mu malu aa. 4:1

 Dilomba dia Paulo ne dijinga diende kunshikidilu kua chapitre 3, biakadi ne, Bena Tesalonike batambe kudiundisha ne kukumbana mu dinanga, ne bikale bena Kilisto bajalame, “kayi ne bualu mu malu a tshijila”. Katataka, udi ubasengelela bua “kutamba kukumbanakumbana” mu kuenda kuabo bu bena Kilisto. Udi musue  kutangila bena kuitabuja aba bapia-bapia kukola ne kudiunda too ne badi balua bantu bakole mu malu a Nzambi.

 Kusankisha Nzambi kudi kuenda nende. Muprofete Mika wakafunda ne, “Wewe kampanda, bakukuleja bualu budi buakane; ne Yehowa udi utekemena malu kayi kuudi? Anu bua wewe kuenza malu makane, kunanga kuleja bakuabo luse, ne kuenda ne Nzambi webe ne mutshima mupuekele” (Mika 6:8). “Panoka wakendakana ne Nzambi … wakadi ne bualu buende buambibua ne, Yeye wakasankisha Nzambi” (Genese 5:22. Ebelu 11:5).

 

5.2      Kuenda ne mutshima mupuekele ne Nzambi wetu kudi

◊  Kuenda mu muoyo mupia-mupia (Lomo 6:4).

◊  Kuenda mu Nyuma Muimpe (Galatia 5:16).

◊  Kuenda bu bana ba munya (Efeso 5:8).

◊  Kuenda mu dinanga bu muakanusua Kilisto (Efeso 5:2).

◊  Kuenda bu bena meji (Efeso 5:15).

◊  Kuenda bu muakenda Kilisto (1 Yone 2:6).

 

5.3      4:2

Bualu bua nudi bamanye meyi aa atuakanudimuja nawu mu Mukelenge Yesu. 4:2

 Paulo wakangata Lumu Luimpe luakayisheye kudi Mukelenge Yesu muine (Galatia 1:11,12). Malu akayisheye mu ekeleziya ne malu akafundeye mu mikanda yende kudi bena ekeleziya akadi mikenji ya Mukelenge.Yeye wakafundila Bena Kolinto ne, “Biela muntu meji ne, meme  ndi  muprofete,  anyi,  Meme  ndi  muena  bipedi  bia  Nyuma, amanye meyi andi nufundila ne, Adi mukenji wa Mukelenge. Bikala muntu mujibale, ashale biende mujibale” (1 Kolinto 14:37,38).

 

5.4      4:3-5

Bua bualu ebu budi disua dia Nzambi, tshijila tshienu mene, bua nuenu nudikande ku masandi; muntu ne muntu wa munkatshi muenu amanye mua kukubeye mubidi wende mu tshijila ne mu kunemeka; kikadi nawu mu nkuka ya disamina dibi dia mutshi    ma, bu mudi ba bisamba bia bende benza badi kabayi bamanye Nzambi. 4:3-5

 

Nseke ibidi ku kujidila idiku:

 

5.4.1   Kujidila kudi Nzambi.

◊   Bena kuitabuja bonso badi bajidibue (1 Kolinto 1:2,30).

◊   Muntu mujidibue udi mujidibue kudi Nzambi bua bualu buende.

       (2 Tes. 2:13,14).

◊   Muntu udi mujidibue bualu bua ditabuja dia mu Kilisto (1 Kolinto 6:11).

◊   Kujidibua kua muntu kudi ku mashi a Kilisto (Ebelu 10:29. 13:12).

Muntu yonso udi witabuja Mukelenge Yesu Kilisto udi mujidibue. Buena kuamba ne, Yeye udi mujidibue kudi Nzambi bua bualu buende ku lufu lua Kilisto bua malu mabi ende. “Mu disua edi (mu disua dia Nzambi) tuetu tuakujidikibua bualu bua kufila kua mubidi wa Yesu Kilisto musangu umue tshiendelele” (Ebelu 10:10).

 

5.4.2   Kuenda kua badi bajidibue kudi Nzambi kudi

◊   Kuenda mu njila mutapuluke ku malu mabi (1 Tes. 4:3,4,7. Lomo  6:19,22. Ebelu 12:14).

◊   Kuenda bu muakenda Mukelenge Yesu, wakatupesha tshilejilu     bua  tuetu tumulonde mu makasa ende (Yone 13:15. 1 Petelo 2:21).

◊   Kuenda ku dikuatshisha dia Nyuma Muimpe (Lomo 15:16. 2 Tes.  2:13. 1 Petelo l:2).

Kujidila kudi bualu bua ku dituku ku dituku. Kudi kuenda kua muntu mutapuluke ku bienzedi bibi mu njila udi ukusankisha Nzambi. Mufundi wa Musambu 119:11 wakafunda ne, “Kuitabuji bua meme kusesuka ku mikenji yebe. Nakulama diyi diebe mu mutshima wanyi, bua meme tshikuenzedi bibi”. Diyi dia Nzambi didi dilama muntu ku malu mabi (Musambu 119:11).

 

5.5      Nyemayi masandi

Paulo wakadimuja bena Kilisto ba mu Kolinto ne, “Nyemayi masandi. Bubi buonso budi muntu wenza kabuena bua mu mubidi, kadi udi wenda masandi udi wenzela mubidi wende mene bibi. Anyi, kanuena bamanye ne mubidi wenu udi ntempelo wa Nyuma Muimpe udi munda muenu, unudi nuangata kudi Nzambi, anyi? Kanuena bena mioyo yenu. Bualu bua nuakasumbibua ku mushinga mukole; nunku nutumbishe Nzambi mu mubidi wenu” (1 Kolinto 6:18-20).

Malu a muoyo wabo mukulukulu akatshidi ne Bena Tesalonike. Paulo wakamanya bimpe ne, Satana udi uteya buteyi bua kukuata muntu udi kayi mudimuke bua lukuka lua mubidi. Yeye wakafundila Bena Galatia ne, “Endayi mu Nyuma Muimpe, nunku kanuena nulonda lukuka lua mubidi” (Galatia 5:16).

 

5.6      4:6,7

Ndi ngamba bua muntu kasambuki mikalu ne kenzedi muanabo wa mu Kilisto bibi mu bualu ebu; bualu bua Mukelenge udi musombuedi mu malu aa onso, bu mutuakadianjila kunudimuja kabidi ne mutuakanumanyisha. Bualu bua Nzambi kakatubikidila bua kuikala ne bukoya bua mutshima, kadi wakatubikidila mu malu a tshijila. 4:6,7

Mukelenge nkayende udi musombuedi bikala muntu wenza muanabo bibi ne wenda masandi. Davidi wakangata Beta-sheba, mukaji wa muntu mukuabo, bu mukaji wende, pashishe wakashipa mulume wende pakangateye diyi kudi mukaji ne, Ndi ne difu. “Bualu ebu buakenza Davidi kabuakasankisha mutshima wa Yehowa” (2 Samuele 11:27). Yehowa wakatuma muprofete Natana kudiye, wakamuambila ne, “Wewe wakalengulula Diyi dia Yehowa bua kuenza bualu ebu bubi ku mesu kuende bua tshinyi? … Nunku muele wa mvita kawena umuka ku nzubu kuebe tshiendelele bualu bua wewe wakandengulula, wakangata mukaji wa Uliya, Muena Hiti, bu mukaji webe … pashishe Davidi wakambila Natana ne, Nakenzela Yehowa bibi. Natana wakambila Davidi ne, Yehowa wakukubuikidila bubi buebe, wewe kuena ufua. Kadi bua bualu ebu bubi buwakenza wewe wakavuijila bena lukuna ba Yehowa tshikondo tshia kumupendabo, nunku muana uwakalela neafue biende bulelela” (2 Sam. 12:9-14. Tangila Ebelu 13:4).

 

5.7      4:8

Nunku wapetula kena upetula muntu kadi udi upetula Nzambi udi unupa Nyuma Muimpe wende. 4:8

Bikala muntu mukuabo upidia diyisha dia Paulo bualu bua kuenzela muanabo wa mu Kilisto bibi ku malu a masandi yeye biende udi upidia Diyi dia Nzambi. Nyuma Muimpe udi Nyuma wa tshijila (Lomo 1:4).

 

5.7.1   Nyuma Muimpe udi mupebue kudi Nzambi

◊    Bu tshimanyishilu (Efeso l:13). Muena kuitabuja yonso wa   bushuwa udi ne dipa dia Nyuma wa Nzambi ( Lomo 8:9).

       Nyuma Muimpe udi tshimanyishilu tshia Nzambi. Muntu

       yonso udi ne tshimanyishilu tshia Nzambi udi wa Nzambi.

◊   Bu tshieya (Efeso l: 14). Tshieya tshia Nyuma Muimpe

      tshidi tshijadika ne, Nzambi neakumbaje milayi yende

      yonso kudi bantu bende mu Kilisto Yesu.

◊   Bua kutuyisha bushuwa (Yone 14:26. 1 Yone 2:20,27). Nyuma

      Muimpe udi Muyishi munene wa bushuwa bua Nzambi.

◊   Nyuma Muimpe udi Mukuatshishi wetu. Udi mua kutupesha

      bukole bua kuenda mu njila udi usankisha Nzambi (Lomo 15:13).

 

Nyuma Muimpe udi Nyuma wa bukole. Udi mumanye mua kupesha muntu udi witabuja Yesu bukole bua kuenda mu bushuwa, kadi malu mabi adi amunyingalaja ne adi apumbisha mudimu wende mu mitshima yetu (Efeso 4:30).

 

5.8      4:9,10

Kadi bualu bua dinangangana dia bana babo ba mu Kilisto, kanuena ne bualu bua muntu anufundile diyi; bualu bua nuenu nudi bayishibue kudi Nzambi bua kunangangana. Bulelela, nudi nuenzela bana benu bonso nunku badi mu buloba buonso bua Makedonia. Kadi tudi tunusengelela, bana betu, bua nuenu nutambe kukumbanakumbana mu malu aa. 4:9,10

 Dinanga dia Bena Tesalonike bua bana babo mu Kilisto diakadi dilelela mene mene. Diakadi “dinanga dia bana babo,” diakalejabo, kakuyi anu kudi tshisumbu tshiabo mu Tesalonike, kadi kudi bena kuitabuja bonso ba mu province munene wa Makedonia. Kabakanangangana ku meyi anyi ku ndimi; kadi bakanangangana “mu bienzedi ne mu bulelela” (1 Yone 3:18). Dinanga dia mushindu ewu diakaleja ne bakadi bayishibue kudi Nzambi.

 

5.9      4:11

Ne bua nuenu nukebe bikole bua kuikala talala, ne bua kuenza malu enu nkayawu, ne bua kuenza mudimu ne bianza bienu bu mutuakanuambila. 4:11

Mukanda wa Nzambi udi utuyisha bua kulombela “bamfumu bonso ne badi ne bukokeshi, bua tuetu tuikale ne muoyo mupola polaa ne mutalala talalaa mu buimpe buonso ne mu buneme buonso” (1 Timote 2:2). Mutshima wa kalolo ne wa ditalala udi wa mushinga mukole ku mesu kua Nzambi (1 Petelo 3:4).

Dinanga dia bana babo ba mu Kilisto kadiena ne bua kuikala bena bienzenza mu malu a bantu bakuabo nansha. Bidi bimueneka ne, Bena Tesalonike bakuabo kabakadi benza mudimu bua kupeta bintu biakadi nabi bualu bua kudisha ba mu nzubu yabo ku dituku ku dituku. Mu mukanda wende muibidi Paulo wakabafundila ne, “Tudi tumvua lumu lua banga badi benda batshimbakana munkatshi muenu, kabayi benza mudimu nansha kakese, kadi badi bena bienzenza. Tudi tuelela bantu aba ba nunku mukenji ne tudi tubasengelela mu Mukelenge Yesu Kilisto ne, Benze mudimu wabo talala, ne badidile bidia biabo” (2 Tes. 3:11,12).

