Elisha: Muntu wa Nzambi


Malu a mu mukanda

 

JS Robertson

 

Table des matières abrégée : (Table détaillée)

1        Nshapita 1 — Dibikila dia Elisha

2        Nshapita 2 — Elisha udi upingana mu mudimu wa Eliya

3        Nshapita 3 — Eliya udi ubandishibua mu diulu

4        Nshapita 4 — Mayi a Yeleko adi mayi a lufu

5        Nshapita 5 — Elisha udi wela baseki mulawu

6        Nshapita 6 — Bakelenge basatu badi bakeba Elisha

7        Nshapita 7 — Manyi a mukaji wa mu lufuila

8        Nshapita 8 — Elisha ne mukaji wa Shunema

9        Nshapita 9 — Elisha udi udisha bana ba baprofete

10     Nshapita 10 — Naamana udi wondapibua ku Nsudi yende

11     Nshapita 11 — Gehazi udi udinga Naamana

12     Nshapita 12 — Tshisuyi tshidi tshipona mu Mayi

13     Nshapita 13 — Bena Sulia badi basue kukuata Elisha

14     Nshapita 14 — Tshiole tshinene tshidi mu Samalea

15     Nshapita 15 — Mukaji wa ku Shunema ne Buloba Buende

16     Nshapita 16 — Elisha udi uya ku Damaseke

17     Nshapita 17 — Bienzedi bia kunshikidilu bia Elisha

 

Table des matières détaillée :

1        Nshapita 1 — Dibikila dia Elisha

1.1      Malu a mu tshikondo tshia Elisha

1.2      Nzambi udi ubikila Elisha

1.3      Bualu bua Eliya

1.4      Eliya udi wela tshikowelu tshiende pambidi pa Elisha

1.5      Bantu ba bungi badi basankishibua mu dilua dia Elisha

1.6      Elisha udi ukuatshisha Eliya mudimu

2        Nshapita 2 — Elisha udi upingana mu mudimu wa Eliya

2.1      Luendu lua kunshikidilu lua Eliya

2.2      Elisha udi uyila malesona a bungi

2.3      Badi bafika ku Betele

2.4      Malesona a Gilegala

2.5      Bualu bua Betele

2.6      Bualu bua Yeleko

2.7      Bualu bua Yadene

3        Nshapita 3 — Eliya udi ubandishibua mu diulu

3.1      Dikalu dia kapia ne tubalu tua kapia bidi bimueneka

3.2      Elisha udi umona Eliya ubandishibua mu diulu

3.3      Tshikowelu tshia Eliya

3.4      Bana balume ba baprofete badi bakebakeba Eliya

3.5      Nyuma udi utulukila Elisha

4        Nshapita 4 — Mayi a Yeleko adi mayi a lufu

4.1      Elisha udi ulengeja mishimi ya mayi

4.2      Yeleko - muaba wa mulawu

4.3      Yeleko udi tshifuanyikiji tshia buloba ebu

4.4      Nzambi udi ufuila bena musoko wa Yeleko luse

4.5      Mishimi ya mayi ya Yeleko idi yamba bua mitshima yetu

4.6      Elisha udi wela luepo mu mishimi ya mayi

4.7      Musoko wa mulawu udi ulua musoko wa disanka

5        Nshapita 5 — Elisha udi wela baseki mulawu

5.1      Elisha mu Betele

5.2      Musoko wa Betele

5.3      Nzambi kena usekibua

5.4      Lelu baseki badiku mu buena Kilisto

6        Nshapita 6 — Bakelenge basatu badi bakeba Elisha

6.1      Diyi dia Yehowa didi mukana muende

6.2      Mukelenge wa Bena Yuda udi ulamakaja ne bantu babi

6.3      Malu makole adi akuata bena mvita ba bakelenge basatu

6.4      Badi balua ne muimbi wa tshisanji kudi Elisha

6.5      Nzambi udi ne bantu luse

6.6      Bantu badi bumbula mitubu mu tshibanda

6.7      Nzambi wakapandisha bantu mu bianza bia Bena Moaba

7        Nshapita 7 — Manyi a mukaji wa mu lufuila

7.1      Ungambile tshiudi natshi mu nzubu muebe

7.2      Ditshina dia Nzambi mu Mukanda wa Nsumuinu

7.3      Ungambile tshiudi natshi mu nzubu muebe

8        Nshapita 8 — Elisha ne mukaji wa Shunema

8.1      Badi benzela Elisha nzubu mukese

8.2      Nzambi udi wela meji bualu bua mukaji wa buneme

8.3      Nzubu mukese pamutu pa lumbu

8.4      Elisha udi umvua ne, Mukaji kena ne muana wa balume

8.5      Muana udi mufue

8.6      Bualu nebuikale buakane

8.7      Muntu wa Nzambi udi umutangila kule kuakua

8.8      Mukaji wa Shunema udi ne disuminyina dia bungi

8.9      Muana wakela nyatshi misangu muanda mutekete

8.10          Bimanyinu muanda mutekete bia muoyo wa nyuma

9        Nshapita 9 — Elisha udi udisha bana ba baprofete

9.1      Lufu lua dilewu ludi mu luesu

9.2      Bana ba baprofete badi bakenga

9.3      Biloaloa bia lulengu

9.4      Balue kundi ne bukula

9.5      Muntu wa ku Baala-shalisha

9.6      Mitanda ya bidia bia orge

9.7      Mamvua mabishi

10     Nshapita 10 — Naamana udi wondapibua ku Nsudi yende

10.1          Naamana : muntu munene wa butumbi

10.2          Nsongakaji mukese wa Bena Isalele

10.3          Mukelenge wa Sulia

10.4          Mukelenge wa Isalele

10.5          Naamana udi ulua kudi Elisha

10.6          Bantu ba Naamana badi bamufila lungenyi lua bushuwa

10.7          Ya biebe talalaa

11     Nshapita 11 — Gehazi udi udinga Naamana

11.1          Gehazi udi wangata bintu ku mashimi

11.2          Bintu bionso bidi bibuluka ku mesu kua Nzambi

11.3          Malesona makuabo bualu bua nsudi

11.4          Mukelenge Yesu Kilisto udi ulengesha bena nsudi

12     Nshapita 12 — Tshisuyi tshidi tshipona mu Mayi

12.1          Bana ba baprofete badi baya kutapa mitshi

12.2          Bualu bukole budi buakuata muntu mukuabo

12.3          Tshisuyi tshidi tshilelemuka

13     Nshapita 13 — Bena Sulia badi basue kukuata Elisha

13.1          Elisha udi udimuja mukelenge wa Isalele bua Bena Sulia

13.2          Mukelenge wa Bena Sulia udi unyingalala

13.3          Nzambi udi uleja bantu bende luse

13.4          Badi netu badi bapita badi nabo bungi

13.5          Banjelo badi balama bantu ba Nzambi

13.6          Elisha udi ulomba Nzambi bua kufofomesha mesu a Bena Sulia

13.7          Uteke bidia kumpala kuabo

14     Nshapita 14 — Tshiole tshinene tshidi mu Samalea

14.1          Malu makole adi akuata bena musoko

14.2          Tshikadilu tshia Bena Isalele

14.3          Mukelenge wa Isalele udi ukeba kushipa Elisha

14.4          Bena nsudi banayi

14.5          Mukelenge wa Isalele udi utshina buteyi

14.6          Diyi dia Nzambi didi dikumbajibua

14.7          Lelu ndituku dia lumu luimpe

14.8          Muena bupidia udi umona bia kudia kadi kena ubidia

15     Nshapita 15 — Mukaji wa ku Shunema ne Buloba Buende

15.1          Mukaji udi udila kudi mukelenge

15.2          Mukaji wa ku Shuneme udi wenza bu mudi diyi dia Elisha

15.3          Malu adi akuatshishangana bua kuenzela mukaji malu mimpe

16     Nshapita 16 — Elisha udi uya ku Damaseke

16.1          Mukelenge wa Bena Sulia udi usama

16.2          Elisha udi uya ku Damaseke

16.3          Muntu udi mumanyibue ku bienzedi biende

16.4          Hazaele udi ulua kudi Elisha ne mapa a bungi

16.5          Bene-hadada neasangale ku disama diende, anyi?

16.6          Hazaele kena mumanye bubi bua mu mutshima wende

17     Nshapita 17 — Bienzedi bia kunshikidilu bia Elisha

17.1          Bena Isalele badi bakoma Nzambi nyima

17.2          Elisha udi usama

17.3          Yoasha udi udila muadi

17.4          Bualu bua nshikidilu wa bukelenge bua Bena Isalele

17.5          Lufu lua Elisha

17.6          Meyi a kunshikidilu

 

 


1        Nshapita 1 — Dibikila dia Elisha

1.1        Malu a mu tshikondo tshia Elisha

Mu tshikondo tshia Eliya ne tshia Elisha Bena Isalele bakadi batendeledi ba mpingu ya bisamba bia bende. Bukelenge bua Davidi buakadi butapuluke - bisamba bia Bena Isalele dikumi biakalonda balombodi babo batomboki, bisamba bibidi, Yuda ne Benyamina, bakashala nkayabo. Nzambi wakadi ne bantu aba ba kale luse lua bungi, wakabatumina baprofete, batumibue bende, bua kupingaja mitshima yabo kudiye. Ku tshikondo atshi tshikole be Eliya ne Elisha bakamueneka. Eliya wakadi uleja mikenji ya Nzambi. Elisha, wakamulonda, wakadi muntu wa mushindu mukuabo, yeye wakadi uleja bantu luse lua Nzambi diambedi kulumbulula kuende kukole kakuyi kuanji kupona pamutu pabo bua bupidia buabo.

 

1.2        Nzambi udi ubikila Elisha

"Eliya wakasangila ne Elisha, muana wa Shafata, wakadi wipila budimi ne bikokedi bia ngombe dikumi ne bibidi: yeye wakadi wenda ku tshikokedi tshia dikumi ne tshibidi; Eliya wakafika kudiye, wakela tshikowelu tshiende pambidi pende. Yeye wakalekela ngombe yende, wakalonda Eliya lubilu, wakamba ne, Ndi nkusengelela ne, Witabuje bua meme kuya kutuangana ne tatu wanyi ne mamu wanyi mishiku, pashishe nenkulonde. Yeye wakamuambila ne, Pingana kabidi, nakukuenzela tshinyi ? Wakalukila, wakangata ngombe ya ku tshikokedi, wakayishipa, wakatumpa minyinyi yayi ne mutshi wa tshikokedi, wakayipa bantu bende, bobo bakadia. Pashishe wakajuka, wakalonda Eliya, wakamukuatshila mudimu" (1 Bakelenge 19:19-21).

 

1.3        Bualu bua Eliya

Eliya wakadi pepi ne kujikija mudimu wende bu muprofete. Izebele, mukaji mubi wa Ahaba, mukelenge wa Isalele, wakakeba kumushipa. Eliya wakanyema, wakabuela mu nyongolo. Nzambi wakamona butekete bua muena mudimu wende ne kanyinganyinga kende, wakamuleja luse. Pakadiye mu nyongolo, diyi dia Yehowa diakalua kudiye, diakamukonka ne, "Eliya, udi wenza tshinyi kunoko?" Yeye wakitaba ne, "Nakadi ne lukunukunu lua bungi bualu bua Yehowa, Nzambi wa misumba; bualu bua Bena Isalele bakashipa tshipungidi tshiebe, bakela bioshelu biebe panshi, bakashipa baprofete bebe ku miele ya mvita, anu meme nkayanyi ndi mushale, ne badi bakeba muoyo wanyi bua kuunyenga". Yeye wakamuambila ne, "Ulupuke, wimane ku mukuna kumpala kua Yehowa" (1 Bakelenge 19:9-11). Yehowa wakakolesha mutshima wende, wakamuambila ne, "Nenshale bianyi ne bantu binunu muanda mutekete mu Isalele, badi kabayi banze kutua binu biabo panshi kudi Baala, badi kabayi banze kutuangana nende mishiku". (Baala wakadi nzambi wa Bena Kanana). Nzambi wakambila Eliya kabidi ne, "Wele Elisha, muana wa Shafata wa mu Abelemehola, manyi pamutu bua kuikaleye muprofete mu muaba webe" (1 Bakelenge 19:16,18).

 

1.4        Eliya udi wela tshikowelu tshiende pambidi pa Elisha

Dituku dikuabo Elisha wakadi ulonda lukasu luende lukoka ku tshikokedi tshia ngombe. Ngombe idi ne bukole bua bungi bua kuenza mudimu, idi yenza mudimu wayi ne lutulu lua bungi. Elisha wakadi muena disanka ne wa ditekemena kabidi, bua udi udima udi udima ne ditekemena, udi utangila kumpala too ne ku dituku dia kupuola bia kudia mu madimi. Kadi Nzambi wakadi ne madimi a mushindu mukuabo a kudima, mudimu mu mitshima ya bantu, bua bualu ebu wakabikila muntu wende Elisha.

Pakadi Elisha wenza mudimu nunku, wakatangila mukulumpe ulua kudiye. Wakamanya ne, Udi Eliya. Nzambi wakadi wenza mudimu kabidi - mu mutshima wa Elisha! Pakela Eliya tshikowelu tshiende pambidi pende, Elisha wakamanya mu mutshima wende ne, Bualu ebu budi tshimanyinu tshia dibikila dia Nzambi. Wakashiya mudimu wende, wakalonda mu makasa a Eliya.

 

1.5        Bantu ba bungi badi basankishibua mu dilua dia Elisha

Elisha wakadi wa kunshikidilu mu mulongo wa balume, muntu ne muntu ne tshikokedi tshiende tshia ngombe bipila budimi. Misangu ya bungi Nzambi udi ubikila bantu batekete bua kumuenzela mudimu. "Kakuena ba bungi babikidibue badi bena meji mu buntu buabo, kakuena ba bungi badi bakole, kakuena ba bungi badi baledibue bena butumbi. Kadi Nzambi wakasungula malu mapote a pa buloba bua kufuisheye nawu bena meji bundu; ne Nzambi wakasungula bintu bitekete bia pa buloba bua kufuisheye nabi bintu bikole bundu; ne Nzambi wakasungula malu mapuekela a pa buloba, ne malu adibo bapetula, ne bintu bidi kabiyiku, bua kuvuijeye nabi bintu bidiku ne ntshianana; bua kakuikadi wa mu mubidi udi mua kutumba ku mesu kua Nzambi" (l Kolinto l:26-29).

Dina, "Elisha", didi diamba ne, "Nzambi udi Musungidi". Elisha utuvuluija bualu bua Muprofete mutambe yeye bunene, Mukelenge Yesu Kilisto, mulue mu ngasa ne mu dinanga bua kusungila bonso badi batonda bubi buabo ku tshiji tshilualua.

Nzambi wakaleja Bena Isalele luse lua bungi mu matuku a Elisha bu mudiye uleja bantu luse lelu. Bantu ba bungi bakadi basankishibua mu kulua kuabo kudi Elisha - kapitene kanene ka Bena Sulia, mukaji wa mu lufuila ne bana bende, bana ba baprofete, ne bakuabo ba bungi. Lelu bantu badi balua kudi Mukelenge Yesu Kilisto badi bapeta lupandu, ne masankisha mapita a bungi bua bualu buende.

Elisha wakaleja balunda bende ne bena mutumba nende lukasa ne, Ndi ndifila ku dibikila dia Nzambi. Wakashipa ngombe yende ne wakatumpa minyinyi yayi ne mutshi wa tshikokedi. Wakapesha bantu minyinyi, bakadia.

Dibikila dia Elisha didi dituvuluija bua dibikila dia Matayo mu matuku a Dipungila Dipia-dipia. "Yesu wakamona muntu, dina diende Matayo, mushikame ku tshilambuidi, wakamuambila ne, Undonde ; yeye wakabika, wakamulonda" (Matayo 9:9). Matayo, bu Elisha, kakadi ne mpata. Bakadi bu bantu ba mukelenge Davidi wa kale, pakamuambilabo ne, "Mona, bantu bebe bakamana kudilongolola bua kuenzabo malu onso adi mukelenge wabo musungule" (2 Samuele 15:15).

 

1.6        Elisha udi ukuatshisha Eliya mudimu

Too ne dituku diakangata Nzambi Eliya, Elisha wakamukuatshila mudimu. Patuakuatshisha muena mudimu wa Nzambi mu-dimu tudi tuenzela Mukelenge mudimu kabidi. Elisha wakadi muntu wa kudipuekesha. "Kanuenji muanda bua ditapuluka anyi bua kuditumbisha kua patupu ; kadi mu mitshima mipuekela muntu ne muntu abale mukuabo bu muntu udi umutamba yeye buimpe" (Filipoi 2:3). Elisha wakadipuekesha ne Nzambi wakamubandisha kunyima kua kuangateye kuende kua Eliya mu diulu.

Mukelenge Yesu, wakamba ne, "Biangenzela muntu mudimu, andonde; muena mudimu wanyi neikale kundi ngikala; biangenzela muntu mudimu, Tatu neamutumbishe" (Yone 12:26).

Mukelenge Yesu udi Mfumu muimpe, wakamba kabidi ne, "Angatayi mutshi wanyi wa tshikokedi pa nshingu yenu, nuyile malu kundi; bualu bua meme ndi ne kalolo ne kanemu mu mutshima wanyi; nunku nenusangane dikisha mu mitshima yenu. Bualu bua mutshi wanyi wa tshikokedi udi muakane ne bujitu buanyi budi bupepele" (Matayo 11:29,30).

 

2        Nshapita 2 — Elisha udi upingana mu mudimu wa Eliya

2.1        Luendu lua kunshikidilu lua Eliya

"Pakafika tshikondo tshiakasungula Yehowa bua kuya ne Eliya mu diulu mu nvunde, Eliya wakafuma ne Elisha mu Gilegala. Eliya wakambila Elisha ne, Ndi nkusengelela ne, Wewe ushikame kunoko, bualu bua Yehowa wakantuma ku Betele. Elisha wakamuambila ne, Bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu mudi mutshima webe ne muoyo, tshiena nkulekela. Nunku bubidi buabo bakaya ku Betele. Bana balume ba baprofete bakadi ku Betele, bakalua kudi Elisha, bakamuebeja ne, Udi mumanye ne, Yehowa neumushe mukelenge webe ku mutu kuebe lelu, anyi? Yeye wakabambila ne, E, ndi mumanye, nuanji kupuwa" (2 Bakelenge 2:1-3).

Diba diakafika bua Nzambi kuangata Eliya. Kembu mudiye wangata bantu bende ba katataka, pakajikija mudimu wabo, kadi bu Panoka. "Panoka wakendakana ne Nzambi, ne yeye kakikalaku bualu bua Nzambi wakamuangata" (Genese 5:24).

Elisha kakadi mua kupua malu onso muoyo akapita mu luendu lua kunshikidilu ne Eliya nansha. Pakafikabo mu Gilegala, Eliya wakasengelela Elisha bua kushala mu musoko, wakamuambila ne, "Yehowa wakuntuma ku Betele". Eliya kakasua Elisha kuya nende bua tshinyi ? Musangu mukuabo Eliya wakadi uteta Elisha bua kumanya ne, Ditabuja diende didi dijalame mene mene, anyi? Pakamubikileye, pakadiye tshidime, Elisha wakasua kupingana ku diku diende, bua kutuangana ne tatu wende ne mamu wende mishiku, ku tshikondo atshi Eliya wakamuambila ne, "Pingana kabidi, nakukuenzela tshinyi ?" (1 Bakelenge 19:20). Nzambi kena wenzeja muntu bua kumuenzela mudimu ku bukole, kadi udi utusengelela bu mu Lomo 12:1 ne, "Nufile mibidi yenu bu mulambu udi ne muoyo, wa tshijila … bualu ebu budi kutendelela kuenu kudi ne meji".

 

2.2        Elisha udi uyila malesona a bungi

Bena kuitabuja bonso badi mu école wa Nzambi patshidibo panshi pa buloba, nangananga muntu udi udifila bua kumuenzela mudimu. Nzambi neamulongolole bua kuikaleye mukumbane bua mudimu wende, musangu mukuabo ne mateta makole. Muntu budiye nabu mbua kuyila ne, Meme tshiena mumanye mua kuenza tshintu nkayanyi nansha, kadi udi mua kuyila, bu Paulo ne, "Ndi mumanye mua kuenza malu onso mu Mukelenge udi unkolesha" (Filipoi 4:13).

Mose wakadi mu école wa Nzambi bidimu makumi anayi mu tshipela uyila malesona a bungi, kule ku misoko minene ya bantu. Yeye wakadi muyidi muimpe, muena mudimu wa kueyemena. Nzambi wakayikila nende "mpala pa mpala bu mudi muntu uyikila ne mulunda wende" (Ekesode 33:11).

Yosefe wakadi mutetshibua mu nzubu wa lukanu mu Ejipitu, bidimu bibidi anyi pamutu, kadi pakalua tshikondo tshia Nzambi, bakamupatula mu nzubu wa nkanu. Nzambi wakamubandisha, wakamupa diakalengele ne lungenyi ku mesu kua Palo, Palo wakamuteka ngovena wa buloba buende buonso ne wa nzubu wende. Paulo wakadi kabidi mu école wa Nzambi (Galatia 1:15-18), ne ku tshianza tshiende Nzambi wakatupesha diyisha bualu bua Eglise wa Nzambi mu mikanda yende.

Nunku Nzambi wakatshidi ulongolola mutumibue wende, Elisha, mu luendu elu lua kunshikidilu ne tatu wende wa mu ditabuja, Eliya.

 

2.3        Badi bafika ku Betele

Pakafikabo ku Betele, bana ba baprofete (bidi bimueneka ne bakadi bayidi muinshi mua bukokeshi ne buyishi bua baprofete) bakamanya ne Nzambi wakadi pepi ne bua kuangata muena mudimu wende mukulumpe. Bakebeja Elisha ne, "Udi mumanye ne, Yehowa neumushe mukelenge webe ku mutu kuebe lelu, anyi?" Elisha wakabambila ne, "E, ndi mumanye, nuanji kupuwa" (2 Bakelenge 2:3).

