ENYELO

Chapitres

 1. 2  -   2. 3  -   3. 4  -   4. 6  -   5. 6  -   6. 7  -   7. 8  -   8. 9  -   9. 10  -   10. 11  -   11. 12  -   12. 13  -   13. 14  -   14. 15  -   15. 16  -   16. 17  -   17. 18  -   18. 19  -   19. 21  -   20. 22  -   21. 23  -   22. 25

ENYELO 1

1Enyelo ka Jesu Kristu, kakawusha Unyashungu dia menya ekambi andi akambu waya ka ndja. Ndi akakitumi le ondjelo andi dia nkienya ukambi andi Joani. 2One lakatelaka antu diui dia Unyashungu, ndu diui dia Jesu Kristu, ndu akambu tshe wakandenyi. 3Untu tshe ladia, ndu wane wuka akambu wahatayi ane, la wakitanyia akambu wambufundama loko, weli la otshoko, ne dia etena kʼakambu ako kaya suki.

 

4Joani le ekelizia esambeli wa lu Asiya:

Ngandji ka mamba kayali la nyu, ndu ki uma le one leko, ndu lakiko, ndu laya ka ndja,1:4 Etum. 3:14. ndu uma le Nyuma esambeli yeli la ntundu ka kiti kandi ka diulelu;1:4 Eny. 4:5. 5ndu uma le Jesu Kristu, omenyi a kolamelu,1:5 Is. 55:4. ona enundu lakulwama uma lu nyoi, umbuledi a khumi ya dikanga ya la kete.1:5 Esam. 89:27.

Le one latutukaka ngandji, ndu lakatutshungula uma lu kolo yasu la dikila diandi; 6lakatete akanga a diulelu, la elombedi a Unyashungu Shi;1:6 Etum. 19:6; Eny. 5:10. lutumbu la diulelu wayali le ndi pundju pundju! Ayali osoku! 7Enda, ndi uyayi lu angi.1:7 Dan. 7:13; Mat. 24:30; Mak. 13:26; Luk. 21:27; 1 Tes. 4:17. Ashu tshe wayuwena, ndu wane wakawungula dikonga.1:7 Zek. 12:10; Joa. 19:34, 37. Ku wedja tshe wa la kete wayulela dia dikambu diandi?1:7 Zek. 12:10; Mat. 24:30. Elu. Ayali osoku!

8Khumadiondjo Unyashungu kata ati: Dimi Alafa la Omenga,1:8 Eny. 22:13. leko, lakiko, laya ka ndja,1:8 Etum. 3:14. Kanga-Wulu-Tshe.

 

9Dimi Joani unyanyu, ulungudi la nyu wa pa ndu wa diulelu ndu wʼetetemalu le Jesu, laki lu disenga, dietawo vati: Patemo, ne dia diui dia Unyashungu, la diui dia Jesu. 10Dimi laki le Nyuma lu lushi la Khumadiondjo. Ku lakuki diui dia wulu lʼokongo ami uku pungi 11ati: Ufundi akambu wenaye lu buku, uditumi le ekelizia esambeli: lʼEfeso ndu la Smurina, ndu la Perengamo, ndu la Tuyatira, ndu la Saradi, ndu la Filadelefiya, ndu la Laodikiya.

12Dimi lakewo dia mena one lakamvutela diui. Ku lamʼakamewo, dimi lakenyi dikitshelu dia paunyi esambeli diʼatala. 13Lʼatei a dikitshelu diako kaki untu omotshi lufanyi la Onʼa untu,1:13 Dan. 7:13. olotshi dihondo tshu ndu lʼekulu andi, ndu uya wa paunyi lu tulu,1:13 Dan. 10:5. 14Ote andi ndu divu diandi waki wema uku diosa dia wema diʼokoko,1:14 Dan. 7:9. kana uku pembe. Ashu andi waki uku lumbi la dja. 15Ekulu andi waki uku ohotela walongosolawo,1:15 Dan. 10:6. uku ohotela watshumbawo lu khuka ka dja. Diui diandi diaki uku dihelela diʼashi efula.1:15 Ezek. 1:24; 43:2. 16Ndi aki la toto esambeli lu lunya landi la pami. Yombo ya diesa wedi ehendi yakatumbi uma lʼunyo andi. Elundji kandi kakahete uku unya mbayahete wulu. 17Lamʼakamawenyi, dimi lakayahumanya lʼekulu andi uku untu lambuvo. Ku ndi akamunanda la lunya landi la pami, ata ati: Tukaki woma. Dimi leli etatelu ndu ekumelu,1:17 Is. 44:6; 48:12; Eny. 2:8; 22:13. 18ndu one leli lumu. Dimi lakavu, enda, leko la lumu pundju pundju. Dimi leko la sapi ya Nyoi ndu ya Udimu a Pengandu. 19Okone ufundi akambu wakayenyi, la akambu weko, ndu akambu wayuyala lʼokongo; 20akambu wushami wa toto esambeli takayenyi lu lunya lami la pami, ndu wa dikitshelu dia paunyi esambeli diʼatala. Toto esambeli teli andjelo wa ekelizia esambeli. Dikitshelu dia fesa esambeli dieli ekelizia esambeli.

ENYELO 2

1Ufundeli ondjelo wʼekelizia ka lʼEfeso wati: Aui wa one latukimelaka toto esambeli lu lunya landi la pami, latokendakendaka lʼatei a dikitshelu dia paunyi esambeli diʼatala ane. 2Dimi mbeyaka etsha aye, ndu ulimu aye, ndu etetemalu kaye. Dimi mbeyaka nti: We hetawo akanga wa kolo, we akahimbi wane watuyaetaka vati: Atumami mbesu, ku vo kema atumami, we akawaenyi la lukesu. 3We aki la etetemalu, akasuwi ne dia lukumbu lami, we kumpeko. 4Keli dimi la ye dikambu! ne dia we akakimo ngandji kaye ka ntundu. 5Okone uho lene akayako, ukadimuli utema, utshi uku etsha aye wa ntundu. Naka aha osoku, dimi layuya le ye esadi, layunya ekitshelu kaye ka tala uma lu dihuli diato, naka we hakadimula utema. 6Keli we eko la dikambu ne, we atuhetshaka ditshelu diʼasi Nikolao, ndu dimi katudihetshaka. 7One leli la tui, uki aui watela Nyuma ekelizia. One laleka akambu wa kolo wulu, dimi layuwusha dia ndi nde uma lʼutamba a lumu2:7 Etat. 2:9; Eny. 22:2. weli lʼatei a Paradisu ka Unyashungu.2:7 Ezek. 28:13; 31:8.

 

8Ufundeli ondjelo wʼekelizia wa la Smurina wati: One laki uma lʼetatelu edja ndu lʼekumelu,2:8 Is. 44:6; 48:12; Eny. 1:17; 22:13. lakavu, keli akayala la lumu ntu, kata akambu ane ati:

9Dimi mbeyaka asui aye, ndu wula aye (keli we eko kanga ongonyi), ndu tengo ya wane wata vati: Asi Juda mbesu, keli vo kema asi Juda, weli uku etemwelo ka Satana. 10Tukaki akambu wayangaye nsuwa woma. Ulungi, uhimbanyi uyanga mbidja amotshi anyu lu lukanu dia nyuhimba, keli nyu nyayusuwa nshi dikumi. Utetemali edja ndu lu nyoi, ku dimi layukusha dembo dia kusu dia lumu. 11One leli la tui, uki akambu watela Nyuma ekelizia. One laleka akambu wa kolo wulu, hasuyama lu nyoi ka hendi.2:11 Eny. 20:14; 21:8.