Paulo wakafundila Bena Efeso ne, “Muntu wakuiba, alekele kuiba; kadi akuate mudimu, enze budi buimpe ne bianza biende, bua yeye ikale ne tshia kupeye udi utshikengela” (Efeso 4:28). Kuenza kua mudimu ne bianza kudi bualu buimpe ku mesu kua Nzambi ne bua kuikala kunemekibua kudi bena Kilisto bonso. Paulo wakela Bena Tesalonike mukenji ne, “Bikala muntu kayi witabuja kuenza mudimu, kadiyi biende tshintu” (2 Tes. 3:10. Tangila Bienzedi 20:35. 1 Timote 5:8).

 

5.10  4:12

Nuenze nunku bua nuenu nuende ne bimuenenu biakane ku mesu kua bantu badi kabayi bena ditabuja netu; ne bua kanuikadi ne dikengela dia tshintu. 4:12

Paulo wakajinga bikole ne, Bena kuitabuja ba Tesalonike batumikile Diyi dia Nzambi, bende bu balondi ba Mukelenge Yesu ba bushuwa ku mesu kua bana babo ba mu Kilisto ne ku mesu a bakuabo bakadi kabayi bena kuitabuja “bua kanuikadi ne dikengela dia tshintu”. Kupidia kua bena Kilisto kua Diyi dia Nzambi kudi kupumbisha Nzambi bua kubunzuluila bibi bia mu diulu bua kubalokeshila masanka misangu ya bungi (Tangila Malaki 3:10).

 

5.11  4:13

Bana betu, katuena basue nuenu nupange kumanya bualu bua badi balala tulu mu lufu, bua nuenu kanunyingalaji mitshima yenu, bu mudi bakuabo benza badi kabayi ne ditekemena. 4:13

Paulo  wakasua  kukumbaja  diyisha  diende  bualu  bua  dilua  dia Mukelenge Yesu. Bena Tesalonike bakadi bindila Muana wa Nzambi, “ulualua mu diulu” (1:10), kadi kabakamanya ne, Udi ulua bua kuangata Ekeleziya wende bua kuya nende mu diulu nansha, kabakamanya ne, Bena kuitabuja badi balala tulu mu lufu bualu bua Yesu nebabike palueye. Paulo kakasua Bena Tesalonike bua kubungama bua bana babo bananga bakumana kufua bu badi kabayi ne ditekemena. Diyi dia Nzambi didi diamba ne, Bobo badi kabayi ne ditekemena badi bobo kabayi ne Kilisto, badi kabayi ne Nzambi mu buloba ebu (Tangila Efeso 2:12). Bena Tesalonike bakadi ne Kilisto bu Musungidi wabo ne Nzambi bu Tatu wabo (1 Tes. 3:13). Bakadi ne muoyo mupia-mupia mu Kilisto ne lufu kaluakadi mua kunyangawu.

 

5.12  4:14,15

Bualu bua bituitabuja ne Yesu wakafua, ne wakabika ku lufu kabidi, muomumue Nzambi nealue ne bantu aba nende kabidi bakalala tulu mu lufu bualu bua Yesu. Bua tudi tunuambila bualu ebu ku diyi dia Mukelenge ne, Tuetu, batshidi ne muoyo, ne badibo bashiye too ne ku dilua dia Mukelenge, katuena tudianjila kuya kumpala kua badi balala tulu mu lufu. 4:14,15

Paulo kakafundila Bena Tesalonike bua kubamanyisha meji ende, wakabafundila “Diyi dia Mukelenge”.  Bena kuitabuja bonso kabena bafua, bualu bua palua Mukelenge, bakuabo “batshidi ne muoyo”. Diyi dia Nzambi didi diamba ne, “Buonso buetu katuena tulala tulu mu lufu, kadi buonso buetu netuandamuke, mu diba dikese, mu kuvinya kua disu, pelabo mpungi wa kunshikidilu; bualu bua nebele mpungi ne bantu bafue nebabike ne mibidi idi kayi mibole, ne tuetu netuandamuke” (1 Kolinto 15:51,52).  Palua Mukelenge Yesu, bena kuitabuja bonso nebandamuke, bobo bakamana kulala tulu mu Yesu ne bobo batshidi ne muoyo palueye. Nebikale ne mibidi bu mubidi wende wa butumbi. Kabuena buanze kumanyibua mutuikala. Tudi bamanye ne, Pamueneka Kilisto, “netuikale bafuanangane nende; bualu bua netumumone bu mudiye” (1 Yone 3:2).

 

5.13  4:16

Bualu bua Mukelenge muine neapueke mu diulu wela diyi dikole, ne diyi dia muanjelo mutambe bakuabo bunene, ne diyi dia mpungi wa Nzambi; ne bantu bafue mu Kilisto nebabike diambedi. 4:16

 Mukelenge kena utuma muanjelo mutambe bunene, anyi banjelo bakuabo bua kuangata Ekeleziya wende, kadi udi ulua biende ne diyi dikole bu général munene wa mu armée udi ubikila basalayi bende kudiye. Mukelenge, pakabisheye Lazalo, “Wakela diyi diende bikole ne, Lazalo, lupuka. Wakadi mufue wakalupuka” (Yone 11:43,44). Pabikileye bantu bende ne diyi diende dikole, buonso buabo nebumvue, muena kuitabuja yonso neandamuke.

Bapidi ba Lumu Luimpe, batshidi ne muoyo palua Mukelenge bua bantu bende nebashale pa buloba bua kuindila kulumbulula kuakane kua Nzambi, “bualu bua kabakitabuja dinanga dia bualu bulelela bua bobo basungidibue” (2 Tes. 2:10).

 

5.14  4:17

Ne pashishe tuetu batshidi ne muoyo badibo bashiya netuangatshibue nabo popamue mu matutu, bua kusangila ne Mukelenge mu lupepele; nunku netuikale ne Mukelenge tshiendelele. 4:17

Bakuabo badi babikidibue bua kupitshila mu lupongo lua mundidimbi wa lufu, kadi ditekemena dinene dia muena Kilisto kadiena lufu, didi dilua dia Mukelenge. Bena kuitabuja ba bungi kabena bamona lufu. Mukelenge Yesu wakamba ne, “Udi ungitabuja, nansha biafueye, neikale ne muoyo kabidi; muntu yonso udi ne muoyo, udi ungitabuja, kena ufua tshiendelele” (Yone 11:25,26).

Dilomba dia Mukelenge kudi Tatu wende nedikumbajibue. Wakamba ne, “Tatu, ndi musue bawakumpa bikale kundi bua kutangilabo butumbi buwakumpa, bualu bua wewe wakansua meme diambedi kabayi banze kufuka buloba” (Yone 17:24).

 

5.15  4:18

Bua mianda eyi nusambangane ne meyi aa. 4:18

 Diyi dia Nzambi didi diamba  ne, “Lufu lua basanto bende ludi lua mushinga mukole ku mesu kua Yehowa” (Musambu 116:15). Muena kuitabuja pafueye udi umuka “ku mubidi bua kuikala kua Mukelenge” (2 Kolinto 5:8). “Bua kuikala ne Kilisto; bua bualu ebu budi butamba buimpe” (Filipoi 1:23). Kadi mubidi wa muena kuitabuja udi ushala mu lukita too ne dilua dia Mukelenge bua kuangata bantu bende, “too ne ku kupikudibua kua bantu ba Nzambi muenabo … mbupikudibu bua mibidi yetu mene” (Efeso 1:14. Lomo 8:23). Kadi nyuma wa muena kuitabuja udi ne Mukelenge. Pakadi Mukelenge Yesu ku mutshi mutshiamakane, bakakumina nende banyengi babidi milonda mu bianza ne ku makasa ku mitshi mitshiamakane. Munyengi mukuabo, pakadiye wamba kufua, wakambila Mukelenge Yesu ne, “Mukelenge, pawabuela mu bukelenge buebe, umvuluke”. Mukelenge wakamuambila ne, “Bulelela, ndi nkuambila ne, Lelu wewe newikale nanyi mu Paladiso” (Luka 23:42,43).

 

 

6        Nshapita 5 — Mukelenge udi wa kueyemenyibua

6.1      5:1,2

Kadi bana betu, bua bikondo ne bidimu kanuena ne bualu bua muanda wabi ufundibue kunudi.  Bualu bua nuenu nkayenu nudi bamanye bimpe ne, Dituku dia Mukelenge dilualua bu mudi muibi ulua butuku. 5:1,2

Bena Tesalonike bakamanya bualu bua “bikondo ne bidimu”. Ebi bidi bitedibua kudi bafundi ba Dipungila Dikulukulu. “Bikondo ne bidimu” bidi bisuikibua ku buloba ne ku Dituku dia Mukelenge.

Dituku dia Mukelenge diakadi dibuluibua kudi baprofete. Zekaya wakafunda ne, “Monayi, dituku dia Yehowa dilualua … bualu bua nensangishe ba mu bisamba bionso bua kuluanganabo mvita ne Bena Yelushalema … mu diba adi Yehowa nealupuke, nealuangane ne ba mu bisamba abi, bu muakaluanganeye mu dituku dia mvita. Makasa ende neashindame dituku adi pa Mukuna wa Oleve, udi kumpala kua Yelushalema mu luseke lua esete” (Zekaya 14:1-4. Tangila dibeji No.5 “Tshikondo tshia Dikenga Dinene). Butudi nabu mbua kuvuluka ne, dilua dia Mukelenge bua kuangata bantu bende kadiena disuikibua kudi “bikondo ne bidimu” udi mua kupingana pa diba dionso. Yeye wakamba biende ne: “Tangila, Ndi ndua lubilu” (Buakabuluibua 22:12).

 

6.2      5:3

Patshidibo bamba ne, Tudi ne ditalala, katuyi ne bualu; apu dibutuka dia tshintuluntulu dilualua kudibo, bu mudi kanyinganyinga kalua kudi mukaji udi ne difu; ne bobo kabena bapanduka nansha kakese. 5:3

Dibutuka dia tshintuluntulu nedilue kudi bonso badi batekemena bantu, kudi bobo badi bapidia Nzambi. Bu muakalua kulumbulula kua mvula munene kudi bonso bakapetula kuambila kua Diyi dia Mukelenge kudi Noa, bualu bua bantu aba “kabakamanya bualu too ne pakalua mvula ya bungi kubabutula” (Matayo 24:39. Yobo 22:15,16). Muomumue “Yehowa wakamatshisha mu Sodoma ne Amola soufre ne kapia bia mu diulu kudi Yehowa. Yeye wakabutula misoko ayi ne mpata yonso, ne bantu bonso ba mu misoko” (Genese 19:24,25). “Badi batekibua bu tshilejilu” (Yuda 7).

 

6.3      5:4,5

Kadi nuenu bana betu, kanuena mu midima bua dituku adi dinukuate bu muibi; bua buonso buenu nudi bana ba munya ne bana ba dituku, katuena ba butuku anyi ba midima. 5:4,5

Muena kuitabuja udi muana wa munya. Nzambi wakamubikila bua kumupatula mu midima bua kumubueja mu munya wende wa dikema (Tangila 1 Petelo 2:9). Udi mua kusakidila Tatu ne kuamba ne bena Kilisto bonso bakapikudibua ku mashi a Kilisto ne, “Wakatuvuija bantu badi mua kuikala babanyanganyi ba bupianyi bua basanto bua mu munya. Nyeye wakatupandisha ku bukokeshi bua midima, wakatubueja mu bukelenge bua Muana wa dinanga diende” (Kolosai 1:12,13). Mukelenge Yesu wakamba ne, “Ndi munya wa ba pa buloba; wandonda kena wendakana mu midima, kadi neikale ne munya wa muoyo” (Yone 8:12). Muena kuitabuja udi ne munya kudi Nzambi. Kubulula kua meyi a Nzambi mu mutshima wende kudi kumutemeshila munya (Tangila Musambu 119:130).

 

6.4      5:6,7

Nunku katuladi tulu bu mudi bakuabo benza; kadi tutabale, tuikale ne meji mapole. Bua badi balala tulu badi balala tulu butuku; ne badi bakuatshika maluvu badi baakuatshika butuku. 5:6,7

“Bakuabo” badi bantu kabayi bena kuitabuja, badi bobo “kabayi ne ditekemena” (1 Tes. 4:13). Ba pa buloba badi balala tulu, badingibua kudi Satana, kadi kulala tulu kuabo kudi kulala tulu kua lufu.