"Eliya wakambila Elisha ne, Ndi nkusengelela ne, Ushikame kunoko, bualu bua Yehowa wakuntuma ku Yeleko. Yeye wakamuambila ne, Bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu mudi mutshima webe ne muoyo, tshiena nkulekela. Nunku bakaya ku Yeleko. Bana balume ba baprofete ba mu Yeleko bakalupuka kudi Elisha, bakamuebeja ne, Udi mumanye ne, Yehowa neumushe mukelenge webe ku mutu kuebe lelu, anyi? Yeye wakabambila ne, E, ndi mumanye, nuanji kupuwa. Eliya wakamuambila ne, Ndi nkusengelela ne, Ushikame kunoko, bualu bua Yehowa wakuntuma ku Yadene. Yeye wakamuambila ne, Bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu mudi mutshima webe ne muoyo, tshiena nkulekela. Bubidi buabo bakatshidi baya" (2 Bakelenge 2:4-6).

Dinanga dia Elisha bua mfumu wende diakadi ditetshibua bikole be. Misangu isatu Eliya wakamusengelela ne, "Ushikame kunoko". Misangu isatu Elisha wakandamuna ne, "Bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu mudi mutshima webe ne muoyo, tshiena nkulekela". Bienzedi bia Elisha bidi bileja patoke too ne ditabuja diende didi dijalame ne dinanga diende bua mfumu wende didi dilelela. Udi uya kumpala mu njila wa ditabuja ne dinanukila, kayi ne mpata. Udi mumanye munda muende ne, Biampingana katataka nempange mu dibikidibua dianyi.

Bidimu bia bungi biakapita, bantu bakuabo bakalua kudi Mukelenge Yesu, bamba ne, "Nenkulonde", kadi yeye wakabateta munda, wakambila mukuabo ne, "Muntu mumane kukuata ku lukasu ludi ludima nalu tubalu, biatangileye kunyima, yeye kena muakanangane ne bukelenge bua Nzambi" (Luke 9:57-62).

Elisha kakapanga diteta edi nansha! Anu dinanga dilelela bua Mfumu wende nealombole muntu kumpala mu njila wa ditabuja ne wa mudimu bua bualu buende.

 

2.4        Malesona a Gilegala

Luendu lua Eliya ne Elisha kaluakadi lutekete nansha ku Gilegala, Betele, Yeleko ne ku musulu wa Yadene, ludi luendu lua 50-60 kilomètres bu mudi nyunyu ipapala. Miaba eyi yonso yakadi miaba minene mu histoire wa Bena Isalele.

Ku Gilegala Yoshua wakatengula bana ba Bena Isalele bakaledibua mu tshipela, bualu bua bidimu bionso pakadibo mu tshipela, bakalekela kutengula bana babo. Pakajikija Yoshua kuenza bu mudi mukenji mupebua Abalahama kudi Nzambi, Nzambi wakamuambila ne, "Lelu nakumusha bundu bua Ejipitu kunudi" (Yoshua 5:9).

Ditengula diakadi tshimanyinu kudi Abalahama, ne kudi bana bende kunyima kuende, tshia tshipungidi tshia Nzambi (Genese 17:9,10). Ditengula diakamba bualu bua tshisamba tshia bantu batapuluke bua bualu bua Nzambi. Dilesona dia ditengula bua bena Kilisto didi mu Kolosai 2:11. 3:5. Didi diamba bua kutapulula kuabo ku malu a ba pa buloba ne malu a mubidi. "Tuetu tudi batengula badi batendelela ku Nyuma wa Nzambi ne badi batumbila mu Kilisto Yesu, ne badi kabayi ne dieyemena dia malu a mubidi" (Filipoi 3:3).

 

2.5        Bualu bua Betele

Nzambi wakamueneka kudi Yakoba ku Betele. Wakajadika milayi wende kudi tatu wa Yakoba, Isaka, ne kaku wende, Abalahama. Nzambi wakambila Yakoba ne, "Mona, meme ndi nebe, nenkulame kuonso kuwaya, nenkupingaje ku buloba ebu kabidi, tshiena nkulekela too ne panashikija kukuenzela malu onso anakukuambila" (Genese 28:15). Yakoba wakabikila muaba ewu Betele, buena kuamba ne, Nzubu wa Nzambi.

Bikala muntu mumanye ne, Nzambi neashikije milayi yende yonso kundi bualu bua Yeye muine udi wa kueyemenyibua, bidi bikolesha mutshima wende bikole be.

 

2.6        Bualu bua Yeleko

Yeleko wakadi mu muaba muimpe, kadi bena musoko bakadi bantu babi. Mukelenge wakamueneka kudi Yoshua pepi ne Yeleko bu Mukelenge wa musumba wa Yehowa. Yoshua wakamuambila ne, "Mukelenge wanyi udi wambila muntu wende tshinyi?" (Yoshua 5:13-15). Katataka udi mumanye ne, Mukelenge wa musumba wa Yehowa udi netu. Udi mumanye ne, Tudi mua kupita badi netu lukuna bukole, bobo mene badi bateta kutupumbisha bua kubuela mu bupianyi buetu..

Yeleko wakadi musoko ne lumbu lukole, kadi kumpala kua muena mudimu wa Mukelenge wa musumba wa Yehowa lumbu luakadishimbukila. Munda mua musoko ewu mubi wakadi mukaji wa tshiendenda, dina diende ne Lahaba kadi yeye wakitabuja Nzambi ne dimanyisha dia batentekedi bakatumibua bua kutentekela buloba, diambedi Yoshua kakadi muanze kusabuka Yadene. Mu Matayo 1:5, dina dia Lahaba didi dimueneka munkatshi mua mena a bankambua ba Mukelenge wetu, bilondeshile pa buntu buende, mu mulongo wa bakelenge ba nzubu wa Davidi. Ngasa munene be wa Nzambi wetu!

 

2.7        Bualu bua Yadene

Pakasabukabo musulu wa Yadene bua kubuela mu buloba bua mulayi, Bena Isalele bakangata mabue dikumi ne abidi a mu musulu ne Yoshua wakaajadika mu Gilegala, bakasamu tshitudilu tshiabo. Yoshua wakabambila ne, "Biakonka bana benu batatu babo mu matuku atshidi kumpala ne, Mabue aa ntshinyi? Nenumanyishe bana benu ne, Bena Isalele bakasabuka Yadene ewu pa lusenga lume. Bualu bua Yehowa, Nzambi wenu, wakuumisha mayi a Yadene kumpala kuenu, too ne panuakasabuka bonso … bua bantu bonso ba pa buloba bamanye ne, Tshianza tshia Yehowa tshidi tshikole ; ne bua nuenu nutshine Yehowa, Nzambi wenu, tshiendelele" (Yoshua 4:19-24).

Bena Isalele bakasabuka mayi pa lusenga luume. Njila wa lufu wakalua njila wa muoyo ne wa budishikaminyi ne wa dibuela dia mu bupianyi buabo. Kadi malu aa adi tshimanyinu tshia bualu buetu lelu, didi diamba bualu bua lufu lua Kilisto ne bua dibika diende. Paulo wakamba ne, "Nakashipibua ku mutshi mutshiamakane ne Kilisto; nunku kememe kabidi udi ne muoyo, kadi Kilisto ngudi muoyo munda muanyi; ne muoyo undi nawu mu mubidi katataka ndi nawu mu ditabuja dia Muana wa Nzambi, wakannanga, wakadifila bua bualu buanyi" (Galatia 2:20).

Katataka Nzambi udi utangila bantu bende bu "bafue ne Kilisto", ne "babishibue popamue ne Kilisto ku lufu" (Kolosai 2:20. 3:1). Badi bamanye mua kuya kumpala mu njila wa muoyo bualu bua "Kapitene ka lupandu luabo" udi ubalombola.

 

3        Nshapita 3 — Eliya udi ubandishibua mu diulu

3.1        Dikalu dia kapia ne tubalu tua kapia bidi bimueneka

"Makumi atanu ba bana balume ba baprofete bakaya, bakimana pa bule buludiludi nabo; bubidi buabo (Eliya ne Elisha) bakimana pepi ne Yadene. Eliya wakakopola tshikowelu tshiende, wakatshivunga, wakatuta pa mayi, ne mayi akapanduluka eku ne eku, bubidi buabo bakasabuka pa buloba buume. Pakasabukabo, Eliya wakambila Elisha ne, Ulombe tshindi mua kukuenzela diambedi tshiyi muanze kubandishibua kuudi. Elisha wakamuambila ne, Ndi nkusengelela ne, Witabuje bua bitupa bibidi bia nyuma webe bikale kundi. Yeye wakamba ne, Wewe wakulomba bualu bukole, kadi biwantangila panabandishibua kuudi, bualu nebuenjibue bu mu diyi diebe; kadi biwikala kuyi untangila, bualu kabuena buenjibua. Pakatshidibo benda bayikila, monayi, dikalu dia kapia ne tubalu tua kapia biakamueneka, biakabapandulula, ne Eliya wakabandishibua mu diulu mu nvunde" (2 Bakelenge 2:7-11).

Eliya wakamana kuteta dinanukila dia Elisha bikole be mu luendu luabo, kadi Elisha wakaleja kudifila kuende ku dibikidibua diende kudi Nzambi ne kulamata kudi Eliya. Bua musangu wa kunshikidilu Eliya udi usabuka musulu wa Yadene, badi bayikilangana, Eliya udi ulomba Elisha ne, "Ulombe tshindi mua kukuenzela diambedi tshiyi muanze kubandishibua kuudi”. Elisha nealombe bua kuikala ne buneme munkatshi mua tshisamba tshia Isalele, anyi? Bua kuikala ne bukokeshi bua bungi bu mudi ba pa buloba babala bukokeshi, anyi? Nansha, udi umulombela ne, "Witabuje bua bitupa bibidi bia nyuma webe bikale kundi". Elisha udi wela meji bualu bua bujitu bunene budi pepi ne kupona pambidi pende bu mudiye wangata muaba wa Eliya, bu mutumibue wa Nzambi kudi tshisamba tshia bantu bakadi bakoma Nzambi nyima. Pakalombeye bitupa bibidi bia nyuma bia Eliya, Elisha udi wela meji bualu bua tshilele tshia Bena Isalele bua kupesha bana ba bute babo bitupa bibidi bia bintu bionso biakadibo nabi bu bintu bia buanabute biabo (Dutelonome 21:17).

Elisha kena wela meji bualu bua malu a mubidi, udi wela meji bua malu a Nyuma, udi musue kulonda mu makasa a Eliya bu muntu wa Nzambi mene. Dilomba diende diakadi dikole be, anu Nzambi wakadi mua kupesha Elisha dijinga dia mutshima wende. Eliya udi ushiya bualu mu bianza bia Nzambi, wamba ne, "Biwantangila panabandishibua kuudi, bualu nebuenjibue bu mu diyi diebe". Bakaya kumpala, bayikilangana, kadi monayi, dikalu dia kapia ne tubalu tua kapia biakamueneka, biakabapandulula, ne Eliya wakabandishibua mu diulu mu nvunde. Elisha wakamumona! Ku diba adi mene Nzambi wakamupesha bukole bua kuenda mu makasa a Eliya.

 

3.2        Elisha udi umona Eliya ubandishibua mu diulu

"Elisha wakamumona, wakela diyi diende ne, Tatu wanyi, tatu wanyi, dikalu dia Isalele ne badi benda pa tubalu tuadi ! Yeye kakamutangila kabidi" (2 Bakelenge 2:12).

Nzambi wakatuma dikalu dia kapia ne tubalu tua kapia bua kuangata muntu wende. Dikalu dia kapia ne tubalu tua kapia biakadi tshimanyishilu ne, Nzambi wa misumba udiku, Nzambi wa bukole buonso, "udi uvuija matutu bu dikalu diende, udi wendakana pa mapuapua a lupepele. Udi uvuija mpepele bu batumibue bende, ne ndimi ya kapia bu bakuatshi bende ba mudimu" (Musambu 104:3,4. Yeshaya 66:15. 2 Bakelenge 6:17).

Eliya udi tshifuanyikiji tshia bena kuitabuja batshidi ne muoyo palua Mukelenge bua kujikija mulayi wende ne, "Nempingane kabidi, nenuangate kundi mene muine, bua kundi ngikala, nuenu nenuikaleku kabidi" (Yone 14:3). Palua Mukelenge Yesu Kilsto bua bantu bende, "Bantu bafue mu Kilisto nebabike diambedi; ne pashishe tuetu batshidi ne muoyo badibo bashiya netuangatshibue nabo popamue mu matutu, bua kusangila ne Mukelenge mu lupepele" (1 Tesalonike 4:16,17). Binunu bia binunu bia bena kuitabuja batshidi ne muoyo palueye, nebaye mu matutu a mu diulu bua kuikala ne Mfumu wabo kashidi, bangatshibua ku bukole butamba bunene bua Mukelenge wabo.

Pakadi Eliya ubandishibua mu diulu, Elisha wakela diyi diende ne, "Tatu wanyi, tatu wanyi, dikalu dia Isalele ne badi benda pa tubalu tuadi!" Elisha udi unyingalala bikole bualu bua Nzambi wakumusha muprofete munene be munkatshi mua bantu bende. Eliya wakadi bu tatu kudiye, bu muakadi Paul kudi Timote.

 

3.3        Tshikowelu tshia Eliya

"Elisha wakavula bilulu biende, wakabipanda bipese bibidi. Wakambula tshikowelu tshia Eliya tshiakapona kudiye, wakapingana, wakimana ku muelelu wa Yadene. Wakangata tshikowelu tshia Eliya tshiakapona kudiye, wakatuta pa mayi, wakamba ne, Yehowa, Nzambi wa Eliya, udi kudi kunyi ? Pakatuteye pa mayi, mayi akapanduluka eku ne eku; Elisha wakasabuka" (2 Bakelenge 2:12-14).

Musangu mukuabo, pakavuleye bilulu biende, Elisha wakalonda tshilele tshia bankambua bende ba kale bua kuleja kanyinganyinga ka mutshima wende bua kujimija kua Eliya. Tuele meji bua muntu mukuabo, muena mufofo, dina diende, Batimayo, pakadiye mubikidibua kudi Yesu, "wakimansha tshilulu tshiende, wakabika lubilu, wakalua kudi Yesu … wakamulonda mu njila" (Mako 10:50-52). Tshilulu tshikulakaja tshia Batimayo tshidi tshituambila bua malu ende a kale akadi mapumbisha kudiye bua kulonda Mukelenge. Nunku Elisha kabidi, pakavuleye bilulu biende, pakabipandeye mu bipese bibidi, udi uleja ne, Katataka Nzambi wakanjadika mu mudimu mupia-mupia, nenye kumpala mu bukole bua Nzambi wa Eliya. Bikala Mukelenge ubikila muntu bua kumuenzela mudimu kampanda, Yeye neamupe bintu bionso bidiye nabi bualu bua kukumbaja dibikidibua diende.

Elisha wakangata tshikowelu tshia Eliya bua kututa mayi bu muakamoneye Eliya ututa mayi bua kusabuka musulu wa Yadene, kadi udi wenza mu ditabuja, udi ubikila "Nzambi wa Eliya", ne, "Yehowa, Nzambi wa Eliya, udi kudi kunyi ?" Elisha udi mumanye ne, Meme bianyi tshiena ne bukole bua kuenza tshintu tshimue bua butumbi bua Nzambi, ndi ne dikuatshisha diende bualu. Mukelenge Yesu wakambila balondi bende ne, "Meme, ndi muonshi munene, nuenu nudi matamba; wikala munda muanyi, meme muikale munda muende, yeye neakuame mamuma a bungi; binuikala kanuyi nanyi, kanuena bamanye mua kuenza bualu" (Yone 15:5).

 

3.4        Bana balume ba baprofete badi bakebakeba Eliya

"Pakamutangila bana balume ba baprofete bakadi ku Yeleko, bakambilangana ne, Nyuma wakadi nende Eliya wakatulukila Elisha. Bakalua kumuakidila. Bakinama panshi kumpala kuende. Bakamuambila ne, Mona, bantu bakole makumi atanu badi munkatshi mua bantu bebe badi kunoko; tudi tukusengelela ne, Ubatume, bakebe mukelenge webe; bumue Nyuma wa Yehowa wakabanda nende, wakamuela pamutu pa mukuna mukuabo anyi mu tshinga tshibanda. Yeye wakamba ne, Kanubatumi. Pakadibo bamusengelele too ne pakamukuata bundu, yeye wakamba ne, Nubatume. Bakatuma bantu makumi atanu, bakakebakeba too matuku asatu, kadi kabakamusangana. Bakapingana kudiye pakadiye mu Yeleko; yeye wakabebeja ne, Tshiakanuambila ne, Kanuyi, anyi ?" (2 Bakelenge 2:15-18).

Bana balume ba baprofete, patangilabo anu Elisha nkayende upingane ku Yadene, badi basua kutuma bantu kukebakeba Eliya, kabena bumvua diyi dia Elisha ne, "Kanubatumi". Bakamana kuebeja Elisha ne, "Udi mumanye ne, Yehowa neumushe mukelenge webe kumutu kuebe lelu, anyi ?" Bakadi ne dimanya dikuabo dia mu malu a Nzambi, kadi dimanya diabo diakadi mutu muabo, kadiyi mu mitshima yabo.

    Palua Mukelenge Yesu bua kuangata bantu bende, payabo mu Diulu, ba pa buloba nebakebakebe. Bantu bapite ba bungi nebikale bajimine ku nzubu yabo ne ku miaba ya mudimu wabo. Bena Kilisto bonso, bantu banene ne bantu bakese, nebangatshibue mu diulu "mu diba dikese, mu kuvinya kua disu" (1 Kolinto 15:52), kadi bena bapidia nebashale bindila too ne ku dilua dia Mukelenge bua kubalumbuluisha (Bienzedi 17:31. Buakabuluibua 19:11-16).

 

3.5        Nyuma udi utulukila Elisha

Bana ba baprofete bakambilangana ne, "Nyuma wakadi nende Eliya wakatulukila Elisha". Mu matuku a Dipungila Dikulukulu, Nyuma Muimpe wakatulukila bantu bua kubapesha lungenyi ne meji ne bukole bua kuenzeja bualu kampanda bilondeshile pa disua dia Nzambi. Nzambi wakabikila Besalele bua kumuenzela mudimu wa Nzubu wa Tshitendelelu, wakamba ne, "Nakumuuja tente ne Nyuma wa Nzambi ne lungenyi ne dijingulula ne meji mu kuenza kua midimu yonso ya bianza" (Ekesode 31:1-3). Mu matuku aa Nyuma Muimpe wakadi mua kuumuka kudi muntu. Mukelenge Davidi wakasengelela Nzambi ne, "Kungumushidi Nyuma webe Muimpe" (Musambu 51:11). Dilomba dia Davidi kadiena dilomba dia muena kuitabuja wa mu tshikondo tshietu, tshidi tshikondo tshia Ekeleziya. Mukelenge Yesu wakambila bayidi bende ne, "Nendombe Tatu, yeye neanupe Musambi mukuabo, ikale nenu tshiendelele, Nyuma wa bulelela mene udi ba pa buloba kabayi bamanye mua kuangata, bua bobo kabena bamumona, kabena bamumanye; nuenu nudi bamumanye bua yeye utu wikala nenu, neikale munda muenu" (Yone 14:16,17).

Pitabuja muntu Mukelenge bu Musungidi ne Mfumu, yeye udi wangata "tshimanyishilu tshia Nyuma Muimpe mulayibue, udi tshieya tshia bupianyi buetu, too ne ku kupikudibua kua bantu ba Nzambi muenabo, bua dianyisha dia butumbi buende" (Efeso 1:13). Nyuma Muimpe biende udi tshieya tshia bupianyi bua muena Kilisto too ne pikaleye kua Nzambi. Kadi, bu mu matuku a Davidi, tudi mua kumunyingalaja. "Kanunyingalaji Nyuma Muimpe wa Nzambi, nuakapebua tshimanyishilu kudiye munda muenu tshidiku too ne palua dituku dia bupikudi" (Efeso 4:30).

 

4        Nshapita 4 — Mayi a Yeleko adi mayi a lufu

4.1        Elisha udi ulengeja mishimi ya mayi

"Bena musoko bakambila Elisha ne, Mona, tudi tukusengelela ne, Muaba wa musoko wetu udi muimpe, bu mudi mukelenge wetu umona, kadi mayi adi mabi, buloba kabuena bumenesha bintu bimpe. Yeye wakamba ne, Nulue kundi ne mulondo mupia-mupia, nuelemu luepu. Bakalua nawu kudiye. Yeye wakaya ku mishimi ya mayi, wakelamu luepu wamba ne, Yehowa udi wamba ne, Nakalengeja mayi aa; lufu ne kupoka kua mamuma kabiena bifumaku kabidi. Nunku mayi aa akalengejibua too ne ku dituku edi bu mu diyi diakamba Elisha" (2 Bakelenge 2:19-22).

 

4.2        Yeleko - muaba wa mulawu

Musoko wa Yeleko wakadi mubikidibua ne, Musoko wa mabue a ngashi (2 Kulondolola 28:15). Wakadi mu muaba muimpe kadi mayi akadi mayi a lufu. Mu matuku a Yoshua Yeleko wakadi musoko wa bena lukuna ba bantu ba Nzambi. Kunyima kua dibutuka dia musoko Yoshua wakadimuja bantu, wakabambila ne, "Muntu yonso udi ubika bua kuasa musoko ewu wa Yeleko kabidi neikale ne mulawu kumpala kua Yehowa; pabangeye kuasa musoko neajimije muana wa bute wende ne pajadikeye bibi bia musoko, neajimije muana wa mukala wende" (Yoshua 6:26). Pakadi Ahaba mukelenge wa Isalele, "Hiele, Muena Betele, wakasa musoko wa Yeleko; pakajadikeye makunji a musoko, muana wa bute wende Abilama wakafua, pakatekeye bibi bia musoko, muana wa mukala wende Seguba wakafua, bu mu diyi dia Yehowa diakambileye Yoshua" (1 Bakelenge 16:34). Mbidi bualu bukole bua kupetula Diyi dia Nzambi.

 

4.3        Yeleko udi tshifuanyikiji tshia buloba ebu

Misangu mikuabo tudi tumona buloba ebu bu muaba muimpe. Nzambi wakafuka bintu bionso bimpe be, kadi tudi bamanye bu mudi bufukibua buende bunyange bua bupidia bua Adama ne Eva. Mulawu ne lufu bidiku too ne lelu bua bualu ebu ne bua bupidia bua bana babo. Mishimi ya mayi ya buloba buetu kayena mikumbane bua kusankisha muntu, kayena mikumbane bua kujikija nyota yende. Kale muprofete Yelemiya wakafunda ne, "Yehowa udi wamba ne, Diulu, ukeme biebe bikole bua bualu ebu … bualu bua bantu banyi bakuenza malu mabi abidi: bakundekela meme, mushimi wa mayi a muoyo, bakudiumbuila mena a mayi, mena mamane kuupuka mene, adi kaayi mua kulama mayi" (Yelemiya 2:12,13).