 

12Ufundeli ondjelo wʼekelizia ka la Perengamo wati: One leli la yombo ya diesa wedi ehendi kata akambu ane: 13Dimi mbeyaka dihuli diudjashiye, lene eli kiti ka diulelu ka Satana. We ambumamema lukumbu lami wulu, kumanguna mbetawo kami ndu lu nshi yaki Atipa omenyi ami, kanga kolamelu, lakadiakema lʼatei anyu, lene udjashi Satana. 14Keli dimi la ye akambu amotshi, ne dia we la amotshi leko watetawoka wetshelu wa Balama, wakandetsha Balaka dia nkitsha utamba a ntakanya la ntundu ka Isariyele2:14 Wal. 22:5, 7; 31:16; Euh. 23:4. dia vo nde diango diakawadiakela dikishi, la dia vo munana.2:14 Wal. 25:1-3. 15Ndu we eko pupu la amotshi watetawoka wetshelu wʼasi Nikolao. 16Okone ukadimuli utema. Naka aha osoku, dimi layuya le ye esadi, layolo la wo ta la yombo yʼuma lʼunyo ami. 17One leli la tui, uki okone atela Nyuma ekelizia. Dimi layusha one laleka akambu wa kolo wulu mana2:17 Etum. 16:14-15; 16:33-34; Joa. 6:48-50. yakashama; layuwusha ndu dive dia wema, dieli la lukumbu lʼuyuyu2:17 Is. 62:2; 65:15. lufundami loko. Nduku untu layeya, tshikima lulungudi.

 

18Ufundeli ondjelo wʼekelizia ka la Tuyatira wati: Onʼa Unyashungu, leli la ashu uku lumbi la dja, la ekulu uku ohotela wakalongoswama, kata akambu ane. 19Dimi mbeyaka etsha aye, la ngandji kaye, la mbetawo kaye, la ekambelu kaye, la etetemalu kaye. Ndu dimi mbeyaka nti: Etsha aye wa lʼokongo wambuleka wa la ntundu waki. 20Keli dimi la ye dikambu, ne dia we ambetawo umuntu uku Jezebele,2:20 Khum. 16:31; 2 Khum. 9:22, 30. latuyataka ati: Umvutshi a umuntu mbemi. Ndi atetshaka, atunganyiaka ekambi ami dia vo munana, ndu dia vo nde diango diadiakelawo dikishi. 21Dimi lakawusha etena ka ndi nkadimula utema, ku ndi hetawo nkadimula utema uma lu munanyi. 22Nyulungi, dimi lutsha mbukitsha lu tangi, ndi la wane watunanaka la ndi, lu fono ka wulu, tshikima vo wambukadimula etema uma lu etsha andi. 23Dimi layudiaka anʼandi. Ekelizia tshe kaweyi vati: Dimʼako katushishimaka ashu wʼekongo ndu etema,2:23 Esam. 7:9; Jer. 17:10. ku layunyufuta untu lʼuntu uku etsha anyu.2:23 Esam. 62:12. 24Keli dimi lambunyutela, nyu wane weli la Tuyatira, wahatayala la wetshelu one, ndu wahateyi akambu a waki wa Satana, uku watawo. Dimi halanyahatanyia wutshu ukina. 25Keli kanyukimeli akambu anyu wulu edja ndu lamʼayumuya. 26One laleka akambu wa kolo wulu, ndu lalama etsha ami edja ndu lʼekumelu, dimi layuwusha wulu wa mbulela wedja. 27Ndi ayuwaulela la ukalimba a luwulu, uku atuwulaka puki ya diwumba vwa,2:27 Esam. 2:8-9. uku akamalungula wulu uma le Papa. 28Ku dimi layuwusha sunga yoto. 29One leli la tui, uki okone atela Nyuma ekelizia.

ENYELO 3

1Ufundeli ondjelo wʼekelizia ka la Saradi wati: One leli la nyuma esambeli ya Unyashungu ndu la toto esambeli kata aui ane: Dimi mbeyaka etsha aye. We eko la lukumbu uku untu lasena, keli we ambuvokaka. 2Ewoki, ushikike akambu wutshikadi wuyangi mvo, ne dia dimi kuntana etsha aye wuluwanyimi lu ashu a Unyashungu ami. 3Uho okone akayetawo, ndu akayuki. Ukitanyiaki akambu aso; ukadimuli utema. Naka we hewo, dimi layuya uku uvi; we heya etena kayumuya.3:3 Mat. 24:43-44; Luk. 12:39-40; Eny. 16:15. 4Keli we eko la kumbu yʼantu amotshi la Saradi, wahatalanya ahondo awo. Vo wayengola la mi wolotshi ahondo a wema, ne dia vo mbukuki ololo. 5Okone one laleka akambu wa kolo wulu, ayolotshama ahondo a wema. Dimi haludimula lukumbu landi uma lu mukanda a lumu,3:5 Etum. 32:32-33; Esam. 69:28; Eny. 20:12. keli layushula lukumbu landi lu ashu wa Papa, ndu wa andjelo andi.3:5 Mat. 10:32; Luk. 12:8. 6One leli la tui, uki okone atela Nyuma ekelizia.

 

7Ufundeli ondjelo wʼekelizia ka la Filadelefiya wati: One leli ekila, leli mete, leli la sapi ka Davidi, latudihulaka, ku nduku untu ladiha; latudihaka, ku nduku untu latudihulaka,3:7 Is. 22:22; Job. 12:14. kata aui ane.

8Dimi mbeyaka etsha aye. Ulungi, dimi lambuketela lukuki hwe, nduku untu leya ludiha. We la yema ya wulu, akakitanyiaka diui diami, kumanguna lukumbu lami. 9Enda, dimi lambukusha wa lʼetemwelo ka Satana, wane watutaka vati: Asi Juda mbesu, keli vo kema asi Juda, kashi katawo. Ulungi, dimi layuwaela dia vo ntemola lʼekulu aye,3:9 Is. 49:23; 60:14. la dia vo mbeya vati: Dimi lambukulanga.3:9 Is. 43:4. 10Ne dia we akakitanyia diui diʼetetemalu kami, dimi layukulama uma lu unya uku wʼehimba, wayuyala le wa la kete tshe, ne dia mpimba wane wudjashi la kete. 11Dimi layuya esadi. Ukimeli keli la ye wulu, untu takokosolaki dembo diaye dia kusu. 12One laleka akambu wa kolo wulu, dimi layuwete uku ekoho ka lu etemwelo ka Unyashungu ami; ndi hatumbi uma loko pundju. Ku dimi layufunda lukumbu la Unyashungu ami lu dimba diandi, ndu lukumbu la usumba wa Unyashungu ami, Jerusalema yʼuyuyu, yayuya uma lʼulungu uma le Unyashungu ami,3:12 Eny. 21:2. ndu lukumbu lami lʼuyuyu3:12 Is. 62:2; 65:15. 13One leli la tui, uki okone atela Nyuma ekelizia.

 

14Ufundeli ondjelo wʼekelizia ka la Laodikiya wati: Ayali osoku! Omenyi wa kolamelu la mete, etatelu kʼetungelu ka Unyashungu,3:14 Tuk. 8:22. kata aui ane.