 Papingana Mukelenge, neasangane bantu bende batabale, anyi? “Bualu ebu budi bu muntu wakaya ku luendu ku luseke lukuabo; wakashiya nzubu wende, wakabanyina bantu bende bukokeshi, muntu mudimu wende muntu mudimu wende, wakambila kabidi mulami wa ku tshibi ne, Udimuke. Nuenu nudimuke; bua kanuena bamanye dituku dialua muena nzubu, ne ndilolo, ne mundankulu, ne mpasama tshitala tshiambedi, ne ndinda; bialueye lukasa, kalu kunusangana balale tulu. Ndi ngambila bantu bonso diyi dinakunuambila ne, Dimukayi” (Mako 13:34-37).

 

6.5      5:8

Kadi tuetu, bualu bua tudi ba dituku, tuikale ne meji mapole; tuluate tshibuikilu tshia pa tshiadi tshia ditabuja ne tshia dinanga, tuluate ditekemena dia lupandu bu tshifulu ku mutu. 5:8

Muena kuitabuja udi muana wa munya, kadi udi ne bua kuikala mudimuke, makasa ende adi mua kuselemuka bua kupingana mu bienzedi bia ba pa buloba, udi mua kuikala mudingibue kudi Satana. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Nuikale bapole, nutabale; muena lukuna wenu, diabolo mene, udi wendakana bu nyama wa ntambue udi ukungula, ukeba bantu ba kudieye; numutantamene bajalame mu ditabuja dienu” (1 Petelo 5:8,9).

Ditabuja, dinanga ne ditekemena bidi bitedibue kabidi. Bidi bitedibua mu chapitre wa kumpala (1:3).  Tshibuikilu tshia pa tshiadi tshidi tshilama mutshima, tshifulu tshidi tshilama mutu. Ditabuja dia mu Nzambi ne dinanga bua bana betu mu Kilisto bidi bileja ne tudi bana ba munya. “Ditekemena dia lupandu”, didi dijalame, didi dilelela, “Nditekemena ditudi nadi bu luongo lua muoyo wetu, didi dikuata bikole, didi dishindama” (Ebelu 6:19).

 

6.5.1   Lupandu ludi lutedibua mu mishindu isatu mu Mukanda wa Nzambi

1)  Muena kuitabuja wakamana kupandishibua ku tshibawu tshia malu mabi ende. Udi mua kuamba ne, “Nzambi wakansungila” (2 Timote 1:9). Petelo wakafundila bena Kilisto bakuabo ne, “Bualu bua nudi bamanye ne, Tuakapikudibua, kenku bintu bidi bijimina, ku argent anyi ku ngolo … kadi nuakapikudibua ku mashi a mushinga mukole, bu a muana wa mukoko kayi ne tshilema ne kayi ne ditoba, ku mashi a Kilisto mene (1 Petelo 1:18,19).

2)  Lupandu lua katataka ludi luamba lua ngasa wa Nzambi bu mudiye ulama bantu bende ku njiwu ne ku bukole bua bubi bu mudibo benda mu njila wa muoyo ku dituku ku dituku (Filipoi 1:19. 2:12,13). Muena kuitabuja udi mumanye mua kuamba ne, Nzambi udi unsungila”. Mukelenge Yesu “udi ne bukole bua kusungila ne lupandu lujima badi basemena pabuipi ne Nzambi bua bualu buende, yeye muikale ne muoyo tshiendelele bualu bua kubakuila” (Ebelu 7:25. Lomo 8:26. Galatia 5:16).

3)  Bena Kilisto nebapete lupandu. Buena kuamba ne, Mibidi ya bena kuitabuja neyipikidibue. “Bualu bua kuetu mene kudi mu diulu, kutudi tuindila kabidi Musungidi, Mukelenge Yesu Kilisto; yeye neakudimune mibidi ya bupuekele buetu bua kufuananganayi ne mubidi wende wa butumbi, bu mudi kuenza kuende kudiye mumanye mua kuvuija naku bintu bionso kunyima kuende” (Filipoi 3:20,21). Nunku muena kuitabuja udi mumanye mua kuamba ne, “Nzambi nensungile”.

 

6.6      5:9,10

Bualu bua Nzambi kakatusungula bua kututekela tshiji, kadi bua tuetu kupeta lupandu bualu bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto, wakatufuila, bua tuetu, nansha batabale nansha balale tulu, tuikale ne muoyo popamue nende. 5:9,10

Tshiji tshia Nzambi tshidi tshidiku bualu bua bubi (Lomo 1:18). Tshiji tshidi tshidiku bualu bua bantu batshidi bapidia Muana wende mutumibue kudiye bua kuikala Musungidi wa ba pa buloba. “Udi witabuja Muana udi ne muoyo wa tshiendelele; kadi udi upidia Muana kena umona muoyo, tshiji tshia Nzambi tshidi tshishala nende” (Yone 3:16,17,36).  Nzambi udi ne bantu lutulu, kena musue muntu umue ajimine, kadi udi musue bonso balue kukudimuna mitshima yabo” (2 Petelo 3:9).  Nzambi “wakatusungila, wakatubikila ne dibikila dia tshijila, kembu mudi midimu yetu mimpe, kadi bu mudi disungula diende mene ne ngasa” (2 Timote 1:9).

Tshiji tshia Nzambi ne dinyoka diende biakapona pambidi pa Mukelenge Yesu Kilisto ku mutshi mutshiamakane bua bubi buetu. Baprofete ba Dipungila Dikulukulu kabakamona Mukelenge nansha, kadi Nyuma wa Kilisto wakadi munda muabo wakabamanyisha bualu bua makenga ende (l Petelo 1:10-12. Luka 24:25-27). Yelemiya wakafunda ne, “Monayi, nuenu bonso badi bapita mu njila, nutangile buonso buenu ne dikenga dikuabo didiku didi bu dikenga diakunkengeshabo nadi, didi Yehowa unkengesha nadi mu dituku dia tshiji tshiende tshikole, anyi?” (Muadi 1:12). Yeshaya wakamba ne, “Bulelela, wakututuadila makenga etu, wakutuambuila kanyinganyinga ketu; ne tuetu tuakamubala bu muntu mukumibue, mututshibue kudi Nzambi, ne mukengeshibue. Kadi bakamutapa mputa bua mibi yetu, bakamukuma bua malu mabi etu; dikenga didi divuija ditalala dietu diakadi pambidi pende, ne tuakukoleshibua ku mibundabunda yende” (Yeshaya 53:4,5).

 

6.7      5:11

Nunku nusambangane, nudiundishangane muntu ne muntu, bu munudi nuenza kabidi. 5:11

Mvese 11 udi ushikija tshitupa etshi tshia chapitre wetu (mvese 1-11) bimpe ne, “Nunku nusambangane”. Mu muaku wa Bena Gelika, muaku, “nusambangane”, udi wamba kabidi bua kukoleshangana ne kukuatshishangana. Bena Tesalonike bakadi benza nunku, bakadi badiundishangana, anu Paulo wakasua kubamona kutamba kukumbanakumbana mu malu aa (Tangila 4:1,10).

 

6.8      5:12,13

Kadi tudi tunulomba, bana betu, bua nuenu numanye badi benza mudimu munkatshi muenu ne badi ku mutu kuenu mu Mukelenge ne badi banudimuja; bua nuenu nubabale bu banudi nutamba kutumbisha mu dinanga bua mudimu wabo. 5:12,13

Nansha ekeleziya wa ku Tesalonike wakadiku anu tshikondo tshipi, bakadi ne bantu bakuabo munkatshi muabo bakumbane bua kubalombola ne kubalama. Balombodi aba bakadi pamutu pabo “mu Mukelenge”. Bobo bakabikidibua kudi Nyuma Muimpe, bakadi “mapa” a Mukelenge Yesu kudi Ekeleziya wende, “bua kulengejabo basanto tshishiki bua bobo benze mudimu wa kukuatshisha bakuabo, bua kudiundishabo ekeleziya udi mubidi wa Kilisto” (Efeso 4:12). Nyuma Muimpe nkayende udi ubisha balombodi ba mushindu ewu mu ekeleziya wa kaba kamue. Mukanda wa Nzambi udi wamba bua bualu buabo “au pluriel”, buena kuamba ne, pamutu pa umue. Mupostolo Paulu wakabikila bakulu ba ekeleziya ba mu Efeso bua kulua kudiye bua kubalaya. Wakabambila ne, “Nuditangile bienu bimpe, ne tshisumbu tshionso tshiakanutekelabo batangidi kudi Nyuma Muimpe, nudishe ekeleziya wa Mukelenge wakasumbeye ku mashi ende” (Bienzedi 20:17,28). Mupostolo Petelo wakafunda bualu bua mudimu wabo ne, Ndi nsengelela bakulu badi munkatshi muenu, ndi bianyi mukulu nabo … ne, Nulame tshisumbu tshia mikoko ya Nzambi tshidi munkatshi muenu, nubalame, kanuyi benzeshibue ku bukole, kadi ne mitshima ya disanka bu mu disua dia Nzambi; kembualu bua kukeba biuma, kadi nuikale ne mutshima mulongolola bimpe … nudivuije bifuanyikiji bimpe kudi mikoko” (1 Petelo 5:1-3).

    “Nuvuluke bantu bakanukokesha, bakanuambila diyi dia Nzambi … nutumikile badi banukokekesha, nubakokele; bua bobo badi bikale ne tshitabala bua mioyo yenu, bu bantu balua kubadila Nzambi bintu; bua bobo benze bualu ebu ne disanka, kabayi ne manunganyi, bua bualu ebu kabuena bunukuatshisha” (Ebelu 13:7,17).

 

6.9      5:13

Nuikalangane ne ditalala munkatshi muenu. 5:13

Lelu tudi ne disengelela edi bualu. Mudimu wa muena lukuna lua bantu ba Nzambi udi bua kuvudija matandu munkatshi muabo. Malu aa adi amueneka bikala bena Kilisto kabena badimuke! Nansha bayidi ba Mukelenge Yesu bakapona mu buteyi ebu bua Satana. Dituku dikuabo Mukelenge wakabakonka ne, “Panuakadi mu njila, nuakuelangana mpata ya tshinyi? Bakapuwa, bualu bua bobo bakadi belangana mpata mu njila ne, Udi mutambe bakuabo nganyi?” Mukelenge Yesu wakabela ne lutulu, wakabambila ne, “Ikalanganayi talala” (Mako 9:33,34,50).

Matandu adi avuija matapuluka munkatshi mua bana ba Nzambi.

Mukawu, matandangana ne matapuluka, bidi mudimu wa mubidi (1 Kolinto 1:10-13. 3:3. Galatia 5:19,20. Yakobo 4:1). “Nunku tulonde bietu malu adi avuija ditalala ne malu atudi mua kudiundishangana nawu” (Lomo 14:19).

 

6.10  5:14

Bana betu, tudi tunusengelela ne, Nudimuje batshimbakanyi, nukoleshe badi ne mitshima yamba kupanga, nukuatshishe badi batekete, nuikale ne lutulu kudi bantu bonso. 5:14

Badi ne mitshima mitekete ne ditabuja ditekete badi ne dikuatshisha bualu. Bantu batekete badi mua kutekesha mitshima ya bakuabo! (Dutelonome 20:8). Nunku, “butudi nabu, tuetu bantu bakole, mbua kutuala matekete a badi batekete, kembua kudisankisha nkayetu” (Lomo 15:1).

Kunshikidilu kua mvese Paulo udi wamba ne, “Nuikale ne lutulu kudi bantu, bonso”. Tshilejilu tshietu tshidi Mukelenge Yesu mene.  Paulo wakafundila bena kuitabuja ba mu Lomo ne, “Nzambi wa ditantamana ne wa busambi anupe bualu ebu mene, bua kuikalangana ne meji amue bu mudi Kilisto Yesu” (anyi, bua kulonda tshilejilu tshia Kilisto Yesu” Lomo 15:5).

