DIKU DIA BENA KILISTO

 

J S Robertson

 

Table des matières abrégée :

1        DIKU DIA BENA KILISTO

2        NZAMBI UDI MUSUE KUSANKISHA MEKU A BANTU BENDE

3        BUALU BUA DIBAKA

4        BENA DIKU BADIMUKE   KABAKUATSHIBU KU MATEYI A SATANA

5        KUTENDELELA KUA NZAMBI NE DIBALA DIA MUKANDA WA NZAMBI

6        PALUA MALU MAKOLE MU DIKU

7        BIKALA KILISTO MFUMU WA MU DIKU

8        DIKU DIA MUENA KILISTO DIDI MUABA WA KULEJA BUIMPE BUA NZAMBI

 

Table des matières détaillée :

1        DIKU DIA BENA KILISTO

1.1      Nzambi wakajadika diku dia kumpala

1.2      Mulume ne mukaji wende badi mubidi umue

1.3      Mbimpe bua muena Kilisto abakangana ne muena Kilisto

1.4      Netubikile nsongakaji, netumuebeje yeye

1.5      Mukaji mubake wa meji udi dipa didi difuma kudi Yehowa

2        NZAMBI UDI MUSUE KUSANKISHA MEKU A BANTU BENDE

2.1      Bana badi ne majitu abo

2.2      Bana badi ba mushinga mukole ku mesu kua Nzambi

2.3      Nzambi wakela mikenji bualu bua dilongolola dia mu diku  Bualu bua balume

2.4      Bualu bua bakaji

2.5      Bualu bua bana

3        BUALU BUA DIBAKA

3.1      Nyemayi masandi

3.2      Bikala bena diku kabayi ne bana

4        BENA DIKU BADIMUKE   KABAKUATSHIBU KU MATEYI A SATANA

4.1      Kanuikadi ne buobumue ne midimu mienza mu midima idi kayi ikuama mamuma mimpe; kadi nubatuishe bua mianda eyi (Efeso 5:11).

4.2      Mukelenge Yesu wakamana kupita Satana bukole

4.3      Bena Kilisto kabena mua kulama buowa munda muabo bualu bua malu a Satana patangilabo kudi Yesu

4.4      Maluvu adi anyanga meku a bungi

4.5      Nudimuke bualu bua baprofete ba mashimi

5        KUTENDELELA KUA NZAMBI NE DIBALA DIA MUKANDA WA NZAMBI

5.1      Mukelenge udi upeta tshitupa tshiende mu diku dia bantu bende: kutumbisha kua bobo badi bamunanga

5.2      Kubala kua Mukanda wa Nzambi mu diku

6        PALUA MALU MAKOLE MU DIKU

6.1      Palua mateyi

6.2      Palua lufu mu diku dia Bena Kilisto

6.3      Bualu bua lufu lua muana

7        BIKALA KILISTO MFUMU WA MU DIKU

7.1      Didi muaba wa diyisha

7.2      Didi muaba wa dinyoka (discipline)

7.3      Didi muaba wa ditalala

7.4      Tutumbishe Nzambi mu meku etu

8        DIKU DIA MUENA KILISTO DIDI MUABA WA KULEJA BUIMPE BUA NZAMBI

8.1      Pisikila ne mulume wende, Akula, badi bakuatshisha muambi mukuabo mu diku diabo

8.2      Nzubu wa bantu bakane neajalame (Nsumuinu 12:7)

8.3      Nuikale benji ba diyi (Yakobo 1:22).

 

 

 

1        DIKU DIA BENA KILISTO

Bikala Yehowa kayi wasa nzubu, badi bamuasa badi bakuata mudimu ewu patupu. Bikala Yehowa kayi ulama musoko, mutentekedi udi utabala patupu (Musambu 127:1).

 

    Diku dia Bena Kilisto didi dia mushinga mukole ku mesu kua Nzambi. Didi muaba wa munya; bena Kilisto badi “bana ba munya ne bana ba dituku” (1 Tesalonike 5:5). Mukelenge Yesu wakamba ne, “Ndi munya wa ba pa buloba; wandonda kena wendakana mu midima, kadi neikale ne munya wa muoyo” (Yone 8:12).

    Dibaka dia mulume ne mukaji didi tshifuanyikiji tshia Kilisto ne Ekeleziya. Diyi dia Nzambi didi diamba ne, “Bubidi buabo nebalue mubidi umue. Bualu ebu busokoka budi bunene; kadi ndi ngamba bualu bua Kilisto ne ekeleziya” (Efeso 5:31,32). Nunku tudi tumona ne malu a dibaka adi malu manene ne a tshijila.

 

1.1        Nzambi wakajadika diku dia kumpala

 Dibaka dikale dinemekibua munkatshi mua bantu bonso, bulalu kabunyanguki; Nzambi nealumbuluishe bena masandi bajike ne bena masandi babake (Ebelu 13:4).

    Nzambi wakamba ne, “Tuenze muntu ne tshifuanyikiji tshietu mufuanangane netu” … Nzambi wakafuka muntu ne tshifuanyikiji tshiende; wakamufuka ne tshifuanyikiji tshia Nzambi; wakabafuka balume ne bakaji. Nzambi wakabasankisha, wakabambila ne, “Nulelangane, nukumbane ba bungi, nuuje buloba tente; nubukokeshe; nuikale ne bukokeshi ku mutu kua minyinyi ya mu mayi, ne nyunyu ya mulu, ne tshintu tshionso tshidi ne muoyo tshidi tshiendakana pa buloba” (Genese 1:26-28).

 

   Nzambi kakapesha Adama mukaji wende, Eve, bu mupika wende, anyi bu muena mudimu wende, kadi bua bobo kuikala ne bukokeshi popamue pamutu pa bufukibua buende, ne bua kuasa nzubu wabo bua butumbi bua Mufuki wabo. Kabakadi bu nyama, bakadi mua kuyikilangana ne Nzambi.

    Nzambi wakenza Eve ku lubale lua Adama; wakabafuka bua kunangangana ne kukuatshishangana !