15Dimi mbeyaka etsha aye nti: We kema tshitshi, kema dja. Utumulanga ku we ndjala tshitshi kuyanga dja. 16Okone ne dia we eko djungudungu, aha dja, aha tshitshi, dimi layukohongola uma lʼunyo ami. 17Ne dia we kata wati: Kanga ongonyi kemi, lambukundja ukundji, hahumbi nduku engo. We heyi wati: Kanga lunyangu keye, ndu okei ndu wula, ndu tshungu, ndu utakataka. 18Okone dimi lambukutela nti: Usumbi paunyi le mi yakawalongosola la dja, dia we ndjala kanga ongonyi; ndu ahondo wa wema, wa ndota, sonyi ka utakataka aye katukenama; ndu iso ka mbidja lu ashu, dia we nsena. 19Dimi latulakaka, latusuyaka wane wukami ngandji.3:19 Tuk. 3:12; Heb. 12:6. Okone ukalangani, ukadimuli utema. 20Enda, dimi lambemala la suku, lambokokola. Lamʼayuka untu diui diami, lamʼayundudihula lukuki, dimi layoto le ndi, layole la ndi, ndu ndi ayole la mi. 21One laleka akambu wa kolo wulu, dimi layuwusha wulu wa ndi mbidjase la mi lu kiti ka diulelu, uku akamaleki akambu wa kolo wulu, akamadjase la Papa lu kiti kandi ka diulelu. 22One leli la tui, uki okone atela Nyuma ekelizia.

ENYELO 4

1Lamʼaketi akambu aso, dimi lakendi, ku lakenyi lukuki lambudiho lʼulungu. Diui dia ntundu diakamuki diaki uku diui dia pungi, diamvutela ati: Umbeli lindu ndjukenya akambu waya ka ndja. 2Kemʼedja dimi laki lu Nyuma. Dimi lakenyi kiti ka diulelu kukitshami lʼulungu, ndu untu udjashi loko. 3One lakadjashi loko aki la elundji uku dive dia awadiawadi dia tilili. Ngulu kakatshimbi kiti ka diulelu kakangadimo uku dive diʼeleselese.4:3 Ezek. 1:26-28; 10:1. 4Kiti kina ya diulelu akumi ahendi la nyei yakadingi kiti kako ka diulelu. Dimi lakenyi dikumanyi akumi ahendi la nei wudjashi lu kiti yako, wolotshi ahondo a wema, wulimbe fule ya paunyi. 5Angadimu wa ndjadi ndu aui wʼantu, ndu akhungula4:5 Etum. 19:16; Eny. 8:5; 11:19; 16:18. wakatumbaka uma lu kiti kako ka diulelu. Atala esambeli wakahetaka dja4:5 Ezek. 1:13. la ntundu ka kiti ka diulelu, weli nyuma esambeli ya Unyashungu.4:5 Eny. 1:4; Zek. 4:2. 6La ntundu ka kiti ka diulelu kaki uku uduwa wa talatala, uku dive dia ngaingai ka mamba4:6 Ezek. 1:22. lʼatei a kiti ka diulelu.

Lu etshimba ato kaki nyama nyei yaki la lumu, yaki la ashu etundu tshe, ndu la ntundu ndu lʼokongo. 7Nyama ka ntundu kaki uku tambwe, ka hendi kaki uku osongo a ngombe, ka satu kaki la elundji uku ka untu, ka nei kaki uku fudu ka pungu katafumbo.4:7 Ezek. 1:5-10; 10:14. 8Nyama sho nyei yaki la ahafu asamalu asamalu. Yo yaki la ashu utundu tshe ndu lʼetei.4:8 Ezek. 1:18; 10:12. Yo hayumuya kuyanga la yanyi kuyanga lʼutshu, yatutaka vati: Ekila, ekila, ekila, eli Khumadiondjo Unyashungu, Kanga-Wulu-Tshe,4:8 Is. 6:2-3. lakiko, leko, laya ka ndja.

9Nyama yako yayutumbula, yayolemia, yayuka one latudjaseka lu kiti ka diulelu lusaka, leli la lumu pundju pundju. 10Dikumanyi so akumi ahendi la nei wayukhusamela ako ludjashi lu kiti ka diulelu, wayotemola one leli la lumu pundju pundju. Vo wayukitsha alembo awo wa kusu wa diulelu la ntundu ka kiti ka diulelu, wata vati: 11Khumesu, la Unyashungu asu, we kukuki Dia nungula lutumbu la kenemo la wulu, Ne dia we kakatungi diango tshe. Dio diakatungama uma lu lulangu laye.

ENYELO 5

1Dimi lakenyi buku diufundami lʼatei ndu uma lʼokongo,5:1 Ezek. 2:9-10; Is. 29:11. diukelekami wulu la tulimbitelu esambeli lu lunya la pami la one lakadjashi lu kiti ka diulelu. 2Dimi lakenyi ondjelo a wulu ahangohango la diui dia wulu ati: Untu akona ukuki mbifula wombo a buku one, la ndjihula tulimbitelu teli loko? 3Nduku untu lʼulungu, kuyanga la kete, kuyanga la tshina dia kete, lakeyi mbifula wombo a buku oso, kuyanga menda loko. 4Ku dimi lakaleli efula, ne dia nduku untu lakatanema lukuki mbifula wombo a buku ako, kuyanga menda loko. 5Ku ekumanyi kemotshi akamvutela ati: Tulelaki. Enda, Tambwe ka lu wudja wa Juda,5:5 Etat. 49:9. khumbu kʼuma le Davidi,5:5 Is. 11:1, 10. lakaleki akambu wa kolo wulu, ambukuka dia mbifula wombo a buku uku la dia ndjihula tulimbitelu tawo esambeli.

 

6Lʼatei a kiti ka diulelu, ndu wa nyama nyei, ndu wa dikumanyi, dimi lakenyi Ona-Okoko emadi uku akandadiakema.5:6 Is. 53:7. Ndi aki la seki esambeli la ashu esambeli,5:6 Zek. 4:10. weli nyuma esambeli ya Unyashungu, yakandatumi lu kete tshe. 7Ku ndi akayi, akose wombo a buku uma lu lunya la pami la one lakadjashi lu kiti ka diulelu. 8Lamʼakandose wombo a buku, nyama sho nyei la dikumanyi akumi ahendi la nei wakakhusamela Ona-Okoko. Untu lʼuntu aki la losese, ndu alonga wa paunyi wakaludiami la malashi, weli dombelo diʼekilami.5:8 Esam. 141:2. 9Ku vo wakimbi usambu wʼuyuyu,5:9 Esam. 33:3; 98:1; Is. 42:10. wata vati: We kukuki dia nungula wombo a buku one, Ndu dia ndjihula tulimbitelu tawo, Ne dia we akadiakema, Akasumbela Unyashungu antu la dikila diaye: Wʼuma lu wauhu tshe ndu wʼeteketa tshe, Ndu wʼuma lu wehu tshe, la waulelu tshe. 10We kawaete uku diulelu la elombedi le Unyashungu asu;5:10 Etum. 19:6; Eny. 1:6. Vo wayulelaka la kete.

11Ku dimi lakendi, lakuki aui wʼandjelo efula wudingi kiti ka diulelu ndu dikumanyi. Efula kawo kaki nunu akumi wa nunu akumi, ndu nunu dia nunu,5:11 Dan. 7:10. 12wahangohango vati: Ona-Okoko lakadiakema kukuki dia nungula wulu, ndu ongonyi, ndu yimba, ndu diulelu, ndu kenemo, ndu lutumbu, ndu otshoko. 13Dimi lakuki diango tshe diakatungama ndu lʼulungu ndu la kete, ndu la tshina dia kete, ndu lʼashi a wuki ndu diango tshe dieli loko, wata vati: Otshoko, la kenemo, la lutumbu, la diulelu, wayali le one ludjashi lu kiti ka diulelu, ndu le Ona-Okoko pundju pundju! 14Ku nyama yako nyei yakati vati: Ayali osoku! Ku dikumanyi wakakhusama, wakotemola.