 

4.4        Nzambi udi ufuila bena musoko wa Yeleko luse

Mayi a Yeleko akadi mabi be, akadi mayi a lufu kudi bantu ne ku bidioka bia mu madimi kabidi. Kadi Elisha, muena mudimu wa Nzambi, wakadi mulue munkatshi mua bena musoko bu mutumibue wa Nzambi, wakadi mulue bua kubafuila luse ne bua kulengeja buloba buabo.

Luse lua Nzambi ludi lukoka muntu ku dikudimuna dia mutshima (Lomo 2:4). Mona bu mudi bena musoko balua kudi Elisha, badi baleja muena mudimu wa Nzambi kanemu, badi bamuambila malu patoke too ne, Muaba udi muimpe kadi mayi adi mabi.

Elisha udi tshifuanyikiji tshia Muena mudimu mukuabo wa Nzambi mulue mu ngasa ne mu luse pa buloba ebu, buloba budi muinshi mua mulawu bua bubi bua bantu. Elisha udi tshifuanyikiji tshia Mukelenge Yesu Kilisto, mulue kudi Nzambi bua kupesha bonso badi balua kudiye mu kudipuekesha ne kutonda kua bubi MUOYO. Mukelenge wakamba ne, "Meme nakuluila bua bantu bapete muoyo, baupete muvule" (Yone 10:10).

 

4.5        Mishimi ya mayi ya Yeleko idi yamba bua mitshima yetu

"Mutshima udi upita bintu bionso kudinga muntu, ne udi utamba kunyanguka" (Yelemiya 17:9). Mukelenge Yesu wakamba ne, "Bintu bidi bipatuka mukana biakufuma mu mutshima, mbiobi bidi bibipisha muntu. Bualu bua meji mabi ne kushipa kua bantu ne masandi ne tshiendenda ne buibi ne mashimi ne kupenda Nzambi bidi bilupuka mu mutshima; malu aa adi abipisha muntu" (Matayo 15:18,19).

Elisha wakambila Bena Yeleko ne, "Nulue kundi ne mulondo mupia-mupia, nuelemu luepu. Bakalua nawu kudiye". Kabena ba-muebeja ne, "Bua tshinyi ?", badi benza bu mudiye wamba kabayi ne mpata. Nzambi udi mumanye mua kulengeja mitshima ya bantu bu nunku. Mulondo mupia-mupia udi utuambila bualu bua Mukelenge Yesu, mulondo mupia-mupia mulue mu Diulu. "Diyi diakakudimuka muntu, diakuikala munkatshi muetu tshitupa, diakadi diule tente ne ngasa ne bulelela … buonso buetu tuakuangata tshiuwidi tshiende, ne ngasa pamutu pa ngasa. Mose wakatupa mikenji kadi ngasa ne bulelela biakafuma kudi Yesu Kilisto" (Yone 1:14-17).

Ngasa udi wamba bua buimpe ne luse bia Nzambi. Bulelela ntshinyi ? Bulelela budi bushuwa bu mudibu "bua mu Yesu" (Efeso 4:21). Budi buamba bua ngasa, bulelela, buakane ne dinanga bia Nzambi biakusangakanangana mu Mukelenge Yesu. "Luse lujalame ne lulamatu lua bushuwa biakusangakanangana; buakane ne ditalala biakutuangana mishiku" (Musambu 85:10). Meyi aa akakumbajibua pakajikija Mukelenge Yesu mudimu wa bupikudi pa mutshi mutshiamakane.

 

4.6        Elisha udi wela luepo mu mishimi ya mayi

Elisha "wakaya ku mishimi ya mayi, wakelamu luepu wamba ne, Yehowa udi wamba ne, Nakalengeja mayi aa; lufu ne kupoka kua mamuma kabiena bifumaku kabidi. Nunku mayi aa akalengejibua too ne ku dituku edi bu mu diyi diakamba Elisha" (2 Bakelenge 2:21,22). Luepo ludi tshintu tshidi tshilama bintu ku dibola, pamutu pa kulama tshintu ludi lupesha bia kudia kutua kuimpe. Ludi lutuambila bualu bua Mukelenge Yesu, lua muoyo wa tshiendelele ne lua muoyo udi usankisha Nzambi.

Bena Kilisto badi bu luepo kabidi. Mukelenge Yesu wakambila bayidi bende ne, "Nuenu nudi luepo lua buloba; patshipala luepo kutua kualu, nebalutuishe kabidi ne tshinyi? Ludi tshianana, nebaluimanshe, nebaludiate mu makasa" (Matayo 5:13).

 

4.7        Musoko wa mulawu udi ulua musoko wa disanka

Nzambi wakalengeja mishimi ya mayi a Yeleko mu matuku a Elisha. Bidimu bikuabo bia bungi biakapita, Mukelenge Yesu nkayende wakalua ku musoko. Muntu wakadiku dina diende ne, Zakayo, wakadi mubikidibua kudi bena musoko ne, "Muntu mubi". Kadi Zakayo, muntu wa tshitupa, wakajinga kumonangana ne Yesu, wakabanda ku mutshi wa sukoma bua kumutangila. Mu ngasa ne mu luse Mukelenge wakamuambila ne, "Zakayo, tuluka lukasa, bundi nabu mbua kuikala mu nzubu muebe lelu" (Luka 19:1-5). Zakayo wakatuluka lukasa, wakamubueja mu nzubu usanka. Mukelenge wakamuambila ne, "Lelu lupandu luakulua ku nzubu ewu … bualu bua Muana wa muntu wakuluila bua kukeba ne bua kusungila tshidi tshijimine" (Luka 19:9-10).

Pepi ne Yeleko Mukelenge wakatabaja mesu a bafofo babidi. "Luse luakakuata Yesu, wakabalenga pa mesu abo; bakatabala lukasa, bakamulonda" (Matayo 20:29-34).

 

 

5        Nshapita 5 — Elisha udi wela baseki mulawu

5.1        Elisha mu Betele

"Elisha wakumukaku, wakaya ku Betele; pakadiye uya mu njila, bana ba balume bakalupuka mu musoko, bakamuseka, bakamuambila ne, Banda biebe, muena lubala! Banda biebe, muena lubala! Yeye wakatshunguluka, wakabatangila, wakabela mulawu mu dina dia Yehowa. Bakaji ba ours babidi bakalupuka muitu, bakapandangana bana ba balume makumi anayi ne babidi bakadi munkatshi muabo" (2 Bakelenge 2:23,24).

 

5.2        Musoko wa Betele

Betele wakadi musoko ne dina dinene mu histoire wa Bena Isalele. Nzambi wakamueneka kudi Yakoba pakadiye mu muaba ewu, wakamupesha mulayi wa mushinga mukole ne, "Mona, meme ndi nebe, nenkulame kuonso kuwaya, nenkupingaje ku buloba ebu kabidi, tshiena nkulekela too ne panajikija kukuenzela malu onso anakukuambila" … Yakoba wakamba ne, "Muaba ewu ngua bualu bukole, udi nzubu wa Nzambi, ne bu mushiku wa diulu" (Genese 28:15-17).

Kunyima kua bidimu bia bungi, Betele, (kuandamuna kua muaku ne, "Nzubu wa Nzambi"), wakadi mulue muaba wa kutendelela kua mpingu. Yalobama, mukelenge wa Bena Isalele, wakabenzeja bua kuenzabo malu mabi, wakatula tuana tua ngombe tua or tubidi; wakambila bantu ne, "Tangilayi nzambi yenu, Bena Isalele, yakanulupula mu buloba bua Ejipitu". Wakateka kamue mu Betele. Wakashipela tuana tua ngombe tuakenzeye milambu (1 Bakelenge 12:25-33).

Bana ba balume bakalupuka mu Betele, pakadi Elisha mu luendu ku musoko, kabakadi bana ba balume batekete nansha. Mu tshitupa etshi tshia mu Mukanda wa Nzambi ba-traducteur bakandamuna muaku wa mu Buena Ebelu, "naar" ne, "Bana ba balume", kadi kukuabo bakandamuna muaku ne, "Bansongalume", bu mu Genese 22:3, ne mu Luta 2:15,21. Bakadi bansongalume babi, bakaseka muena mudimu wa Nzambi wakadi mulue bua kumanyisha bantu bualu bua luse lua Mufuki wabo. Pakadi Elisha mu njila, bansongalume bakamuambila ne, "Banda biebe, muena lubala! Banda biebe, muena lubala". Bansongalume bakamana kutangila Eliya ne Elisha popamue ku Betele, musangu mukuabo bakumvua diyi dia bana ba baprofete ne, "Eliya wakabandishibua mu diulu mu mvunde". Kadi bakadi baseki. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Palua kunshikidilu kua matuku, baseki nebalue ne tuseku tuabo, benda bu mudi nkuka yabo mene, bamba kabidi ne, Mulayi wa dilua diende udi panyi?" (2 Petelo 3:3,4).

 

5.3        Nzambi kena usekibua

Bakaji ba ours badi nyama minene ne miosa ya bungi, badi nyama ya luonji. Bakapandangana baseki makumi anayi ne babidi. Nzambi wakatuma Elisha kudi Bena Isalele, mu ngasa ne luse, bua kubapesha mushindu wa kutonda bubi buabo diambedi dilumbuluisha diende dikole kadiyi dianji kupona pamutu pabo. Nunku kupetula kua mutumibue wende kuakadi bualu bukole ku mesu kua Nzambi. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Kanudidingi; Nzambi kena usekibua" (Galatia 6:7).

Nzambi wakambila Mose, bualu bua Muprofete udi utamba Elisha bunene, Mukelenge Yesu Kilisto, ne, "Meme nembabishile muprofete munkatshi mua bana babo bu wewe ; meme nenteke meyi anyi onso mukana muende, ne yeye neabambile meyi onso anamuambila. Muntu yonso udi upidia kumvua meyi anyi adiye wamba mu dina dianyi, meme nenkose tshilumbu tshiende" (Dutelonome 18:18,19).

 

5.4        Lelu baseki badiku mu buena Kilisto

Bu muakadi baseki mu Betele, "nzubu wa Nzambi" kale, bidi nunku munkatshi mua buena Kilisto lelu, too ne munkatshi mua balombodi babo. Bakuabo badingi, bakabombelela munkatshi mua bena Kilisto mu musokoko, badi banyisha bantu bua kuangata difutu, kabena ne Nyuma (Tangila Yuda 4,10-16).

Petelo wakafunda ne, "Bualu bua tshikondo tshia dilumbuluisha kubangadi ku ba mu nzubu wa Nzambi tshiakulua, ne biadianjiladi kubanga kutudi, kunshikidilu kua badi kabayi batumikila lumu luimpe lua Nzambi nekuikale tshinyi?" (1 Petelo 4:17).

 

6        Nshapita 6 — Bakelenge basatu badi bakeba Elisha

6.1        Diyi dia Yehowa didi mukana muende

"Mukelenge wa Isalele wakaya ne mukelenge wa Yuda ne mukelenge wa Edome; bakenda luendu lunyunguluke too lua matuku muanda mutekete; kabakamona mayi a kunuisha nawu bantu anyi nyama biakadi bienda nabo. Mukelenge wa Isalele wakamba ne, Aka, Yehowa wakabikila bakelenge aba basatu basangisha bua kubafila mu bianza bia Bena Moaba. Kadi Yehoshafata wakebeja ne, Kakuena muprofete wa Yehowa kunoko utudi mua kuebeja Yehowa diyi mukana muende, anyi? Umue wa bantu ba mukelenge wa Isalele wakamba ne, Elisha, muana wa Shafata, udiku, wakadi wela mayi pa bianza bia Eliya. Yehoshafata wakamba ne, Diyi dia Yehowa didi mukana muende. Nunku mukelenge wa Isalele ne Yehoshafata ne mukelenge wa Edome bakaya kudiye. Elisha wakebeja mukelenge wa Isalele ne, Ndi nebe bualu kayi ? Ya biebe kudi baprofete ba tatuebe ne ba mamuebe. Mukelenge wa Isalele wakamukudimuna ne, Nansha, bualu bua Yehowa wakabikila bakelenge aba basatu popamue bua kubafila mu bianza bia Bena Moaba" (2 Bakelenge 3:9-13).

Mu matuku a Elisha bukelenge bua Davidi ne Solomo buakadi mu bitupa bibidi, bisamba dikumi biakatombokela ba mu nzubu wa Davidi, anu bisamba bibidi biakashala bieyemenyibua kudibo.

Solomo wakalekela Nzambi bua kulonda nzambi ya bakaji ba bende pakadiye muntu mununu, Nzambi wakadi nende tshiji, wakamubishila bena lukuna ne bukelenge buakadi bupanduluka. Mu tshitupa etshi tshia Mukanda wa Nzambi bisamba dikumi bidi bibikidibua ne, Bena Isalele, bisamba bibidi bidi bibikidibua ne, Bena Yuda.

Bena Moaba bakadi muinshi mua bukokeshi bua Bena Isalele mu matuku aa. Mesha, mukelenge wa Moaba, wakadi muena mikoko; yeye wakadi ufila miosa ya binunu lukama bia bana ba mikoko ne ya binunu lukama bia bimpanga kudi Ahaba, mukelenge wa Isalele. Kadi pakafua Ahaba, mukelenge wa Moaba wakatombokela muanende, Yeholama.

 

6.2        Mukelenge wa Bena Yuda udi ulamakaja ne bantu babi

Yeholama wakatuma mukenji kudi Yehoshaphata, Mukelenge wa Yuda, wamba ne, "Mukelenge wa Moaba wakuntombokela, wewe neuye nanyi bua kuluangana ne Bena Moaba, anyi ? Wakamukudimuna ne, Tuyaya nebe ! Meme ndi bu wewe, bantu banyi badi bu bantu bebe, tubalu tuanyi tudi bu tubalu tuebe" (Tangila 2 Bakelenge 3:4-7).

Yehoshafata wakadi mukelenge wakenza malu mimpe ku mesu kua Nzambi kadi mpindiewu udi ulamakajibua ne muntu wa mushindu mukuabo, muntu wakenza bibi ku mesu kua Yehowa (2 Kulondolola 21:6). Katataka badi baya popamue ne Bena Edome, bantu ba bende bakadi ne bantu ba Nzambi lukuna.

 

6.3        Malu makole adi akuata bena mvita ba bakelenge basatu

Bakelenge aba basatu bakenda luendu ne bisumbu biabo bia masalayi lua matuku muanda mutekete. Luendu luabo luakadi lunyunguluke mu tshipela tshia Edome, bualu bukole buakabakuata - kabakadi ne mayi. Bakatshina! Bakajingulula ne, "Netufue ku bianza bia Bena Moaba". Yeholama wakamba ne, "Aka, Yehowa wakabikila bakelenge aba basatu basangisha bua kubafila mu bianza bia Bena Moaba". Muoyo-mukese wende wakamutatshisha bualu bua bienzedi biende bibi!

Yehoshafata, mukelenge wa Bena Yuda, nansha yeye wakadi ku tshikondo atshi musesuke mu njila muimpe wa Nzambi, wakamba ne, "Kakuena muprofete wa Yehowa kunoko utudi mua kuebeja Yehowa diyi mukana muende, anyi ?" Mukuabo wakamba ne, "Elisha udiku". (Nzambi, udi mubanji mu luse, wakamana kutuma muena mudimu wende mu tshipela tshia Edome bua dituku edi). Mukelenge wa Yuda wakamba ne, "Diyi dia Yehowa didi mukana muende". Bakelenge abo bakadipuekesha, bakaya kudi muntu wa Nzambi.

Elisha kena wamba meyi a kusankisha bumvui bende, udi wamba malu patoke too bu muena mudimu wa kueyemenyibua wa Nzambi. Udi wambila mukelenge wa Isalele, Yeholama, meyi makole ne, "Ndi nebe bualu kayi? Ya biebe kudi baprofete ba tatu webe ne ba mamu webe". Tatu wende ne mamu wende bakadi bantu batamba babi, bakadi bena mpingu, bakatendelela Baala, nzambi wa bantu ba bende. Dina ne, "Baala" didi diamba ne, "Mfumu". Mukelenge Yesu wakamba ne, "Muntu kena mumanye mua kukuatshila bamfumu babidi mudimu diakamue; yeye neikale ne mukuabo lukuna ne mukuabo dinanga, anyi nealamate mukuabo neapidie mukuabo. Kanuena bamanye mua kukuatshila Nzambi mudimu ne Mamona diakamue" (Matayo 6:24).

Elisha wakamba kabidi ne, "Bu mudi Yehowa wa misumba ne muoyo, undi ngimana kumpala kuende, bu Yehoshafata, mukelenge wa Yuda, kayi muikaleku, tshiakadi kutangila luseke luudi, tshiakadi kukumona. Kadi katataka ulue ne muimbi wa tshisanji kundi" (2 Bakelenge 3:14,15).

 

6.4        Badi balua ne muimbi wa tshisanji kudi Elisha

Malu akadi mabuelakane mene mene. Mukelenge umue wakadi muntu mubi, mukelenge wa Isalele, umue wakadi wa mu tshisamba tshia bantu bakadi ne bantu ba Nzambi lukuna, mukelenge wa Edome, ne mukuabo wakadi muntu wa Nzambi kadi musuika mu tshipungidi ne bantu bakadi kabayi benda mu njila wa Nzambi, Yehoshafata. (Yeye wakambila Yeholama ne, "Tuyaya nebe! Meme ndi bu wewe, bantu banyi badi bu bantu bebe, tubalu tuanyi tudi bu tubalu tuebe"). Bikala bantu ba Nzambi balamakajibua ne bantu badi kabayi bena kuitabuja, kabena mua kuya kumpala mu njila muimpe wa Nzambi, Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Lekelayi kulamakashibua ne badi kabayi bena ditabuja bu badi kabayi bakanangane; bua buakane budi ne bulunda kayi ne bualu bubi ; anyi munya udi ne buobumue kayi ne midima ?" (2 Kolinto 6:14).

Katataka Elisha udi ubikila muimbi wa tshisanji. Udi musue kumvua musique wa mu Diulu, udi musue kuumusha malu mabuelakane ku matshu ende - udi musue kumanya meji a Nzambi. Tudi mua kumanya meji a Nzambi bikala mitshima yetu ne matshu etu bidi biule tente ne malu mabuelakane a ba pa buloba munyi ?

 

6.5        Nzambi udi ne bantu luse

"Pakamuimbila muimbi wa tshisanji, tshianza tshia Yehowa tshiakalua kudiye. Yeye wakamba ne, Yehowa udi wamba ne, Umbulayi mitubu mu tshibanda etshi tshionso. Bualu bua Yehowa udi wamba ne, Kanuena nutangila lupepele, kanuena nutangila mvula, kadi tshibanda atshi netshiule tente ne mayi, ne nuenu ne bimuna bienu ne tubalu tuenu nenunueku. Kadi bualu ebu budi anu bualu bukese ku mesu kua Yehowa ; yeye neafile Bena Moaba mu bianza bienu kabidi. Pakatshiabu bu pa diba didibo bafila milambu, mayi akafuma ku njila wa ku Edome, akuuja buloba abu tente" (2 Bakelenge 3:15-18,20).

Nzambi, mu luse luende, wakumvua kudila kua bantu mu ntatu yabo. Wakabapa mayi a kumana nawu nyota yabo, wakabapandisha mu tshikondo tshia dikengela diabo dinene. Bikala bantu, ne mitshima mipange munda muabo, badila kudi Yehowa mu ntatu yabo, Yeye neabapandishe (Tangila Musambu 107).

 

6.6        Bantu badi bumbula mitubu mu tshibanda

Bantu buakadibo nabu mbua kuumbula mitubu mu tshibanda bua kupeta mayi. Mu Mukanda wa Nzambi misulu ya mayi idi yamba bualu bua masanka a Nzambi, mayi adi amba bualu bua Nyuma Muimpe wa Nzambi (Musambu 46:4. Yone 7:37-39).

Muena kuitabuja yonso udi ne dipa dia Nyuma Muimpe bualu bua ditabuja (Galatia 3:2. Efeso 1:13), kadi udi ne bua kuumusha malu a tshianana mu mutshima wende bua kupesha Nyuma Muimpe muaba mu muoyo wende. Mukelenge udi musue bantu bende bua kuikala bu tshitekelu tshia munda mutupu (2 Timote 2:20,21), bua kuikala bu tshitekelu tshitoke (Musambu 119:9-11. 1 Yone 1:9), ne bua kuikala ne nyota ya buakane, nunku nebikale bantu ba disanka, bakumbane bua kuenzela Mfumu wabo mudimu, ne bua kuya kumpala mu njila wa ditabuja mu bukole bua Nyuma Muimpe.

Tshisumbu tshinene tshia bantu mu tshipela tshia Edome kabayi ne mayi tshidi tshituambila bualu bua bantu badi bamba ne, Tudi bantu ba Nzambi, kadi kabena ne mayi a muoyo. Balue kudi Mukelenge Yesu Kilisto, wakamba ne, "Wanua mayi anamupa kena wikala ne nyota kabidi tshiendelele, mayi anamupa neikale munda muende bu mushimi wa mayi abanda mu muoyo wa tshiendelele" (Yone 4:14).

 

6.7        Nzambi wakapandisha bantu mu bianza bia Bena Moaba

Mu Dipungila Dikulukulu Bena Moaba badi tshifuanyikiji tshia malu a mubidi. “Bantu bikala mu malu a mubidi kabena bamanye mua kusankisha Nzambi” (Lomo 8:8).