 

1.2        Mulume ne mukaji wende badi mubidi umue

    Ku tshibangidilu Mufuki  wakabafuka  mulume   ne  mukaji bua bualu ebu mulume neashiye tatu wende ne baba wende, nealamate kudi mukaji wende; bubidi buabo nebalue mubidi umue (Matayo 19:4,5). Yehowa Nzambi wakamba ne, “Kambimbe bua mulume ashale nkayende nansha; nemmufukile mukuatshishi bu mudiye”. Yehowa Nzambi wakaladika mulume tulu tukole, ne yeye wakalala tulu; wakangata lubale luende lumue, wakabuikila musunyi kabidi; ne lubale luakangata Yehowa Nzambi kudi mulume, yeye wakenza nalu mukaji, wakalua nende kudi mulume. Mulume wakamba ne, “Ewu udi mufuba wa mifuba yanyi ne musunyi wa misunyi yanyi” (Genese 2:18,21-23).

 

1.3        Mbimpe bua muena Kilisto abakangana ne muena Kilisto

 Muena ditabuja udi ne tshitupa kayi ne udi kayi ne ditabuja? (2 Kolinto 6:15).

     Bantu babidi badi bendela pamue, bikalabo kabayi badianjile kumvuangana, anyi? (Amosa 3:3). Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Lekelayi kulamakajibua ne badi kabayi bena ditabuja bu badi kabayi bakanangane; bua buakane budi ne bulunda kayi ne bualu bubi; anyi munya udi ne buobumue kayi ne midima? … bualu bua tuetu tudi bu ntempelo wa Nzambi udi ne muoyo; bu muakamba Nzambi ne, Nengikale munda muabo, nengendakane munda muabo; nengikale Nzambi wabo ne bobo nebikale bantu banyi. Nunku umukayi munkatshi muabo, nuikale batapaluke, bu mudi Mukelenge wamba” (2 Kolinto 6:14-17).

 

1.4        Netubikile nsongakaji, netumuebeje yeye

 Bakabikila Lebeka, bakamuebeja ne, “Udi musue kuya ne muntu ewu, anyi?” Yeye wakabakudimuna ne, “Nyaya” (Genese 24:57,58).

 Mbidi bimpe, kumpala kua bena Kilisto babuela mu dibaka, bakaji ne balume, bua kukeba dilombola dia Nzambi. Ku mesu ende, dibaka didi bua matuku onso adi bena dibaka ne muoyo. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Umumanye Yeye bimpe mu bienzedi biebe bionso, Yeye neakululamishile njila yebe” (Nsumuinu 3:6). Bikala bantu ba Nzambi bakebakeba kumanya disua dia Nzambi bualu bua dibaka, kunshikidilu bobo nebambe ne muntu wa kale kale ne, “Panakadi mu njila Yehowa waka-ndombola” (Genese 24:27).

 

1.5         Mukaji mubake wa meji udi dipa didi difuma kudi Yehowa

    Udi upeta mukaji udi upeta disanka, ndiakalengele didiye upeta kudi Yehowa (Nsumuinu 19:14. 18:22).

     Udi mua kupeta mukaji wa tshikadilu tshimpe nganyi? Bulengele buende budi butamba mabue a bilenga mushinga mukole. Mutshima wa bayende udi umueyemena, kena ukengela bintu. Yeye udi wenzela bayende malu mimpe, kena umuenzela bualu bubi matuku onso a muoyo wende. Udi woluela bapele tshianza tshiende; e, udi woluela bakengi bianza biende. Bukole ne buneme bidi bivualu biende; udi usanka bua matuku alualua. Udi ubulula mukana muende ne meji, diyisha dia luse didi pa ludimi luende. Udi utangila malu a ba mu nzubu muende benza, katu wadia bia kudia bia bufuba. Bana bende badi bajuka, badi bamuvudijila disanka. Bayende kabidi udi ujuka, udi umu-tumbisha ne, Bana bakaji bangi bakuenza bimpe, kadi wewe udi utamba buonso buabo. Diakalengele didi didinga, mpala mulengele udi patupu, kadi mukaji udi unemeka Yehowa neatumbishibue (Nsumuinu 31:10-12, 20, 25-30).

 

2        NZAMBI UDI MUSUE KUSANKISHA MEKU A BANTU BENDE

Balue ne Simona, dinga dina Petelo, yeye neakuambile meyi a kukusungila nawu ne ba mu nzubu webe bonso (Bienzedi 11:13,14).

 Kale kale, pakadi Nzambi pabuipi ne kulumbuluisha ba pa buloba bua bubi buabo ne mvula munene, yeye wakambila Noa ne, “Buela biebe mu buatu ne bantu bonso ba mu nzubu muebe; bualu bua meme nakakumona muimpe ku mesu kuanyi mu-nkatshi mua tshikondo etshi” (Genese 7:1).

 Bua ditabuja Noa, pakadiye mudimushibue bua malu akadi kayi manze kumuenebua, muenzejibue ku ditshina dia Nzambi, wakalongolola buatu bua kusungila nabu ba mu nzubu muende; bua bualu ebu wakapisha ba pa buloba, wakalua mupianyi wa buakane budi bua ku ditabuja (Ebelu 11:7).

    Mulami wa nzubu wa lukanu wakamba ne, “Bakelenge, bundi nabu mbua kuenza tshinyi bua kusungidibua?” Paulo ne Sila bakamba ne, “Itabuja Mukelenge Yesu, neusungidibue ne ba mu nzubu muebe” … wakabanda nabo mu nzubu muende, wakabalongoluela mesa, wakatamba kusanka ne nzubu wende yonso, bamane kuitabuja Nzambi (Bienzedi 16:30, 31,34).

 

2.1        Bana badi ne majitu abo

 Muana ewu Samuele wakadiunda, wakalepa mu diakalengele kudi Yehowa ne kudi bantu kabidi. Yehowa wakabikila Sa-muele, ne yeye wakuitaba ne, “Ndiku”. Yehowa wakalua, wakimana, wakabikila ne, “Samuele, Samuele”, bu muakenzeye bikondo bikuabo. Samuele wakamuitaba ne, “Ambaku, bualu bua muntu webe udi mumvue” (1 Samuele 2:26. 3:4,10).

 

 Bikala bana badiunda mu diku dia bena Kilisto bualu ebu budi bualu bulengele mene mene, kadi pafikabo ku bidimu bikumbane bobo nkayabo badi ne majitu abo kabidi. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Bulelela, kakuena muntu udi mua kupikula muanabo ku tshintu tshiende tshimue, anyi kufila mushinga wa kumupikula nawu kudi Nzambi, bualu bua mushinga wa kupikula nawu mioyo yabo udi mukole, udi upanga kukumbana tshiendelele” (Musambu 49:7,8).