ENYELO 6

1Dimi lakenyi lamʼakadihula Ona-Okoko djimbitelu motshi ya lu tulimbitelu esambeli, ku lakuki nyama kemotshi uma lu nyama nyei kahangohango uku dikhungula dia mvula, kata ati: Yaka! 2Dimi lakendi, menyi ku falasa ka wema kenea,6:2 Zek. 1:8; 6:3, 6. la one lakakiahami aki la uta. Wakawusha dembo dia kusu, ku ndi akatshu atalembia, ndu dia ntolembia.

 

3Lamʼakandadihula djimbitelu ya hendi, dimi lakuki nyama ka hendi kata ati: Yaka! 4Ku falasa kekina ka tilili6:4 Zek. 1:8; 6:2. kakatumbi. Wakasha one lakakiahemi wulu wa minya ki uma la kete, ndu dia vo ndjakana. Wakawusha yombo ya wuki.

 

 

 

 

5Lamʼakandadihula djimbitelu ya satu, dimi lakuki nyama ka satu kata ati: Yaka! Dimi lakendi, menyi ku falasa ka tshududu kene;6:5 Zek. 6:2, 6. one lakakiahemi aki la yediko ya mbedika wutshu lu lunya landi. 6Dimi lakuki diui uku dia untu lʼatei a nyama sho nyei, diata ati: Yediko otoi yʼepunga wa menge yeko denariyo otoi; tediko tusatu ta epunga wa yelela denariyo otoi, keli tulanyaki iso la wanu!

 

7Lamʼakandadihula djimbitelu ya nei, dimi lakuki diui dia nyama ka nei diata ati: Yaka! 8Dimi lakendi, menyi ku falasa kʼekesekese kene. Lukumbu la one lakakiahemi laki Nyoi; Udimu a Pengandu akatuyelaka. Wakawasha wulu wa mbulela etenyi ka nei ka kete, dia vo mbadiaka la yombo, la ndjala ka kasha, la elandu, ndu le nyama ya lʼukunda ya la kete.6:8 Ezek. 14:21.

 

9Lamʼakandadihuli djimbitelu ya tanu, dimi lakenyi nyumu ya wane wakadiakema la tshina diʼediakelu, ne dia diui dia Unyashungu, ndu dia diui diakawakimela. 10Vo wakawana la diui dia wulu, wata vati: Yee! Khumadiondjo ka ladiku kʼekila la ka mete, edja ndu etena kakona kayuyulumbuya ndu kayuyosomboya dikila diasu le wa la kete nye? 11Vo wakasha untu la untu ukutu a wema; wakawatela vati: Nyutukumuya etenyi, edja ndu lamʼayuwudiaka anyanyu ekambi la anengenyu, lamʼayuwushidiya lutumu lawo.

 

12Dimi lakenyi lamʼakandadihula djimbitelu ya samalu, kete yakadidima efula.6:12 Eny. 11:13; 16:18. Unya akayala tshududu6:12 Is. 13:10; Joe. 2:10, 31; 3:15; Mat. 24:29; Mak. 13:24-25; Luk. 21:25. uku dikuniya dia diosa, utundu a ngondo akayala uku dikila.6:12 Joe. 2:31. 13Toto ta lʼulungu takako la kete, uku atololololoka elua uma lʼutamba a fingu weki apepe, lamʼasutshasutshamawo la loheledi la wulu. 14Ndu ulungu wakanyema; wakawombe uku atowombaka wombo wa buku;6:14 Is. 34:4. ndu ekungu tshe ndu asenga wakanyema uma lʼahuli awo.6:14 Eny. 16:20. 15Ndu khumi ya dikanga ya la kete, ndu antu a waki, ndu embuledi wʼalimbi, ndu akanga wʼengonyi, ndu akanga a wulu, ndu fumbi tshe, ndu wudjasedi tshe, wakashama lu weuku wʼave wa lʼekungu;6:15 Is. 2:19, 21. 16wa tela ekungu la ave vati: Nyutukungweli, nyutushe6:16 Hos. 10:8; Luk. 23:30. uma lu ashu wa one latudjaseka lu kiti ka diulelu, ndu uma lu kele ka Ona-Okoko, 17ne dia lushi la wuki la kele kawo lambukuka. Akona eya memala?

ENYELO 7

1Lʼokongo wʼakambu aso, dimi lakenyi andjelo anei wemadi lu atshuku anei wa kete, wukimedi pepe nyei7:1 Jer. 49:36; Dan. 7:2; Zek. 6:5. ya la kete, ne dia lopepe talopepaki la kete, kuyanga lʼashi a wuki, kana ladiku diʼetamba. 2Dimi lakenyi ondjelo ukina atambela utsha lʼulungu uma lene atutumbaka unya, ukimedi djimbitelu ya Unyashungu a lumu. Ndi akawelela andjelo ako anei, wane wakawasha wulu wa nanya kete ndu ashi a wuki, 3ata ati: Tanyutshelaki kete kolo, kuyanga ashi a wuki, kuyanga etamba, edja ndu lamʼayutudja ekambi a Unyashungu asu tulimbitelu lu fumu yawo.7:3 Ezek. 9:4, 6. 4Dimi lakuki okone aki efula ka wane wakadjama tulimbitelu. Wane wakadjama tulimbitelu waki nunu lukama la akumi anei la nei uma lu wauhu tshe wʼasi Isariyele: 5Uma lu diuhu dia Juda, wakadji antu nunu dikumi la pendi tulimbitelu; uma lu diuhu dia Rubena, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Ngada, nunu dikumi la pendi; 6uma lu diuhu dia Ashere, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Nafetali, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Manase, nunu dikumi la pendi; 7uma lu diuhu dia Simeyona, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Lewi, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Isakara, nunu dikumi la pendi; 8uma lu diuhu dia Zebuluna, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Josefu, nunu dikumi la pendi; uma lu diuhu dia Bendjamina, nunu dikumi la pendi, wakadjama tulimbitelu.

 

9Lʼokongo wʼakambu aso, dimi lakendi, lakenyi ului a wuki wʼantu waheyama mbala, uma lu wedja tshe, ndu uma lu wauhu tshe ndu uma lu weuhu wʼantu tshe, ndu wʼeteketa tshe, wemadi la ntundu ka kiti ka diulelu ka Ona-Okoko, wolotshi ahondo a wema, la wanga wʼatuku lʼanya awo. 10Ku vo wakahangohango la diui dia wulu vati: Panda keko ka Unyashungu asu, latudjaseka lu kiti ka diulelu, ndu ka Ona-Okoko! 11Ndu andjelo tshe wakemadi, wudingi kiti ka diulelu ndu dikumanyi la nyama sho nyei. Vo wakakhusama la ntundu ka kiti ka diulelu watemola Unyashungu, 12wata vati: Ayali osoku! Otshoko, la lutumbu, la yimba, la lusaka, la kenemo la wulu, la diulelu, wayali le Unyashungu asu pundju pundju! Ayali osoku!