Tshisumbu tshia bantu, kabayi ne mayi mu tshipela, tshidi tshituambila kabidi bualu bua bena Kilisto kabayi ne bukole bua kupita malu a mubidi bukole. Paulo wakafundila Bena Lomo ne, “Kadi nuenu kanuena nuikala mu malu a mubidi, nudi nuikala mu malu a Nyuma, bikala Nyuma wa Nzambi munda muenu. Ne bikala muntu kayi ne Nyuma wa Kilisto, kena wa Kilisto nansha" (Lomo 8:9). Muntu udi mua kupita malu a mubidi bukole munyi? Mu bukole bua Nyuma Muimpe udi kayi munyingalajibue! Paulo wakadiebeja ne, "Ka meme muena majia! Wansulula ku mubidi wa lufu elu, nganyi?” (Lomo 7:24). Kadi, bu mupitshi, wakandamuna ku dikonka diende ne, "Ndi nsakidila Nzambi bua Yesu Kilisto Mukelenge wetu ! Nunku kakuena dipila mpindiewu kudi badi mu Kilisto Yesu. Bualu bua mukenji wa Nyuma wa muoyo wa mu Kilisto Yesu wakampikula ku mukenji wa bubi ne wa lufu … meji mateka ku malu a mubidi adi lufu, kadi meji mateka kudi Nyuma adi muoyo ne ditalala" (Lomo 7:25. 8:1,2,6).

 

7        Nshapita 7 — Manyi a mukaji wa mu lufuila

7.1         Ungambile tshiudi natshi mu nzubu muebe

"Mukaji wa umue wa bana ba baprofete wakadila kudi Elisha ne, Muntu webe, bayanyi udi mufue; wewe udi mumanye bu muakatshina muntu webe Yehowa ; muena dibanza wakalua bua kuangata bana banyi babidi bu bapika. Elisha wakamuebeja ne, Udi musue meme nkuenzele tshinyi? Ungambile tshiudi natshi mu nzubu muebe. Yeye wakamuambila ne, Muntu webe mukaji kena ne tshintu mu nzubu anu kasu ka manyi. Pashishe yeye wakamba ne, Ya, usombe biasu kudi bakuenu bia munda mutupu: usombe bikumbane bia bungi. Nunku ubuele mu nsubu, wewe ne bana bebe balume, winshile tshibi, upongolole manyi mu biasu abi bionso ; pawula tshiasu tente, utshiteke pa buatshi. Nunku yeye wakumuka kudiye, wakabuela mu nzubu ne bana bende ba balume, wakinshila tshibi, bobo bakalua ne biasu kudiye, yeye wakapongolola manyi. Pakawujeye biasu bionso tente, yeye wakambila umue wa bana bende ba balume ne, Umpe tshiasu tshikuabo. Yeye wakamuambila ne, Kakuena tshiasu tshikuabo. Nunku manyi akakama. Pashishe yeye wakaya, wakamanyisha muntu wa Nzambi. Yeye wakamuambila ne, Ya, upane manyi awu, umane dibanza diebe, ne wewe ne bana bebe balume nuikale ne muoyo ku bidi bishale" (2 Bakelenge 4:1-7).

Musangu mukuabo mukaji wa mu lufuila wakamana kupanisha bintu bionso bia mu nzubu bua kudisha bana bende babidi, katataka muena dibanza udi mulue ku tshibi tshiende bua kuangata bana bende bu bapika bua kushikija dibanza diende. Nansha muntu umue wakamukuatshisha mu dikengela diende dinene, kadi Nzambi udi wela meji bualu bua bakaji ba mu lufuila ne bua bana ba nshiya (Dutelonome 10:18).

Ku tshikondo atshi Elisha wakadi pabuipi, bu muakadiye pabuipi mu tshikondo tshia dikengela dia bakelenge banayi mu tshipela (2 Bakelenge 3:11). Kembualu bua kukema nansha, Elisha wakadi mulombodibua kudi Nzambi bua kuleja mukaji wa mu lufuila luse. Bayende wende wakadi mumanyibua bu muntu wakatshina Nzambi, mukaji wakavuluija Elisha bua bualu ebu.

 

7.2        Ditshina dia Nzambi mu Mukanda wa Nsumuinu

  ◊   "Ditshina dia Yehowa ntshibangidilu tshia lungenyi" (1:7)

  ◊   "Kutshina Yehowa nkuikala ne malu mabi lukuna"  (8:13)

  ◊   "Ditshina dia Yehowa didi dilepesha matuku a muoyo" (10:27)

  ◊   "Udi utshina Yehowa udi ne tshieyemenu tshikole, ne bana bende nebikale ne tshinyemenu" (14:26)

  ◊  "Ditshina dia Yehowa didi mushimi wa mayi a muoyo, bua kuepuka ku mateyi a lufu" (14:27)

  ◊  "Mutshima webe … wikale biawu ne ditshina dia Yehowa dinda too ne ku dilolo" (23:17)

 

7.3        Ungambile tshiudi natshi mu nzubu muebe

Nzambi udi mumanye palua malu makole mu meku a bantu bende. Udi wamba ne, "Umbikile mu dituku dia makenga; nenkupandishe, ne wewe neuntumbishe" (Musambu 50:15).

Mukaji kakadi ne tshintu mu nzubu "anu kasu ka manyi". Nzambi udi wangata bintu bidi bantu bende nabi mu bianza biabo bua kubakuatshisha, anyi bua kumuenzela mudimu, nansha bintu ebi bidi bikese. Pakadi bantu ba bungi ne nzala mu "muaba wa patupu”, Mukelenge Yesu wakalomba bayidi bende ne, "Nudi ne mitanda ya bidia bungi munyi ?" (Mako 6:38). Nsongalume mukese wakadiku ne mitanda itanu ne mishipa ibidi. Andele wakambila Mukelenge Yesu ne, "Bintu ebi ntshinyi tshienzelabi bantu bungi nunku?" (Yone 6:9). Mukelenge wakadisha bantu binunu bitanu ne bintu ebi bikese. "Buonso buabo bakadia, bakuukuta" (Mako 6:42).

Nzambi wakebeja Mose ne, "Udi ne tshintu kayi mu tshianza tshiebe ? Yeye wakamba ne, Mulangala" (Ekesode 4:2). Mulangala wa mulami wa mikoko wakalua "mulangala wa Nzambi". Pakapingana Mose mu buloba bua Ejipitu bua kupatula bantu ba Nzambi mu bianza bia bena lukuna babo, "wakaya ne mulangala wa Nzambi mu tshianza tshiende" (Ekesode 4:20).

Mukaji wa mu lufuila kakadi ne tshintu mu nzubu, "anu kasu ka manyi". Elisha wakambila mukaji ne, Ya, usombe biasu kudi bakuenu bia munda mutupu: usombe bikumbane bia bungi. Mukaji wakaleja ditabuja dilelela, wakenza bu muakamba Elisha.

Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Bikalaku kakuyi ditabuja, muntu kena mua kumusankisha, bualu bua muntu udi ulua kudi Nzambi budiye nabu mbua kuitabuja ne, Yeye udiku, ne udi mufutshi wa badi bamukeba" (Ebelu 11:6).

Bana ba mukaji wa mu lufuila bakalua ne biasu bia munda mutupu kudiye, yeye wakapongolola manyi. Manyi akuja biasu bionso tente, akamana anu pakapanga bana ba balume bende kupeta kasu kakuabo ka munda mutupu.

Mu Mukanda wa Nzambi manyi adi amba bualu bua Nyuma Muimpe. Bantu ba Nzambi kabena mua kumanya bukole bua Nyuma Muimpe mene mene bikala mitshima yabo idi miule tente ne malu adi kaayi makanangana ne malu a Nzambi. Nzambi udi musue bitekelu bia munda mutupu bua kubiuja tente ne Nyuma wende, nansha bidi bitekelu biakafumbabo ne buloba (2 Kolinto 4:7). Nzambi udi musue bitekelu bitoke. Pikala malu mabi mu mitshima yetu, anyi meji mabi, anyi bituenda mu malu a mubidi, katuena mua kumanya bukole bua Nyuma Muimpe mu mioyo yetu, tudi tumunyingalaja ! (Efeso 4:30). Kadi Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Bituamba ne, Katuena ne mibi, tudi tudidinga, ne bushuwa kabuena munda muetu. Bituatonda mibi yetu, Yeye udi wa kueyemenyibua ne udi ne buakane bua kubuikidila mibi yetu, ne bua kutulengesha ku malu mabi onso" (1 Yone 1:8,9).

Mukaji wakabuela mu nzubu, wakinshila tshibi. Tudi tuela meji bualu bua diyi dia Mukelenge Yesu ne, "Wewe, pawatendelela Nzambi, ubuele mu kazubu kebe ka tshisokomenu, winshile tshibi, utendelele Tatu webe, udi biende mu tshisokomenu, ne Tatu webe udi umona mu musokoko neakupe" (Matayo 6:6). Mukaji wa mu lufuila wakatangila kudi Nzambi mu busokoko mu dikenga diende, Nzambi, udi mubanji mu luse, wakumvua muadi wende.

Pakapua manyi, bualu bua kabakadi ne tshitekelu tshia munda mutupu tshikuabo, mukaji wa mu lufuila wakaya, wakamanyisha muntu wa Nzambi. Yeye wakamuambila ne, "Ya, upane manyi awu, umane dibanza diebe, ne wewe ne bana bebe balume nuikale ne muoyo ku bidi bishale". Mukaji wakapingana ku nzubu wende musambibue, wakadi mua kushikija dibanza diende ne kulama bana bende.

Ngasa wa Nzambi udi mukumbane bua makengela onso a bantu bende. "Nzambi Tatu wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto, Tatu wa luse ne Nzambi wa busambi buonso, atumbishibue; utu watusamba mu makenga etu onso, bua tuetu tumanye mua kusamba bakuabo mu makenga abo onso ne busambi butudi tusambibua kudi Nzambi" (2 Kolinto 1:3,4).

 

8        Nshapita 8 — Elisha ne mukaji wa Shunema

8.1        Badi benzela Elisha nzubu mukese

"Dituku dikuabo pakafika Elisha ku Shunema, mukaji wa buneme wakadiku wakamusengelela bua kudieye nende bidia. Misangu yonso pakafikeye ku musoko, wakayaku bua kudia. Yeye wakambila bayende ne, Ndi mumanye ne, Muntu ewu udi muntu muakane wa Nzambi utu walua kutudi. Ndi nkusengelela ne, Tumuenzele nzubu mukese pamutu pa lumbu, tumutekele bulalu ne mesa ne nkuasa ne tshitekelu tshia muinda; nunku palueye kutudi, yeye udi mua kubuelamu.

Dituku dikuabo yeye wakayaku, wakabuela mu nzubu awu, wakalalamu. Yeye wakambila Gehazi, muena mudimu wende, ne, Bikila Muena Shunema ewu. Pakamubikileye, yeye wakabuela, wakimana kumpala kuende. Yeye wakambila Gehazi ne, Umuambile ne, Mona, wewe wakatuleja dikuatshisha edi dinene, tuetu netukuenzele wewe tshinyi? Udi musue tuetu tukuakuile kudi mukelenge anyi kudi kapitene ka masalayi, anyi ? Yeye wakamukudimuna ne, Ndi mushikame munkatshi mua bana betu. Yeye wakamuebeja ne, Netumuenzele tshinyi ?" (2 Bakelenge 4:8-13).

 

8.2        Nzambi udi wela meji bualu bua mukaji wa buneme

Mu 2 Bakelenge 4:1-7 tuakatangila ne, Nzambi udi wela meji bualu bua bantu bapele, katataka netumone bu mudi Nzambi wela meji bualu bua mukaji mubanji. Nzambi udi utangila munda mua mutshima, udi mumanye bonso badi bamutshina, nansha babanji nansha bapele. Mukaji wa Shuneme wakadi mukaji wa buneme ne wa biuma, wakatshina Nzambi. Pakapita Elisha mu njila ku tshikondo ku tshikondo, yeye wakajingulula ne, Muntu ewu udi muntu wa Nzambi. Yeye wakajingulula bimpe, wakajingulula ne muena mudimu wa Nzambi budiye nabu mbua kuikala ne dikuatshisha bualu. Misangu mikuabo bantu ba Nzambi badi bapua muoyo ne, Bantu badi badifila ku mudimu wa Nzambi, kabayi ne mushindu bua kupeta bintu ku mudimu wa bianza biabo, badi ne dikuatshisha bualu. Paulo wakamanya bualu ebu bimpe be, wakafundila Bena Filipoi pakamutuminabo bintu biakadiye nabi bualu misangu ne misangu, ne, "Nuenu nuakenza bimpe panuakadi nanyi ne buobumue mu dikenga dianyi" (Filipoi 4:14).

Bena Filipoi bakakuatshisha Paulo mu bupele buabo, mukaji wa Shuneme wakakuatshisha Elisha mu bubanji buende. Yeye wakenza mudimu wa lulamatu mu malu onso akadiye wenzela Elisha. Nzambi wakamusankisha bua bualu ebu.

 

8.3        Nzubu mukese pamutu pa lumbu

Elisha wakanema bujitu bunene pamutu pende bu mutumibue  wa Nzambi kudi Bena Isalele. Pamutu pa ntatu ya bantu bakamana kukoma Nzambi nyima, ngendu yende yakadi ya bungi, yakamutonda. Mukaji wa Shuneme wakajingulula ne, Muena mudimu wa Nzambi budiye nabu mbua kuikala ne "nzubu mukese" bua kusomba talala, muaba bua kuikala pa nkayende ne Nzambi. Yeye wakayikilangana ne bayende bualu bua malu onso akadi mu mutshima wende. Yeye wakenza malu onso bu mukaji wa lungenyi ne bu mukaji wakatshina Nzambi.

Muntu mupungile udi ne bulalu bualu! Mudimu wa Lumu Luimpe kawena mutekete nansha. Pamutu pa ngendu, bena mudimu ba Nzambi badi banema bujitu bua ntatu ya bena ekeleziya, ne ya mioyo ya bantu.

Mesa adi amba bualu bua bia kudia, bua buobumue ne bantu ba Nzambi. Bena mudimu ba Nzambi budibo nabu mbua kudia, budibo nabu mbua kuikala ne buobumue bua bana babo mu Kilisto kabidi. Nkuasa udi wamba bualu bua dikisha, muinda udi wamba bualu bua Diyi dia Nzambi. Mufundi wa Misambu wakamba ne, "Diyi diebe didi muinda ku makasa anyi ne munya muteme mu njila wanyi. Kubulula kua meyi ebe kudi kutemeshila bantu munya" (Musambu 119:105,130).

Bambi ba Diyi dia Nzambi badibo nabu mbua kuikala ne diba dikumbane bua kusomba talala ne Diyi dia Nzambi mu bianza biabo, tshikondo tshia kuyikilangana ne Nzambi ne kukeba dikuatshisha dia Mukelenge bua kujingulula disua diende. Mukelenge Yesu wakambila bayidi bende ne, "Nuenu nuikale munda muanyi, meme nengikale munda muenu. Bu mudi ditamba kadiyi dimanye mua kudikuamina mamuma, anu pikaladi ku muonshi munene, nunku nuenu kabidi kanuena bamanye mua kukuama mamuma, binuikala kanuyi nushala munda muanyi. Meme ndi muonshi munene, nuenu nudi matamba; wikala munda muanyi, meme muikale munda muende, yeye neakuame mamuma a bungi ; binuikala kanuyi nanyi, kanuena bamanye mua kuenza bualu" (Yone 15:4,5).

 

8.4        Elisha udi umvua ne, Mukaji kena ne muana wa balume

Nzambi udi ufuta muntu udi ukuatshisha bena mudimu bende. Nansha muntu udi upesha mukuabo dikopo dia mayi a kunua bualu bua Kilisto yeye kena upanga kuangata difutu diende (Mako 9:41).

Elisha wakebeja mukaji ne, “Wewe wakatuleja dikuatshisha edi dinene, tuetu netukuenzele wewe tshinyi? Udi musue tuetu tukuakuile kudi mukelenge anyi kudi kapitene ka masalayi, anyi?" Yeye wakamukudimuna ne, "Ndi mushikame munkatshi mua bana betu". Diandamuna diende didi dileja ne yeye wakadi mukaji wa mutshima wa kalolo ne ditalala, bidi bia mushinga mukole ku mesu kua Nzambi (1 Petelo 3:4). "Lupetu ludi lutamba bulengele ludi buimpe bua Nzambi busangisha ne mutshima mupole; bua katuakalua ne tshintu pa buloba ebu, ne katuena bamanye mua kumukapu ne tshintu" (1 Timote 6:6,7).

"Gehazi wakambila Elisha ne, Yeye kena ne muana wa balume ne bayende udi muntu mununu. Yeye wakamuambila ne, Umubikile. Pakamubikileye, yeye wakimana ku tshibi. Yeye wakamuambila ne, Ku tshikondo etshi, pakumbana ngondo yebe, wewe neukongoluele muana wa balume. Yeye wakamuambila ne, Nansha, mukelenge wanyi, wewe muntu wa Nzambi, kudingi muntu webe mukaji. Mukaji ewu wakimita difu, wakalela muana wa balume ku tshikondo atshi pakakumbana ngondo yende bu muakamuambila Elisha" (2 Bakelenge 4:14-17).

 

8.5        Muana udi mufue

"Pakakola muana ewu, dituku dikuabo yeye wakaya kudi tatu wende munkatshi mua banowi. Yeye wakadila kudi tatu wende ne, Mutu wanyi, mutu wanyi ! Yeye wakambila muena mudimu ne, Umuambule, uye nende kudi mamu wende. Pakamuambuleye, wakaya nende kudi mamu wende; yeye wakashikama pa bibelu bia mamu wende too ne munda munya, pashishe wakafua. Yeye wakabanda nende ku nzubu wa kulu, wakamuladika pa bulalu bua muntu wa Nzambi, wakalupuka, wakinshila tshibi" (2 Bakelenge 4:18-21).

Mutshima wa mamu wakadi muuje tente ne kanyinyanyinga, kadi mu kanyinganyinga kende wakela meji bualu bua bukole bua Nzambi. Nzambi wakamana kumupesha muana wa balume pakadiye kayi ne ditekemena dia kuimita difu. Katataka muana udi mufue, kadi ditabuja diende dia mu Nzambi didi dinene, bu ditabuja dia Abalahama "wakitabuja ne ditekemena, kayi ne bualu bua kutekemena" (Lomo 4:18).

 

8.6        Bualu nebuikale buakane

"Mukaji wakabikila bayende, wakamuambila ne, Ndi nkusengelela ne, Untumine muena mudimu ne nyama wa mpunda bua meme kulonda muntu wa Nzambi, mpingane kabidi. Yeye wakamuebeja ne, Udi musue kuya kudiye lelu bua tshinyi ? Edi kandituku dia lumingu ne ngondo kena muanze kubala. Mukaji wakamuambila ne, Bualu nebuikale buakane. Pashishe yeye wakela tshiseba panyima pa mpunda, yeye wakambila muena mudimu ne, Uye lubilu, kujingakanyi anu ku diyi dianyi. Nunku wakaya, wakafika kudi muntu wa Nzambi ku mukuna wa Kamele" (2 Bakelenge 4:22-25).

Mulume wa mukaji wa Shunema kena ujingulula bua tshinyi mukaji wende udi musue kumonangana ne muntu wa Nzambi, wakamuambila ne, "Edi kandituku dia lumingu ne ngondo kena muanze kubala". Bayende kakadi mumanye mua kujingulula malu manene a ditabuja dia mukaji wende akadi masokoka mu mutshima wende. Yeye wakadi ne anu tshimuenekelu tshia buimpe bua Nzambi, anyi? Mukaji wende wakadi ulama malu a Nzambi mu mutshima wende ku dituku ku dituku, wakandamuna ku dikonka dia bayende ne meyi isatu ne, "Bualu nebuikale buakane". Meyi aa asatu adi amba malu a bungi, nangananga adi atuleja ne yeye wakadi mukaji wa ditabuja dinene.

 

8.7        Muntu wa Nzambi udi umutangila kule kuakua

"Muntu wa Nzambi wakamutangila pakadiye kule kuakua, wakambila Gehazi, muena mudimu wende, ne, Mona, Muena Shunema ulualua: ndi nkusengelela ne, Ya lubilu kusangakena nende, umuebeje ne, Udi bimpe, anyi ? Bayebe udi bimpe, anyi ? Muana udi bimpe, anyi ? Yeye wakamuambila ne, Mbimpe. Kadi pakafikeye kudi muntu wa Nzambi ku mukuna, yeye wakamukuata ku makasa ende. Gehazi wakasemena pabuipi bua kumusakila, kadi muntu wa Nzambi wakamuambila ne, Umulekele bualu bua mutshima wende udi unema bujitu munda muende. Yehowa wakunsokoka bualu ebu, kena muanze kubungambila" (2 Bakelenge 4:25-27).

Mu lusumuinu lua muana mujimine tudi tubala ne, "Pakadiye kuakua tatu wende wakamumona, luse luakamukuata, wakanyema lubilu" bua kumuangata (Luka 15:20). Elisha, kabidi, wakatangila mukaji wa Shunema kule kuakua, wakadi ne mutshima wa mulami muimpe wa bantu ba Nzambi, wakatuma Gehazi lubilu bua kumanya bualu. Yeye wakandamuna ku makonka a Gehazi anu ne diyi dimue ne, "Mbimpe". Ditekemena diende kadiena diteketa nansha, kadi, bu muakatangila Elisha, mutshima wende wakanema bujitu bunene munda muende. "Pashishe mukaji wakamuebeja ne, Meme nakalombela mukelenge wanyi muana wa balume, anyi? Tshiakakuambila ne, Kundingi, anyi? Pashishe yeye wakambila Gehazi ne, Suika mukaba webe, wangate mulangala wanyi mu tshianza tshiebe, ya mu njila webe, biwasangakena ne muntu, kumuedi muoyo nansha, biakuela muntu muoyo, kuitabi nansha; ya, uteke mulangala wanyi pa mpala pa muana. Mamu wa muana wakamba ne, Bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu mudi mutshima webe ne muoyo, tshiena nkulekela" (2 Bakelenge 4:28-30).

Yehowa wakasokoka bualu bua lufu lua muana kudi Elisha, kadi pakamuebeja mukaji ne, "Meme nakalombela mukelenge wanyi muana wa balume, anyi ? Tshiakakuambila ne, Kundingi, anyi ?" yeye wakajingulula ne, Muana udi mufue, wakatuma Gehazi lukasa ku nzubu muakadi muana mulale. Mukaji wakajingulula ne, Gehazi kena mumanye mua kuenza bualu nansha yeye udi ne mulangala wa muprofete. (Musangu mukuabo mukaji wa Shunema wakela mpata munda muende bualu bua Gehazi, kunyima kua tshikondo yeye wakangata biuma ku lubombo).