 Ditabuja dia tatu wa muana anyi ditabuja dia mamuende kadiena dikumbana bua kumusungila, kadi baledi badi ne bujitu buabo bua kuyisha bana babo njila wa lupandu ne kubadiundisha mu malu a Mukelenge.

 

2.2        Bana badi ba mushinga mukole ku mesu kua Nzambi

 Mukelenge Yesu wakamba ne, “Tatu wenu wa mu diulu kena musue muana umue wa mu bana aba bakese afue” (Matayo 18:14).

  Dituku dikuabo, pakadi bayidi ba Mukelenge bipata bana kudiye, Yeye biende wakadi ne tshiji, wakabambila ne, “Nuitabuje bua bana bakese kulua kundi, kanubakandi; bualu bua bukelenge bua Nzambi mbua badi bu bana. Bulelela, ndi nuambila ne, Muntu yonso udi kayi witabuja bukelenge bua Nzambi bu muana mukese, kena ubuelamu” (Mako 10:14,15).

 Yeye wakangata muana mukese, wakamushikika munkatshi muabo, wakamuambula mu maboko ende, wakabambila ne, “Witabuja muana mukese nunku mu dina dianyi udi ungitabuja meme; wangitabuja meme, kena ungitabuja meme nkayanyi, udi witabuja udi muntume” (Mako 9:36,37).

 

2.3        Nzambi wakela mikenji bualu bua dilongolola dia mu diku  Bualu bua balume

 Nuenu balume … nuikale ne bakaji benu bu mudi lungenyi luimpe, bu mudibo banutambe mubidi butekete. Nuenu balume, suayi bakaji benu, ne lekelayi kuikala ne mitshima ya luonji kudibo (1 Petelo 3:7. Kolosai 3:19).

    Balume, suayi bakaji benu bu muakasua Kilisto ekeleziya kabidi, wakadifila bua bualu buende; bua Yeye amujidile, mu-mane kumulengeja ne kuvua kua mayi ne diyi diende; bua yeye aditekele ekeleziya kumpala kuende bu wa butumbi, kayi ne ditoba ne mufudi anyi tshintu tshikuabo tshia nunku; kadi bua ekeleziya ikale wa tshijila ne kayi mupishibue. Nunku budi balume nabu mbua kusua bakaji babo mene bu mudibo basue mibidi yabo. Muntu udi unanga mukaji wende udi udinanga; bualu bua kakuena kuanza kuikala muntu udi ne mubidi wende lukuna; kadi udi udisha mubidi wende, udi uwulama, bu mudi Kilisto ulama ekeleziya; bualu bua tuetu tudi bitupa bia mubidi wende … kadi nuenu kabidi, mulume ne mulume, anange mukaji wende bu mudiye udinanga (Efeso 5:25-33).

 

2.4        Bualu bua bakaji

 Nuenu bakaji, nukokele babayenu, ke budi buakane mu Mukelenge (Kolosai 3:18).

 Bakaji bakulumpe bikale ne mitshima ya kanemu; kabikadi bena tshibandabanda anyi bapika ba maluvu; bikale bayishi ba malu adi mimpe; bua bobo balongeshe bansongakaji bua ku-nangabo babayabo ne bana bakalelabo; bua kuikala ne meji mapuekele; bua kuikala kabayi ne meji a tshiendenda; bua kusala mudimu wa mu nzubu yabo; bua kuikala bimpe; ku-kokela babayabo, bualu bua diyi dia Nzambi kadipendibu (Tito 2:3-5).

 Bakaji, nukokele babayenu; nunku bikala bakuabo kabayi bitabuja diyi dia Nzambi, nebapetebue mu bualu bua Nzambi kabayi ne diyi dia Nzambi, ku bienzedi bia bakaji babo: patangi-labo bienzedi bienu bilengele bidi ne ditshina (1 Petelo 3:1,2).

 

2.5        Bualu bua bana

 Muana udi  umuenesha  tshikadidu  tshiende  ku  bienzedi biende, ne bikala mianda idiye wenza milengele ne miakane (Nsumuinu 20:11).

 Bana, tumikilayi baledi benu mu Mukelenge; bua bualu ebu budi buakane. Unemeke tatu webe ne mamu webe (ewu udi mukenji wa kumudilu ne mulayi), bua wewe wikale ne dikasa dimpe ne wikale ne muoyo musangu mule pa buloba (Efeso 6:1-3).

 Muananyi, lama mukenji wa tatuebe, kulekedi diyisha dia mamuebe. Ubilame matuku onso mu mutshima webe, ubijingile mu nshingu muebe. Pawenda, lungenyi alu nelukulombole; pa-walala panshi, neluikale mulami webe; pawatabala, neluakule nebe. Bualu bua mukenji udi muinda, diyisha diawu didi munya, kubela kudi ne diyisha kudi njila wa muoyo (Nsumuinu 6:20-23).

 

3        BUALU BUA DIBAKA

Muntu kapanduludi tshidi tshibumbakanya kudi Nzambi (Matayo 19:6).

 Ndi ngambila bena dibaka diyi, kemene udi wamba kadi mMukelenge udi ubambila ne, Mukaji kumuki kudi mulume wende, (kadi biumukeye kudiye, ashale biende mujike, anyi alengeje ne mulume wende) ne mulume kalekedi mukaji wende. Mukaji udi mubumbakaja kudi mulume wende patshidi mulume ne muoyo, kadi biafua mulume wende, yeye udi mumanye mua kuya ku dibaka kudiye musue, kadi anu mu Mukelenge (1 Kolinto 7:10,11,39).

 

     Muntu ne muntu wa munkatshi muenu amanye mua kukubeye mubidi wende mu tshijila ne mu kunemeka (1 Tesalonike 4:3,4).

 Bua malu anuakanfundila ndi ngamba ne, Bidi bimpe bua muntu kikadi ne mukaji. Kadi bua kuepuka ku masandi, mulume ne mulume ikale ne mukaji wende, ne mukaji ne mukaji ikale ne mulume wende. Mulume enzele mukaji wende budiye nabu bualu; ne mukaji kabidi enzele mulume wende budiye nabu bualu. Mukaji wa muntu kena ne bukokeshi bua mubidi wende, anu mulume wende udi nabu; muomumue kabidi, mulume kena ne bukokeshi bua mubidi wende, anu mukaji wende udi nabu.