13Ekumanyi kemotshi akankaluya diui ati: Wane wolotshi ahondo a wema, wa na wewo? uma lendi uyewo? 14Dimi lakawutela nti: Khumadiondjo, weme keya. Ndi akamvutela ati: Vo weli wane wambuya uma lu pa ka wuki,7:14 Dan. 12:1; Mat. 24:21; Mak. 13:19. wakotsha ahondo awo, wakawaedia la dikila dia Ona-Okoko. 15Diako  mbemadiwo la ntundu Ka kiti ka diulelu ka Unyashungu. Vo watukambelaka ulimu ndu la yanyi Ndu lʼutshu lu etemwelo kandi. One ludjashi lu kiti ka diulelu, Ayuwakumba la eyalelu kandi. 16Vo hawuka ndjala ntu, hawuka pusa ntu; Yanyi ya wulu hayahetela, Kuyanga edungu ka wulu.7:16 Is. 49:10. 17Ne dia Ona-Okoko leli lu kiti ka diulelu, Ayuyala ulami awo,7:17 Esam. 23:1; Ezek. 34:23. Ayalombola utsha la teko diʼashi a lumu.7:17 Esam. 23:2; Unyashungu ayakitula asoi tshe uma lu ashu awo.

ENYELO 8

1Lamʼakadihula Ona-Okoko djimbitelu yʼesambeli, ki kakayala lʼulungu etenyi ka ushidi a tangu. 2Dimi lakenyi andjelo esambeli watemalaka la ntundu ka Unyashungu; wakawasha pungi esambeli. 3Ku ondjelo ukina akayi, akemala lʼediakelu,8:3 Am. 9:1. aki la donga dia paunyi dia dja. Wakawusha tsho efula ya ndi nsanganya la dombelo diʼekilami tshe ladiku diʼediakelu ka paunyi8:3 Etum. 30:1, 3. kaki la ntundu ka kiti ka diulelu. 4Dinga dia tsho la dombelo diʼekilami wakambela la ntundu ka Unyashungu uma lu lunya la ondjelo. 5Ku ondjelo akose donga diako dia dja, akadiludia la dja yʼuma lʼediakelu, akadihumanya la kete.8:5 Lew. 16:12; Ezek. 10:2. Ku dikhungula ndu aui, ndu angadimu wa ndjadi, ndu edidimelu ka kete8:5 Etum. 19:16; Eny. 11:19; 16:18. wakayala lʼolongo. 6Andjelo ako esambeli waki la pungi esambeli, wakayalongosola dia mvuda.

 

7Ondjelo a ntundu akadi, ku mboko ya mvula la dja8:7 Etum. 9:23-25; Ezek. 38:22. yosohanyi la dikila yakalo la kete. Etenyi ka satu ka kete kakalungula, ndu etenyi ka satu kʼetamba kakalungula, ndu adiyu wʼeyuyu tske wakalungula.

 

8Ondjelo a hendi akadi, ku engo uku ukungu a wuki, kakahetaka dja, kakatambiyama lu ashi a wuki. Etenyi ka satu kʼashi a wuki kakahilo dikila. 9Etenyi ka satu ka diango tshe diaki la lumu lu ashi a wuki, kakavu; ndu etenyi ka satu ka watu kakalanyema.

 

10Ondjelo a satu akadi, ku yoto ya wuki ya dja, yakahetaka uku uwa, yakako uma lʼulungu8:10 Is. 14:12. ladiku dia etenyi ka satu kʼetundu wʼashi, ndu lu teko diʼashi. 11Lukumbu la yoto sho leko Ululu. Etenyi ka satu kʼashi kakayala ululu. Antu efula wakavu ne dia ashi wakayala ululu.8:11 Jer. 9:15.

 

12Ondjelo a nei akadi, ku etenyi ka satu ka unya, ndu etenyi ka satu ka ngondo, ndu etenyi ka satu ka toto wakakomama, ne dia etenyi kawo ka satu kayali udjima,8:12 Is. 13:10; Ezek. 32:7; Joe. 2:10, 31; 3:15. ndu yanyi tahetaki etenyi ka satu, ndu utshu pupu.

13Dimi lakenyi, lakuki pungu kemotshi kafumbo lʼulungu, ata la diui dia wulu ati: Fono, fono, fono le wa la kete, ne dia aui akina wa pungi wa andjelo asatu wayanga mvuda!

ENYELO 9

1Ondjelo a tanu akadi, ku dimi lakenyi yoto yʼuma lʼulungu yayako la kete. Wakawusha sapi ka difuku diaha la ekumelu. 2Ndi akadihula lukuki la difuku so diaha la ekumelu, ku edinga wakatumbi uma lu difuku uku edinga wʼuma lu khuka ka wuki.9:2 Etat. 19:28. Unya la loheledi wakafulema la edinga wʼuma lu difuku diako. 3Endjo wakatumbi uma lʼedinga ako;9:3 Etum. 10:12-15. wakawasha wulu uku wa kutu ya la kete. 4Wakawatela vati: Tanyulanyaki adiyu wa la kete, kuyanga engo kʼuyuyu, kuyanga utamba, paka antu waha la djimbitelu ya Unyashungu lu fumu yawo.9:4 Ezek. 9-4 5Vo kunungula wulu wa mbadiaka, paka wa mbasuya ngondo tshanu. Sui diawo diaki uku sui dia kutu lamʼalumatato untu. 6Lu nshi sho, antu wayuyanga nyoi, keli vo hawukitana; wayuyanga mvo, ku nyoi ayalawo.9:6 Job. 3:2l; Jer. 8:3.

7Etundu wʼendjo waki uku falasa yambolongoswama dia ndo ta.9:7 Joe. 2:4. Lu ete awo kaki alembo wa kusu uku paunyi; dundji diawo diaki uku dundji dia antu. 8Vo waki la divu uku dia amantu; anyu awo waki uku wa tambwe.9:8 Joe. 1:6. 9Waki la eloto wa ta lu tulu uku eloto wa mbulu. Luhelu lʼahafu awo laki uku luhelu la pusupusu ya ta,9:9 Joe. 2:5. ndu la falasa efula lamʼatawatshu utsha lu ta. 10Vo waki la wela uku wanga wa kutu; waki la wulu lu wela awo dia nsuya antu ngondo tshanu. 11Ondjelo a difuku diaha la ekumelu kaki khumʼekanga kawo. Lukumbu landi lʼoteketa wʼasi Heberu leli Abadona, keli lʼoteketa wʼasi Ngirika leli Apoliyona (kitshimudi ati: Unanyishi).

12Fono ka ntundu kambeta. Enda, fono kina hyendi yayayi lʼokongo.

 

13Ondjelo a samalu akadi, ku dimi lakuki diui diʼuma lu seki nyei yʼediakelu ka paunyi9:13 Etum. 30:1-3. keli la ntundu ka Unyashungu, 14diatela ondjelo a samalu laki la pungi ati: Ukelekuli andjelo ane wukelekami lʼumamu a ndjali ka wuki ka Eyufarate. 15Okone andjelo ako anei wakakelekwama, wakalongoswama dia ushidi uku la lushi luku, la ngondo keku, la eleku keku, dia ndjaka etenyi ka satu kʼantu. 16Elui wʼalimbi wakahemi ladiku dia falasa waki nunu akumi ahendi tena nunu dikumi. Dimi lakuki uku aki efula kawo. 17Lʼenelo kakamenyi falasa la wane wakayahemi, vo waki la eloto lu tulu uku dja, la uku ave wʼedima ndu uku mboko ya dja. Ete wa falasa waki uku ete wa tambwe; dja la edinga wa tsho wakatumbi uma lʼenyo awo. 18Etenyi ka satu kʼantu kakadiakema la asui asatu ane: dja, edinga, la mboko ya dja wakatumbaka uma lʼenyo awo. 19Ne dia wulu wa falasa sho eko lu enyo ayo ndu lu wela ayo. Wela ayo waki uku elui, ndu waki la ete; la wo mbakawasuyaka antu.

