[Page principale | Évangile | Cantiques en français | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]

 

Cantiques en Tshiluba

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

 

1.                       Cantique 1

Cantique 1 — strophe 1

Âba Tatu, tutumbîshe :

Banjelo ba mu diulû

Bâkumona meji êbe

Munda muetu mua Bantu ;

Katataka netuimane

Kumpala kuebe mulu,

Netumanyishe butumbi

Buebe, Aba Tatuetu.

Cantique 1 — strophe 2

Aba Tatu, Musungidi

Wakalua pepi netu,

Pepi ne bungi bua bantu

Badi bebe mu Yesu ;

Wakutupa muaba muimpe,

Nyuma udi utuyisha,

Wakutuvuija pa buipi ;

Aba Tatu, mbimpe be !

Cantique 1 — strophe 3

Kale tuvua bantu babi,

Kule ne Nzambi wetu ;

Ngasa webe wa dikema

Wakutupa lupandu.

Wakututuatua mishiku,

Mibi yonso mijime !

Wakutushipila ngombe,

Tusanke tshiendelele.

Cantique 1 — strophe 4

\Mu bi -- la -- mba bia lu -- pa -- ndu /Tu -- di ku me -- sa e -- be ; /Tu -- di ne di -- sa -- nka bie -- tu, /Ne We -- we wa -- ku -- sa -- nka. /Nbi -- mpe bia ku -- sa -- nka nu -- nku /Bua mua -- na mu -- ji -- mi -- ne /Wa -- ku -- pi -- nga -- na ne muo -- yo, /Muo -- yo wa tshie -- nde -- le -- le.

2.                       Cantique 2

Cantique 2 — strophe 1

Basanto nebatumbishe

Muana wa Mukoko awu ;

Ba mu diulu nebanyishe

Dina dia Musungidi.

Cantique 2 — strophe 2

Nzambi wakutupa Nyuma

Atuimbishe misambu ;

Tuakumanya ngasa wende,

Netuimbe tshiendelele.

Cantique 2 — strophe 3

Yesu wakupebua muaba

Ku nkuasa wa butumbi ;

Banjelo batu bamuamba

Ne, Mfumuetu mukole.

Cantique 2 — strophe 4

Lupandu lua tshiendelele, –

Tumutumbishe mpindiewu ;

Buimpe, bukole, disanka

Bikale kudi Yesu.

3.                       Cantique 3

Cantique 3 — strophe 1

Bua ku-tu-su-ngi-la

Ta-tu wa-ka-tu-ma

Yesu Muana wende muimpe

Pa buloba.

Bantu bakamuowa

Ku mutshi’a makenga,

Yesu muine wakafila

Muoyo wende.

Cantique 3 — strophe 2

Njila mupia-mupia

Udi munzuluke ;

Padi mashi amueneka,

Dipa diende ;

Dia Nzambi, dia ngasa,

Mu buakane buende

Mudi muvule mu muaba

Muvua Yesu.

Cantique 3 — strophe 3

Yye, Mfumu, neaiue,

Nzambi mulelela

Ndimi yonso neyimuitabe

Uvua mufue.

Yesu mmukumbane

Kuangata buneme ;

Muan’a Mukoko wa Nzambi

Bulelela.

4.                       Cantique 4

Cantique 4 — strophe 1

Bulengele bua butumbi

Butumbishibue lelu,

Tuimbe lumu lua mu kiulu

Lua Muana wa Mukoko.

Cantique 4 — strophe 2

Yeye uvua mu butumbi

Mupueka kutufuila ;

Mpindiewu netumukukuile,

Ne misambu ya mulu.

Cantique 4 — strophe 3

Tumbishayi, wakabika,

Mushikame mu nkuasa,

Ku nzubu wa Tatu wende,

Muangatshi wa butumbi.

5.                       Cantique 5

Cantique 5 — strophe 1

Butumbi buikale kuudi,

Wewe Muana wa Nzambi !