 

8.8        Mukaji wa Shunema udi ne disuminyina dia bungi

Katataka mukaji wa Shunema udi uleja dinanukila mene mene, bu dinanukila dia Elisha muine, pakadiye mu luendu luende lua kunshikidilu ne Eliya. Eliya wakambila Elisha misangu isatu ne, "Ushikame kunoko", bualu bua Yehowa wakamutuma ku Betele, ku Yeleko, ne kunshikidilu ku Yadene. Musangu mukuabo Elisha wakavuluka meyi ende kudi Eliya ku tshikondo atshi akadi muomumue ne meyi a mukaji kudiye ne, “Bu mudi Yehowa ne muoyo ne bu mudi mutshima webe ne muoyo, tshiena nkulekela”. Nunku bubidi buabo bakalonda Gehazi.

"Gehazi wakateka mulangala pa mpala pa muana; kadi kakuakadi diyi, nansha diumvuika. Nunku wakalukila bua kusangakeneye nende, wakamuambila ne, Muana kena mutabale. Pakabuela Elisha mu nzubu, wakasangana muana mufue muladika pa bulalu buende" (2 Bakelenge 4:30-32). Mulangala wa Eliya udi utuvuluija bualu bua mulangala wa Mose ne bua mikenji. Mikenji, anyi kulama kua mikenji, kayena mimanye mua kupesha muntu muoyo, anu ditabuja dia mu Mukelenge Yesu Kilisto. Mukelenge Yesu wakamba ne, "Meme ndi bianyi dibisha, ndi bianyi muoyo: udi ungitabuja, nansha biafueye, neikale ne muoyo kabidi; muntu yonso udi ne muoyo, udi ungitabuja, kena ufua tshiendelele. Wewe udi witabuja diyi edi, anyi ?" (Yone 11:25,26).

 

8.9        Muana wakela nyatshi misangu muanda mutekete

"Elisha wakabuela mu nzubu, wakadinjidila tshibi, bubidi buabo pa nkayabo, wakatendelela Yehowa. Wakaya ku bulalu, wakalala pambidi pa muana, wakateka mukana muende pa mukana mua muana, ne mesu ende pa mesu ende ne bianza biende pa bianza biende, wakadinana pambidi pende; mubidi wa muana wakakuata luya. Wakajuka, wakendakana mu nzubu, wakabanda kabidi, wakadinana pambidi pa muana, muana wakela nyatshi misangu muanda mutekete, wakabulula mesu ende. Wakabikila Gehazi, wakamuambila ne, Bikila Muena Shunema. Yeye wakamubikila. Pakabueleye kudiye, yeye wakamuambila ne, Ambule muana webe. Pashishe yeye wakabuela, wakapona ku makasa ende, wakatua mpala wende panshi, wakambula muana wende, wakaya" (2 Bakelenge 4:33-37).

Anu bukole bua Nzambi buakadi mua kusungila muana. Elisha wakamanya bualu ebu, wakadinjidila tshibi, bubidi buabo pa nkayabo, wakalomba Nzambi bua kupingajeye muoyo wa muana. Nzambi wakumvua kulomba kuende ne wakafuila mukaji luse, wakabisha muana ku lufu.

Muana wakela nyatshi misangu muanda mutekete, yakadi bimanyinu ne muana udi ne muoyo! Dituku dikuabo muntu wakambila muambi mununu wa Nzambi ne, "Nsongalume kampanda wakitabuja Kilisto", muambi mununu wakamuebeja ne, Yeye wakela nyatshi misangu muanda mutekete, anyi ? Buena kuamba ne, Udi uleja ku bienzedi biende ne udi muena Kilisto, anyi?

 

8.10   Bimanyinu muanda mutekete bia muoyo wa nyuma

1)  Kuenda mu munya

 Bituenda mu munya, bu mudiye mu munya, tudi tuikalangana ne buobumue (1 Yone 1:7).

2)  Bitualama Diyi dia Mukelenge

  Mu bualu ebu tudi bamanye ne, Tudi bamumanye, bitualama mikenji yende (1 Yone 2:3).

3)   Kuenza kua malu makane

  Muntu yonso kabidi utu wenza malu makane wakuledibua  kudiye (1 Yone 2:29).

4)  Katu wenza bibi

  Muntu yonso udi muledibue kudi Nzambi, katu wenza bibi  (1 Yone 3:9).

5)   Dinanga dia bana babo ba mu Kilisto

  Tudi bamanye ne, Tuakumuka ku lufu, tuakubuela mu  muoyo, bualu bua tudi tunanga bana betu (1 Yone 3:14).

6)   Kupita kua malu a ba pa buloba bukole

  Nganyi muntu udi upita malu a ba pa buloba bukole ? Anu  yeye udi witabuja ne, Yesu udi Muana wa Nzambi (1 Yone 5:5).

7)   Kuenda mu bushuwa

  Nakasanka bikole pakalua bana betu banmanyisha bua bushuwa buebe, ne bu muudi wenda mu bushuwa (3 Yone 3).

 

"Mutshi wonso udi mumanyibue ku mamuma awu. Mamuma a Nyuma adi dinanga, disanka, ditalala, lutulu, luse, buimpe, bunanukidi bua lulamatu, kudipuekesha, kudikanda … bituikala ne muoyo bua Nyuma, tuende bietu bua Nyuma kabidi" (Luka 6:44. Galatia 5:22-25).

 

 

9        Nshapita 9 — Elisha udi udisha bana ba baprofete

9.1        Lufu lua dilewu ludi mu luesu

"Elisha wakaya ku Gilegala kabidi, tshiole tshiakadi mu buloba. Bana ba baprofete bakadi bashikame kumpala kuende ; wakambila muena mudimu wende ne, Wambike luesu lunene pa kapia, ulambishile bana ba baprofete kaleji. Umue wabo wakaya mu budimi bua kuaka kaleji, wakasanganamu muonshi wa patupu, wakapuola biloaloa mu tshilulu tshiende, wakapingana nabi, wakabipanda, wakabiela mu luesu, kabakabimanya nansha. Nunku bakabipongolola  bua bantu badie. Pakadibo badia, bakela diyi bamba ne, Muntu wa Nzambi, lufu lua dilewu ludi mu luesu elu. Kabakamanya mua kubidia. Kadi yeye wakamba ne, Balue kundi ne bukula. Wakabuela mu luesu, wakamba ne, Upongoluele bantu, badie. Kakuakadi bualu mu luesu kabidi" (2 Bakelenge 4:38-41).

 

9.2        Bana ba baprofete badi bakenga

Tuakamana kutangila ne, Elisha wakadi uleja bantu ngasa ne luse bia Nzambi, katataka yeye udi utumibua kudi tshisumbu tshikese tshia bena kuitabuja mu Gilegala, kudi bana ba baprofete. Nzambi wakatangila makenga abo, bakadi bakenga bualu bua tshiole, kabakadi ne bia kudia. Bu muakadibo bashikame kumpala kua muprofete, ditekemena diabo kudiye, bakajingulula bimpe ne, Elisha udi muntu mutumibua kudi Nzambi bua kukuatshisha bantu mu dituku dikole. Ditabuja diabo kadiakadi dia patupu, nansha diakatetshibua bikole ne nzala.

Elisha wakambila muena mudimu wende ne, "Wambike luesu lunene pa kapia, ulambishile bana ba baprofete kaleji". Luesu lunene ludi luamba bualu bua ngasa munene wa Nzambi kudi bantu. Tudi tuvuluka lusumuinu lua Mukelenge Yesu bualu bua muntu "wakalamba bidia bia dilolo bia bungi, wakabikila bantu ba bungi. Pakafika diba dia kudia, wakatuma muntu wende bua kuambila bakadiye mubikile diambedi ne, Luayi, bualu bua bintu bionso bidi bilongolola" (Luka 14:15-24). "Bidia bia dilolo bia bungi" bidi bituambila bualu bua dibikila dia Lumu Luimpe, bualu bua Yeye udi ukutshisha muena nzala ne bidia bia muoyo. Mukelenge Yesu wakamba ne, "Bua bidia bia Nzambi mbiobio bidi bifuma mu diulu, bidi bipa ba pa buloba muoyo". Bakuabo bakamuambila ne, "Mukelenge, utupe bidia ebi matuku onso". Mukelenge Yesu wakabambila ne, "Ndi bianyi bidia bia muoyo; walua kundi kena wikala ne nzala, wangitabuja kena wikala ne nyota. Ebi mbidia bitu biafuma mu diulu, bua muntu kudia biende, kafu. Ndi bianyi bidia bidi ne muoyo biakafuma mu diulu, biadia muntu bidia ebi, neikale ne muoyo tshiendelele" (Yone 6:33-35, 50,51).

 

9.3        Biloaloa bia lulengu

Umue munkatshi mua bana ba baprofete wakapuola biloaloa ku muonshi wa patupu, wakabipanda, wakabiela mu luesu lunene, bantu kabakamanya ne mu luesu muakadi bintu bia lufu. Biloaloa bia lulengu bidi biamba bua malu adi kaayi makanangane ne Lumu Luimpe, bualu bua malu a mubidi, ne bua diyisha dibi, nangananga diyisha dibi bualu bua Mukelenge Yesu Kilisto. Bantu bakuabo badi bapidia bunzambi bua Mukelenge wetu, bakuabo badi bapidia buntu buende bua tshishiki. Bantu aba badi badisha balondi babo bidia bia lulengu bidi bidia bia lufu lua tshiendelele. Yuda wakafunda bualu bua bantu aba ne, "Bantu bakuabo bakabombelela munkatshi muenu mu musokoko … badi kabayi ba Nzambi, bandamuna ngasa wa Nzambi wetu ku malu a masandi, badi babenga Mfumu wetu umue umuepele, udi kabidi Mukelenge wetu, Yesu Kilisto" (Yuda 4).

Muntu wakapuola biloaloa wakadi mudingibua, wakela meji ne, Mamuma a muonshi adi mimpe. Paulo wakabela Timote bualu bua badingi ba mu matuku a kunshikidilu ne, "Nebikale ne tshimuenekelu tshia buimpe bua Nzambi, kadi bamane kudiula bukole buabu, umuke biebe kudi bantu aba kabidi" (2 Timote 3:5).

Mukelenge Yesu wakamba ne, "Meme ndi muonshi munene, nuenu nudi matamba; wikala munda muanyi, meme muikale munda muende, yeye neakuame mamuma a bungi; binuikala kanuyi nanyi, kanuena bamanye mua kuenza bualu" (Yone 15:5).

 

9.4        Balue kundi ne bukula

Pakabanga bana ba baprofete bua kudia, bakajingulula lukasa ne, Lufu lua dilewu ludi mu luesu. Elisha wakamba ne, "Balue kundi ne bukula". Wakabuela mu luesu; wakamba ne, "Upongoluele bantu, badie". Kakuakadi bualu mu luesu kabidi.

Bukula budi buamba bualu bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto. Bana ba baprofete bakamanya bimpe bu muakafila bakuidi ba Isalele ba kale milambu ya bukula (Lewitiki chap. 2). Malu aa akadi bindidimbi bia bintu bia mu diulu. Mulambu wa bukula udi wamba bualu bua buntu bua tshishiki bua Mukelenge Yesu, udi wamba bualu bua Umue, "kayi ne bubi" (Ebelu 4:15). Petelo wakafunda ne, Kilisto "kakenza bualu bubi, kabakamusangana ne didinga mukana muende" (1 Petelo 2:22). Yone wakafunda bua bualu buende ne, "Kamuena bubi munda muende" (1 Yone 3:5).

Pakadi Mukelenge Yesu Kilisto munkatshi mua bantu mu buntu buende, meji ende, meyi ende, ne bienzedi biende biakasankisha Nzambi, biakadi bu tshintu tshitua dipembu dimpe kudiye.

 

9.5        Muntu wa ku Baala-shalisha

"Muntu wa ku Baala-shalisha wakalua kudi muntu wa Nzambi ne bintu biakapuolabo diambedi, mitanda ya bidia bia orge makumi abidi, ne manvua mabishi mu tshibombi tshiende. Yeye wakamba ne, Upe bantu aba, badie. Muntu wende wakamuebeja ne, Bundi nabu mbua kuteka bintu ebi ku mesu kua bantu lukama, anyi? Kadi yeye wakamuambila ne, Upe bantu, badie, bualu bua Yehowa udi wamba ne, Bobo nebadie ne bintu nebishale. Nunku wakabiteka kumpala kuabo, bakadia ne bintu biakashala bu muakadi diyi dia Yehowa" (2 Bakelenge 4:42-44).

Muntu wa ku Baala-shalisha wakalua ne bintu biakapuolabo diambedi, mitanda ya bidia bia orge bua kukuatshisha nayi Elisha, muntu wa Nzambi. Bena Isalele bakadi ne tshilele tshia kufila bintu bia kumudilu biakapuolabo mu madimi mu nzubu wa Yehowa (Ekesode 23:19). Bintu ebi biakalua bia kudia bia Alona ne bana bende ba balume. Nzambi wakambila Alona ne bakuidi ba kale ne, "Mamuma mimpe a mu buloba buabo buonso adibo bapuola diambedi, adibo balua nawu kudi Yehowa, neikale mamuma ebe" (Nomba 18:13). Kadi, musangu mukuabo, bualu bua bakuidi kabakalonda Nzambi kabidi, muntu wa ku Baala-shalisha wakalua ne bintu biakapuolabo diambedi kudi muena mudimu wa Nzambi wakenda mu njila ya Nzambi. (Tuakamona bu muakalua Betele, "nzubu wa Nzambi" muaba wa mpingu ne muaba wa baseki (1 Bakelenge 12:32,33. 2 Bakelenge 2:23).

 

9.6        Mitanda ya bidia bia orge

Mitanda ya bidia bia orge yakadi mikese. Muntu wa Elisha wakadi ne mpata pakamba Elisha ne, Upe bantu, badie. Kadi buonso buabo bakadia, bakukuta, bintu biakashala bu muakadi diyi dia Yehowa. Elisha wakamanya ne, Nzambi udi mumanye mua kuenza mudimu ne bintu bikese bidi mu bianza bia bantu bende.

Mukelenge Yesu wakadisha bantu binunu bitanu ne mitanda itanu ya bidia bia orge ne mishipa ibidi. Bintu ebi bikese biakadi bia kudia bia nsongalume mukese kadi yeye wakabifila kudi Mukelenge. Pakukutabo, bia kudia biakashala, bu mu matuku a Elisha (Yone 6:1-14).

Mitanda ya bidia bia orge bidi bituvuluija bualu bua Mukelenge Yesu, "bidia bidi ne muoyo biakafuma mu diulu". Bidia bia orge biakadi bia kudia bia bantu bapele mu matuku a Elisha. Yeye wakafuma mu diulu wakadi muntu mupele. "Nudi bamanye ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ne, Yeye wakadi mubanji, kadi wakalua mupele bua bualu buenu, bua nuenu nulue babanji ku bupele buende" (2 Kolinto 8:9).

 

9.7        Mamvua mabishi

Mamvua mabishi adi atuambila bualu bua Mukelenge Yesu mumushibue mu buloba. Nzambi wakamba mukana mua muprofete Yeshaya ne, "Nganyi wa munkatshi mua bena mulongo bende wakelangana meji bua bualu buakamukuata, bua yeye wakumushibua mu buloba bua badi ne muoyo, ne bua matomboka a bantu banyi wakashipibua ?" (Yeshaya 53:8).

Mukelenge Yesu wakafila muoyo wende bu mulambu wa kumusha nawu mibi ya bonso badi bamuitabuja pakadiye anu ne bidimu bu makumi asatu ne isatu. Ngasa munene be !

Mulambu wa bintu bia kumudilu, "bintu bidi mu miepu biosha mu kapia, miepu mipia-mipia idibo batua diambedi" (Lewitiki 2:14), udi wamba bualu bua makenga a Mukelenge, "Muena kanyinganyinga, wakamanya makenga" (Yeshaya 53:3).

Mulambu wa bintu biakadi Bena Isalele bakapuola diambedi udi utuambila kabidi bualu bua dibika dia Mukelenge Yesu ku bafue, ne dibika dia bena Kilisto bua bualu buende. Paulo wakafundila bena Kolinto ne, "Muntu ne muntu nebabike mu mulongo wende: Kilisto, mamuma a kukuama diambedi ; ne pashishe, bantu ba Kilisto nebabike palueye" (1 Kolinto 15:23). Mukelenge Yesu neamone mamuma a kanyinganyinga ka muoyo wende, neasanke (Yeshaya 53:11).

Matuku etu adi makole bu mu matuku a bana ba baprofete, kadi Mukelenge udi unanga bantu bende, badi ba mushinga mukole ku mesu ende. Udi ubalama "mu buloba bume ne budi bukama, budi kabuyi mayi". Badi mua kuamba ne Davidi wa kale ne, "Nunku nenkuvudishile disanka pantshidi ne muoyo … muoyo wanyi neukute bu mudiwu ukuta ne buongo bua mifuba ne manyi, ne mukana muanyi nemukutumbishe ne mishiku idi yela meyi a disanka" (Musambu 63:1-5).

 

 

10  Nshapita 10 — Naamana udi wondapibua ku Nsudi yende

10.1   Naamana : muntu munene wa butumbi

"Naamana, kapitene ka masalayi a mukelenge wa Bena Sulia, wakadi muntu munene wa butumbi ku mesu kua mukelenge wende, bualu bua Yehowa wakaleja Bena Sulia lupandu ku tshianza tshiende; yeye kabidi wakadi muena bukitu, kadi wakadi muena nsudi. Diambedi Bena Sulia bakamuangalaka mu matunga bafuma ku buloba bua Isalele ne nsongakaji mukese bu mupika; yeye wakakuatshisha mukaji wa Naamana mudimu. Yeye wakambila mukelenge wende mukaji ne, Bu mukelenge wanyi muikale ne muprofete udi mu Samalea, yeye wakadi kumuondapa disama diende dia nsudi" (2 Bakelenge 5:1-3).

Naamana wakadi muntu munene ku mesu kua mukelenge wende ne ku mesu a Bena Sulia, wakadi munangibue kudi bantu bende, kadi wakadi muena nsudi. Mu matuku etu manga adiku adi mua kuondapa bena nsudi ne masama makuabo makole, kadi mu matuku a bafundi ba Mukanda wa Nzambi bualu kabuakadi nunku, muena nsudi wakadi bu muntu muinshi mua dipila dia lufu. Mu Dipungila Dikulukulu disama dia nsudi didi tshifuanyikiji tshia bubi, ne tshia lufu ludi lufika bualu bua bubi. Kadi Nzambi wakalongolola mushindu wa kusungila bantu ne bua kulengesha bonso badi balua kudiye mu ditabuja dia mu Kilisto. "Difutu dia bubi ndufu, kadi dipa dia luse dia Nzambi mmuoyo wa tshiendelele mu Kilisto Yesu Mukelenge wetu" (Lomo 6:23).

 

10.2   Nsongakaji mukese wa Bena Isalele

Katuena bamanye dina diende, yeye wakadi mupika mu nzubu wa bantu ba bende mu buloba bua bantu ba bende. Mutshima wende wakadi muule tente ne luse bua bobo bakamuiba kudi bantu bende. Nsongakaji mukese wakenzela mukaji wa Naamana mudimu muimpe, wakadi kayi ne bilumbu ku mesu kua mfumuende mukaji. Pakambileye mfumu wende mukaji meyi a ditekemena bualu bua kuondapa kua bayende, meyi ende akadi a mushinga ku matshu ende. Mu buloba bua Isalele bumanyishi bua bantu ba Nzambi buakadi butekete kadi mu nzubu awu wa bantu ba bende bumanyishi bua nsongakaji mukese buakadi bu muinda udi utema mu muaba wa midima.

Mu nzubu muakadi biuma, buneme ne bintu bionso bidi mua kusankisha mutshima, anu muena nzubu wakadi muena nsudi. Nsongakaji mukese kakadi ne tshintu bilondeshile pa meji a ba pa buloba, kadi yeye wakadi mubanji mu ditabuja, wakamanya Nzambi wa ditekemena ne wa busambi buonso. Yeye wakadi mutangidiki muimpe, wakadi mumanya mua kumanyisha mfumu wende bualu bua UMUE wakadi ne bukole bua kumuondapa. Mutangadiki kena mumanye mua kuenza bualu nkayende to, kadi udi mua kulombola bantu kudi Yeye udi ne bukokeshi bua kujimijeye mibi.

Pashishe "muntu mukuabo wakaya kudi mukelenge wende, wakamuambila ne, Nsongakaji wa mu buloba bua Isalele udi wamba meyi nunku. Mukelenge wa Sulia wakamba ne, Nentumine mukelenge wa Isalele mukanda. Bakaya ne ntalanta dikumi ya argent ne nshekele ya or binunu bisambombo ne bilulu dikumi bitambe buimpe. Wakaya ne mukanda kudi mukelenge wa Isalele, wamba ne, Pawabala mukanda ewu, umanye ne, Nakakutumina muntu wanyi Naamana, bua wewe kumuondapa disama diende dia nsudi" (2 Bakelenge 5:4-6).

 

10.3   Mukelenge wa Sulia

Mukelenge wa Sulia wakadi muena mpingu, kakajingulula ne mukelenge wa Isalele kakadi mua kukuatshisha kapitene ka masalayi wende. Nsongakaji mukese kakatela dina dia mukelenge wa Isalele nansha! Mukelenge wa Sulia ne Naamana bakela meji bilondeshile pa meji a ba pa buloba. Nsongakaji mukese wakamanya ne, Anu Nzambi udi mumanye mua kushikija disama dia nsudi. Anu Mukelenge Yesu biende udi mumanye mua kule-ngesha mutshima wa muntu ne kumuuvuwa tshishiki. "Mu munga muntu yonso kamuena lupandu, bualu bua kakuena dinga dina muinshi mua diulu, dipa bantu, didi dimanye mua kutusungila. Mutuanganyi umue udiku pankatshi pa Nzambi ne bantu, nyeye muntu mene, Kilisto Yesu" (Bienzedi 4:12. 1 Timote 2:5).

