Diunvuija Ku dituku dia

Dipungila Dipia-dipia

TITO

Table des matières

Tito 1. 1-16. 411

Tito 2. 1-15. 412

Tito 3. 1- 15. 413

 


 

 

Tito 1. 1-16

Tudi tusangana mu mukanda wa Tito biena bualu bituakushiya mu mukanda wa kumudilu wa Timote : bulongolodi buakane mu ekelesia, dîshi dilenga, mamuma adi mu nsombelu wa bena kuitabusha. Paulo wakadi upesha Tito mudimu wa kusunguisha ne kuteka bakulu mu ekelelesia (Bienz. 14. 23). Tudi pambelu pa bulongolodi bua ntendelelu ya bungi idi ne muntu umue ukumbasha midimu yonso ne mutekibue bua kuyikumbasha. Kanemu, kayi mua kubandibua, muakididi wa bengi, lutulu, ei ke ngikadilu idi ikumbanyina mukulu mutangidi.

Kena muena lubombo, ngikadilu wa bena ku Kuleta wakamana kuambibua kudi muprofete umue wa munkatshi muabu ne bijadikibue kudi mupostolo Paulo. Ngikadilu ya muntu udi kai muanji kukudimuna mutshima, kayena ijimina ku dikudimuna dia mutshima. Mukuabu udi ushala mu dishima, mukuabu mu lulengu, mukuabu mu kudisua. Muana wa Nzambi yonso udi ne bua kutangila butekete buende ne kukeba kubutabalele mu dikuatshisha dia Mukelenge, bua kudilekelela mu tshimuenenu etshi kabidi tshia diambedi. Nunku kubandibua kua bupidia ! Eku kua bana kudi baledi babu (ndekelu wa mv. 6), kudi mua kumueneka nansha kale ku dilongesha dia Nzambi (mv. 10). Ne Nzambi kena mumanye bienzedi bia eu udi kai ukokela ku bukokeshi bua Dî diandi (ndekelu wa mv. 16).


 

Tito 2. 1-15

Ku luseke lua badi bakulu mu ekelesia (shap. 1. 5-9), Muena kilisto yonso : nsonga mulume nansha mukashi, udi ne tshia kuikala ne bumanyishi buimpe (mv. 2-10). Tshidi tshilombibua kudi bapika, tshidi tshilombibua kudi bapikudibue buonso ba Mukelenge. Mpukapuka badi kabayi ne bamfumu kumutu kuabu ne mu mishindu yonso tuakadi mua kuamba bietu bu mupostolo Paulo ne mupika wa Nzambi (shap. 1. 1). Tuikale « balengeshi » badi bapesha mushinga dîsha dia Mfumu wetu (mv. 10 ; fuany. 1 Bakel. 10. 4, 5).

Mvesa wa 11 ne 12 idi itulesha ngasa wa Nzambi udi udilesha mu mishindu ibidi

1.      Udi utuadila bantu buonso lupandu, luakadibu nkayabu kabayi mua kupeta nansha.

2.      Udi uyisha muana wa Nzambi, umulongesha bua mu ngikadilu wende nkayende bua kupidia malu adi kâi a Nzambi ; mu nsombelu wetu ne bakuabu tuikale ne meshi mapuekele ; makane a Nzambi mu malanda etu ne Nzambi.

Nsombelu yonso wa buena kilisto udi musombe mu miaku ei isatu. Ne tshidi tshîkankamika nditekemena, didi diûsha mutshima ne diakalengele dia tshikondo etshi (mv. 13 ; shap. 1. 2 ; 3. 7).

« Nzambi wetu Musungidi… Nzambi wetu munene ne Musungidi Yesu Kilisto » (mv. 10, 13 ; tangila kabidi shap. 1. 3, 4 ; 3. 4, 6) : dina edi didi mu dina dia Yesu (Nzambi Musungidi) didi divuluisha ne tudi ne bua kumupesha bionso. Misangu yonso katupu muoyo ne, kakatusungila bua bualu buetu nkayetu, kadi « bua bualu buandi nkayandi » (mv. 14).


 

Tito 3. 1- 15

Kudituala kuetu kudi bamfumu ba pa buloba ne kudi bantu buonso, kudi mishindu yonso ne bua kushilangana ne tshituakadi « tuetu kabidi » ku mpala kua katuyi banji kukudimuna mutshima. Ne kuvuluka kua ngikadilu mubi utuakadi nende diambedi, kudi kukumbana bua kutupesha « lutulu kudi bantu buonso » (mv. 2 ; Fil. 4. 5). Katuyi mua kuditeka kumutu kuabu, kadi tudi mua kubabikila bua ku tshilesheleu tshietu nkayetu bua kuangata ngasa wakatulela tshiakabidi.

Misangu isambombo, mukanda eu udi wakula bualu bua midimu mimpe (shap. 1. 16 ; 2. 7, 14 ; 3. 8, 14). Ku diela dia meshi ne kayena ne mushingu bua lupandu (mv. 5), tudi pabuipi ne kukepesha mushinga wai, kudilekelela bua kupambudibua kudi bena kilisto bakuabu badi kabayi bayishibue bimpe ku malu makuabu a dîsha dilelela. Tudi ne buakuikala « bakumudilu mu midimu mimpe ». Mu tuipatshila tubidi : ka ku mpala bua kuikala ne muishinga muimpe ku mpala kua bantu, kulonda bua katupangi nkayetu kuikala katuyi ne mamuma (mv. 14). Mamuma aa, Mukelenge nkayende udi usanka bua kuapatula mu nsombelu wa bantu bandi. Ne yeye nkayende kabidi ke udi wangisha buimpe buawu. Udi muimpe anu udi muenza bua bualu buandi. Ku dipana dia mulangi wende wa manananshi bua kukuatshisha bapele, Malia wakadi mua kuikala muenze mudimu muimpe ku mpala kua bantu ba pa buloba, kadi pakuapumuna ku makasa a Mukelenge, wakamanya mua kuenza mudimu muimpe bua bualu buandi (Mat. 26. 10).