    Kanupidianganyi,  anu  panuapunga  diyi  bua  tshikondo,  bua kuikala ne musangu wa kutendelela Nzambi, ne bua kudisa-ngisha kabidi, bua Satana kanuteyi bua dipanga dia kudikanda kuenu (1 Kolinto 7:1-5).

 

3.1        Nyemayi masandi

    Kanuena bamanye ne mibidi yenu idi bitupa bia mubidi wa Kilisto, anyi? Nunku nengumushe bitupa bia Kilisto bua ku-bivuija bitupa bia mukaji wa masandi, anyi?

 Nansha kakese! Anyi, kanuena bamanye ne, Walamata kudi mukaji wa masandi udi nende mubidi umue, anyi? Bua Nzambi udi wamba ne, Bubidi buabo nebalue mubidi umue. Walamata kudi Mukelenge udi nende nyuma umue. Nyemayi masandi. Bubi buonso budi muntu wenza kabuena bua mu mubidi, kadi udi wenda masandi udi wenzela mubidi wende mene bibi. Anyi, kanuena bamanye ne mubidi wenu udi ntempelo wa Nyuma Muimpe udi munda muenu, unudi nuangata kudi Nzambi, anyi? Kanuena bena mioyo yenu. Bualu bua nuakasumbibua ku mushinga mukole; nunku nutumbishe Nzambi mu mubidi wenu (1 Kolinto 6:15-20).

 

3.2        Bikala bena diku kabayi ne bana

 Misangu mikuabo mulume ne mukaji wende kabena ne bana. Bualu ebu budi bujitu bunene kudibo. Benze tshinyi? Kumusha mukaji kudi bualu bubi ku mesu kua Nzambi.

 Mukelenge Yesu wakamba ne: “Wumusha mukaji wende, pabakeye mukuabo, yeye udi wenda masandi, nunku udi wenzela mukaji wende bibi; biapidia mukaji bayende, biayeye ku dibaka dikuabo, mukaji ewu udi wenda masandi” (Mako 10:11,12).

 

    Mbidi bimpe bikilabo mua kushiya bujitu ebu mu bianza bia Nzambi. Nzambi udi mumanye mua kubasankisha mu mushindu mukuabo, ne bua kusankisha bantu ba bungi bua bualu buabo. Misangu mikuabo Nzambi udi upesha muana kunyima kua bidimu bia bungi bia dibaka, kadi misangu ya bungi Nzambi udi ubapa bana ba mushindu mukuabo: Paulo wakadi mua kubikila Timote, ne Tito kabidi ne, Muananyi wa bushuwa mu ditabuja   (1 Timote 1:2. Tito 1:4). Yeye wakalua nabo kudi Mukelenge!

 

4         BENA DIKU BADIMUKE   KABAKUATSHIBU KU MATEYI A SATANA

Mbimpe bua kulonda dilongolola dia Nzambi bualu bua dibaka

    Lemeke, muntu muitanu kunyima kua Adama, wakadi muntu wa kumpala bua kushipa dilongolola dia Nzambi bualu bua dibaka, wakangata mukaji muibidi (Genese 4:19).

 Muntu mukuabo, mukelenge Solomo, wakadi muntu wa meji mene mene pakatshidiye nsongalume kadi, kunyima kua bidimu bikuabo, wakananga bakaji ba bende ba bungi … pakalua Solomo muntu mununu, bakaji bende bakakudimusha mutshima wende bua kulondeye nzambi mikuabo; mutshima wende kawakadi muakane ku mesu kua Yehowa, Nzambi wende … Yehowa wakadi ne Solomo tshiji, bualu bua mutshima wende wakumuka kudi Yehowa (1 Bakelenge 11:1-9). Pashipa bantu dilongolola dimpe dia Nzambi bualu bua dibaka, malu mabuelakane a bungi adi abuela mu diku diabo ne kanyinganyinga ka mutshima kabidi.

 

4.1        Kanuikadi ne buobumue ne midimu mienza mu midima idi kayi ikuama mamuma mimpe; kadi nubatuishe bua mianda eyi (Efeso 5:11).

 Nzambi udi wamba ne, “Muntu yonso udi ubuelakana ne bena mupongo ne batempi ba mbuku bua kulonda malu abo a masandi, nengumushe mesu anyi kudi muntu awu, nemmumushe munkatshi mua bana babo. Nudilengeje nunku, nuikale bantu ba tshijila bualu bua meme ndi Yehowa, Nzambi wenu. Nutumikile mikenji yanyi, nuyenze: meme ndi Yehowa, udi unulengeja” (Lewitiki 20:6-8).

 Muntu kikadi munkatshi muenu udi utambisha muanende mulume anyi muanende mukaji mu kapia, nansha mutempi wa mbuku, nansha muena dijimbu, nansha muena bilengulengu, nansha muena buloji, nansha musesuishi wa bantu ne milowu yende, nansha mutendeledi wa bakishi, nansha muena mupongo, nansha muena lubuku lua muzangu. Muntu yonso utu wenza malu awu udi bu tshintu tshibi ku mesu kua Yehowa (Dutelonome 18:10-12).

 

4.2        Mukelenge Yesu wakamana kupita Satana bukole

    Yeye wakamba ne, Pa buloba nudi ne dikenga; kadi nukoleshe mitshima yenu; nakupita ba pa buloba bukole (Yone 16:33).

    Bualu bua bana bakuabanyangana mubidi ne mashi, yeye muine kabidi wakadiangatshila bintu binebi muomumue; bua ku lufu luende yeye amuvuije tshianana udi ne bukole bua lufu, ndiabolo mene; ne bua yeye apikule bonso aba bakadi bakua-tshibue mu bupika matuku onso a muoyo wabo bua ditshina diabo dia lufu (Ebelu 2:14,15).

 Nusakidile Tatu, wakatuvuija bantu badi mua kuikala babanyanganyi ba bupianyi bua basanto bua mu munya. Nyeye wakatupandisha ku bukokeshi bua midima, wakatubueja mu bukelenge bua Muana wa dinanga diende, utudi ne kupikudibua kuetu munda muende, nkujimija kua mibi yetu (Kolosai 1:12-14).