 

10.4   Mukelenge wa Isalele

"Pakabala mukelenge wa Isalele mukanda ewu, wakapanda bilulu biende, wakamba ne, Meme ndi Nzambi bua kushipa ne bua kubishangana ku lufu bua muntu ewu udi untumina muntu wende bua meme kumuondapa disama diende dia nsudi, anyi? Ndi ngelangana meji ne, Yeye udi ukeba kuntekela diyoyo" (2 Bakelenge 5:7). Mukelenge wa Isalele kakadi wenda mu njila ya Nzambi nansha. Yeye biende wakadi muntu "wakenza malu mabi ku mesu kua Yehowa" (2 Bakelenge 3:2).

"Pakumvua Elisha, muntu wa Nzambi, lumu ne, Mukelenge wa Isalele wakapanda bilulu biende, yeye wakatumina mukelenge diyi ne, Wakupandila bilulu biebe tshinyi ? Alue biende kundi, amanye biende ne muprofete udi mu Isalele" (2 Bakelenge 5:8).

 

10.5   Naamana udi ulua kudi Elisha

"Nunku Naamana wakalua ne tubalu tuende ne makalu ende, wakimana ku mbelu kua nzubu wa Elisha. Elisha wakatuma mutumibue wende kudiye ne, Ya, wowe mayi mu Yadene misangu muanda mutekete, musunyi webe neulue kuudi kabidi; wewe newikale muakane. Kadi Naamana wakadi ne tshiji, wakasunuka, wakamba ne, Nakuelangana meji ne, Bulelela, yeye neapatuke kundi, neimane, neabikile dina dia Yehowa, Nzambi wende, nealenge tshianza tshiende pa muaba udi usama, neangondape nsudi. Abana ne Pâpâ, misulu ya mu Damaseke, kayena mipite mayi onso a mu Isalele buakane, anyi ? Tshiena mumanye mua kuowamu mayi, ngikale muakane, anyi ? Wakasunuka ne tshiji tshikole" (2 Bakelenge 5:9-12).

Naamana wakalua ne bantu bende ne biuma bia bungi ku nzubu wa muprofete, kadi Elisha kakapatukamu. Kapitene ka masalayi a Bena Sulia buakadiye nabu mbua kuyila diambedi ne udi mua kuikala muondapibue anu bikaleye udipuekesha ku mesu kua Nzambi. Elisha wakatuma diyi kudi Naamana ne, "Ya, wowe mayi mu Yadene misangu muanda mutekete, newikale muakane". Tshiji tshiakakuata Naamana, wakapetula musulu wa Yadene, wakadi pepi ne kupingana ku buloba buende mu kudisua kuende, utshidi muena nsudi.

Mayi a musulu wa Yadene adi amba bua lufu lua Mukelenge Yesu. Misulu ya pa buloba kayena mumanye mua kutulengeshaku bubi, anu mashi a Yesu, Muana wa Nzambi, adi mua kutulengesha ku mibi yonso (1 Yone 1:7). Bantu ba bungi badi bapetula lupandu lua Nzambi. "Bualu bua kuamba bua mutshi mutshiamakane kudi bualu bupote kudi bantu batshidi bajimina; kadi kudi bukole bua Nzambi kudi tuetu batshidi basungidibua" (1 Kolinto 1:18).

Misulu ya Damaseke idi ituambila bualu bua njila ya ba pa buloba. Kadi Nzambi wakamba ne, "Meji anyi kaena meji enu, ne njila yenu kayena njila yanyi. Bualu bua bu mudi diulu dipita buloba kuikala mulu, muomumue mudi njila yanyi ipita njila yenu kuikala mulu, ne mudi meji anyi apita meji enu kuikala mulu" (Yeshaya 55:8,9).

 

10.6   Bantu ba Naamana badi bamufila lungenyi lua bushuwa

"Pashishe bantu bende bakasemena pa buipi nende, bakamukonka ne, Tatu wetu, bu muprofete mukuambile bua wewe kuenza bualu bunene, kuakadi kubuenza, anyi? Bualu budi butamba kukutonda muakuambeye ne, Wowe mayi, wikale muakane, munyi? Pashishe wakapueka, wakadina mu mayi a Yadene misangu muanda mutekete bu muakadi diyi dia muntu wa Nzambi; musunyi wakapingana bu wa muana mukese, wakadi muakane" (2 Bakelenge 5:13,14).

"Nunku Naamana wakapingana kudi muntu wa Nzambi, yeye ne tshisumbu tshiende tshionso, bakimana ku mpala kuende; wakamuambila ne, Katataka ndi mumanye ne, Kakuena Nzambi mukuabo pa buloba buonso anu mu Isalele, nunku ndi nkusengelela ne, Wangate kupa kudi muntu webe. Kadi Elisha wakamuambila ne, Bu mudi Yehowa ne muoyo, undi ngimana kumpala kuende, tshiena mua kukuangata. Yeye wakamusengelela, kadi yeye wakabenga. Naamana wakamba ne, Biwabenga, ndi nkusengelela ne, Bape muntu webe maloba bu majitu adi mpunda ibidi mua kuambula ; bualu bua muntu webe kena ufila mulambu kudi nzambi mukuabo, anu kudi Yehowa. Nunku Yehowa abuikile bubi bua muntu webe mu bualu ebu: paya mukelenge wanyi mu nsubu wa Limona bua kutendelelamu, yeye utu washindamena ku tshianza tshianyi ne meme kabidi ntu ngatua mpala wanyi panshi mu nzubu wa Limona; pashishe panatua mpala wanyi panshi mu nzubu wa Limona, Yehowa abuikidile muntu webe bualu bubi ebu. Yeye wakamuambila ne, Ya biebe talalaa" (2 Bakelenge 5:15-19). Elisha wakapidia kupa kua Naamana! Lupandu ne kulengesha kua mutshima bidi bipeshibua bantu tshianana kudi Nzambi (Yeshaya 55:1. Lomo 6:23).

 

10.7   Ya biebe talalaa

Naamana wakaleja kudipuekeja ne ditabuja dilelela pakadineye mu mayi a Yadene. Katataka udi ujingulula ne, Tshiena mumanye mua kuenda mu njila ya kale, ndi ne bua kutumbisha Nzambi wa bushuwa wakungondapa mu luse luende lunene. Udi ujingulula ne, Luendu lua ditabuja kaluena lutekete, kadi Nzambi udi mumanye mua kunkuatshisha. Meyi a Elisha ne,"Ya biebe talalaa" adi meyi aa a busambi ku mutshima wende. Wakaya biende mu njila usanka.

Pakadi Mukelenge Yesu pa buloba, yeye wakambila mukaji wakalenga ku tshivualu tshiende ne, "Muananyi, ditabuja diebe diakukusungila; uye biebe talala, wikale musangale ku disama diebe" (Mako 5:34). Mukelenge wakambila mukaji mubi, wakaleja dikudimuna dilelela dia mutshima pakabangeye kubolesha makasa ende ne binsonshi biende ne, "Ditabuja diebe diakukusungila, ya biebe talala" (Luka 7:50). Bakaji aba bakapingana kuabo ne disanka ne "ditalala dia Nzambi didi ditamba dijingulula dionso dia bantu" mu mitshima yabo (Filipoi 4:7).

 

 

11  Nshapita 11 — Gehazi udi udinga Naamana

11.1   Gehazi udi wangata bintu ku mashimi

"Kadi Gehazi, muena mudimu wa Elisha, muntu wa Nzambi, wakamba ne, Mukelenge wanyi wakafuila Naamana, Muena Sulia, luse, pakabengeye kuangata bintu biakalueye nabi; bu mudi Yehowa ne muoyo, nemmulonde, nengangate bintu kudiye. Nunku Gehazi wakalonda Naamana. Pakatangila Naamana muntu wakadi umulonda, wakatuluka mu dikalu diende bua kusangakeneye nende, wakamuebeja ne, Malu kayi? Yeye wakamuitaba ne, Malu mimpe. Mukelenge wanyi wakuntuma kuudi bua kukuambila ne, Anu katataka bansongalume babidi ba bana ba baprofete ba ku mikuna ya Efelayima bakafika kundi ; ndi nkusengelela ne, Bimpe ubampele ntalanta wa argent ne bilulu bibidi bitambe buimpe. Naamana wakamuambila ne, Bimpe wangate ntalanta ibidi. Wakamutendekena, wakateka ntalanta ya argent ibidi mu bibombi bibidi ne bilulu abi bibidi, wakabiteka pa mapa a bantu bende babidi, bobo bakabituala kumpala kua Gehazi. Pakafikabo ku mukuna, yeye wakabiangata mu bianza biabo, wakabiteka mu nzubu, wakapingaja bantu aba, bakaya. Yeye wakabuela mu nzubu, wakimana ku mesu kua mukelenge wende. Elisha wakamuebeja ne, Gehazi, udi mufume kudi kunyi? Wakamuitaba ne, Muntu webe kakuya kuntu. Yeye wakamuambila ne, Mutshima wanyi kawakaya nebe, pakatuluka muntu mu dikalu diende bua kusangakeneye nebe, anyi? Etshi ntshikondo tshia kuangata argent ne bilulu ne madimi a olive ne a tumuma tukese ne mikoko ne ngombe ne bena mudimu balume ne bena mudimu bakaji, anyi ? Nsudi yakadi nayi Naamana neyikukuate wewe ne bana bebe tshiendelele. Wakumuka ku mesu kuende ne nsudi pambidi pende mitoke too bu neige" (2 Bakelenge 5:20-27).

 

11.2   Bintu bionso bidi bibuluka ku mesu kua Nzambi

Gehazi, muena mudimu wa Elisha, wakenda nende mu ngendu yende. Wakatangila buimpe bua Nzambi buakalejeye ku bianza bia mfumu wende kudi bakengi : kudi bantu banene ne kudi bantu bakese, kudi bantu babanji ne kudi bantu bapele. Wakadi mumonyi wa bukole bua Nzambi bua kubisha muana mulume wa mukaji wa Shuneme ku lufu, wakadi mumonyi wa bukole bua Nzambi bua kuondapa muena nsudi, kadi mutshima wende kawakadi bimpe ku mesu kua Nzambi. Mutshima wende wakadi muule tente ne lukuka lua biuma. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Lukuka lua biuma ludi muji wa malu mabi a mishindu yonso; bidi bantu bakuabo badikebela ne bakasesuishibua mu njila wa ditabuja, bakadisunsula mubidi wonso ne tunyinganyinga tua bungi" (1 Timote 6:10). Lukuka lua biuma luakalombola Gehazi bua kudinga Naamana ne bua kuambila Elisha meyi a mashimi. Kadi yeye kakadi mumanye mua kudinga Nzambi. Gehazi wakatela dina dia Elisha kudi Naamana bu muntu wakamutuma bua kupeta bintu kudiye. Bualu ebu buakadi bubi be, buakafuisha mudimu wa Nzambi bundu, buakafuisha dina dia muntu wa Nzambi bundu kabidi. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Kanudidingi; Nzambi kena usekibua; bualu bua tshintu tshionso tshidi muntu ukuna, ntshiotshio tshiapuoleye. Muntu udi ukunyina mubidi wende bintu, neapuolele mubidi wende bintu bibole; kadi muntu udi ukunyina Nyuma bintu, neapuole muoyo wa tshiendelele bua Nyuma" (Galatia 6:7,8).

 Elisha wakambila Gehazi ne, "Mutshima wanyi kawakaya nebe, pakatuluka muntu mu dikalu diende bua kusangakeneye nebe, anyi ?" Gehazi kakadi mua kumuandamuna diyi, wakumuka ku mesu kua Elisha ne nsudi pambidi pende. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Kakuena tshintu tshifukibua tshidi katshiyi tshimueneshibua ku mesu kuende, kadi bintu bionso bidi butaka ne bibuluka ku mesu kua utudi nende ne bualu" (Ebelu 4:13).

 

11.3   Malesona makuabo bualu bua nsudi

 Nsudi udi mutedibua bua musangu wa kumpala mu Ekesode 4:6-8. ("Bimanyinu" bia mu chapitre ewu bidi bileja bukole bua Nzambi budi bupita bukole bua Satana ne bua bubi). Yehowa wakambila Mose ne, "Teka tshianza mu tshiadi tshiebe. Yeye wakateka tshianza tshiende mu tshiadi, ne pakatshiumusheye, monayi, tshianza tshiende tshiakadi ne nsudi mutoke bu neige. Yehowa wakamba ne, Teka tshianza tshiebe mu tshiadi kabidi. Yeye wakateka tshianza mu tshiadi kabidi; pakatshiumusheye mu tshiadi, tshianza tshiende tshiakakudimuka bu muakadi mubidi wende" (Ekesode 4:6,7). Nsudi mu tshiadi udi utuambila bualu bua bukoya bua mutshima, udi utuambila bualu bua malu mabi masokoka. Nsudi mu tshianza udi utuambila bualu bua bienzedi bibi bidi bimueneka ku mesu a bantu.

 

11.4   Mukelenge Yesu Kilisto udi ulengesha bena nsudi

"Mu musoko mukuabo, bena nsudi dikumi bakasangila ne Yesu, bakadi bimane pa bule. Bakela mbila ne, Mukelenge Yesu, utufue luse". Mukelenge wakabafuila luse, wakabalengesha, kadi anu umue wakapingana bua kumusakidila. Ne kanyinganyinga ka mutshima Mukelenge Yesu wakakonka ne, "Bantu dikumi kabena balengeshibue, anyi ? Apu tshitema tshidi panyi ? " (Luka 17:11-19). Anu muntu umue wakapingana bua kusakidila Mukelenge! Bena Kilisto badi balengeshibua ku bubi buabo ku mushinga mukole. Mukelenge kena musue bantu bende bapua bualu ebu muoyo nansha. "Tuakapikudibua, kenku bintu bidi bijimina, ku argent anyi ku ngolo … kadi nuakapikudibua ku mashi a mushinga mukole, bu a muana wa mukoko kayi ne tshilema ne kayi ne ditoba, ku mashi a Kilisto mene" (1 Petelo 1:18,19). “Muana wa Nzambi, wakannanga, wakadifila bua bualu buanyi” (Galatia 2:20).

 

 

12  Nshapita 12 — Tshisuyi tshidi tshipona mu Mayi

12.1   Bana ba baprofete badi baya kutapa mitshi

"Bana balume ba baprofete bakambila Elisha ne, Muaba utudi bashikame kumpala kuebe udi mutambe kubumbakana. Tudi tukusengelela ne, Witabuje bua tuetu kuya ku Yadene, muntu ne muntu baditapile mitshi, tudienzeleku muaba utudi mua kushikama. Yeye wakabambila ne, Yayi bienu. Mukuabo wakamuambila ne, Tudi tukusengelela ne, Witabuje bua kuya ne bantu bebe. Yeye wakabambila ne, Nenye. Nunku wakaya nabo. Pakafikabo ku Yadene, bakatapa mitshi. Pakadi mukuabo utapa mutshi, tshisuyi tshiakatuka, tshikapona mu mayi; yeye wakadila ne, Aka, mukelenge wanyi, tshiakadi tshisomba. Muntu wa Nzambi wakamuebeja ne, Tshiakapona kudi kunyi? Yeye wakamuleja muaba. Yeye wakakosa mutshi, wakawela mu mayi, ne tshisuyi tshiakalelemuka. Yeye wakamuambila ne, Utshiangata. Yeye wakolola tshianza tshiende, wakatshiangata" (2 Bakelenge 6:1-7).

Bana balume ba baprofete kabakadi ne muaba mukumbane mu musoko muabo. Bakasua kuya ku Yadene bua kuasa nzubu mikuabo, bakasengelela Elisha bua kuya nabo, bakatangila kudiye bu tatu wabo mu ditabuja. Bakajingulula bimpe ne, Elisha udi muntu mutumibue kudi Nzambi bua kuleja Bena Isalele njila muimpe mu dituku dikole padi bantu ba bungi bakamana kukoma Nzambi nyima. Bakamanya butekete buabo ne bakasua kuya kumpala mu disua dia Nzambi. Bakasua kudifila ku mudimu, bua kuenza mudimu popamue. Bakamba ne, "Muntu ne muntu baditapile mitshi".

 

12.2   Bualu bukole budi buakuata muntu mukuabo

Tshisuyi tshia muntu mukuabo tshiakatuka, tshiakapona mu mayi. Muntu wakadi mupele, wakanyingalala bikole, tshisuyi tshiakadi tshisombibua. Kadi wakenza bimpe, wakaya lukasa kudi muntu wakamanya mua kumukuatshisha. Misangu ya bungi, palua malu makole, bantu ba Nzambi badi bumvua butekete buabo mene mene, badi bumvua ne, Katuena ne bukole bukumbana bua kuenzela Mukelenge mudimu. Tuyayi kudi Mukelenge Yesu. Tuvuluke ne, "Malu onso akafundabo diambedi akafundibua bua kutuyisha, bua tuetu tuikale ne ditekemena bua ditantamana dietu ne bua busambi bua mu Mukanda wa Nzambi" (Lomo 15:4).

Elisha wakadi ne dikonka, wakebeja muena tshisuyi ne, "Tshiakapona kudi kunyi ?" Yeye wakamuleja muaba. Mbimpe kuditeta munda bua kumanya bikala bualu kampanda budi butupumbisha mu mudimu wa Nzambi. Elisha wakakosa mutshi, wakawela mu mayi. Mutshi udi wamba bua mutshi mutshiamakane ne bua lufu lua Mukelenge Yesu. Masanka onso atudi nawu bu Bena Kilisto adi afuma ku lufu lua Mukelenge wetu. Tuetu bietu katuena ne bukole nansha, kadi tudi mua kumanya bukole bua Mukelenge Yesu, mubishibua ne mubandishibua mu diulu, "bua kumuenekeye mpindiewu kumpala kua Nzambi bua bualu buetu" (Ebelu 9:24). Paulo wakamanya bukole ebu, wakamba ne, "Ndi mumanye mua kuenza malu onso mu Mukelenge udi unkolesha" (Filipoi 4:13).

 

12.3   Tshisuyi tshidi tshilelemuka

Pakela Elisha mutshi mu mayi, tshisuyi tshiakalelemuka. Yeye wakamuambila ne, "Utshiangata". Pakapeta muntu tshisuyi tshiende kabidi, katuena ne mpata ne yeye biende ne bonso bakadi nende, bakadifila ku mudimu ne disanka. "Makenga onso, patshidiuku, kaena amueneka kutudi bu disanka, kadi adi anu bu kanyinganyinga; kadi kunyima adi akuamisha bantu badi benzejibua kudiwu mamuma a ditalala, mamuma a buakane mene. Nunku, nukoleshe bianza biakateketa ne binu bidi ne kaneke; nulongoluele makasa enu njila milulame, bua mulema kakueyiboki, kadi asangale biende" (Ebelu 12:11-13).

Musangu mukuabo Elisha wakavuluija bana ba baprofete, bakadi bayidi ba Diyi dia Nzambi, bualu bua mutshi wa Mose (Ekesode 15:22-25). Dituku dikuabo, Bena Isalele bakapanga kusangana mayi mu tshipela. Pakafikabo ku Mala, mayi akadiku kadi akadi a bululu, kabakamanya kunua mayi nansha. Pakadila Mose kudi Nzambi, Nzambi wakamuleja mutshi, Mose wakela mutshi mu mayi ne mayi a bulula akalua mimpe. Mutshi ewu, bu mutshi wa Elisha, udi wamba bua mutshi mutshiamakane wa Mukelenge Yesu Kilisto. Bituikala ne Mukelenge Yesu netu, tudi mua kuya kumpala mu njila wa ditabuja, nansha malu makole ne mayi a bululu adiku mu njila.

 

 

13  Nshapita 13 — Bena Sulia badi basue kukuata Elisha

13.1   Elisha udi udimuja mukelenge wa Isalele bua Bena Sulia

"Mukelenge wa Bena Sulia wakadi uluangana ne Bena Isalele; wakambila bantu bende ne, Tshitudilu tshianyi netshikale mu muaba kampanda. Muntu wa Nzambi wakatumina mukelenge wa Isalele diyi ne, Udimuke, kupitshidi ku muaba kampanda awu bualu bua Bena Sulia badi bapuekelaku. Nunku mukelenge wa Isalele wakadianjila kutuma bantu ku muaba wakamuambila muntu wa Nzambi, wakadisungila nansha musangu umue nansha misangu ibidi. Mutshima wa mukelenge wa Sulia wakatamba kunyingalala bua bualu ebu; wakabikila bantu bende, wakabebeja ne, Kanuena bandeja ne, Nganyi wa munkatshi muetu udi ku luseke lua mukelenge wa Isalele, anyi ?" (2 Bakelenge 6:8-11).

 

13.2   Mukelenge wa Bena Sulia udi unyingalala

Tshikondo tshikuabo Nzambi wakaleja kapitene ka masalayi a Bena Sulia, Naamana, luse mu buloba bua Isalele (2 Bakelenge nshap. 5), kadi mukelenge wabo kakavuluka bualu ebu nansha, wakatuma masalayi ende bua kuluangana ne Bena Isalale kabidi. Mvita ne difuilangana bidi bifuma ku meji mabi adi mu mutshima. Mukelenge Yesu wakamba ne, "Meji mabi ne kushipa kua bantu ne masandi ne tshiendenda ne buibi ne mashimi ne kupenda Nzambi bidi bilupuka mu mutshima" (Matayo 15:19).

Mukelenge wa Bena Sulia wakanyingalala bikole. Misangu yonso, pakelanganeye meji munda bua kutuma masalayi ende ku muaba kampanda mu buloba bua Isalele, Bena Isalele bakamanya bualu, bakadi mua kupanduka. Muntu kayi munkatshi mua bantu bende udi mutentekedi? Muntu kayi udi utumina Bena Isalele diyi? "Umue wa bantu bende wakamuambila ne, Mukelenge wetu, kakuena muntu; kadi Elisha, muprofete wa mu Isalele, udi wambila mukelenge wa Isalele meyi awudi wamba mu nzubu webe wa bulalu. Yeye wakamba ne, Yayi, nutangile kudiye, bua meme ntume bantu, balue nende. Bakamba ne, Udi ku Dotana" (2 Bak. 6:12,13).