20Antu akina waki kundjakema la asui aso asatu, kunkadimula etema uma lʼelimu wʼanya awo. Vo kunkimo ntemola edienge, ndu dikishi dia paunyi, ndu dia fesa, ndu diʼehotela, ndu dia ave, ndu diʼetamba, wane waheyi mena kuyanga mbuka, kuyanga nkendakenda.9:20 Esam. 115:4-7; 135:15-17; Dan. 5:23. 21Vo kunkadimula etema uma lu diakanelu diawo kuyanga uma lʼekanga awo, kuyanga uma lu munanyi la evi awo.

ENYELO 10

1Dimi lakenyi ondjelo ukina a wulu ayahulo uma lʼulungu, olotshi dingi. Ndi aki la ngulu lʼote andi; elundji kandi kaki uku unya; ekulu andi waki uku dikundju dia dja. 2Ndi aki la wombo wa buku wa tshitshe wufulwami lu lunya landi. Ndi akahe lukulu landi la pami ladiku dia ashi a wuki, la lukulu la lomoso la kete. 3Ndi akahangohango wulu uku atudikitaka tambwe. Lamʼakandahangohango, akhungula esambeli wakakhungula. 4Lamʼakakhungula akhungula esambeli ako, dimi lakayangi nfunda. Ku dimi lakuki diui uma lʼulungu diata ati: Ufule akambu aku wakati akhungula esambeli, tuwafundaki. 5Ondjelo wakamenyi emadi lʼashi a wuki la lu kete, akedia lunya landi la pami utsha lʼulungu. 6Ndi akatshibi lu lukumbu la one leli la lumu pundju pundju, lakatungi ulungu la diango dieli loko, ndu kete la diango dieli loko, ndu ashi a wuki la diango dieli loko, ati: Etena hayala ntu, 7keli lu nshi ya diui dia ondjelo wʼesambeli, lamʼakandayangi mvuda, ku akambu wa Unyashungu wushami wakashili, uku lukumu lʼololo lakandatela ekambi andi amvutshi.10:7 Etum. 20:11; Euh. 32:40; Dan. 12:7; Am. 3:7.

8Diui diakamuki uma lʼulungu, lakadiuki ntu diamvutela ati: Tshoka, utose wombo wa buku wufulwami lu lunya la ondjelo wemadi ladiku diʼashi a wuki la dia kete. 9Ku dimi lakatshu utsha le ondjelo, lakawutela nti: Umbisha wombo wa buku ako wa tshitshe. Ndi akamvutela ati: Uwose, uli. Vo wayuyala ululu lu dikundju diaye, keli vo wayuyala mpe lʼunyo aye uku usanga. 10Ku dimi lakose wombo wa buku wa tshitshe uma lu lunya la ondjelo ako, lakuli. Vo waki mpe uku usanga lʼunyo ami. Lamʼakamuli, dikundju diami diakayala ululu.10:10 Ezek. 2:8—3:3. 11Ku vo wakamvutela vati: Dieli la ye dia mvuta dikambu diʼantu efula, ndu dia wedja, ndu diʼeteketa, ndu dia khumi ya dikanga.

ENYELO 11

1Vo wakambisha lokombe laki uku danga. Omotshi akamvutela ati: Unela, ediki etemwelo ka Unyashungu,11:1 Ezek. 40:3; Zek. 2:1-2. ndu ediakelu; ali wane watemola loko. 2Utshiki seke dieli lʼandja wʼetemwelo, tudiedikaki, ne dia wakadisha wedja. Vo wayukamela usumba wʼekila la tshina diʼekulu11:2 Luk. 21:24. ngondo akumi anei la hyendi. 3Dimi layusha emenyi ami ehendi wulu wa mvuta diui nshi kinunu la kama hyendi la akumi asamalu, wolotshi akuniya.

4Wane weko eweli ehendi, la dikitshelu pendi diʼatala, mbemadi la ntundu ka Khumadiondjo ka kete.11:4 Zek. 4:3, 11-14. 5Naka untu ayulanga mbatshela kolo, dja yayutumba uma lʼenyo awo, yayutshumba atunyi awo. Naka untu ayulanga mbatshela kolo, dieli la ndi dia ndjakema osoku. 6Wane weko la wulu wa ndjiha ulungu, ne dia mvula talokaki lu nshi yatelawo antu diui11:6 1 Khum. 17:1. vo mbeli la wulu wa mpilula ashi dikila11:6 Etum. 7:17-19. ndu wa nanya wa la kete la asui tena efula11:6 1 Sam. 4:8. uku alangawo. 7Lamʼayuwushidiya mvuta diui diawo, nyama katutumbaka uma lu difuku11:7 Dan. 7:7; Eny. 13:5-7; 17:8. diaha la ekumelu ayuwalosha ta, ayaleka wulu,11:7 Dan. 7:21. ayadiaka. 8Edu awo wayukalema lʼosese wʼusumba a wuki, wetawo lʼetema vati: Sodoma11:8 Is. 1:9-10. la Edjibitu, lene akawadiaki Khumadiondjo lʼutamba a mpeketanya. 9Uma lu weuhu wʼantu ndu wa wauhu, ndu wa eteketa, ndu wa wedja wayendaka edu awo nshi shatu lʼetenyi, hawetawo edu awo nkhundama lu waumbu. 10Wa la kete wayongenangena dikambu diawo, wayokenya; wayutumanela eshasha, ne dia amvutshi aku ahendi wakasuyaka wa la kete. 11Lʼokongo a nshi shatu sho la etenyi, nyuma ka lumu uma le Unyashungu kakoto lʼetema awo, ku vo wakemala lʼekulu awo.11:11 Ezek. 37:10. Woma wa mambaakandi wane wakawaendaka. 12Vo wakuki diui dia wuki uma lʼulungu diawatela ati: Nyumbeli lindu! Ku vo wakambela lʼulungu lu dingi.11:12 2 Khum. 2:11. Atunyi awo wakawaenyi. 13Lʼushidi oso, kete yakadidima wulu,11:13 Eny. 6:12; 16:18. ku etenyi ka dikumi kʼusumba ako akanyuko. Antu nunu esambeli wakavu lamʼakadidima kete. Wane wakatshikala, wakuki woma, wakatumbula Unyashungu a lʼulungu.

14Fono ka hendi kakashili. Enda, fono ka satu kayuya esadi.

 

15Ondjelo wʼesambeli akadi; ku aui wa wulu wakukema lʼulungu, wakati vati: Diulelu dia la kete nye diambuyala dia Khumesu, la dia Kristu kandi. Ndi ayulela pundju pundju.11:15 Etum. 15:18; Dan. 2:44; 7:14, 27. 16Ku dikumanyi akumi ahendi la nei, watudjaseka la ntundu ka Unyashungu lu kiti yawo ya diulelu, wakakhusama, wakatemola Unyashungu, 17wata vati: Shu tambuka lusaka, we Khumadiondjo Unyashungu kanga wulu tshe, leko ndu lakiko; Ne dia we akose wulu aye wa mamba, ku akatatela mbulela. 18Wedja ekina wakuki kele, ku kele kaye11:18 Esam. 2:5; 110:5. kakayi, Ndu lushi la numbuya wane wakavu, Ndu lushi la nfuta ekambi aye amvutshi ndu ekilami, Ndu wane watukaka lukumbu laye woma, Wa tshitshe ndu wa waki;11:18 Esam. 115:13.Ndu dia nanya wane watulanyaka kete.