 

6.11  5:15

Numone ne muntu kapingajidi mukuabo bubi ku bubi buende; kadi misangu yonso nulondelangane malu adi mimpe muntu ne muntu, ne kudi bonso. 5:15

Mukelenge Yesu, “Pakamupendabo, yeye kakabapenda kabidi; pakakengeye, yeye kakabakanyina, kadi wakadifila mu bianza bia udi ulumbulula biakane. Yeye muine wakatutuadila malu mabi etu mu mubidi wende ku mutshi mutshiamakane” (1 Petelo 2:23,24). Mukelenge Yesu wakamba ne, “Suayi badi nenu lukuna, lombelayi badi banukengesha Nzambi; nunku nenuikale bana ba Tatu wenu udi mu diulu; bualu bua yeye utu wabandishila bantu babi ne bantu bimpe diba, yeye kabidi utu watumina bantu bakane ne bantu babi mvula. Nunku nuenu nenuikale bakane bu mudi Tatu wenu wa mu diulu muakane” (Matayo 5:44,48).

 

6.12  5:16

Nusanke misangu yonso. 5:16

Disanka didi lupetu lua ditabuja. Disanka didi tshimuma tshikuabo tshia Nyuma Muimpe (1:6. Galatia 5:22). Disanka didi lupetu lua dimanya dia ditalala dia Nzambi mu mutshima wa muntu. Mukanda wa  Nzambi  udi  wamba  ne,  “Nunku bualu bua tuakabingishibua ku ditabuja, tuikale ne ditalala ne Nzambi bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto” (Lomo 5:1).

 

6.12.1                     Muena kuitabuja udi ne disanka bualu bua

1)   Mibi yende yakabuikidibua “bua dina diende” (bua dina dia Mukelenge Yesu) yeye kena ulua ku tshilumbu, wakumuka mu lufu, wakabuela mu muoyo (Bienzedi 10:43. Yone 2:12. Yone 5:24).

2)   Udi ne muoyo mupia-mupia mu Kilisto. “Yeye udi mufukibue mupia-mupia; malu makulukulu akaya, monayi, akalua mapiamapia” (2 Kolinto 5:17).

3)   Nzambi udi Tatu wende. Bualu bua yeye udi muana wa Nzambi udi mumanye mua kusemena pepi ne Nzambi misangu yonso (Yone 1:12. Ebelu 10:19-22). Kakuena bukokeshi budiku budi bumanye mua kumupandulula ku dinanga dia Nzambi didi mu Kilisto Yesu (Lomo 8:38,39).

4)   Udi ne Mukelenge Yesu bu Mukuatshishi wende ne bu Musambi wende mu diulu. Yeye muine udi umuakuila kudi Nzambi (Lomo 8:34. Ebelu 7:25. 1 Yone 2:1).

5)   Udi ne Nyuma Muimpe bu Mukuatshishi wende ne bu Musambi wende mushale mu mutshima wende (Galatia 4:6. Efeso 1:13,14). Nyuma Muimpe udi Muyishi wende (Yone 16:13-15). Udi umukuatshisha bua kupita bubi bukole (Galatia 5:16). Nyuma Muimpe udi umuakuila kudi Nzambi kabidi (Lomo 8:26).

6)   Udi ne Diyi dia Nzambi didi dimuleja disua dia Nzambi bua bualu buende, ne masanka udi nawu katataka ne adi mabutshile bua bualu buende mu diulu.

7)   Muena kuitabuja neikale ne Mukelenge Yesu mu nzubu wa Tatu (Yone 14:l-3). “Kabuena buanze kumanyibua mutuikala. Tudi bamanye ne, Biamueneshibueye, netuikale bafuanangane nende; bualu bua netumumone bu mudiye” (1 Yone 3:2).

 

6.13  5:17

Nuikale nutendelelatendelele. 5:17

Paulo wakasengelela Bena Efeso ne, “Nutendelele Nzambi misangu yonso ne kulomba kuonso ne disengelela dionso mu Nyuma Muimpe; nuikale batabale mu dinanukila dionso ne disengelela bua basanto bonso, ne bua bualu buanyi kabidi” (Efeso 6:18). Nzambi udi musue kuandamuna ku malomba a bantu bende. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Kena upala badi benda mu buakane tshintu tshimpe tshimue” (Musambu 84:11). Kadi Yakobo wakadimuja bakuabo ne, “Nudi nulomba ne kanuena nuangata bintu, bualu bua nudi nubilomba bibi, anu bualu bua kubimuangalaja ku masanka enu” (Yakobo 4:3).

 Pakadi Mukelenge Yesu panshi pa buloba bu Muana wa muntu, yeye biende wakatendelela Nzambi misangu yonso. Tudi tubala misangu muanda mutekete mu Lumu Luimpe lua Luka, ne, Yesu wakatendelela Nzambi. Mukelenge Yesu udi tshilejilu tshietu tshishiki!

 

6.14  5:18

Mu malu onso nusakidile Nzambi, bua edi ndisua dia Nzambi mu Kilisto Yesu bua bualu buenu. 5:18

 Mbidi bimpe bikala malomba ne masakidila bisuikibue popamue. “Mukelenge udi pabuipi. Lekelayi kuditatshisha ku bualu bumue; kadi mu malu onso ku ditendelela ne ku disengelela numanyishe Nzambi bua milombu yenu ne disakidila” (Filipoi 4:6). Disakidila didi dileja disanka dia mu mutshima wa muntu kudi Nzambi, disakidila ne disanka bidi mamuma a Nyuma Muimpe mu mutshima wa muena kuitabuja. “Nusombeshangane ne misambu ya bena kuitabuja ba kale ne ya bena Kilisto ne ya Nyuma; nuimbile Mukelenge misambu, numutumbishe ne biombelu bia mitshima yenu. Misangu yonso nusakidile Nzambi Tatu bua bintu bionso mu dina dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto” (Efeso 5:19,20).

 

6.15  5:19

Kanujimi Nyuma Muimpe. 5:19

 Bikala muntu wela mayi pa kapia kunshikidilu udi ujimija kapia. Muntu utu upumbisha Nyuma Muimpe udi wenza muomumue. Patuajingulula mvese ewu mu muaku wa Bena Gelika tudi tusangana ne, Paulo udi wamba ne, “Lekelayi kujimija Nyuma Muimpe”. Musangu mukuabo Paulo udi wela meji bualu bua ekeleziya wa ku Tesalonike ne bua muntu ne muntu kabidi. Bena ekeleziya wa kaba kamue badi mua kupumbisha mudimu wa Nyuma Muimpe munkatshi muabo ku bienzedi bibi anyi ku bupidia buabo bua Diyi dia Nzambi. Muena kuitabuja kampanda udi mua kuenza muomumue. Ekeleziya udi mua kumueneka mufue, ne muena kuitabuja bu muntu wa ba pa buloba, kayi ne muoyo wa nyuma ne kayi ne bukole mu muoyo wende bu muena Kilisto, kadi butudi nabu mbua kuvuluka ne, Muena kuitabuja wa bushuwa, nansha ditabuja diende didi ditekete mene, udi ne dipa dia Nyuma Muimpe, “Udi tshieya tshia bupianyi buetu”, too ne bantu ba Mukelenge (bena Ekeleziya) badi mu Diulu kua Musungidi wabo (Efeso 1:13,14. 4:30).

 Paulo wakafundila Bena Efeso ne, “Kanunyingalaji Nyuma Muimpe wa Nzambi, nuakapebua tshimanyishilu kudiye munda muenu tshidiku too palua dituku dia bupikudi” (Efeso 4:30). Malu mabi mu mioyo yetu adi anyingalaja Nyuma Muimpe ne adi anyanga buobumue buetu nende ne Mukelenge Yesu ne Nzambi Tatu. Mukanda wa Nzambi udi utuyisha bu mudi Mukelenge mumanye mua kupingaja buobumue nende ne disanka dia lupandu kudi muena kuitabuja, patondeye bubi buende ne mutshima mulelela (Tangila 1 Yone 1:6-9).

 Muena bupidia mene udi mua kupetula ne kupenda Nyuma Muimpe. Bafalese bakuabo bakapetula ne bakapenda Nyuma Muimpe wa Nzambi pakambabo ne, “Muntu ewu (Mukelenge Yesu) kena udiumushila bademon, anu mu dina dia Belezebula, mukelenge wa bademon” (Matayo 12:24-32). Satana udi udinga bena kuitabuja bakuabo bua bobo bela meji ne, Tuakuenza bualu bubi budibo kabayi mua kujimija tshiendelele, bualu bua tuakapenda Nyuma Muimpe (Matayo 12:32). Kadi tudi tumona ku bitupa bikuabo bia mu Diyi dia Nzambi bualu kabuena nunku. Kupetula ne kupenda Nyuma Muimpe wa Nzambi bidi mudimu wa muntu udi kayi mumanye Nzambi, bidi mudimu wa muntu wakamana kukolesha mutshima wende kashidi. Muena kuitabuja kena mumanye mua kuenza bualu bubi budibo kabayi mua kujimija tshiendelele nansha (Yone 10:26-30. Lomo 8:33-39. 1 Petelo 1:3,5).

 

6.16  5:20

Kanupetudi mayisha a baprofete. 5:20

 Tudi bamanye ne, Bena Kilisto ba mu matuku a bena Ekeleziya  ba kumpala, kabakadi ne Mukanda wa Nzambi mujima. Bakadi ne Diyi dia Nzambi bualu, Diyi edi diakalua kudibo mukana mua bapostolo ne baprofete. Ekeleziya udi muibakibua “pamutu pa bapostolo ne baprofete bu bishimikidi bia nzubu” (Efeso 2:20). Bapostolo ne baprofete ba kale bakamana kupita, tuetu bietu katuena ne bapostolo ne baprofete bualu bu mu matuku a kumpala a Ekeleziya bualu bua tudi ne dibuluibua dijima dia Nzambi bua tshikondo tshietu mu Dipungila Dipia-dipia. Mu matuku etu Nzambi wakateka mu ekeleziya bayishi badi bambila bena kuitabuja Diyi dia Nzambi. Paulo wakafundila Bena Kolinto ne, “Muntu udi wambila bantu diyi dia Nzambi udi wakula nabo bua kubadiundisha, bua kubasamba, ne bua kubakolesha mitshima” (1 Kolinto 14:3).

 

6.17  5:21,22

Nujingulule malu onso; nulamate malu adi mimpe; nuepuke ku malu mabi a mushindu wonso. 5:21,22

Tudi ne bua kuteta malu onso. Katuena mua kuitabuja malu tshianana nansha. Kadi tudi ne Mukanda wa Nzambi, udi bukokeshi buetu bua kunshikidilu ne bua tshishiki. Bikala bantu kabayi bamba diyi didi diakanangane ne Diyi dia Nzambi, butudi nabu mbua kudimuka. Pakambila Paulo ne Sila Bena Beloya Diyi dia Nzambi, “bakadi badikebela mu Mukanda wa Nzambi ku dituku ku dituku ne, Malu aa adi malelela, anyi?” (Bienzedi 17:11). Bakuabo badiku badi bamueneka bu bantu ba Nzambi mene, badi balua ne Mukanda wa Nzambi ne meyi mimpe kadi kabena benzela Kilisto mudimu nansha. Petelo wakadimuja bena kuitabuja bakuabo ne, “Bualu bua lukuka lua biuma bobo nebendulule nenu mushinga ne meyi a mashimi” (2 Petelo 2:3).

 Paulo wakafundila Bena Tesalonike bua kulamata malu adi mimpe ne bua kuepuka ku malu mabi a mushindu wonso, ne kudi Bena Lomo ne,  “Nukine malu adi mabi; nulamate malu adi mimpe” (Lomo 12:9).

 

6.18  5:23

Nzambi wa ditalala nkayende anujidile tshishiki; ne nyuma yenu ne misuke yenu ne mibidi yenu ilamibue mu buakane buonso, kanuyi ne kadiwu, mu dilua dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto. 5:23

Tuakumana kumona mu 1 Tesalonike 4:3,4 ne, Disua dia Nzambi diakadi ne, Bena Tesalonike bikale bantu ba tshijila. Tuakamona bunene bua bualu mu mvese eyi. Katataka dilomba dia Paulo didi ne, Nzambi ajidile Bena Tesalonike tshishiki. Paulo udi musue kumona muntu ne muntu munkatshi muabo kuikala “bu tshitekelu tshiteka bua buneme, tshia tshijila, tshikumbane mudimu wa Mukelenge tshilongolola bua mudimu muimpe wonso” (2 Timote 2:21).