 

13.3   Nzambi udi uleja bantu bende luse

Nzambi wakadimuja Elisha bualu bua malu akadi mu mutshima wa mukelenge wa Sulia. Wakaleja Bena Isalele luse, kadi yeye nealeje Bena Sulia luse ku tshianza tshia Elisha kabidi. Luse lua Nzambi ludi lukoka bantu ku dikudimuna dia mutshima. Nzambi udi musue bonso balue kukudimuna mitshima yabo (Lomo 2:4. 2 Petelo 3:9). Nzambi udi mumanye meji etu ne malu adi mutshima musue kuenza. "Yehowa, wewe wakutangila munda muanyi, wakummanya ! Wewe muine udi mumanye panashikama panshi ne panajuka; udi ujingulula meji anyi pantshidi kule. Wewe udi ujingulula kuenda kuanyi ne kulala kuanyi panshi, udi mumanye bienzedi bianyi bionso. Bua diyi kadiyi dianze kuikala ku ludimi luanyi, ne mona, wewe Yehowa udi mudimanye tshishiki" (Musambu 139:1-4). Mukelenge wa Sulia kakajingulula malu aa, wakasua kukuata Elisha.

 

13.4   Badi netu badi bapita badi nabo bungi

Mukelenge wa Sulia wakatuma ku Dotana "tubalu ne makalu ne masalayi a bungi; bakayaku butuku, bakanyunguluka musoko. Pakabika muena mudimu wa muntu wa Nzambi dinda dionso, wakalupuka, wakatangila tshisumbu tshia masalayi ne tubalu ne makalu tshiakanyunguluka musoko. Muena mudimu wende wakamuebeja ne, Aka, mukelenge wanyi, netuenze tshinyi? Yeye wakamuambila ne, Kutshinyi nansha; bualu bua badi netu badi bapita badi nabo bungi. Elisha wakatendelela Yehowa ne, Ndi nkusengelela ne, Utabaje mesu ende bua yeye amone. Yehowa wakatabaja mesu a nsongalume, wakamona mikuna miule tente ne tubalu ne makalu a kapia binyunguluka Elisha" (2 Bakelenge 6:14-17).

 

13.5   Banjelo badi balama bantu ba Nzambi

Mutshima wa muena mudimu wa Elisha wakanyingalala bikole. Elisha wakatalaja mutshima wende. Wakalomba Nzambi bua kutabaja mesu ende. Nsongalume wakatangila ne mikuna yakadi miule tente ne tubalu ne makalu a kapia binyunguluka Elisha. Tuakamana kumona mu diyisha dietu dia muoyo wa Elisha, bu muakadi Eliya muangatshibue mu diulu mu dikalu dia kapia. Tubalu tua kapia ne makalu a kapia bidi tshimanyishilu ne, Nzambi wa Misumba udiku (Musambu 68:17. 104:3,4. Yeshaya 66:15). "Muanjelo wa Yehowa udi wasa tshitudilu tshiende tshinyu-nguluke badi bamutshina, udi ubasungila" (Musambu 34:7).

Muanjelo wa Nzambi wakalama Danyele mu buina bua ntambue, muanjelo wa Mukelenge wakalama Petelo ne wakamulombola pambelo pa nzubu wa lukanu pakasua Helode kumushipa. "Banjelo bonso kabena nyuma mikuatshishi mitumibue bua kukuatshilabo badi bamba kupiana lupandu mudimu, anyi?" (Ebelu 1:14. Tangila Danyele 6:22. Acts 12:7-10). "Bikala Nzambi netu, nganyi udi mumanye mua kutupumbisha ?" (Lomo 8:31).

 

13.6   Elisha udi ulomba Nzambi bua kufofomesha mesu a Bena Sulia

"Pakasemena bantu aba pabuipi ne Elisha, yeye wakalomba Yehowa ne, Ndi nkusengelela ne, Ufofomeshe mesu a bantu aba. Yeye wakabafofomesha mesu ku diyi dia Elisha. Elisha wakabambila ne, Ewu kanjila nansha, kammusoko nansha; nundonde, meme nennufile kudi muntu unudi nukeba. Yeye wakabalombola ku Samalea. Pakabuelabo mu Samalea, Elisha wakatendelela Yehowa ne, Utabaje mesu a bantu aba bua bobo bamone. Yehowa wakatabaja mesu abo, bakamona ne, Tudi mu musoko wa Samalea" (2 Bakelenge 6:18-20). Bena Sulia bakamanya ne, Tudi bapika mu bianza bia mukelenge wa Isalele!

 

13.7   Uteke bidia kumpala kuabo

"Pakabatangila mukelenge wa Isalele, yeye wakebeja Elisha ne, Tatu wanyi, nembashipe, anyi? Yeye wakamukudimuna ne, Nansha, kubashipi ; udi musue kushipa bantu bawakukuata bapika ku muele wa mvita ne ku buta, anyi? Uteke bidia ne mayi kumpala kuabo, bobo badie, banue, bapingane kudi mukelenge wabo. Yeye wakabalongoluela bintu bia bungi; pakashikijabo kudia ne kunua, yeye wakabatuma kudi mukelenge wabo. Bena Sulia kabakalua mu buloba bua Bena Isalele bua kupaulabo kabidi" (2 Bakelenge 6:21-23).

Mukelenge wa Isalele wakela meji bua kushipa masalayi a Bena Sulia, kakadi muena luse. Eliya wakamukanda. Mukelenge Solomo wakafunda ne, "Muntu udibo bapisha bualu bua mashi a munga muntu adi pambidi pende aye mu dijimba; muntu kamukuatshishi nansha. Muntu udi wenda mu buakane neapandishibue, kadi udi wenda mu njila mikonyangale neapone lukasa" (Nsumuinu 28:17,18). Kunyima kua tshikondo mukelenge wa Isalele biende wakadi mushipibue ku mukete (2 Bakelenge 9:24).

Elisha wakaleja masalayi a Bena Sulia luse lua Nzambi, bakapingana kuabo. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Bikala muena lukuna webe ne nzala, umupe bia kudia; bikaleye ne nyota, umupe bia kunua; bualu bua biwenza nunku, neutentekeshe makala a kapia pamutu pende" (Lomo 12:20).

 

 

14  Nshapita 14 — Tshiole tshinene tshidi mu Samalea

14.1   Malu makole adi akuata bena musoko

"Kunyima kua malu aa Bene-hadada, mukelenge wa Sulia, wakasangisha masalayi ende onso, bakaya, bakatshintshimika musoko wa Samalea. Tshiole tshinene tshiakadi mu Samalea, bakatshintshimika musoko too ne pakapanabo mutu wa nyama wa mpunda ku nshekele ya argent makumi muanda mukulu, ne tshitupa tshinayi tshia bibuelelu bia nyunyu wa nkutshi ku nshekele ya argent itanu. Pakadi mukelenge wa Isalele wendakana pamutu pa lumbu lua musoko, mukaji mukuabo wakadila kudiye ne, Mukelenge, unkuatshishe. Yeye wakamuebeja ne, Biabenga Yehowa kukukuatshisha, ndi mua kukukuatshisha kudi kunyi? Nenkukuatshishe ne bintu bia ku tshipepudi anyi bia ku tshikaminu tshia tumuma, anyi? Mukelenge wakamuebeja kabidi ne, Udi ne tshilumbu kayi? Mukaji wakamuambila ne, Mukaji ewu wakungambila ne, Tufile muanebe wa balume tumudie lelu, ne makelela netudie muananyi wa balume. Nunku tuakalamba muananyi wa balume mu mayi a kapia, tuakamudia; pakatshiabu, nakamuambila ne, Ufile muanebe wa balume, tumudie; kadi yeye wakasokoka muanende wa balume. Pakumvua mukelenge meyi a mukaji ewu, wakadipanda bilulu biende (yeye wakadi wendakana pamutu pa lumbu); bantu bakamona ne, Yeye wakadi ne bilulu bikayabala muinshi mua bilulu pambidi pende. Pashishe yeye wakamba ne, Nzambi angenzele nunku ne malu makuabo pamutu kabidi biashala mutu wa Elisha, muana wa Shafata, pambidi pende lelu" (2 Bakelenge 6:24-31).

 

14.2   Tshikadilu tshia Bena Isalele

Mu matuku a Elisha tshikadilu tshia Bena Isalele katshiakadi bimpe. Bantu bakapidia Diyi dia Nzambi difundibua kudi Mose, bakapidia kudimuja kua Eliya, kabakumvua Diyi dia Nzambi diambibua kudi muprofete Elisha. Katataka mukelenge wabo udi musue kushipa muena mudimu wa Nzambi.

Nzambi wakalaya Bena Isalele ne balombodi babo masanka a bungi, bakadi ne anu bualu bumue bualu: kutumikila mikenji yende. Nzambi wakambila ne, "Binuatumikila mikenji yanyi, binuayenza, nennupe mvula mu tshidimu tshia mvula, ne buloba nebukuame bintu bia bungi … nenukute mafu tente ne bia kudia, nenushikame mu buloba buenu talalaa". Nzambi wakamba ne, "Meme nengendakane munkatshi muenu, nengikale Nzambi wenu, ne nuenu nenuikale bantu banyi" (Lewitiki 26:3-5,12). Nzambi wakamba kabidi ne, "Binuenda mu njila indi mupidie, kanuyi numvua meyi anyi, meme nendiundishe makenga enu mapite mibi yenu misangu muanda mutekete … binuapidia kumvua meyi anyi bua malu aa onso, binuampidia, meme nennupidie kabidi, nengikale nenu tshiji, nennukengeshe misangu muanda mutekete bualu bua mibi yenu. Nenudie munyinyi wa bana benu balume ne wa bana benu bakaji" (Lewitiki 26:21,27-29). Malu aa onso akalua bu mudi Mukanda wa Nzambi wamba.

 

14.3   Mukelenge wa Isalele udi ukeba kushipa Elisha

Mukelenge wa Isalele wakadi ne bilulu bikayabala muinshi mua bilulu pambidi pende. Bilulu bikayabala biakadi tshimanyinu tshia muntu udi udila bualu bua malu matamba makole adi amukuata, kadi mukelenge kena udila kudi Nzambi, mutshima wende udi mukole, udi ukeba kushipa Elisha.

"Elisha ne bakulu bakadiye nabo bakadi bashikame mu nzubu muende; mukelenge wakatuma muntu wende kudiye, kadi diambedi yeye kayi muanze kufika pabuipi nende, yeye wakambila bakulu ne, Monayi muakuntumina muana wa mushipianganyi awu muntu ewu bua kunkoseye mutu wanyi; palua mutumibue, nuinshile tshibi anu ku mesu kuende, nutshikuate bikole; mikumu ya makasa a mukelenge wende kayena kunyima kuende, anyi? Pakatshidiye uyikila nabo, mukelenge wakamueneka kudiye; yeye wakamba ne, Bualu bubi ebu buakafuma kudi Yehowa. Bualu kayi bundi nabu mbua kuindila Yehowa kabidi musangu mule?" (2 Bakelenge 6:32,33).

Mukelenge wa Bena Isalele wakela meji bua kushipa muntu wakamuambila Diyi dia Nzambi, muntu wakondapa bantu bende bakuabo bakadi basama, muntu wakamusungila mu bianza bia bena lukuna bende ne wakamuenzela bimpe. Bualu bubi ebu buakadi bu Bena Isalele bakenzela Mukelenge Yesu pakadiye panshi pa buloba bua kuleja bantu luse lua Nzambi. Dituku dikuabo Mukelenge Yesu wakambila balombodi ba Bena Isalele ne, "Nudi nukeba mua kunshipa, bua diyi dianyi kadiena ne muaba munda muenu … bu nuenu bikale bana ba Abalahama, nuakadi kuenza bienzedi bia Abalahama. Kadi katataka nudi nukeba mua kunshipa, meme muntu wakunuambila bualu bulelela bunakumvua kudi Nzambi" (Yone 8:37-40).

"Elisha wakamba ne, Umvue biebe diyi dia Yehowa. Yehowa udi wamba ne, Makelela pa diba edi mene nebapane tshipiminu tshia bukula bubotesha ku nshekele umue, ne bipiminu bia bukula bua orge bibidi ku nshekele umue ku tshibi tshia ku Samalea. Pashishe kapitene kakadi mukelenge weyemena ku tshianza tshiende kakambila muntu wa Nzambi ne, Biatunzuluila Yehowa bibi bia mu diulu, bualu ebu nebuikale munyi? Yeye wakamuambila ne, Mesu ebe neamone bualu ebu, kadi kuena ubidia nansha" (2 Bakelenge 7:1,2).

 

14.4   Bena nsudi banayi

"Bena nsudi banayi bakadi bashikame ku tshibi tshia musoko; bakambilangana ne, Tudi bashikame kunoko too ne patuafua bua tshinyi? Bituamba ne, Netubuele mu musoko, ka tshiole tshidiku, netufuileku; bituashikama kunoko tshianana, netufuile kabidi. Nunku tuye bietu kudi masalayi a Bena Sulia, biatusungilabo, netuikale ne muoyo, biatushipabo, netufue. Pakamba diba kubuela, bakajuka, bakaya ku tshitudilu tshia Bena Sulia, pakafikabo ku mpenge wa tshitudilu tshia Bena Sulia, kabakasanganaku muntu.

Bualu bua Yehowa wakumvuija Bena Sulia tshiona tshia makalu ne tubalu ne tshia masalayi a bungi, bakambilangana ne, Monayi, mukelenge wa Isalele wakafuta bakelenge ba Bena Hiti ne bakelenge ba Ejipitu bua kuluanganabo netu. Nunku pa kajimbu ka buenyi, bakajuka, bakanyema, bakashiya ntenta yabo ne tubalu tuabo ne nyama yabo ya mpunda ne tshitudilu tshiabo bu muakaditshi, bakanyema bua kupandishabo mioyo yabo. Pakafika bena nsudi aba ku mpenge wa tshitudilu, bakabuela mu ntenta, bakadia, bakanua, bakafumaku ne tshiamu tshia argent ne tshia or ne bilulu, bakaya, bakabisokoka, bakapingana, bakabuela mu ntenta mukuabo, bakangata bintu, bakabisokoka" (2 Bakelenge 7:3-8).

"Pashishe bakambilangana ne, Katuena tuenza bimpe, bualu bua edi ndituku dia lumu luimpe, ne tuetu tudi bapuwe. Bituajingakana too ne patshiabu, dikenga neditukuate; nunku tuye bietu kumanyisha ba mu nzubu wa mukelenge. Bakapingana, bakabikila balami ba tshibi tshia musoko, bakabambila ne, Tuetu tuakafuma ku tshitudilu tshia Bena Sulia, katuakatangila muntu, katuakumvua diyi dia muntu; kadi tubalu ne nyama ya mpunda biakadi bisuikibue, ne ntenta yakashala patupu. Balami ba tshibi bakela diyi, bakambila ba mu nzubu wa mukelenge lumu alu" (2 Bakelenge 7:9-11).

 

14.5   Mukelenge wa Isalele udi utshina buteyi

"Mukelenge wakabika butuku, wakambila bantu bende ne, Nennuambile bu muakatuenzela Bena Sulia. Badi bamanye ne, Tuetu tudi ne nzala; nunku bakumuka mu tshitudilu tshiabo, bakasokoma mu mpata, bamba ne, Palupukabo, netubakuate ne muoyo, netubuele mu musoko. Umue wa bantu bende wakamuambila ne, Ndi nkusengelela ne, Witabuje bua bangate tubalu tutanu tudi tushala mu musoko, bualu bua tubalu tudi bu tshisumbu tshia Bena Isalele tshidi tshishala, tudi bu tshisumbu tshia Bena Isalele tshiakafua; tubatume, batangile bualu ebu. Nunku bakangata makalu abidi ne tubalu, mukelenge wakatuma bantu kunyima kua Bena Sulia ne, Yayi, nutangile bualu ebu. Bakabipata too ne ku Yadene; monayi, njila wakadi muule tente ne bilulu ne bintu biakimasha Bena Sulia mu lubilu luabo. Bantu bakapingana, bakamanyisha mukelenge" (2 Bakelenge 7:12-15).

 

14.6   Diyi dia Nzambi didi dikumbajibua

"Bantu bakalupuka, bakapaula tshitudilu tshia Bena Sulia. Nunku bakapana tshipiminu tshia bukula bubotesha ku nshekele umue, ne bipiminu bia bukula bua orge bibidi ku nshekele umue bu muakadi diyi dia Yehowa. Mukelenge wakasungula kapitene kakadiye weyemena ku tshianza tshiende bua kulameye tshibi tshia musoko; bantu bakamudiata mu makasa ku tshibi ; wakafua bu muakadi diyi dia muntu wa Nzambi diakamuambileye pakapueka mukelenge kudiye. Bualu bua pakambila muntu wa Nzambi mukelenge ne, Makelela pa diba edi nebapane bipiminu bia bukula bua orge bibidi ku nshekele umue ne tshipiminu tshia bukula bubotesha ku nshekele umue ku tshibi tshia Samalea; kapitene kakambila muntu wa Nzambi ne, Biatunzuluila Yehowa bibi bia mu diulu bualu ebu nebuikale munyi? Elisha wakamuitaba ne, Mesu ebe neamone bualu ebu, kadi wewe kuena ubidia nansha. Bualu buakalua nunku kudiye; bantu bakamudiata mu makasa ku tshibi, yeye wakafua" (2 Bakelenge 7:16-20).

 

14.7   Lelu ndituku dia lumu luimpe

Nzambi wakalongoluela bantu bakadi bamba kufua mu Samalea bidia bia bungi. Batangalaji ba lumu luimpe ne, Bia kudia bidiku, kabakadi bantu banene ba musoko, bakadi bena nsudi banayi. "Nzambi wakasungula malu mapote a pa buloba bua kufuisheye nawu bena meji bundu; ne Nzambi wakasungula bintu bitekete bia pa buloba bua kufuisheye nabi bintu bikole bundu; ne Nzambi wakasungula malu mapuekela a pa buloba, ne malu adibo bapetula, ne bintu bidi kabiyiku, bua kuvuijeye nabi bintu bidiku ne ntshianana; bua kakuikadi wa mu mubidi udi mua kutumba ku mesu kua Nzambi" (1 Kolinto 1:27-29).

"Bia kudia bia bungi", wakadi mukenji wa bena nsudi. "Luayi, bualu bua bintu bionso bidi bilongolola", udi mukenji wa muambi wa Lumu Luimpe (Luka 14:15-24). Bena nsudi banayi bakamba ne, "Katuena tuenza bimpe, bualu bua edi ndituku dia lumu luimpe, ne tuetu tudi bapuwe". Bambi ba Lumu Luimpe badi bamba ne, "Tuetu, benji ba mudimu ne Nzambi, tudi tunusengelela kabidi ne, Kanuangatshi ngasa wa Nzambi bu bualu bua patupu, bua yeye udi wamba ne, Nakakumvuila mu tshikondo tshimpe, mu dituku dia lupandu nakakukuatshisha; monayi, katataka ntshikondo tshimpe, monayi, katataka ndituku dia lupandu" (2 Kolinto 6:1,2).

 

14.8   Muena bupidia udi umona bia kudia kadi kena ubidia

Kapitene ka masalayi wakapetula mulayi wa Nzambi bualu bua bidia bia bungi, meyi ende ne, "Biatunzuluila Yehowa bibi bia mu diulu bualu ebu nebuikale munyi?" adi meyi a museki. Yeye waka-mona bia kudia kadi kakadia nansha, wakafua bu muakamba Elisha. Nzambi udi ne bantu lutulu lua bungi, kadi bikala muntu unanukila kuenda mu njila wa bupidia mbualu bukole. "Kanudidingi; Nzambi kena usekibua; bualu bua tshintu tshionso tshidi muntu ukuna, ntshiotshio tshiapuoleye" (Galatia 6:7). Malu aa adi mafunda bua kutuyisha tuetu, ne bu mudi Mukanda wa Nzambi wamba, "akalua bifuanyikiji bia malu etu, bua katukumi mitshima yetu ku malu mabi" (1 Kolinto 10:6).

 

 

 

15  Nshapita 15 — Mukaji wa ku Shunema ne Buloba Buende

15.1   Mukaji udi udila kudi mukelenge

"Elisha wakambila mukaji, muena muana wakabisheye ku lufu ne, Juka, uye ne ba mu nzubu webe, ya ushikame kuonso kuudi mua kushikama, bualu bua Yehowa neatume tshiole mu buloba too bidimu muanda mutekete. Mukaji wakajuka, wakenza bu muakadi diyi dia muntu wa Nzambi; wakaya ne ba mu nzubu wende, bakashikama mu buloba bua Bena Peleshete too bidimu muanda mutekete. Pakapita bidimu abi muanda mutekete, mukaji awu wakafuma mu buloba bua Bena Peleshete; wakadila kudi mukelenge bua nzubu wende ne bua buloba buende.

Mukelenge wakadi uyikila ne Gehazi, muena mudimu wa muntu wa Nzambi, wakamuambila ne, Ndi nkusengelela ne, Ungambileku malu manene onso akenza Elisha. Pakadiye umuambila muakabisha Elisha muana ku lufu, mukaji muena muana wakabisheye ku lufu wakadila kudi mukelenge bua nzubu wende ne bua buloba buende. Gehazi wakamba ne, Mukelenge wanyi, ewu udi mukaji ne ewu udi muana wende wakabisha Elisha ku lufu. Pakebeja mukelenge mukaji bualu ebu, yeye wakamuambilabu. Mukelenge wakambila umue wa ba tupita tuende ne, Umupingishile bintu bionso biakadiye nabi diambedi ne bintu bionso biakadiunda mu madimi ende katshia umukamu too ne katataka" (2 Bakelenge 8:1-6).

Bidi bimueneka ne mpindiewu mukaji wa ku Shunema udi mukaji wa mu lufuila. Kadi mesu a Nzambi adi kudiye bua kumulama mu matuku makole. Nansha malu a bungi adi akuata muena ditabuja, Nzambi udi ulama muntu udi weyemena kudiye. Nzambi wakatuma muprofete wende Elisha bua kumanyisha mukaji ne, Tshiole tshilualua mu buloba bua Isalele too bidimu muanda mutekete. Muprofete Amosa wakamba ne, "Bulelela, Yehowa Nzambi kena wenza bualu, bikaleye kayi muanji kubusokoluela bantu bende baprofete diambedi" (Amosa 3:7). Nzambi wakadimuja bantu ba kale mukana mua baprofete bende. Kabakadi ne Mukanda wa Nzambi mujima bu tuetu lelu.