Nzambi wakukutumbisha

Ne butumbi butambe ;

Wewe wakudiangatshila

Butumbi buebe bua Nzambi

Buakupita meji onso.

Cantique 5 — strophe 1

Butumbi buakukenkela

Ku miaba ya midima,

Anu bantu bebe bine

Bakabumona panshi ;

Wakatufuila, Mfumuetu,

Tudi tusanka mpindiewu ;

Lufu luebe luakukeja

Dinanga bungi buadi.

Cantique 5 — strophe 1

E ! Nzambi wakukupesha

Butumbi butambe aku ;

Butumbi bua mpala webe

Budi munya wa diulu ;

Wewe Mfumu wa butumbi

Butambe matumbi onso;

Musankishibue kashidi,

Nzami Muana, utumbe !

6.                       Cantique 6

Cantique 6 — strophe 1

Butumbi mu diulu ;

Ditalala panshi

Kudi bantu.

Tudi tutumbisha

Nzambi wetu muimpe ;

Dinanga dia Yesu

Diakutamba.

Cantique 6 — strophe 2

Tutangilayi luse,

Pamue ne buakene ;

Ndikema be !

Yesu muela mulawu

Bualu buetu babi ;

Tshilumbu ntshijika, —

Ndinanga be !

Cantique 6 — strophe 3

Ndinanga ditambe,

Ndinanga dia Yesu

Diakutamba !

Ndinanga dia Nzambi,

Diakupita lufu,

Diakutamba ngulu

Ya Satana.

Cantique 6 — strophe 4

Tuakusankishibua,

Tuakulekedibua

Mibi yetu !

Yesu Mfumu kuudi

Kuikale kanemu

Butumbi, bunene

Tshiendelele.

7.                       Cantique 15

Cantique 15 — strophe 1

Ku nkuasa wa Tatu wende

Kilisto mmushikame,

Wakumana ntatu yende

Yakatukengeleye.

Mu butumbi, mu butumbi

Mudi Muana wa Nzambi.

Cantique 15 — strophe 2

Binu bionso bitue pashi

Ndimi yonso yamba ne,

Batumbishe Yesu mene

Kudi badi mu diulu.

Nzambi muine, Nzambi muine

Wamba ne, Yeye mMumu.

Cantique 15 — strophe 3

Bantu bakamukudika

Ku mutshi wa dipila,

Kukosa tshilumbu nunku,

Nzambi wakamubisha,

Wakamubandisha kulu,

Ba mu diulu mbasanke !

Cantique 15 — strophe 4

Muana wa Nzambi wa muoyo

Wakavuijibua Muntu ;

Muana wa Muntu kabili,

Mutu wa Ekeleziya.

Katataka wakubanda

Ku tshianza tshia bukole.

8.                       Cantique 45

Cantique 45 — strophe 1

Nzambi wa butumbi !

Wakatupa Muanende munanga,

Dipa ditambe bimpe, dinene,

Nzambi wa butumbi !

Cantique 45 — strophe 2

Neatupe ne Muana

Bintu bionso mu dinaga diende,

Katuena bietu mua kumufuna,

Neatupe tshianana !

Cantique 45 — strophe 3

Kakafuila Muana

Luse pakatualaye bujitu ;

Katuena ne bua kutshina nansha,

Kakuena dipila !

Cantique 45 — strophe 4

Neatubande nganyi ?

Kilisto wakubika ku lufu,

Mubandishibue bua kutuakuila ;

Neatubande nganyi ?

Cantique 45 — strophe 5

Nzambi mMubingishi !

Wa bantu bakafuilaye luse ;

Yesu wakukosa nkanu yetu ;

Nzambi mMubingishi !

Cantique 45 — strophe 6

mMupite bukole !

Kilisto wakutamba ku mvita,

Wakutamba bubi ne Satana ;

Tuakusanka bietu !