 

4.3        Bena Kilisto kabena mua kulama buowa munda muabo bualu bua malu a Satana patangilabo kudi Yesu

 Bikala Nzambi netu, nganyi udi mumanye mua kutu-pumbisha? (Lomo 8:31). Yeye udi munda muenu udi upita yeye udi wa mu buloba bunene. Nganyi muntu udi upita malu a pa buloba bukole? Anu yeye udi witabuja ne, Yesu udi Muana wa Nzambi (1 Yone 4:4. 5:5). Kundekelu, nudikoleshe mu Mukelenge ne mu bukole buende bunene.

 Luatayi bintu bionso bia mvita bia Nzambi, bua nuenu numanye mua kuimana bakandamana kumpala kua mateyi a diabolo … nunku imanayi bienu, bamane kusuika bulelela mu bifuka bienu bu mukaba, bamane kuteka buakane bu tshibuikilu tshia pa tshiadi; bamane kubueja makasa enu mu bisabata bia kudilongolola kua lumu luimpe lua ditalala. Pamutu pa bintu bionso nuambule ngabu wa ditabuja, unudi mua kuepela nende miketa yonso ya Satana idi ne kapia kasuikaku. Nuangate tshifulu tshia lupandu, ne muele wa Nyuma udi Diyi dia Nzambi; nutendelele Nzambi misangu yonso ne kulomba kuonso ne disengelela dionso mu Nyuma Muimpe; nuikale batabale mu dinanukila dionso ne disengelela bua basanto bonso (Efeso 6:10,11,14-18).

 

4.4        Maluvu adi anyanga meku a bungi

 Mvinyo udi museki wa bantu, maluvu makole adi bu muena diyoyo; muntu yonso udi ubikuatshika kena ne meji (Nsumuinu. 20:1).

 Umvua biebe, muananyi, wikale ne meji; lombola mutshima webe mu njila mululame. Kuikadi munkatshi mua banu ba maluvu, anyi munkatshi mua bena lumpukusu. Bualu bua mukuatshiki wa maluvu ne muena lumpukusu nebabuele mu bupele. Udi udila ne, Ndi ne mulawu nganyi? Udi ne kanyinga-nyinga nganyi? Udi ne matandu nganyi? Udi utontolola nganyi? Udi ne mputa pambidi kayi wenza bualu nganyi? Udi ne mesu makunze-kunzuu nganyi? Mbadi bashikama ku maluvu musangu mule; mbadi baya kuteta maluvu masambakaje … kunshikidilu adi asuma bu nyoka, adi asuma bu nyoka wa mbamvu. Mesu ebe neamone bintu bidi bikukemesha, mutshima webe neupatule meyi a bupote (Nsumuinu 23:19-21,29-33).

 

4.5        Nudimuke bualu bua baprofete ba mashimi

 Nuende badimuke kudi baprofete badi ne mashimi, batu balua kunudi baluate biseba bia mikoko, kadi munda muabo mudi nkashama idi ne luonji (Matayo 7:15).

 Ba-Kilisto ba mashimi nebalue, ne baprofete ba mashimi, nebaleje bantu bimanyinu ne malu a kukema bua kupambuisha badibo basungula kudi Nzambi mene, biamanyabo mua kuenza nunku. Dimukayi bienu, nakunuambila malu onso diambedi (Mako 13:22,23).

 Ewu udi mukenji, bu munuakumvua ku tshibangidilu, bua nuenu nuendemu. Bualu bua bena mashimi ba bungi baka-muangalaka pa buloba, kabayi bajukula ne, Yesu Kilisto udi mulue mu mubidi. Ewu udi muena mashimi ne mufuilakanyi ne Kilisto … muntu yonso udi uya kumpala ne udi kayi muikale mu diyisha dia Kilisto kena ne Nzambi; kadi utu wikala mu diyisha dia Kilisto, yeye udi ne Tatu ne Muana kabidi. Bialua muntu kunudi kayi ulua ne diyisha edi, kanumuitabuji mu nzubu, kanumuedi muoyo; bualu bua udi umuela muoyo udi muabanyanganyi nende wa midimu yende mibi (2 Yone 6-11).

 

5        KUTENDELELA KUA NZAMBI NE DIBALA DIA MUKANDA WA NZAMBI

Semenayi pabuipi ne Nzambi ne Yeye neasemene pabuipi nenu (Yakobo 4:8).

 Nusanke misangu yonso; nuikale nutendelelatendelele; mu malu onso nusakidile Nzambi, bua edi ndisua dia Nzambi mu Kilisto Yesu bua bualu buenu (1 Tesalonike 5:16-18).

    Mukelenge udi pabuipi. Lekelayi kuditatshisha ku bualu bumue; kadi mu malu onso ku ditendelela ne ku disengelela numanyishe Nzambi bua milombo yenu ne disakidila. Ne ditalala dia Nzambi, didi ditamba dijingulula dionso dia bantu, nedilame mitshima yenu ne meji enu mu Kilisto Yesu (Filipoi 4:6,7).

 

5.1        Mukelenge udi upeta tshitupa tshiende mu diku dia bantu bende: kutumbisha kua bobo badi bamunanga

 Yeye wakamba ne, Biansua muntu, nenze diyi dianyi; Tatu wanyi neamusue, tuetu netulue kudiye, netuikale nende (Yone 14:23).

 Yesu wakalua ku Betania, kuakadi Lazalo wakabisheye ku lufu … bakamulambishila bidia bia butuku; Mata wakadi uba-kuatshisha, kadi Lazalo wakadi mukuabo wa bakadi bashikame  nende  ku  mesa. Malia  wakangata  tshitupa  tshia  kilogama tshia mananashi a mushinga mutambe bukole, menza ne nado mulelela, wakamuela mananashi ku makasa a Yesu, wakaaku-pula ne nsuki yende, nzubu wakadi muule tente ne mupuya wa mananashi (Yone 12:1-3).