Bena Isalele kabakumvua diyi dia Elisha nansha, kabakajingulula dilesona dia tshiole tshiakabakuata pakadi Bena Sulia batshintshimika musoko wabo. Bakapua muoyo lukasa bu mudi Nzambi wakabaleja luse pakipateye Bena Sulia ne wakabapesha bia kudia bikumbane. Bakananukila mu bupidia buabo, kabakapingana kudi Nzambi, mpindiewu malu makole adi pepi ne kubakuata ne buloba bujima.

 

15.2   Mukaji wa ku Shuneme udi wenza bu mudi diyi dia Elisha

Mukaji wa ku Shuneme wakadi mukaji wa ditabuja dinene. Tuakamana kumutangila pakadiye mukuatshibua ne bualu butamba bukole, lufu lua muanende wa balume. Ditabuja diende diakadi dijalame, wakandamuna ku makonka a mulume wende dituku adi ne, "Bualu nebuikale buakane" (2 Bakelenge 4:23). Ditabuja didi dinemeka Nzambi, Nzambi udi unemeka ditabuja.

Pakamanyisha Elisha mukaji bualu bua tshiole tshilualua, yeye wakajuka, wakenza bu muakadi diyi dia muntu wa Nzambi, wakaya kukuabo. Wakashala bidimu muanda mutekete too ne pakadi tshiole tshipite. Misangu mikuabo Nzambi udi witabuja ne ditabuja dia bantu bende didi ditetshibue, kadi bundu kabuena bukuata badi bayemena kudiye. Udi utangila kudi bantu bende mu tshikondo tshikole. "Yehowa udi mumanye matuku a bantu badi ne mitshima miakane, bupianyi buabo nebushale tshiendelele. Kabena bafuishibua bundu bikondo bia diakabi; mu matuku a tshiole nebukute" (Musambu 37:18,19).

Bikala Nzambi ukengesha ba pa buloba bua bubi buabo, bidi anu ne kanyinganyinga ka mutshima, udi musue bantu bela meji a tshikadilu tshiabo tshia kunshikidilu. Nzambi udi mubanji mu luse, "kena usanka bua kubakengesha, anyi bua kunyingalaja mitshima ya bukua bantu" (Muadi 3:33).

 

15.3   Malu adi akuatshishangana bua kuenzela mukaji malu mimpe

Pakaya mukaji bua kudila kudi mukelenge, yeye wakadi uyikila ne Gehazi bualu bua malu manene akenza Elisha. Pakadiye umuambila muakabisha Elisha muana ku lufu, mukaji wakamueneka kumpala kua mukelenge bua kudila bua nzubu wende ne bua buloba buende. Dituku adi mukaji wa mu lufuila kakafika kumpala kua mukelenge mu mpukampuka nansha, tshianza tshia Nzambi tshiakadi pamutu pa malu aa onso. Mukelenge wakela mukenji ne, "Umupingishile bintu bionso biakadiye nabi diambedi ne bintu bionso biakadiunda mu madimi ende katshia umukamu too ne katataka". "Malu onso adi akuatshishangana bua kuvuija diakalengele kudi bantu badi bananga Nzambi, kudi badi babikidibue bu mudi disungula diende" (Lomo 8:28).

 

16  Nshapita 16 — Elisha udi uya ku Damaseke

16.1   Mukelenge wa Bena Sulia udi usama

"Elisha wakaya ku Damaseke. Bene-hadada, mukelenge wa Bena Sulia, wakadi usama; bakamuambila ne, Muntu wa Nzambi wakulua. Mukelenge wakambila Hazaele ne, Wangate tshintu mu tshianza tshiebe, uye kusangakena ne muntu wa Nzambi; yeye ebeje Yehowa bualu buanyi ne, Meme nensangale ku disama edi, anyi? Nunku Hazaele wakaya kusangakena nende, wakaya ne kupa kua bintu biakane bionso bia mu Damaseke bikumbane bujitu buakadi tumelo makumi anayi mua kutuala, wakimana ku mesu kuende, wakamba ne, Muanebe Bene-hadada, mukelenge wa Sulia, wakuntuma kuudi bua kukuebeja ne, Meme nensangale ku disama edi, anyi ? Elisha wakamuambila ne, Ya umuambile ne, Wewe neusangale bulelela, kadi Yehowa wakundeja ne, Yeye neafue bulelela. Yeye wakamutangila talalaa too ne pakamukuata bundu. Muntu wa Nzambi wakadila. Hazaele wakamuebeja ne, Mukelenge wanyi, udi udidila tshinyi ? Wakamuambila ne, Bualu bua ndi mumanye malu mabi awudi muenzele Bena Isalele; wewe newoshe misoko yabo idi ne ngumbu ne kapia, wewe neushipe bansongalume babo ku miele ya nvita, wewe neukosolole bana babo bakese bitupa bitupa, neupande bakaji babo badi ne mafu. Hazaele wakamba ne, Kadi muntu webe udi mbua bua yeye udi mua kuenza bualu ebu bunene, anyi ? Elisha wakamuitaba ne, Yehowa wakundeja ne, Wewe newikale mukelenge ku mutu kua Bena Sulia" (2 Bakelenge 8:7-13).

 

16.2   Elisha udi uya ku Damaseke

Dituku dikuabo Elisha wakaya ku Damaseke, musoko munene wa Bena Sulia ne musoko wa mukelenge wabo, Bene-hadada. Udi musue kumonangana ne Elisha, ke bu mu matuku a kumpala pakatumeye masalayi ende a bungi bua kukuata Elisha (2 Bakelenge 6:12-14) kadi udi usama, udi wela meji bua muoyo wende. Musangu mukuabo udi uvuluka ne, Naamana, muena nsudi, wakadi mulengeshibue pakadineye mu Yadene, bu muakadi diyi dia Elisha. Musangu mukuabo udi uvuluka bu muakadi Elisha wela mukenji bua kuteka bia kudia ne bia kunua kumpala kua basalayi bende pakasua mukelenge wa Isalele kubashipa. Bienzedi bia Elisha biakaleja ne, Yeye wakadi muntu wa Nzambi wa bushuwa.

 

16.3   Muntu udi mumanyibue ku bienzedi biende

Elisha kakaya ku Damaseke tshianana nansha. Wakadi mulombodibua kudi Nzambi, bu mu ngendu yende yonso. Elisha wakadi ne mukenji kudi Nzambi bua Bene-hadada ne bua Hazaele, mulopo wende wa kumpala. Nzambi wakasungula Hazaele bua kuikala mukelenge wa Sulia (Tangila 1 Bakelenge 19:15), kembua yeye wakadi muntu muimpe kadi bua kukumbaja diyi diende bualu bua Bena Isalele, bakadi bakoma Nzambi nyima. Misangu ya bungi, mu histoire wa Bena Isalele, Nzambi wakabishila bena lukisu bua kukengesha bantu bende bua bubi buabo, ke mbu muntu udi ukengesha mukuabo tshianana nansha, kadi bua kubapingaja kudiye. Pakenza bena lukisu malu mabi, Nzambi wakabanyoka kabidi. Nzambi udi ne bukokeshi buonso mu mianda ya bantu.

 

16.4   Hazaele udi ulua kudi Elisha ne mapa a bungi

Pakumvua Bene-hadada ne, Elisha wakafika, wakatuma Hazaele bua kumonangana ne muntu wa Nzambi, wakalua kudi Elisha ne kupa kua bintu biakane bionso bia mu Damaseke bikumbane bujitu buakadi tumelo makumi anayi mua kutuala. "Bintu bia mu Damaseke" kabiakadi bintu bia tshianana nansha, biakadi mapa a mushinga mukole. Kadi bu mu matuku a Naamana, Bene-hadada kakajingulula njila ya Nzambi. "Bintu bia mu Damaseke" kabiena bitedibua kabidi.

Pakadi Mukelenge Yesu panshi pa buloba, banganyi bakapeta disanka dia Nzambi ? Nangananga bantu bapele bakalua kudi Mukelenge mu bupele buabo, bianza biabo patupu. Bakalua kudiye mu ditabuja bua kupeta luse, bakaya ne disanka dia Mukelenge mu mitshima yabo, lupetu lua ngasa wende ne wa ditabuja diabo. Biuma bionso bia pa buloba kabiena bikumbane bua kusumba ditalala ne Nzambi ne disanka dia bushuwa. Bantu babanji ne ba buneme bakuabo bakalua kudi Mukelenge mu ditabuja dilelela, kadi bakadi banyabanya. Bakalua kudiye mu kudipuekesha, "bianza patupu". Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, "Biasumba muntu buloba buonso ku muoyo wende, mushinga wende muimpe udi panyi ? Anyi, muntu udi ne tshintu kayi tshia kushintakajeye bua kuangateye muoyo wende kabidi?" (Matayo 16:26).

 

16.5   Bene-hadada neasangale ku disama diende, anyi?

Pakamona Bena Sulia mulopo wa kumpala mu bukelenge ne tumelo makumi anayi tuende ku nzubu muakadi muprofete Elisha, musangu mukuabo bakajingulula ne, Bualu mbukole. Buakadi nunku ! Mfumu wabo munene wakadi usama. Muntu udi mua vivre kayi ne Nzambi, kadi mbualu bukuabo palua lufu lukokela ku tshibi tshiende.

Hazaele wakambila Elisha ne, Wakamuambila ne, "Muanebe Bene-hadada, mukelenge wa Sulia, wakuntuma kuudi bua kukuebeja ne, Meme nensangale ku disama edi, anyi ?" Elisha kena ne meyi a bungi, udi mumanye mutshima wa muntu udi kumpala kuende, wakamuambila ne, "Ya umuambile ne, Wewe neusangale bulelela, kadi Yehowa wakundeja ne, Yeye neafue bulelela".

 

16.6   Hazaele kena mumanye bubi bua mu mutshima wende

Elisha wakatangila Hazaele talalaa too ne pakamukuata bundu. Muntu wa Nzambi wakadila. Elisha wakamanya ne, Bene-hadada udi mua kusangala ku disama diende, kadi yeye neafue. Mushipianganyi wende wakadi wimana kumpala kuende.

Hazaele wakebeja Elisha ne, "Mukelenge wanyi, udi udidila tshinyi?" Elisha wakamuambila ne, "Bualu bua ndi mumanye malu mabi awudi muenzele Bena Isalele”. Hazaele wakadi muntu mubi mutambe, muena lukisu ne muena lukuna wa bantu ba Nzambi. Yeye wakamba ne, "Kadi muntu webe udi mbua bua yeye udi mua kuenza bualu ebu bunene, anyi?"

Biakadi bitamba bimpe bua Hazaele bua kudipuekesha ne kuangata muaba wa mbua kumpala kua Nzambi, bu muakenza mukaji wa bantu ba bende kumpala kua Mukelenge Yesu Kilisto. Mukaji awu wakatendekena Mukelenge Yesu bua kuumuja nyuma mubi munda mua muanende wa bakaji. Mukaji wakadipuekesha kumpala kua Mukelenge ne Yeye wakamuambila ne, “Ditabuja diebe didi dinene; nebakuenzele bualu buudi musue. Ne muanende wa bakaji wakakoleshibua pa diba adi mene” (Matayo 15:28).

Kadi Hazaele kena mumanye ne, Nzambi neamulumbuluishe bua bubi buende, nansha yeye nkayende udi mulangala wa tshiji tshia Nzambi bua kulumbuluisha nawu Bena Isalele. Nzambi wakamba ne, "Nentumine ba mu nzubu wa Hazaele kapia, nekoshe mbalasa minene ya Bene-hadada" (Amosa 1:4).

Kunyima kua bidimu bia bungi, tudi tumona Muntu mukuabo kumpala kua Yelushalema, wakadi udila bua bena musoko. "Wewe

Yelushalema, Yelushalema, utu washipa baprofete, utu wakuma bakukutuminabo mabue! Misangu ya bungi nakasua kusangisha bana bebe bu mudi nzolo usangisha bana bende mu mapuapua ende, kadi nuenu nuakupidia. Tangilayi, nzubu wenu udi mushale patupu" (Luka 13:34,35). "Pakafikeye pa buipi, wakatangila musoko, wakaujinga (wakadila bualu buawu), wakamba ne, Bu wewe mumanye mu dituku edi malu adi akupesha ditalala! Kadi bakukusokokawu ku mesu kuebe" (Luka 19:41). Kunyima kua tshikondo, Bena Lomo bakabutula musoko ne ntempelo. Diyi dia Mukelenge diakakumbajibua ne, "Nebakukume panshi ne bana badi nebe; kabena bashiya dibue dimue pamutu pa dikuabo, bualu bua wewe kuakumanya dituku diakalua Nzambi kuudi" (Luke 19:44).

"Pashishe yeye (Hazaele) wakumuka kudi Elisha, wakapingana kudi mukelenge wende. Yeye wakamuebeja ne, Elisha wakukuambila tshinyi ? Wakamuitaba ne, Yeye wakungambila ne, Wewe neusangale bulelela. Pakatshiabu, Hazaele wakangata tshilulu tshia pa bulalu, wakatshina mu mayi, wakatshibuikila pa mpala pa Bene-hadada too ne pakafueye. Hazaele wakakokesha mu muaba wende" (2 Bakelenge 8:14,15).

 

 

17  Nshapita 17 — Bienzedi bia kunshikidilu bia Elisha

17.1   Bena Isalele badi bakoma Nzambi nyima

Bua bidimu bia bungi katuena ne lumu lua Elisha. Muambi wa luse ne ngasa bia Nzambi udi mupidibua kudi Bena Isalele ne kudi bakelenge babo. Kabena basue kumvua diyi dia Nzambi mukana mua muena mudimu wende. Bantu ne balombodi babo badi bananukila kuenda mu njila mubi ne kukoma Nzambi nyima. Nzambi wakamana kulepeshila Bena Isalele matuku a bungi bua kukudimuna mitshima yabo, katataka kulumbulula kuende kuakane kudi kulualua.

 

17.2   Elisha udi usama

"Disama diakakuata Elisha, ne bua disama diende wakafua. Yoasha, mukelenge wa Isalele, wakaya kumutangila, wakadila muadi, wakamba ne, Tatu wanyi, tatu wanyi, makalu a Isalele ne badi benda pa nyima pa tubalu! Elisha wakamuambila ne, Wangate buta ne mikete; wakangata buta ne mikete. Yeye wakambila mukelenge wa Isalele ne, Teka tshianza tshiebe pa buta; yeye wakatshiteka. Elisha wakateka bianza biende pa bianza bia mukelenge. Yeye wakamuambila ne, Unzulula tshibi tshia ku esete, wakatshiunzulula. Pashishe Elisha wakamba ne, Ela ; yeye wakela. Yeye wakamba ne, Ewu mmukete wa dipita dia Yehowa, mukete wa dipitshibua dia Bena Sulia; bualu bua wewe neutape Bena Sulia bikole mu Afeke, too ne pawababutula. Yeye wakamba kabidi ne, Wangata mikete; wakayangata. Wakambila mukelenge wa Isalele ne, Yasayi mu buloba. Yeye wakasa misangu isatu, wakalekela. Muntu wa Nzambi wakadi nende tshiji, wakamuambila ne, Wakadi ne bua kuasa misangu itanu nansha misangu isambombo; nunku wakadi kupita Bena Sulia bukole too ne pawakababutula bonso; kadi katataka wewe neupite Bena Sulia bukole anu misangu isatu" (2 Bakelenge 13:14-19).

 

17.3   Yoasha udi udila muadi

Yoasha wakanyingalala, nansha yeye wakenda mu makasa a batatu bende bua kuenza malu mabi, wakajingulula bimpe ne, Nzambi wakasungila Bena Isalele ku bianza bia bena lukuna luabo misangu ya bungi kudi Elisha. Udi udila muadi, udi wamba ne, "Tatu wanyi, tatu wanyi, makalu a Isalele ne badi benda pa nyima pa tubalu!" Meyi ende adi mimpe (adi muomumue ne meyi a Elisha pakatangileye Eliya muangatshibua mu diulu (2 Bakelenge 2:12), kadi bienzedi biende bidi bileja tshikadilu tshia mutshima wende. Kena muntu mujalame.

Nzambi utshidi uleja Bena Isalele luse, udi musue kuyisha mukelenge wabo dilesona dikuabo dia kunshikidilu ku bianza bia muena mudimu wende, diambedi yeye kadiyi dianze kumubikila kuende. Yoasha wakangata mukete (mukete ewu udi wamba bualu bua bukole butamba bunene bua Yehowa), wakamuela, bu muakamuambila Elisha. Yeye wakambila mukelenge wa Isalele ne, "Teka tshianza tshiebe pa buta", yeye wakatshiteka. Elisha wakateka bianza biende pa bianza bia mukelenge. Elisha udi musue kuyisha Yoasha ne, "Wewe pa nkayebe kuena mumanye mua kuenza bualu". Muprofete mukuabo mu tshikondo tshikuabo wakamba ne, "Kabiena bua bungi bua masalayi, anyi bua bukole, kadi mbua Nyuma wanyi; Yehowa wa misumba udi wamba nunku" (Zekaya 4:6). Tudi tuvuluka diyi dia Mukelenge Yesu kudi bayidi bende kabidi ne, "Binuikala kanuyi nanyi, kanuena bamanye mua kuenza bualu" (Yone 15:5).

Elisha wakambila Yoasha ne, Yasayi mu buloba. Yeye wakasa misangu isatu, wakalekela. Yoasha kakadi muyidi muimpe nansha, kakadifila ku diyi dia Elisha. Wakadi muntu wa ditabuja dikese.

 

17.4   Bualu bua nshikidilu wa bukelenge bua Bena Isalele

Bena Sulia bakakengesha Bena Isalele bikole, kadi Yoasha wakabapita bukole misangu isatu bu muakamba muprofete. Kadi katataka Nzambi wakamana kubala matuku a bukelenge bua Bena Isalele, wakadi pepi ne kubumana. Kunyima kua tshikondo tudi tubala ne, "Mukelenge wa Ashu wakapaula Samalea, wakaya ne Bena Isalele ku Ashu" (2 Bakelenge 17:6). Tuvuluke ne mu tshikondo tshia Eliya ne Elisha, bukelenge bua Davidi ne Solomo, buakadi mu bitupa bibidi, bisamba bibidi biakashala bieyemena kudi ba nzubu ba Davidi, biakabidikibua ne, Bukelenge bua Yuda. Bisamba dikumi biakatombokela nzubu wa Davidi, biakabikidibua ne, Bukelenge bua Isalele. Bu muakaya Bena Isalele mu bupika bua bupidia buabo biakadi anu muomumue ne Bena Yuda. Nebukadenesa, mukelenge wa Babulona, wakapaula Yelushalema, wakaya ne Bena Yuda mu bupika bua bupidia buabo, anu kapitene ka masalayi kakashiya bantu bakatamba bupele bua kulamabo mitshi ya tumuma tukese ne bua kudimabo mu buloba (2 Bakelenge 25:8-12).

 

17.5   Lufu lua Elisha

"Elisha wakafua, bakamujika. Ku tshibangidilu tshia tshidimu tshikuabo Bena Moaba bakalua mu bisumbu, bakapaula buloba. Pakadibo bajika muntu mukuabo, bakatangila tshisumbu tshia Bena Moaba; bakimasha tshitalu tshiende mu lukita lua Elisha; pakalengangana tshitalu tshiende ne mifuba ya Elisha, wakafululuka, wakimana ku makasa ende" (2 Bakelenge 13:20-21). Bualu ebu bua kukema buakenza Nzambi budi butuambila bualu bua Muntu mukuabo mutambe Elisha, Mukelenge wetu Yesu Kilisto. Mukelenge udi mumanye mua kulengeja muntu yonso udi ulua kudiye mu kudipuekesha ne mu ditabuja ne kulenga kuende.

Pakajikabo Mukelenge ne bianza bia dinanga, bashipianganyi bakela meji ne, Wakaya, katuena tumumona kabidi. Bakapanga kujingulula bukole butamba bunene bua Nzambi ne bua Mukelenge wetu Yesu Kilisto, Mukelenge wa muoyo. "Nkita yakabuluka; mibidi ya bungi ya bantu ba tshijila bakadi balale tulu mu lufu yakabishibua ; pakabika Yesu bakalupuka mu nkita, bakabuela mu musoko wa tshijila, bakamueneka kudi ba bungi" (Mat. 27:52,53).

Bualu bua lufu lua Mukelenge Yesu Kilisto bantu ba bungi be, tshisumbu tshinene tshidi muntu kayi mua kubala, badi ne muoyo mupia-mupia munda muende, muoyo wa tshiendelele mene. Bakadi bafue mu malu mabi abo, kabayi ne Nzambi, kabayi ne ditekemena. Katataka badi mua kuimana kumpala kua Nzambi, bu bobo bakapikudibua ku mushinga mukole, bualu bua bakamuitabuja. Musungidi wabo buakadiye nabu mbua kubafuila, "Muntu muakane wakafuila bantu babi, bua kulua netu kudi Nzambi" (1 Petelo 3:18).

Mukelenge Yesu wakamba ne, "Bulelela, bulelela, ndi nuambila ne, Bikala lutete lua blé kaluyi lupone mu buloba, kaluyi lufue, nelushale nkayalu, kadi biafualu, nelukuamishe maminu makuabo a bungi" (Yone 12:24).

 

17.6   Meyi a kunshikidilu

Tuakufika ku nshikidilu kua diyisha dietu bualu bua muprofete wa ngasa, Elisha. Tuakumona bu mudi Elisha uleja luse lua Nzambi ku tshisamba tshia bantu bakadi bamutombokela. Tuakumona bu mudi bienzedi biende bia luse ne bia ngasa biamba bualu bua Muntu wa Nzambi mukuabo udi umutamba bunene, Mukelenge Yesu Kilisto. Paulo wakafunda bua bualu buende ne, "Nudi bamanye ngasa wa Mukelenge wetu Yesu Kilisto ne, Yeye wakadi mubanji, kadi wakalua mupele bua bualu buenu, bua nuenu nulue babanji ku bupele buende" (2 Kolinto 8:9). "Bantu bonso bakamuvidila, bakakema bualu bua meyi a luse akalupuka mukana muende" (Luka 4:22). Bienzedi biende bionso biakadi bienzejibua mu ngasa ne mu luse.

Tulonde mu makasa a ditabuja ne ngasa biakadi nabi Elisha. Tuende mu makasa a Mukelenge Yesu Kilisto, utu utunanga, ne mu ngasa munene, wakatufuila. Bidi nunku buimpe ne luse nebitulonde matuku onso a mioyo yetu, too ne patuikala kua Nzambi.