 

6.18.1                     Bualu bua kujidila kua Bena Kilisto

1)        Bena Kilisto badi mua kuamba ne mufundi wa mukanda wa    Ebelu ne, “Tuetu tuakujidikibua bualu bua kufila kua mubidi wa Yesu Kilisto musangu umue tshiendelele” (Ebelu 10:10).

2)   Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Tudilengeshe ku manyanu onso a mubidi ne a nyuma, tukumbaje tshijila tshietu mu ditshina dia Nzambi” (2 Kolinto 7:1). Mvese ewu udi uleja malu a tshijila tshietu tshia mu luendu luetu lua buena Kilisto lua buatshiabuatshia.

3)   Palua Mukelenge bua kuangata bantu bende, nebikale ba tshijila tshishiki. Mukelenge Yesu neakudimune mibidi ya bupuekele buetu bua kufuananganayi ne mubidi wende wa butumbi. Kilisto wakasua Ekeleziya, wakadifila bua bualu buende, “bua yeye aditekele ekeleziya kumpala kuende bu wa butumbi, kayi ne ditoba ne mufudi anyi tshintu tshikuabo tshia nunku; kadi bua ekeleziya ikale wa tshijila ne kayi mupishibue” (Efeso 5:25-27).

 

6.18.2                     Nzambi udi mpokolo wa masanka etu. Yeye muine udi

◊  Nzambi wa ditalala (1 Tes. 5:23).

◊  Nzambi wa butumbi (Bienzedi 7:2).

◊  Nzambi wa ditantamana (Lomo 15:5).

◊  Nzambi wa ditekemena (Lomo 15:13).

◊  Nzambi wa busambi buonso (2 Kolinto 1:3).

◊  Nzambi wa dinanga (2 Kolinto 13:11).

◊  Nzambi wa ngasa yonso (1 Petelo 5:10).

 

6.19  5:24

Yeye udi unubikila udi mua kueyemenyibua, yeye kabidi nenze bualu budiye munubikidile. 5:24

 Bena Tesalonike bakadi bakidibua kudi Nzambi (1 Tes. 2:12). Yeye wakababikila udi wa kueyemenyibua. Paulo wakabafundila ne, “Mukelenge … neanujadike, neanulame ku bubi” (2 Tes. 3:3). Mukelenge Yesu Kilisto udi muomumue makelela ne lelu ne tshiendelele (Ebelu 13:8). Meyi aa ku Mukanda wa Nzambi adi asambisha mitshima yetu bu mutudi tuenda mupitshile mu buloba buetu budi tente ne kanyinganyinga ne binsonji. Nzambi neakumbaje milayi yende yonso kudi bantu bende mu Kilisto Yesu. “Tulamate dijukula dia ditekemena dietu bua kuditshimbakanyi, bualu bua wakatupa mulayi udi wa kueyemenyibua” (Ebelu 10:23).

 

6.20  5:25

Bana betu, nutulombele Nzambi. 5:25

 Paulo wakadi muntu wa kulomba kua Nzambi. Paulo wakamanya bimpe be ne, Milombu ya bantu ba Nzambi idi ya mushinga mukole. Bikala disengelela dia muntu muakane umue ne bukole bua bungi mu kuenza kuadi (Yakobo 5:16), bukole kayi bikala bantu ba Nzambi badisangisha bua kumulombela ne kumusengelela popamue? Mukelenge Yesu wakamba ne, “Ndi bianyi munkatshi mua bantu babidi anyi basatu badi badisangisha mu dina dianyi” (Matayo 18:20).

 

Paulo wakafundila Bena Efeso ne, “Nutendelele Nzambi misangu yonso ne kulomba kuonso ne disengelela dionso mu Nyuma Muimpe; nuikale batabale mu dinanukila dionso ne disengelela dionso bua basanto bonso, ne bua bualu buanyi kabidi” (Efeso 6:18-19). Paulo wakabala kulomba kua Bena Tesalonike bua bualu buende wa mushinga mukole.

 

6.21  5:26

Nuele bana betu bonso ba mu Kilisto muoyo ne kutuangana kua mishiku kua tshijila. 5:26

Mu matuku a Paulo bantu bakelangana muoyo ne kutuangana kua mishiku, balume ne balume, bakaji ne bakaji, bu bakuabo batshidi benza. Lelu ba bungi badi bakuatangana bianza bua kuela muntu muoyo, anyi bua kuleja kanemu, anyi buobumue. Buobumue bua bena Kilisto budi bua mushinga mukole ku mesu kua Nzambi. Davidi wakafunda mu Musambu 133:1 ne, “Monayi, bidi bitamba buimpe ne bia disanka bua bukua bantu badikunguije pamue ne mutshima umue!” “Bana bakese, katunanganganyi ku meyi anyi ku ndimi; kadi tunangangane mu bienzedi ne mu bulelela” (1 Yone 3:18).

 

6.22  5:27

Ndi nutshipisha mu Mukelenge bua babadile bana betu bonso ba mu Kilisto mukanda ewu.  5:27

Mukanda wa Paulo kudi Bena Tesalonike kawakadi bua bakuabo ba mu ekeleziya, wakadi mutumibue kudi muntu yonso wa munkatshi muabo. Mu Ekeleziya wa Nzambi muntu yonso udi wa mushinga ne udi ne muaba wende munkatshi mua bana babo. Musangu mukuabo bakuabo bakadiku mu Tesalonike kabakamanya mua kubala mikanda, mukanda wa Paulo wakadi bua bualu buabo kabidi.

 

6.23  5:28

Ngasa wa Mukelenge wetu Yesu ikale nenu. 5:28

 Paulo udi ushikija mikanda yende yonso ne muaku, “ngasa”.  Ngasa udi muaku muimpe, udi wamba bualu bua dinanga ne bua diakalengele dia Mukelenge kudi bantu bende.  Tuakabanga luendu lua buena kuitabuja bualu bua ngasa, tudi tulamibua ku ngasa ku dituku ku dituku mu luendu luetu lua muoyo, ne ngasa neatufikishe kua Nzambi pajika luendu luetu pa buloba.

 

Ngasa ikale ne buonso buenu.

 

 

 

Mukanda Muibidi Wakatumina Paulo Bena Tesalonike

 

 

 

7        Nshapita 1 — Paulo udi usamba Bena Tesalonike mu makenga abo

7.1      1:1,2

Paulo ne Siluano ne Timote kudi ekeleziya wa Bena Tesalonike wa mu Nzambi Tatu wetu ne mu Mukelenge Yesu Kilisto. Ngasa kunudi ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu ne Mukelenge Yesu Kilisto. 1:1,2

Paulo udi wela Bena Tesalonike muoyo ne meyi mimpe adi atuambila bualu bua buimpe bua Nzambi. Ngasa udi wamba bua diakalengele dia Nzambi kudi bantu, didi dipeshibua kudibo tshianana ku Lumu Luimpe. Ditalala didi difuma ku kuitabuja kua Lumu Luimpe, ludi lubikidibua ne, Lumu Luimpe lua ngasa wa Nzambi (Bienzedi 20:24). Nzambi udi “Nzambi wa ditalala”, udi wambila bantu bende meyi a ditalala (1 Tes. 5:23. Musambu 85:8).

    Paulo kena ufunda mukanda anu mu dina diende nkayende, udi ufunda mu dina dia Siluano (Sila) ne Timote kabidi. Siluano wakadi muntu mujalame mu ditabuja wa ekeleziya wa mu Yelushalema, yeye wakadi munkatshi mua balombodi ba bana babo mu Kilisto (Bienzedi 15:22). Timote wakadi nsongalume wa kueyemenyibua, musungudibua kudi Paulo bua kuya nende mu ngendu yende ne Lumu Luimpe (Bienzedi 16:1-3). Mbidi bimpe pikala tatu wa mu ditabuja ukolesha mutshima wa nsongalume mu mudimu wa Mukelenge. Bidi nunku mudimu wa Nzambi udi uya kumpala. Kunyima kua tshikondo Timote nealonde mu makasa a Paulo ne Siluano, bu muakenza Elisha ne muprofete Eliya. Elisha wakamukuatshisha kadi pakangatshibueye kudi Nzambi, mudimu wende pa buloba mujika, Elisha wakadi mukumbane bua kuenza mudimu mu muaba wende.

 

7.2      1:3

Bana betu, butudi nabu mbua kusakidila Nzambi misangu yonso bua bualu buenu, bu mudibu buakane, bua ditabuja dienu didi ditamba kudiunda. 1:3

Mu mukanda wende wa kumpala Paulo udi wela Nzambi tuasakidila bua “mudimu wa ditabuja” wa Bena Tesalonike. Mu mukanda muibidi yeye utshidi wela Nzambi tuasakidila bua bualu buabo, kadi katataka ditabuja diabo ne dinanga diabo kudi muntu ne muntu bidi bitamba kudiundadiunda. Badi baya kumpala mu njila wa ditabuja, bafuanangana ne bena Kilisto ba mu matuku a kumpala a Ekeleziya.

 

Tudi tubala bualu bua bena Kilisto ba mu matuku a kumpala a Ekeleziya mu Bienzedi 2:42 ne :

Bakananukila kuikala mu dilongesha dia bapostolo”. Dilongesha dia bapostolo didi diyisha dia mu Mukanda wa Nzambi (2 Timote 3:16-17).

Bakananukila kuikala mu buobumue. “Bituenda mu munya bu mudiye mu munya, tudi tuikalangana ne buobumue, ne mashi a Yesu, Muanende, adi atulengesha ku mibi yonso” (1 Yone 1:7).

Bakananukila mu kutshibula kua bidia.  “Bakadi bavuluka dijinga dia Mukelenge Yesu bu muakalombeye bantu bende ne, “Enzayi nunku bua kunvuluka” (Luka 22:22. 1 Kolinto 11:23-26).

Bakananukila mu kutendelela kua Nzambi. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Nunanukile mu ditendelela dienu, nutabalamu ne disakidila”  (Kolosai 4:2).

Bena kuitabuja ba mu matuku aa bakadi bajalame mu ditabuja diabo. Nzambi wakabasankisha ne bantu ba bungi bua bualu buabo. “Bakadi batumbisha Nzambi, bakadi ne diakalengele kudi bantu bonso. Ku dituku ku dituku Mukelenge wakadi usangisha kudibo bakuabo bakadi basungidibua” (Bienzedi 2:47).

 

7.3      1:3,4

Ne dinanga dia buonso buenu muntu ne muntu dinudi nunangangana nadi didi divulangana; bua muanda ewu tuetu tudi tutumbila bua bualu buenu mu ekeleziya ya Nzambi bualu bua ditantamana dienu ne bua ditabuja dienu mu makenga enu onso ne mu matata onso anudi nuikala nawu. 1:3,4

 Malu asatu adi matedibua mu mvese 3 ne 4, dinanga, ditantamana, ne ditabuja, adi bimanyinu bia muena kuitabuja mujalame. Paulo kena utela ditekemena diabo mu mvese eyi, bu mu mukanda wa kumpala (Tangila 1 Tes. 1:3). Bayishi ba mashimi bakadi bateta kunyanga ditekemena diabo bualu bua dilua dia Mukelenge (Tangila nshapita 2). Ditekemena diabo kadiakadi dijalame bu mu matuku akalua Paulo ne Lumu Luimpe kudibo.

 

7.4      1:5,6

Malu aa adi tshimanyinu tshia dilumbulula diakane dia Nzambi; bua nuenu nubadibue bakanangane ne bukelenge bua Nzambi bunudi nukengela bualu buabu kabidi; bikalabu buakane bua Nzambi kupingaja makenga kudi badi banukengesha. 1:5,6

 Bikala  bantu  bakengesha  bantu  ba Nzambi, Yeye,  mu buakane, neabafute muomumue. Abu mbualu bua Nzambi. Kadi Mukanda wa Nzambi udi utuambila ne, “Nusankishe badi banukengesha; nubasankishe, kanubedi mulawu” (Lomo 12:14). Bena Tesalonike bakadi bakenga bikole be ku bianza bia bena musoko. Diambedi Paulo kayi muanji kukudimuka kudi Nzambi yeye nkayende wakadi mukengeshi wa Ekeleziya wa Nzambi, wela meji ne, Ndi ngenzela Nzambi mudimu. Bua bualu ebu wakadibala bu muntu mubi mupite bakuabo bubi. Wakafundila Timote ne, “Diambedi nakadi mupendi wa Nzambi ne mukengeshi wa bantu bende ne muena luonji kudibo; kadi nakafuidibua luse bualu bua nakabienza mu bupidia buanyi tshiyi mumanye” (1 Timote 1:13).