 

5.2        Kubala kua Mukanda wa Nzambi mu diku

 Mbidi bimpe bua tatu wa mu diku kubala tshitupa tshia Diyi dia Nzambi ne bena diku diende ku dituku ku dituku. Bikala bena diku babala Diyi dia Nzambi popamue, ne bikalabo batendelela Nzambi popamue, diku diabo nedikale diku dia disanka. Nzambi udi musue kusankisha meku a bantu bende Yeye neabalombole ku dituku ku dituku.

     Paulo wakafundila Timote ne, “Ku buana buebe wewe waka-manya Mukanda wa Nzambi, udi mumanye mua kukuvuija muena meji too ne ku lupandu luakulua bua ditabuja dia mu Kilisto Yesu. Diyi dionso dia mu Mukanda wa Nzambi didi difume munda mua Nzambi bu mupuya wende, ne didi ne mudimu muimpe wa kuyisha bantu, ne wa kubabela, ne wa kubadimuja, ne wa kubalongesha mu buakane bua Nzambi; bua muntu wa Nzambi ikale mukumbajibue, mulongolola tshishiki bua midimu yonso mimpe” (2 Timote 3:15-17).

 

 Bienzedi bianyi bikale bishindame bua meme kutumikila mikenji iwakunfundila! Nunku tshifuishibu bundu pandi mmona mikenji yebe yonso bimpe. Nenkuele tuasakidila ne buakane bua mutshima, panamanya kulumbulula kuebe kuakane (Musambu 119:5-7).

 

 Nsongalume nealengeje bienzedi biende munyi? Adimuke biende bu mudi diyi diebe diamba. Nenkukebe ne mutshima wanyi mujima; kuitabuji bua meme kusesuka ku mikenji yebe. Nakulama diyi diebe mu mutshima wanyi, bua meme tshi-kuenzedi bibi (Musambu 119:17,18).

 

 Wenzele muntu webe malu mimpe makumbane, bua meme ngikale ne muoyo, ne bua ntumikile diyi diebe. Utabashe mesu anyi, bua meme kumona malu a kukema a mu mikenji yebe.     Diyi diebe didi muinda ku makasa anyi ne munya muteme mu njila wanyi. Kubulula kua meyi ebe kudi kutemeshila bantu munya, kudi kupesha muntu mutshimbakane lungenyi (Musambu 119:105,130).

 

6        PALUA MALU MAKOLE MU DIKU

Mu dituku dia makenga anyi nakakeba Mukelenge (Musambu 77:2).

    Udi mua kutupandulula ku dinanga dia Kilisto nganyi? Ntatu idi mua kuenza nunku, anyi kanyinganyinga, anyi tshinyangu, anyi tshiole, anyi butaka, anyi njiwu, anyi muele wa mvita?  Nansha; mu malu aa onso tudi tutamba kupita bukole bua Yesu wakatunanga. Bualu bua ndi ngitabujijibua ne, Kakuena lufu, kakuena muoyo, kakuena banjelo, kakuena bakokeshi, kakuena malu atshidiku, kakuena malu atshilualua, kakuena makelenge, kakuena bule, kakuena ndondo, kakuena tshintu tshionso tshikuabo tshifukibua tshidi ne bukole bua kutupandulula ku dinanga dia Nzambi didi mu Kilisto Yesu Mukelenge wetu (Lomo 8:35,37-39).

 

6.1        Palua mateyi

 Muntu udi utantamana mu mateyi udi ne disanka; bualu bua pakamanabo kumujadika, neangate tshifulu tshia butumbi tshia muoyo tshiakalaya Mukelenge badi bamunanga (Yakobo 1:12).

 Paulo wakafundila Bena Kolinto ne, “Nakapebua tshintu bu dieba mu mubidi wanyi bu muanjelo wa Satana bua kunkengesha-kengesha, bua meme tshitambi kuanyishibua. Nakalomba    Mukelenge misangu isatu ne, Tshiumuke kundi. Ne yeye waka-ngambila ne, Ngasa wanyi udi ukukumbana, bua bukole buanyi budi bukumbajibua tshishiki mu butekete buebe”. Nunku, tusemene ne dikima pepi ne nkuasa wa butumbi wa ngasa, bua tuetu tupete luse ne bua tusangane ngasa bua kutukuatshisha mu tshikondo tshia dikengela dietu. Nzambi muine wakuamba ne, “Tshiena nkulekela, nansha kakese, tshiena nkushiya tshianana” (2 Kolinto 12:7-9. Ebelu 4:16, 13:5).

 

6.2        Palua lufu mu diku dia Bena Kilisto

 Tudi bamanye ne, Bikala nzubu wa pa buloba wa mubidi wetu mupuke, tudi ne nzubu mufume kudi Nzambi, nzubu udi kayi muasa ne bianza, udi mu diulu tshiendelele (2 Kolinto 5:1).

 Bana betu, katuena basue nuenu nupange kumanya bualu bua badi balala tulu mu lufu, bua nuenu kanunyingalaji mitshima yenu, bu mudi bakuabo benza badi kabayi ne ditekemena. Bualu bua bituitabuja ne Yesu wakafua, ne wakabika ku lufu kabidi, muomumue Nzambi nealue ne bantu aba nende kabidi bakalala tulu mu lufu bualu bua Yesu. Bualu bua Mukelenge muine neapueke mu diulu wela diyi dikole, ne diyi dia muanjelo mutambe bakuabo bunene, ne diyi dia mpungi wa Nzambi; ne bantu bafue mu Kilisto nebabike diambedi; ne pashishe tuetu batshidi ne muoyo badibo bashiya netuangatshibue nabo po-pamue mu matutu, bua kusangila ne Mukelenge mu lupepele;  nunku netuikale ne Mukelenge tshiendelele. Bua mianda eyi nu-sambangane ne meyi aa. Monayi, ndi  nuambila bualu busokoka: Buonso buetu katuena tulala tulu mu lufu, kadi buonso buetu netuandamuke, mu diba dikese, mu kuvinya kua disu, pelabo mpungi wa kunshikidilu; bualu bua nebele mpungi ne bantu bafue nebabike ne mibidi idi kayi mibole, ne tuetu netuanda-muke. Bualu bua mubidi ewu mubole udi ne bualu bua kuluata udi kawi mubole, ne mubidi ewu udi ufua udi ne bualu bua kuluata udi kawi ufua tshiendelele (1 Tesalonike 4:13-18. 1 Kolinto 15:51-53).