19Etemwelo ka Unyashungu a lumu lʼulungu kakadihwama, ku oshete a sheki yandi akenama lu etemwelo kandi. Angadimu wa ndjadi, ndu aui wʼantu, ndu akhungula, ndu edidimelu ka kete,11:19 Eny. 8:5; 16:18. ndu mboko efula ya mvula11:19 Eny. 16:21. wakâyeli akambu ako.

ENYELO 12

1Djimbitelu ya wuki yakenama lʼulungu. Umuntu akalote unya; ngondo kaki la tshina diʼekulu andi; dembo dia kusu diaki la toto dikumi la tuhendi diaki lʼote andi. 2Ndi aki la diemi. Ndi akawana, akatatela lono lʼeutelu. 3Ku djimbitelu kina yakenama lʼulungu, menyi ku ului a wuki wa tilili one, waki la ete esambeli la seki dikumi,12:3 Dan. 7:7. la alembo wa kusu esambeli lʼete awo. 4Wela awo akakutula etenyi ka satu ka toto ta lʼulungu, akatokosha la kete.12:4 Dan. 8:10. Ului ako akemala la ntundu ka umuntu lakayangi mbuta; akalungamela ati: Kandi onʼandi lamʼayunduwuta. 5Ku ndi akuti ona pami,12:5 Is. 66:7. diaki la ndi dia mbulela wedja tshe lʼukalimba a luwulu.12:5 Esam. 2:9. Onʼandi akosama utsha le Unyashungu lu kiti kandi ka diulelu. 6Ku umuntu ako akalawo lʼusui, lene akalongosola Unyashungu dihuli, dia vo mbusha mbu ya nde nshi kinunu la kama hyendi la akumi asamalu.

 

7Ta diaki lʼulungu. Mikaele12:7 Dan. 10:13, 21; 12:1; Jud. 9. la andjelo andi wakatshu dia ntolosha ului ako ta. Ului ako la andjelo andi wakalo ta. 8Keli vo kumbaleka wulu; vo kuntana dihuli ntu lʼulungu. 9Wakakadja ului ako a wuki wʼedjedja,12:9 Etat. 3:1. wetawo vati: Uhimbanyi, Satana, ukeshi a wa la kete tshe — wakawukadja la kete12:9 Luk. 10:18. ndi la andjelo andi. 10Ku dimi lakuki diui dia wulu lʼulungu diata ati:

Kakiane panda kambuyala ndu wulu, ndu diulelu dia Unyashungu, ndu luwandji la Kristu kandi, ne dia osongwedi wa anyasu12:10 Job. 1:9-11; Zek. 3:1. ambukadjema, one latasongwelaka la ntundu ka Unyashungu ndu la yanyi ndu lʼutshu. 11Vo wakuleki wulu ne dia dikila dia Ona-Okoko, ndu dia diui diawo. Vo kumbuka nyumu yawo ngandji edja ndu lu nyoi. 12Ulungu li, ongenengene, ndu wane watudjaseka loko. Fono kayuyala la kete ndu lʼashi a wuki, ne dia uhimbanyi akayi le nyu. Ndi eko la kele ka wuki; ndi mbeyaka ati: Etena kami kambusukana.

 

13Lamʼakenyi ului oso a wuki ati: Dimi lambukadjema utsha la kete, ku ndi akasuya umuntu lakuti ona pami ako. 14Wakasha umuntu ahafu ahendi wa pungu ka wuki dia ndi nfumbo utsha lʼusui, lene aki dihuli diandi, lene atundulungulaka mbu ya nde etena kemotshi, ndu tena dimotshi, ndu etenyi ka hendi kʼetena.12:14 Dan. 7:25; 12:7. 15Ului a wuki akahongola ashi uku ndjali ka wuki lʼokongo a umuntu, dia ashi ako mbokeloya. 16Kete yakakimanyia umuntu; yo yakase unyo, yakamene ndjali ka wuki kakahongola ului a wuki uma lʼunyo awo. 17Ku ului akuki umuntu kele, akatshu dia ntolosha anʼandi wakatshikala ta, wane watukitanyiaka elembe wa Unyashungu, watulamaka diui dia Jesu.

ENYELO 13

1Ndi akemala lu lokongo lʼashi a wuki. Ku dimi lakenyi nyama kayatumbi uma lʼashi a wuki,13:1 Dan. 7:3. kaki la seki dikumi la ete esambeli; ndu ladiku dia seki yawo, alembo a kusu dikumi, ndu lʼete awo, kumbu ya lotengo.13:1 Eny. 17:3, 7-12. 2Nyama kakamenyi, kaki uku koi; ekulu ato waki uku wa tnbulu, unyo ato waki uku wa tambwe.13:2 Dan. 7:4-6. Ului ako a wuki akawusha wulu awo, la kiti kawo ka diulelu, la diulelu efula. 3Ku dimi lakenyi ote awo omotshi, wakakotama puta ka nyoi. Puta keso ka nyoi kakakono. Wa la kete tshe wakambi ne dia nyama kako. 4Antu wakatemola ului, ne dia vo wakasha nyama kako wulu. Ku vo wakatemola nyama, wakati vati: Akona eh uku nyama kene? Eya ndo la to na?

5Wakasha nyama unyo wa to nsema la ntenga Unyashungu, ndu wulu wa to ntshikala ngondo akumi anei la hyendi. 6Ku to kakafula unyo ato atenga Unyashungu,13:6 Dan. 7:8, 25; 11:36. ndu lukumbu landi, ndu edjaselu kandi, ndu wane wudjashi lʼulungu. 7Wakawusha wulu wa ndosha ekilami ta, ndu wa mbâlembia.13:7 Dan. 7:21. Wakawusha wulu wa mbulela wauhu tshe ndu antu tshe ndu eteketa tshe ndu wedja tshe. 8Ku wa la kete tshe waha la kumbu yawo yufundami lu buku dia lumu13:8 Esam. 69:28. dia Ona-Okoko, lakadiakema lʼetatelu ka kete, wayotemola nyama kako. 9Naka untu eko la tui, ndi uki. 10Naka untu eko la dia mundama lu fumbi, Dieli la ndi dia ntsho lu fumbi.13:10 Jer. 15:2; 43:11. Naka untu ambudiaka untu la yombo, Dieli la ndi dia ndjakema la yombo. Dikambu so mbeli leta lʼetetemalu la mbetawo ka ekilami.

 

11Dimi lakenyi nyama kekina kayatumbi uma lu kete. To kaki la seki hyendi uku ona okoko, kakateketa uku ului a wuki. 12To kaki la wulu tshe wa nyama ka ntundu lu ashu ato. To kambete kete tshe ndu wane watudjaseka loko, dia vo ntemola nyama kako ka ntundu, kene kaki la puta ka nyoi kakakono. 13To katutshaka tulimbitelu ta mamba efula, ne dia mpuluya dja uma lʼulungu uya la kete lu ashu wʼantu. 14To katukesaka wa la kete ne dia tulimbitelu takawawusha dia ntsha lu ashu wa nyama kako, atela wa la kete ati: Nyutshi efanelu ka nyama kako, kaki la puta ka yombo, keli kakatshikala la lumu. 15Wakawusha wulu wa mbidja lumu lʼefanelu ka nyama kako, ne dia efanelu ka nyama kako katekete, ndu ne dia ndjakia antu tshe wahatemola efanelu ka nyama kako. 16Ndi akadji olembe dia antu tshe, ndu wa tshitshe ndu wa waki, ndu akanga wʼengonyi, ndu akanga a weula, ndu wane wuyadjasedi ndu fumbi dia vo nungula untu lʼuntu djimbitelu lu lunya landi la pami, kana lu fumu kandi; 17la dia untu teyaki nsumba kana nsundja, paka one leli la djimbitelu ku ya lukumbu la nyama kako kana numero ka lukumbu lato. 18Yimba nye. One leli la yimba, ali numero ka nyama kako, ne dia to keli numero kʼuntu omotshi. Numero kato keko kama shamalu la akumi asamalu la asamalu.