 

7.5      1:7

Ne bua kunupeye nuenu badi bakengeshibua dikisha popamue netu, ku dibuluibua dia Mukelenge Yesu palueye mu diulu ne banjelo ba bukole buende mu kapia kadi kakenka. 1:7

Mukelenge nealue “mu diulu ne banjelo ba bukole buende mu kapia kadi kakenka” bua kujadika bukelenge buende pa buloba ne bua kulumbuluisha bena lukuna bende. Mu Mukanda wa Nzambi kapia kadi kamba bualu bua kulumbulula (Matayo 3:10-12), bua kulengesha (Malaki 3:2), ne bua dienza dia Mukanda wa Nzambi (Yelemiya. 23:29). Mu mvese 7 kapia kadi kamba bua kulumubulula kukole.

 

7.6      1:8-10

Neadisombuele kudi bantu badi kabayi bamanye Nzambi ne kudi badi kabayi batumikila lumu luimpe lua Mukelenge wetu Yesu; bobo aba nebapete dikenga, dibutuka dia tshiendelele mene, dia ku mesu kua Mukelenge ne ku butumbi bua bukole buende, palueye bua kutumbishibua mu basanto bende, ne bua kukemibua mu dituku diadia kudi bantu bonso bamane kumuitabuja (bualu bua bumanyishi buetu kunudi buakitabujibua). 1:8-10

 

Bisumba bia bantu bisatu:

1)   “Bantu badi kabayi bamanye Nzambi”  (bantu ba bende, buena

       kuamba ne, Les nations).

2)  “Badi kabayi batumikila Lumu Luimpe lua Mukelenge wetu,    Yesu” (Bobo bakamana kumvua Lumu Luimpe kadi batshidi bena bupidia).

3)   “Basanto bende”, buena kuamba ne, Bena kuitabuja.

 

Bena Tesalonike bakitabuja bumanyishi bua bobo bakalua ne Lumu Luimpe kudibo, bua bualu ebu nebamueneke ne Mukelenge Yesu palueye bua kuangata bukokeshi pamutu pa buloba ne bua kutumbishibua mu bantu bende. Ba pa buloba ba ku tshikondo atshi nebamone bena Ekeleziya bafuanangane ne Mfumu wabo (Filipoi 3:21).

 Petelo wakafundila bena kuitabuja bakuabo bakadi bakengeshibua bikole kudi bena lukuna babo ne, “Bualu bua nudi babanyanganyi ba makenga a Kilisto, nusanke; bua nuenu nusanke kabidi ne disanka dinene ku dibuluibua dia butumbi buende” (1 Petelo 4:13). Mvese 10 mu 2 Tesalonike chapitre 1 udi wamba bua dituku adi.

 

7.7      1:11

Bua bualu ebu tudi tunulombela kabidi misangu yonso bua Nzambi wetu anubale bakanangane ne dibikidibua dienu. 1:11

 Paulo, ne bena mudimu ba Nzambi bakadi nende bakadi ne bujitu pambidi pabo bua kulombela Bena Tesalonike “bua Nzambi wetu anubale bakanangane ne dibikidibua dienu”. Dibikila diakatubikilabo nadi bu bena Kilisto didi “dibikila dia mu diulu”, ne “dibikila dia tshijila” (Ebelu 3:1. 2 Timote 1:9). Paulo udi ujinga kumona bana bende ba mu ditabuja benda bakanangane ne dibikila adi.

 

7.8      1:11,12

Ne bua yeye akumbaje ne bukole buende disua dienu dionso dia buimpe ne mudimu wenu wa ditabuja; bua dina dia Mukelenge wetu Yesu ditumbishibue munda muenu, ne nuenu nutumbishibue munda muende, bu mudi ngasa wa Nzambi wetu ne wa Mukelenge Yesu Kilisto. 1:11,12

 Paulo wakafundila Bena Lomo bualu bua Bena Yuda bakuabo, “bakaditumbisha bua Nzambi”, kadi dina dia Nzambi diakadi dipendibua bua bualu buabo munkatshi mua bisamba bia bende (Lomo 2:24). Udi musue kumona dina dia Mukelenge ditumbishibue ku kuenda kuimpe kua bena Kilisto. Bantu ba Nzambi nebaleje butumbi bua Mukelenge mu dituku dilualua (1:10), mbimpe kubuleja katataka.

 Paulo udi ufunda bualu bua  “Nzambi wetu”, ne “Nzambi wanyi” (Filipoi. 4:19). Yeye ne bobo bakadi nende bakenda ne Nzambi.    Danyele muomumue wakamanya Nzambi bu “Nzambi wanyi”, pakadiye mu buina bua nyama ya ntambue (Danyele 6:22). Bualu bua bantu ba kale, bakadi bantu bakole mu ditabuja, tudi tubala ne, “Nzambi kena umvua bundu bua bualu buabo bua kumubikilabo Nzambi wabo” (Ebelu 11:16).

 

 

8        Nshapita 2 — Dituku dia Mukelenge ne Muntu wa Bupidia

8.1      2:1,2

Bana betu, tudi tunusengelela bua dilua dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto ne bua kusangishibua kuetu kudiye; bua nuenu kanuzakashibu lubilu mu meji enu, ne kanutshinyishibu, nansha bua nyuma nansha bua diyi nansha bua mukanda udibo badingila ne ngua kutudi ne, Dituku dia Mukelenge diakadi apa. 2:1,2

 Bena Tesalonike bakela meji ne, Dituku dia Mukelenge (didi dituku dia makenga) diakamana kulua. Bakadi bakengeshibua ku bianza bia bena musoko ne bena lukuna lua Lumu Luimpe bakadi babatshinyisha, bamba ne, “Dituku dia Mukelenge didi apa”. Paulo wakabafundila bua kubamanyisha ne, Dituku dia Mukelenge kadiakadi dianji kulua. Bidi bimueneka ne badingi bakuabo bakafundila Bena Tesalonike mukanda mu dina dia Paulo! Musangu mukuabo bakadi bayisha bu bantu badi ne mukenji kudi Nyuma Muimpe! Paulo wakabafundila bua kujadika bualu ne bua kubasamba mu makenga abo.

    Paulo udi ubafundila bualu bua “dilua dia Mukelenge wetu Yesu Kilisto” ne bua “kusangishibua kuetu kudiye”. Yeye wakamana kufundila Bena Tesalonike bua malu aa mu mukanda wende wa kumpala. Kusangisha kuetu kudi Mukelenge kudi palua Mukelenge bua kuangata Ekeleziya wende ne bantu badi balale tulu mu Yesu  bua kuya nabo mu Diulu (1 Tes. 4:16,17). Kadi Mukelenge nealue ne basanto bende kabidi palueye bua kuangata bukelenge buende bu tuakamana kumona (dibeji 8).

 

8.1.1   “Dituku dia Mukelenge” ne “Dituku dia Kilisto” kabiena muo mumue

 Dituku dia Mukelenge didi disuika ne Bena Isalele ne bantu ba bende (les nations), didi dituku dia kulumbulula ne makenga. “Dituku dia Kilisto” didi disuika ne bena kuitabuja ne Diulu, didi dituku dia difutu dia bantu ba Nzambi ne dia disanka (Bualu bua “Dituku dia Kilisto” tangila ku 1 Kolinto 1:8, 2 Kolinto 1:14, Filipoi 1:6-10. 2:16).

 

8.1.2   Dituku dia Mukelenge

 Dituku dia Mukelenge, anyi Dituku dia Yehowa, didi diamba bualu bua tshikondo tshia tshiji ne tshia kulumbulula bualu bua malu mabi a bantu ne bua bupidia buabo. Tshikondo etshi  tshikole  tshidi  tshitedibua  misangu  ya  bungi kudi baprofete mu Dipungila Dikulukulu. “Monayi, dituku dia Yehowa dilualua, didi dikengesha bantu, dikala dia tshikisu ne dia tshiji tshikole, ndia kuvuija buloba bu tshipela tshia patupu, ndia kubutula bantu babi” (Yeshaya 13:9). “Dituku adi ndituku dia njiya, ndituku dia ntatu ne kanyinganyinga, ndituku dia kunyanguka ne kubutuka, ndituku dia midima ne mufitu, ndituku dia matutu ne midima mikole” (Sefanya 1:15. Yehezekele 30:3. Yoele 2:1,2. Amosa 5:18-20. etc.).

 

8.2      2:3

Muntu kanudingi muanda wonso; bua dituku adi kadiena dilua anu bialua ditombokela dia Nzambi diambedi, ne anu biabuluibua muntu wa bupidia, muana wa dibutuka mene. 2:3

Tuakumana kutangila ne, Ekeleziya neikale mu Diulu kumpala kua dituku dia Mukelenge ne tshikondo tshia tshiji tshikole tshia Nzambi. Paulo kabidi wakambila Bena Tesalonike bua malu aa pakadiye nabo (Tangila ku 1 Tes. 1:10. 4:16,17. 5:9,10). Katataka udi ubafundila ne, Muntu kanudingi:

◊   Dituku dia Mukelenge kadiena difika ditombokela dia Nzambi kadiyi dianji kuikalaku diambedi.

◊    Dituku dia Mukelenge kadiena difika muena bupidia, muana wa dibutuka, kayi muanji kubuluibua.

◊   Ditombokela dia Nzambi didiku katataka, didi didiundadiunda, kadi nedikumbajibue anu kunyima kua kuangatshibua kua Ekeleziya kudi Mukelenge mu Diulu. Patshidi Ekeleziya pa buloba Nyuma Muimpe udi ukandika malu aa (2 Tes. 2:7).

 

8.2.1   Bualu bua muntu wa bupidia

 Mukanda wa Nzambi udi ubikila muntu mutambe mubi ewu ne, “Mufuilakanyi ne Kilisto” (1 Yone 2:18). Danyele wakafunda bua bualu buende ne, “Mukelenge awu nenze bu mudi mutshima wende musue; neadinemeshe, neadibandishe pamutu pa nzambi yonso, neadiule Nzambi wa nzambi ne meyi adi matambe bubi. Neatute dikasa dimpe too ne pashika tshiji tshia Nzambi, bualu bua malu akapangidisheye nenjibue” (Danyele 11:36). Mukelenge Yesu, Mashiya mulelela, mulayibue kudi Bena Isalele mu Dipungila Dikulukulu, wakalua mu dina dia Tatu wende, kadi Bena Yuda bakamupidia. Mukelenge wakabambila ne, “Nakulua mu dina dia Tatu wanyi, kanuena nungitabuja; biadiluila mukuabo mu diende dina, nenumuitabuje” (Yone 5:43).

 

8.3      2:4,5

Yeye ngudi udimanyika ne udi udibandisha kumpala kua bionso bidi bidikibua ne, Nzambi, anyi bionso bidi bantu batendelela; nunku yeye udi ushikama mu ntempelo wa Nzambi udileja kudi bantu ne, Meme ndi Nzambi. Kanuena nuvuluka ne nakadi nuambila malu aa panakatshidi munkatshi muenu, anyi? 2:4,5

 Muntu wa bupidia udi muprofete wa mashimi. Udi mubikidibue ne,  “Muana wa dibutuka” (2 Tes. 2:3). Bidi bimueneka ne mufuilakanyi ne Kilisto neikale muena mutomboka wa Bena Yuda, mulami wa mashimi. Bena Yuda nebibake ntempelo mupia-mupia, nebitabuje muntu ewu. Muntu mubi ewu neashikame mu ntempelo, neadivuije yeye muine bu Nzambi.

 

8.4      2:6,7

Katataka nudi bamanye bualu budi bumukanda bua yeye abuluibue mu tshikondo tshiende tshine. Bua bualu busokoka bua bupidia butshidi buenza mudimu wabu, kadi mukuabo udiku udi umukanda katataka too ne pumushibueye. 2:6,7

 Muntu wa bupidia neamueneke mu tshikondo tshitabujibua kudi Nzambi. Padi Ekeleziya pa buloba bubi budi bukandikibua kudi Nyuma Muimpe. Kadi pangata Mukelenge Ekeleziya wende mu Diulu, Nyuma neaye biende. Payaye, bubi nebudiundadiunde lukasa. “Bualu busokoka bua bupidia” budi butuvuluija bua lusumuinu lua luevene (Matayo 13:33). Pateka muntu luevene mu bukula bua kuenza nalu mampa, luevene ludi lukendaluka mu bukula buonso. Paulo wakamanya ne, Bualu busokoka bua bupidia buakadi buenza mudimu wabu mu matuku ende.