 

6.3        Bualu bua lufu lua muana

 Davidi wakebeja bantu bende ne, “Muana wakufua, anyi?” Bakamba ne, “Wakufua”. Pashishe Davidi wakajuka pa buloba, wakowa mayi, wakalaba manyi pambidi, wakaluata bilulu bikuabo; wakabuela mu nzubu wa Yehowa, wakamutendelela; nunku wakapingana ku nzubu kuende; pakambeye diyi, baka-mupa bia kudia, yeye wakadia. Pashishe bantu bende bakamukonka ne, “Bualu ebu buudi wenza budi tshinyi? Pakadi muana ne muoyo, wewe wakadila, wakajila bia kudia kadi pakafua muana, wewe wakajuka, wakadia bia kudia”. Yeye wakamba ne, “Pakadi muana ne muoyo, nakajila bia kudia, nakadila, nakadikonka munda ne, Udi mumanye ne, Yehowa kena umfuila luse, bua muana ikale ne muoyo nganyi? Kadi muana wakamana kufua, bundi nabu mbua kujila bia kudia bua tshinyi? Ndi mumanye mua kumufululula kabidi, anyi? Nenye kudiye, kadi yeye kena mua kupingana kundi” (2 Sam. 12:19-23).

 

7        BIKALA KILISTO MFUMU WA MU DIKU

Didi muaba wa dinanga Nuende bienu mu dinanga bu muakanusua Kilisto, waka-difila bua bualu buetu (Efeso 5:2).

 Dinanga didi dikenga musangu mule, didi dienzela bakuabo bimpe; dinanga kadiena ne mukawu; dinanga kadiena difuna-funa, kadiena didisua; dinanga kadiena dienza malu a dikama-kama, kadiena didikebela bintu, kadiena dikuata tshiji lubilu, kadiena  dibala  malu  mabi adibo badienzela; kadiena  disanka bua malu mabi, didi disanka bua kuikala ne malu a bushuwa; didi dituala malu onso, didi ditabuja malu onso, didi ditekemena malu onso, didi didikankamika mu malu onso.

    Dinanga kadiena dipanga tshiendelele. Pamutu pa malu aa onso nuluate dinanga, didi tshisuikidi tshia malu onso a buakane buonso (1 Kolinto 13:4-8. Kolosai 3:14).

 

    Dinanga dikale kadiyi ne lubombo. Nukine malu adi mabi; nulamate malu adi mimpe. Mu dinanga dia bana benu ba mu Kilisto nunangangane, muntu ne muntu; mu buneme muntu ne muntu ateke mukuabo kumpala. Mu disuminyina kanuikadi bajanguluki; nuikale ne lukunukunu mu mitshima yenu; nu-kuatshile Nzambi mudimu. Nusanke mu ditekemena dienu; nuikale ne ditantamana mu makenga; nunanukile mu kutende-lela. Nukuatshishe basanto ne bintu bidibo bakengela; nusanki-dile benyi misangu yonso. Nusankishe badi banukengesha; nubasankishe, kanubedi mulawu. Nusanke ne badi basanka; nudile ne badi badila. Nuikalangane ne meji amue, muntu ne muntu; kanuteki meji enu ku malu mapite, kadi nudipuekeshe ku malu adi mapuekela. Kanuditekemenyi bu munudi bena meji. Kualukishidi muntu bubi ku bubi buende. Nudianjile kuela meji bua kuikala ne malu mimpe ku mesu bua bantu bonso. Binua-manya mua kuenza nunku mu bienzedi bienu, nuikale ne bantu bonso ditalala (Lomo 12:9-18).

 

7.1        Didi muaba wa diyisha

 Nzambi wakamba bualu bua Abalahama ne, “Nakumumanya bua yeye ayishe bana bende ne ba mu nzubu wende bimpe, bua bobo baye mu njila wa Yehowa bua kuenza malu makane ne malulame; nunku Yehowa neamanye mua kuenzela Abalahama malu onso akamuambileye” (Genese 18:19).

 Baledi ba bana badi ne bujitu bua kuyisha bana babo Diyi dia Nzambi (Dutelonome 4:9). Mukanda wa Nzambi udi wamba ne, “Yisha muana mu njila udiye ne bua kuendela; nunku pakoleye, kena umukamu” (Nsumuinu 22:6).

 

7.2        Didi muaba wa dinyoka (discipline)

    Nuenu batatu, kanufuishi bana benu balela tshiji; nuba-diundishe bimpe ne dibela ne didimuja bia Mukelenge (Efeso 6:4).

    Muana udibo balekela nkayende udi ufuisha mamuende bundu (Nsumuinu 29:15).

Muananyi, kumonyi dikengesha dia Mukelenge bu bualu butekete, ne kuikadi ne mutshima mutekete pakubeleye; bualu bua Mukelenge udi ukengesha udiye munange, udi ututa muana mulume yonso udiye witabuja. Nudi nudikankamika bua di-kenga, Nzambi udi unuenzela bu bana bende balela; bua muana kayi udiku udi tatu wende kayi ukengesha? (Ebelu 12:5-7).

 

7.3        Didi muaba wa ditalala

     Nzambi kena Nzambi wa malu mabuelakane, kadi udi Nzambi wa ditalala (1 Kolinto 14:33).

     Mukelenge Yesu wakambila bayidi bende ne, “Ndi nushila ditalala, ndi nupa ditalala dianyi; tshiena nupadi bu mudi ba pa buloba banupadi. Mitshima yenu kayizakadi, kayitshinyi” (Yone 14:27).

 Meji adi afuma mu diulu diambedi adi mimpe, pashishe adi ditalala, adi bupole, budi bualu butekete bua kuasengelela, adi muule tente ne luse ne mamuma mimpe, kaena ne mpata, kaena ne lubombo. Mamuma a buakane adi akunyibua mu ditalala kudi bantu badi benzeja ditalala.

 Umuka ku malu mabi, enza malu mimpe; ukebe ditalala, udilonde. Meji mateka ku malu a mubidi adi lufu, kadi meji mateka kudi Nyuma adi muoyo ne ditalala (Yakobo 3:17,18. Musambu 34:14. Lomo 8:6).