 Lelu bantu ba bungi badi batombokela meyi a Nzambi. Badi bu bantu ba kale “bakatamba kunanukila kumuenzela malu mabi”. (Musambu 78:17). Paulo wakafundila Timote ne, “Nyuma udi wamba patoke ne, Palua bikondo bia kunshikidilu pa buipi, bantu bakuabo nebalekele ditabuja diabo, balamata ku nyuma idi ipambuisha ne ku mayisha a bademon” (1 Timote 4:1). Bidi nunku mu tshikondo tshietu.

 

8.5      2:8

Pashishe muntu wa bupidia neabuluibue, udi Mukelenge Yesu ulua kushipa ne mupuya wa mukana muende, neamuvuije bu tshintu tshia tshianana ku dimueneka dia kulua kuende. 2:8

 Satana ne bantu bende bonso kabena bamanye mua kuimana kumpala kua Mukelenge Yesu Kilisto. Nansha bikala bantu ba Nzambi bakengeshibua bua tshitupa, bena lukuna luabo kabena bamanye mua kubapita bukole. Yone wakafunda ne, “Bana bakese, nudi ba Nzambi, nuakubapita bukole; bualu bua yeye udi munda muenu (Nyuma Muimpe) udi upita yeye udi wa mu buloba (Satana) bunene. Nganyi muntu udi upita malu a ba pa buloba bukole? Anu yeye udi witabuja ne, Yesu udi Muana wa Nzambi” (1 Yone 4:4. 5:5).

 Muntu wa bupidia neikale muenzejibue kudi Satana. Neikale ne bukole buonso bua Satana kunyima kuende, kadi Mukelenge Yesu neamushipe “ne mupuya wa mukana muende”. Mukelenge nealue ne bukole butambe, “Mfumu wa bamfumu ne Mukelenge wa bakelenge”. Bena mvita ba mu diulu ne basanto bende nebikale nende (Buakabuluibua 19:11-16. Yuda 14). Pafika tshikondo, kembualu bukole bua Mukelenge wetu bua kukuata muntu ewu mutambe mubi. Tudi tubala bualu bua kunshikidilu kuende mu Buakabuluibua 19:20. Yeye ne muntu mukuabo mubi, Nyama wa luonji, nebedibue ne muoyo mu dishiba dia kapia kadi katema ne soufre.

 

8.6      2:9,10

Kulua kuende kudi bu mudi kuenzeja kua Satana, ne bukole buonso, ne bimanyinu, ne malu a kukema a mashimi, ne kudinga kuonso kua malu mabi kudi batshidi bajimina mu lufu; bualu bua kabakitabuja dinanga dia bualu bulelela bua bobo basungidibue. 2:9,10

 Mukanda wa Nzambi udi utela bantu babidi badi batamba bubi. Nebamueneke mu tshikondo tshidi pankatshi pa dilua dia Mukelenge bua kuangata Ekeleziya wende ne dilua diende ne basanto bende bua kukokesha pamutu pa buloba ne kulumbuluisha bena bupidia (2 Tes. 1:10. Buakabuluibua 19:11-16. Yuda 14,15). Mufuilakanyi ne Kilisto udi musue kudileja kudi bantu ne, “Meme, ndi Nzambi” (2 Tes.2:4).  Mukuabo udi muena politique. Muntu ewu udi upatuka mu mayi manene (Buakabuluibua 13:1-10). Mayi manene adi tshifuanyikiji tshia bisamba bia bantu mu tshikadilu tshia butomboki ne tshitompatompa. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Bantu babi badi bu mayi manene adi asampuka, bualu bua kaena mua kubatama” (Yeshaya 57:20). Muntu mubi ewu neikale mulombodi munene ku mesu kua bantu, ba bungi nebamulonde kadi yeye neabalombole ku dibutuka ne mashimi ende.

 Mufuilakanyi ne Kilisto udi nyama udi upatuka mu buloba  (Buakabuluibua 13:11-17). Udi ne nsengu ibidi mifuane ya muana wa mukoko udi widikija Mukelenge wetu bua kuikala mulombodi religieux wa bantu kadi udi wakula bu dragon, bu nyama wa lukisu. Paulo  wakafunda  ne,  “Kulua  kuende  kudi  bu  mudi  kuenzeja  kua Satana”. Mu Buakabuluibua 13:13,14, Yone udi ufunda ne, “Udi wenza bimanyinu binene, bua kuenzeja kapia mene bua kupatukaku mu diulu ne kupuekaku pa buloba ku mesu kua bantu. Yeye udi udinga bantu badi bikala pa buloba bualu bua bimanyinu biakadiye upeshibua bua kuenza”.

 

8.7      2:11,12

Bua bualu ebu Nzambi udi ubatumina dienzesha dia dipambuka, bua bobo bitabuje mashimi; bua bonso balumbuluishibue badi kabayi bitabuja malu a bushuwa, kadi badi ne disanka mu malu mabi. 2:11,12

 Mu mvese 11 ne 12, matuku a luse akamana kupita, bubi mu mitshima ya bantu budi bukumbajibua, Nzambi udi ubatumina “dienzeja dia dipambuka” bua bitabuje malu a mashimi. Nzambi kena wenzeja bualu lukasa, udi musue bantu kutonda bubi buabo.  Kumpala kua kulumbuluisha bantu udi windila mu luse. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Palua kunshikidilu kua matuku, baseki nebalue ne tuseku tuabo … bamba kabidi ne, Mulayi wa dilua diende udi panyi? Bualu bua katshiya batatu balala tulu, malu onso adi ashala momumue bu muakadiwu ku tshibangidilu tshia bufuki. Kadi … Mukelenge kena ushanguluka bua kushikijeye milayi yende, bu mudi bakuabo babala dishanguluka; kadi udi nenu lutulu, kena musue umue wenu ajimine, kadi udi musue bonso balue kukudimuna mitshima yabo” (2 Petelo 3:3-9). Bikala bantu ananukila mu kupidia kuabo kua Lumu Luimpe, Nzambi budiye nabu mbua kubalumbuluisha. Nzambi udi dinanga, Nzambi udi wa buakane kabidi.

 

8.8      2:13,14

Kadi butudi nabu mbua kusakidila Nzambi misangu yonso bua bualu buenu, bana betu banangibua kudi Mukelenge, bualu bua Nzambi wakadianjila kunusungula ku tshibangidilu bua kunupa lupandu mu kujidila kua Nyuma Muimpe ne mu kuitabuja kua malu a bushuwa; wakanubikilamu bua lumu luimpe lutuakunuambila, bua nuenu nupete butumbi bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto. 2:13,14

 Bena Kilisto badi mua kuikala bapetudibua ku mesu kua ba pa buloba, badi mua kukenga bikole, kadi avenir wabo udi wa disanka ne ditalala dia tshishiki. Badi banangibua kudi Mukelenge. “Bituakenga nende, mbua tuetu tutumbishibue nende. Bualu bua ndi mbala makenga a mu tshikondo etshi ne, Kaena makumbane bua kuelekeshibua ne butumbi budi buamba kumueneshibua kutudi” (Lomo 8:17,18).

 

8.9      2:15

Nunku bana betu, nudijadike bimpe, nulamate ku bilele biamba kudi bantu biakanuyishabo, nansha ku meyi etu nansha ku mukanda wetu. 2:15

 Palua bikondo bia kushikidilu pa buipi, tshimanyinu tshikuabo tshidi mayisha a mashimi. Nansha katataka bantu badi balua ne Mukanda wa Nzambi mu bianza biabo kadi kabena bayisha bushuwa “bu mudi bushuwa bu mu Yesu”.  Badi balua ne “lumu luimpe lukuabo” (Galatia 1:6-9. 1 Timote 4:1-5). “Nutabale, nutantamane mu ditabuja, nuikale balume mene, nukuatshibue bikole … nutshinte bikole bua ditabuja diakapabo basanto musangu umue tshiendelele” (1 Kolinto 16:13. Yuda 3). Tudimuke bualu bua mayisha mapia-mapia!

 

8.10  2:16,17

Mukelenge wetu Yesu Kilisto muine ne Nzambi Tatu wetu, wakatunanga ne wakatupa busambi bua tshiendelele ne ditekemena dimpe bua ngasa, anusambe mitshima yenu, ayijadike mu mudimu muimpe wonso ne mu diyi dimpe dionso. 2:16,17

 Bena Tesalonike bakadi bakenga. Ditabuja diabo diakadi ditetshibua bikole be kadi Paulo wakabavuluija bua busambi bua Nzambi. Petelo kabidi wakafundila bena kuitabuja bakuabo bakadi bakenga bikole mu 1 Petelo 1:7 ne, “Kuteta kua ditabuja dienu, nansha ditetshibua ne kapia, didi ditamba ngolo udi ujimina mushinga mukole, nekusanganyibue ne butumbi ne dinemekibua ne buneme palua dibuluibua dia Yesu Kilisto”.  Nzambi udi Nzambi wa busambi. “Nzambi Tatu wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto, Tatu wa luse ne Nzambi wa busambi buonso, atumbishibue; utu watusamba mu makenga etu onso, bua tuetu tumanye mua kusamba bakuabo mu makenga abo onso ne busambi butudi tusambibua kudi Nzambi” (2 Kolinto 1:3,4).

 Muaku “ditekemena” mu mvese wetu kadiena muaku wa mpata nansha. Ditekemena dia muena Kilisto didi bu “luongo lua muoyo wetu, didi dikuata bikole, didi dishindama” (Ebelu 6:19). “Ditekemena dia disanka” dia muena Kilisto didi dilua dia Mukelenge Yesu ku Diulu bua kuangata bantu bende. “Tuikale ne meji mapuekele ne makane ne a Nzambi patutshidi pa buloba ebu, patudi tuindila ditekemena dietu dia disanka, ne dimueneka dia butumbi bua Nzambi munene ne Musungidi wetu, Yesu Kilisto. Yeye wakadifila bua bualu buetu, bua kutupikula ku malu mabi onso, ne bua kudilengeshila bantu badi mua kuikala bende bine” (Tito 2:12,13).

 

 

9        Nshapita 3 — Meyi a Kunshikidilu a Paulo  kudi Bena Tesalonike

9.1      3:1,2

Tshiashadidi mpindiewu, bana betu, nutulombele Nzambi, bua diyi dia Mukelenge diendakane ne ditumbishibue, bu mudidi munkatshi muenu kabidi; ne bua tuetu tupanduke mu bianza bia bena tshinyangu ne bantu babi; bualu bua bonso kabena ne ditabuja. 3:1,2

 Paulo wakafundila Bena Tesalonike mu mukanda wende wa kumpala ne: “Bana betu, nutulombele Nzambi” (1 Tes. 5:25). Mu  2 Tes. 1:11 wakabambila ne, “Tudi tunulombela kabidi misangu yonso”. Katataka udi wamba ne, “Nutulombele Nzambi”, Paulo wakabala milombu ya bantu ba Nzambi ya mushinga mukole. Kulombelangana Nzambi kudi ne bukole bua bungi. “Disengelela dia muntu muakane didi ne bukole bua bungi mu kuenza kuadi” (Yakobo 5:16).

 Paulo ne bobo bakenza mudimu nende bakadi mu miaba ya njiwu misangu mipita ya bungi (2 Kolinto 11:26), wakajinga milombu ya Bena Tesalonike bua Nzambi abapandishe kudi bantu babi ne ba muoyo mubi, kadi bualu bua kumpala pa mutshima wende wakadi kutangalaja kua Diyi dia Mukelenge.