 

7.4        Tutumbishe Nzambi mu meku etu

  Diambedi  nuakadi  midima,  kadi  katataka  nudi  munya  mu Mukelenge; endayi bienu bu bana ba munya (mamuma a munya adi malu mimpe onso ne malu makane ne malu malelela), nutete budi Mukelenge muanyishe (Efeso 5:8-10). Mukelenge Yesu wakamba ne, “Nuenu nudi munya wa buloba. Kabena bamanye mua kusokoka musoko udi muasa pa mukuna. Bantu kabatu batemesha muinda bua kuubueja muinshi mua mushete, batu bauteka pa mesa a muinda, utemene bantu bonso mu nzubu. Nunku munya wenu uteme ku mesu kua bantu, bamone midimu yenu mimpe, batumbishe kabidi Tatu wenu udi mu diulu. Tatu wanyi udi utumbishibua mu bualu ebu ne, Nudi nukuama mamuma a bungi; nunku nenuikale bayidi banyi” (Matayo 5:14-16.  Yone 15:8).

 

8        DIKU DIA MUENA KILISTO DIDI MUABA WA KULEJA BUIMPE BUA NZAMBI

Patudi bamanye mua kuenza, tuenzelayi bantu bonso bimpe, kadi tutambe kuenzela bena diku dia bena kuitabuja bimpe. Kanupu muoyo bua kuleja benyi luse  (Ebelu 13:2. Galatia 6:10).

 

    Dituku dikuabo pakafika Elisha ku Shunema, mukaji wa buneme wakadiku, wakamusengelela bua kudieye nende bidia. Misangu yonso pakafikeye ku musoko, wakayaku bua kudia. Yeye wakambila bayende ne, “Ndi mumanye ne, Muntu ewu udi muntu muakane wa Nzambi utu walua kutudi. Ndi nkusengelela ne, Tumuenzele nzubu mukese pamutu pa lumbu, tumutekele bulalu ne mesa ne nkuasa ne tshitekelu tshia muinda; nunku palueye kutudi, yeye udi mua kubuelamu” (2 Bakelenge 4:8-10).

 Bana betu, ndi nusengelela (nudi bamanye ba mu nzubu wa Stefana … bakadifila bua kukuatshila basanto mudimu) bua nuenu nuditeke muinshi mua bantu ba nunku, ne muinshi mua muntu yonso udi ukuatshishangana netu ne udi wenza mudimu wa Nzambi (1 Kolinto 16:15,16).

 

8.1        Pisikila ne mulume wende, Akula, badi bakuatshisha muambi mukuabo mu diku diabo

    Muena Yuda mukuabo wakadiku, dina diende Apolo, mulela ku Alesandelia, wakadi ne ludimi lupepele, yeye wakalua ku Efeso; wakadi ne bukole bua mu Mukanda wa Nzambi. Muntu ewu wakadi mulongeshibue bua njila wa Mukelenge ne bualu bua yeye wakadi ne disuminyina, wakadi wamba ne uyisha malu a Yesu bimpe, mumanye anu bua dibatiza dia Yone; wakabanga kuamba diyi mu nsunagoga ne dikima. Kadi pakumvua Pisikila ne Akula kuamba kuende, bakaya nende kuabo, bakamujinguluila bua njila wa Nzambi biakane (Bienzedi 18:24-26).

 Kanupu muoyo bua kuenzelangana bimpe ne bua kukuatshishangana; bua Nzambi udi usanka ne milambu ya nunku. Kupa kudi kutamba kuangata kusankisha muntu (Ebelu 13:16. Bienzedi 20:35).

 

 Yesu wakafika mu Yeleko, wakadi upita. Muntu wakadimu, dina diende Zakayo; wakadi muntu munene wa basangishi ba mulambu. Wakakeba  kutangila Yesu ne, Udi nganyi? Yeye ka-kadi mumanye mua kumutangila bualu bua tshisumbu tshia bantu ne bualu bua yeye wakadi wa tshitupa. Wakanyema kumpala, wakabanda ku mutshi wa sukomo bua kumutangila, bualu bua yeye wakamba kupitshilaku. Pakafika Yesu pa muaba awu, wakatangila kulu, wakamuambila ne, “Zakayo, tuluka lukasa, bundi nabu mbua kuikala mu nzubu muebe lelu”. Wakatuluka lukasa, wakamubueja mu nzubu usanka. Pakamonabo bualu ebu, bakajiana ne, “Wakuya kulala mu nzubu wa muntu mubi”.  Yesu wakambila Zakayo ne, “Lelu lupandu luakulua ku nzubu ewu … bualu bua muana wa muntu wakuluila bua kukeba ne bua kusungila tshidi tshijimine” (Luka 19:1-6,9,10).

 Mukelenge Yesu utshidi wamba ne, “Tangila, ndi mudima-nyike ku tshibi, ndi nkokelaku. Biumvua muntu diyi dianyi, ne udi ungunzuluila tshibi, nembuele kudiye, nendie nende bidia, ne yeye neadie nanyi” (Buakabuluibua 3:20).

 

8.2        Nzubu wa bantu bakane neajalame (Nsumuinu 12:7)

    Mulawu wa Yehowa udi mu nzubu wa bantu babi, kadi udi uvudijila nzubu wa bantu bakane disanka. Nzubu wa bantu bakane neajalame (Nsumuinu 3:33).

    Mukelenge Yesu wakamba ne, “Muntu yonso udi ulua kundi, udi umvua meyi anyi, udi wênza, nenuleje udiye mufuanangane nende; yeye udi mufuanangane ne muntu wakadi muibake nzubu, wakimba mutubu mule, wakateka bishimikidi pamutu pa dibue dinene. Pakabanda mayi a misulu, mayi akakuma ku nzubu, kadi kaakamanya mua kumutshikisha bualu bua wakadi muibaka bimpe” (Luka 6:47,48).

 

8.3         Nuikale benji ba diyi (Yakobo 1:22).

Badi bateleja Diyi dia Nzambi, badi badilama, badi ne disanka (Luka 11:28).

    Nzambi wa ditalala wakabisha mulami munene wa mikoko munkatshi mua bafue … Mukelenge wetu Yesu mene, anuvuije bakane tshishiki mu bualu buimpe buonso bua kuenza bu mu disua diende, wenza munda muetu bualu budi buimpe ku mesu kuende bua Yesu Kilisto; butumbi buikale kudiye ku bikondo ne ku bikondo. Amen (Ebelu 13:20,21).