 

9.2      3:3-5

Kadi Mukelenge udi mua kueyemenyibua, yeye neanujadike, neanulame ku bubi. Tudi ne ditekemena mu Mukelenge bua bualu buenu ne, Nudi nuenza, ne nenuenze malu atudi tunuelela mikenji. Ne Mukelenge alombole mitshima yenu mu dinanga dia Nzambi ne mu dinanukila diakadi Kilisto nadi. 3:3-5

 Tuetu bietu tudi tupanga misangu ya bungi kadi Mukelenge kena upanga nansha, Yeye biende udi muena lulamatu (2 Timote 2:13). Udi mumanye mua kutulama ku bubi. Tudi mua kuandamuna meyi, “neanulame ku bubi” ne, “neanulame kudi Mubi”, buena kuamba ne, kudi Satana. Paulo wakafundila Bena Efeso ne, “Ku ndekelu, nudikoleshe mu Mukelenge ne mu bukole buende bunene. Luatayi bintu bionso bia mvita bia Nzambi, bua nuenu numanye mua kuimana bakandamana kumpala kua mateyi a diabolo … pamutu pa bintu bionso nuambule ngabu wa ditabuja, unudi mua kuepela nende miketa yonso ya Satana idi ne kapia kasuikaku” (Efeso 6:10-16). Nansha Satana udi muena lukuna lua Nzambi ne lua bantu ba Nzambi,  yeye  kena  mumanye  mua  kuimana  kumpala kua Diyi dia

Nzambi ne milombu ya bantu ba Nzambi. Mukelenge Yesu wakamana kumupita bukole (Ebelu 2:14,15). Kadi butudi nabu mbua kuikala badimuke. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Kanushidi diabolo muaba mu mitshima yenu” (Efeso 4:27).

 Patualama mikenji ya Mukelenge, Yeye biende udi utulombola mitshima yetu mu “dinanga dia Nzambi” ne mu “dinanukila diakadi Kilisto nadi”. Tudi ne dinanukila bualu!

 

9.3      3:6

Bana betu, tudi tunuelela mukenji mu dina dia Mukelenge Yesu Kilisto bua nuenu nudilamune kudi muanenu yonso wa mu Kilisto udi wenda utshimbakana, ne udi kayi wenda bu mudi bilele biambibua kutudi binuakangata. 3:6

 Mvese 6 -15 idi yamba bualu bua kuenda kua bantu ba Nzambi. Bena kuitabuja bakuabo bakalekela kuenza mudimu. Musangu mukuabo, bualu bua mayisha mabi, bakenda batshimbakana, bakadi bafuba, batangila kudi bakuabo bua dikuatshisha. Kadi badi ne bua kuenda bakanangane ne dibikila diakababikilabo. Nunku Paulo wakabelela “mukenji mu dina dia Mukelenge Yesu Kilisto”. Paulo kakabafundila bua kuumusha muntu wakenda utshimbakana munkatshi muabo kadi bua kudilamuna kudiye, dijinga diende diakadi ne, Bundu bumukuate (mvese 13).

 

9.4      3:7,8

Bua nuenu bine nudi bamanye bu munudi ne bualu bua kutuidikisha, bua katuakenda tutshimbakana munkatshi muenu; ne katuakadia bidia bia muntu mukuabo patupu, kadi mu mudimu mukole ne mu lutatu, tuakenza mudimu ne bianza bufuku ne munya, bua katuikadi bujitu pambidi pa umue wenu. 3:7,8

 Paulo, Sila, ne Timote bakaleja Bena Tesalonike tshifuanyikishi tshimpe, bakenza mudimu “bufuku ne munya” bua kabatekedi muntu nansha umue bujitu (Paulo wakadi muenji wa nzubu ya bilulu. Bienzedi 18:3). Nansha muntu umue wakadi mua kubabandisha tshilumbu. Bakadi badivuije bifuanyikishi bimpe kudi bantu bonso, kudi bena kuitabuja, ne kudi ba pa buloba kabidi.

 Bena mudimu aba ba Mukelenge kabakalombela Bena Tesalonike diambuluisha, bakalekela meku abo ne balunda babo bua kulua ne Lumu Luimpe kudibo, kadi ku tshikondo atshi bakenza mudimu bua kupeta bintu biakadibo nabi bualu. Pakadibo mu Tesalonike, anu Bena Filipoi bakavuluka Paulo wakadi ne bintu bualu (Filipoi 4:16). Paulo wakadi ne disanka dia bungi pakapeteye mapa abo ku bianza bia Epafodito, wakabafundila ne, “Kembua ndi nkeba kupa kuenu, kadi ndi nkeba mamuma adi avulangana ku dibadibua dienu … nakangata bintu kudi Epafodito biakafuma kunudi,  mupuya wa dipembu dimpe, mulambu muitabujibue, udi usankisha Nzambi. Ne Nzambi wanyi neanukumbashile bintu bionso binudi nabi bualu bu mudi bubanji buende bua mu butumbi mu Kilisto Yesu” (Filipoi 4:14-20).

 

9.5      3:9,10

Kembua katuyi ne bukokeshi bua kunulomba dikuatshisha, kadi bua kudivuija tshifuanyikishi kunudi bua nuenu kutuidikisha. Bua patuakadi munkatshi muenu mene, tuakanuelela mukenji ewu ne, Bikala muntu kayi witabuja kuenza mudimu, kadiyi biende tshintu. 3:9,10

 Bantu bakuabo kabena bamanye mua kuenza mudimu bualu bua masama ne bua malu makuabo, kadi Paulo udi ubela bena bufuba. Bufuba budi bulombole muntu mu malu mabi a bungi, bua kuikala bena mukoso ne bena bienzenza (1 Timote 5:13). “Muntu udi ulenguluka mu mudimu wende udi muanabo ne mubutudi” (Nsumuinu 18:9).

 

9.6      3:11,12

Bua tudi tumvua lumu lua banga badi benda batshimbakana munkatshi muenu, kabayi benza mudimu nansha kakese, kadi badi bena bienzenza. Tudi tuelela bantu aba ba nunku mukenji ne tudi tubasengelela mu Mukelenge Yesu Kilisto ne, Benze mudimu wabo talala, ne badidile bidia biabo. 3:11,12

 Njiwu munene wakadi ne, bikala muntu wenda mutshimbakane, kayi wenza mudimu, udi mua kuikala mudibueji mu malu a bantu bakuabo. Paulo wakasengelela bantu bakadi basomba tshianana  “mu Mukelenge Yesu Kilisto” ne, Benze mudimu talala bua kudipetela bia kudia biabo. Dituku dikuabo, pakapingana Mukelenge Yesu ku Nazaleta, bantu bakamba bua bualu buende ne, “Yeye kena muena mabaya, anyi? (Mako 6:3).

 

9.7      3:13-15

Kadi nuenu, bana betu, kanuteketshi mu kuenza kua malu mimpe. Bikala muntu mukuabo kayi utumikila diyi dietu dia ku mukanda ewu, numanye muntu awu bua kanubuelakanyi nende, bua kufuishibueye bundu ku mesu. Ne kanumubadi bu muena lukuna, kadi numudimuje bu muanenu wa mu Kilisto. 3:13-15

 Mu mukanda wende wa kumpala, Paulo wakadimuja Bena Tesalonike bua kukeba bikole bua kuikala talala, ne bua kuenza malu abo nkayawu, ne  bua  kuenza  mudimu  ne bianza  (1 Tesalonike 4:11),

kadi bidi bimueneka ne bakuabo kakabitabuja diyi diende. Katataka udi ubambila bu mudibo nabu mbua kuenza ne muntu udi upidia dibela diende. Budibo nabu mbua kuvuluka ne udi muanabo mu Kilisto, kadi udi wamba ne, “kanubuelakanyi nende”, bua bundu bumukuate too ne kuenda kuende kuikale kuakanangana ne bumanyishi bua Kilisto (Paulo kena ubafundila bua kumuumusha munkatshi muabo bu mu 1 Kolinto 5:13).

“Bana betu, bikala muntu mutulukile ku bualu bubi, nuenu badi ne Nyuma (vous qui êtes spirituels) numupingaje kudi Nzambi ne mutshima wa kalolo; udimuke biebe, bua wewe kuteyibu” (Galatia 6:1). Mudimu munene wa muena mudimu wa Mukelenge ne mutshima wa mulami wa mikoko, udi bua kupingaje mikoko ya Mukelenge idi misesuka mu njila muimpe.

 

9.8      3:16

Mukelenge wa ditalala anupe ditalala misangu yonso mu mianda yonso. Mukelenge ikale ne buonso buenu. 3:16

 Mukelenge Yesu udi Mukelenge wa ditalala. Yeye wakambila bantu bende ne, “Ndi nushila ditalala, ndi nupa ditalala dianyi; tshiena nupadi bu mudi ba pa buloba banupadi. Mitshima yenu kayizakadi, kayitshinyi … nakunuambila malu aa  bua nuenu nuikale ne ditalala munda muanyi. Pa buloba nudi ne dikenga; kadi nukoleshe mitshima yenu nakupita ba pa buloba bukole” (Yone 14:27. 16:33).

 

◊    Nzambi udi “Nzambi wa ditalala”

     “Nzambi wa ditalala wakabisha mulami munene wa mikoko munkatshi mua bafue kabidi ku mashi a dipungila dia tshiendelele, Mukelenge wetu Yesu mene, anuvuije bakane tshishiki mu bualu buimpe buonso bua kuenza bu mu disua diende, wenza munda muetu bualu budi buimpe ku mesu kuende bua Yesu Kilisto; butumbi buikale kudiye ku bikondo ne ku bikondo. Amen” (Ebelu 13:20,21).

 

◊    Ditalala ne Nzambi

      “Nunku bualu bua tuakabingishibua ku ditabuja, tuikale ne ditalala ne Nzambi bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto” (Lomo 5:1).

 

◊    Ditalala dia Nzambi

      “Mukelenge udi pabuipi. Lekelayi kuditatshisha ku bualu bumue; kadi mu malu onso ku ditendelela ne ku disengelela numanyishe Nzambi bua milombu yenu ne disakidila. Ne ditalala dia Nzambi didi ditamba dijingulula dionso dia bantu, nedilame mitshima yenu ne meji enu mu Kilisto Yesu” (Filipoi 4:5-7).

 

9.9      3:17,18

Diela dia muoyo dia kudi meme Paulo difunda ne tshianza tshianyi, ntshimanyinu mu mukanda wonso; nunku mundi nfunda. Ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ikale ne buonso buenu. 3:17,18

 Paulo udi wela meji bualu bua bobo bakadinga Bena Tesalonike ne mukanda bu mufume kudiye. Katataka kabena ne bualu bua kuelangana mpata. Diela dia muoyo dia kunshikidilu kudibo didi difunda ne tshianza tshiende.

 Mikanda yakatumina Paulo Bena Tesalonike idi itukuatshisha bikole bua kujingulula malu adi alualua. Nangananga bualu bua dilua dia Mukelenge bua kuangata Ekeleziya wende ne dipingana diende bua kukokesha pamutu pa buloba bujima.

 Mikanda yende idi isamba bena kuitabuja bikole be ne diyisha diayi kadi idi ibela bantu batshidi bapidia Lumu Luimpe bualu bua dituku dikole dia kulumbulula didi dilualua pa buloba. Baseki batshidi bamba ne, “Mulayi wa dilua diende udi panyi? Bualu bua katshiya batatu balala tulu, malu onso adi ashala muomumue bu muakadiwu ku tshibangidilu tshia bufuki”. Kadi “Mukelenge kena ushanguluka bua kushikijeye milayi yende, bu mudi bakuabo babala dishanguluka; kadi udi nenu lututulu, kena musue umue wenu ajimine, kadi udi musue bonso balue kukudimuna mitshima yabo” (Tangila 2 Petelo 3:4-9).

 

9.9.1   Milayi ya kunshikidilu wa Mukelenge Yesu

    Milayi ya kunshikidilu ya Mukelenge Yesu mu Mukanda wa Nzambi idi ne, “Tangila, ndi ndua lubilu … Tangila, ndi ndua lubilu; ne difutu dianyi didi nanyi, dia kupingashila kudi muntu ne muntu, bu mudi mudimu wende … E, ndi ndua lubilu. Amen; lua, Mukelenge Yesu” (Buakabuluibua 22:7,12,20).

 

Ditalala dikale kudi bana betu ba mu Kilisto, ne dinanga disangisha ne ditabuja bia kudi Nzambi Tatu ne kudi Mukelenge Yesu Kilisto  (Efeso 6:23).