ENYELO 14

1Dimi lakendi, menyi ku Ona-Okoko emadi lʼUkungu a Siona, ndu antu nunu lukama la akumi anei la nei waki la lukumbu landi, la lukumbu la Shi lufundami lu fumu yawo.14:1 Ezek. 9:4; Eny. 7:3. 2Ku dimi lakuki diui uma lʼulungu, uku dihelela diʼashi efula, ndu uku diui dia dikhungula la dia wulu. Diui diakamuki diaki uku diui dia ampumi a sese wahuma sese yawo. 3Vo wakimbi usambu wʼuyuyu la ntundu ka kiti ka diulelu, ndu ka nyama nyei, ndu ka dikumanyi. Nduku untu lakeyi mimba usambu ako, paka antu nunu lukama la akumi anei la nei, wane wakatshungwama uma la kete. 4Vo kumunana la amantu, ne dia vo weko uku amantu wa dimuma. Vo mbatuyelaka Ona-Okoko lu ahuli tshe watshondi. Vo wakasumbama uma lʼatei wʼantu, ne dia ndjala elua wa ntundu le Unyashungu ndu le Ona-Okoko. 5Vo kuntana kashi lʼenyo awo,14:5 Zef. 3:13. ne dia vo kema la kolo.

 

6Dimi lakenyi ondjelo ukina afumbo lʼulungu, aki la lukumu lʼololo la pundju, lakandatelaka wa la kete, ndu wedja tshe ndu wauhu tshe ndu eteketa tshe, ndu antu tshe. 7Ndi akati la diui dia wulu ati: Nyuki Unyashungu woma, nyutumbuli, ne dia unya andi wʼelumbwelu ambukuka. Nyotemole one lakatungi ulungu la kete la ashi a wuki la teko diʼashi.

8Ondjelo ukina a hendi, akuyeli, ata ati: Babilona ka wuki kambunyuko, kambunyuko14:8 Is. 21:9; Jer. 51:8; Eny. 18:2. kene kakanoshaka waulelu tshe wanu wa kele kʼakambu wa munanyi yato!

9Ku ondjelo ukina a satu akâyeli ata la diui dia wulu ati: Naka untu ayotemola nyama kako la efanelu kato, ndu ayulungula djimbitelu lu fumu kana lu lunya landi, 10ndi ayono ndu wanu wa kele ka Unyashungu, wakawalongosola lu dikoho dia kele kandi14:10 Is. 51:17. aha la diango dikina. Ndi ayusuyama la dja ya tsho14:10 Etat. 19:24; Ezek. 38:22. la ntundu ka andjelo wʼekila ndu la ntundu ka Ona-Okoko. 11Dinga dia fono kawo diatumbelaka pundju pundju.14:11 Is. 34:10. Wane watotemolaka nyama kako ndu efanelu kato, ndu wakose djimbitelu ya lukumbu lato, vo kema la mumuya la yanyi ndu lʼutshu.

12Lanʼeli etetemalu kʼekilami, wane watukitanyiaka elembe a Unyashungu la mbetawo ka Jesu.

 

13Dimi lakuki diui uma lʼulungu diata ati: Ufundi wati: Wane wavo le Khumadiondjo weko la otshoko kakiane ndu pundju. Nyuma kata ati: Vo wayumuya uma lʼelimu awo, ne dia etsha awo wambayela!

14Dimi lakendi, menyi ku dingi dia wema; lakenyi untu lufanyi la onʼa untu udjashi lu dingi diako.14:14 Dan. 7:13. Ndi aki la dembo dia kusu lʼote andi, la lukuwa la diesa lu lunya landi. 15Ondjelo ukina akatumbi uma lʼetemwelo, ahangohango la diui dia wulu le one lakadjashi lu dingi ati: Utumi lukuwa laye, utuni diango, ne dia Iushi la muna lambukuka! ne dia diango dia dinela dia kete diambela.14:15 Joe. 3:13. 16Ku one lakadjashi lu dingi akakadja lukuwa landi utsha la kete, ku diango dia la kete diakanama.

 

17Ondjelo ukina akatumbi uma lʼetemwelo ka lʼulungu, ndu ndi kaki la lukuwa la diesa. 18Ondjelo ukina akatumbi uma lʼediakelu, ndi kaki umbuledi wa dja. Ndi akahangohango la diui dia wulu le one laki la lukuwa ati: Utumi lukuwa laye la diesa, usanganya sandji diʼelua wʼekodi wa wa la kete, ne dia elua andi wambela tshe. 19Ku ondjelo akakadja lukuwa landi la kete, akasanganya elua wa la kete, akawekadja lu etuli ka wuki ka mamula ka kele ka Unyashungu. 20Wakamula diango lu etuli14:20 Is. 63:3; Del. 1:15; Eny. 19:15. lʼandja wʼusumba, ku dikila diakatumbi uma loko, diakambela edja ndu lu molola weli lʼete wa falasa, edja ndu kilometere kama shatu la akumi ahendi.

ENYELO 15

1Dimi lakenyi djimbitelu kina ya wuki la ya mamba lʼulungu, andjelo esambeli wakembe asui esambeli. Asui aso weko wa ndjihelu, ne dia kele ka Unyashungu kambushila.

2Dimi lakenyi uku ashi a wuki wa talatala wosohanyi la dja; ndu wane watolembiaka nyama kako ndu efanelu kato, ndu numero ka lukumbu lato wemadi lʼumamu wʼashi a wuki wa talatala, waki la sese ya Unyashungu. 3Vo wakimbi usambu a Mose,15:3 Etum. 15:1. ukambi a Unyashungu, ndu usambu wa Ona-Okoko, wata vati: Khumadiondjo Unyashungu, Kanga-Wulu-Tshe, Ndi etsha aye waki ndu mamba li! We Khumʼekanga ka wedja tshe, Mbuka yaye yeko ololo la mete! 4Khumadiondjo, akona ahukuka woma, Ndu ahutumbula lukumbu laye na?15:4 Jer. 10:7. Ne dia weme utu keli ekila. Wedja tshe wayuya, wayukotemola,15:4 Esam. 86:9. Ne dia etsha aye wʼololo wambenama.

 

5Lʼokongo wʼakambu aso, dimi lakenyi lamʼakawadihula etemwelo ka luudu la dipema lʼomenyi15:5 Etum. 38:21. lʼulungu, 6andjelo ako esambeli wakatumbi uma lʼetemwelo wayembe asui esambeli, wolotshi ahondo wa linene lʼololo wa ngaingai, ndu eya wa paunyi lu tulu yawo. 7Nyama kemotshi uma lʼatei a nyama nyei kakasha andjelo esambeli akoho esambeli wa paunyi wuludi too la kele ka Unyashungu, keli la lumu la pundju pundju. 8Etemwelo kakaluli too lʼedinga15:8 Etum. 40:34; 1 Khum. 8:10-11; 2 Ek. 5:13-14; Is. 6:4. wa lutumbu la Unyashungu, ndu uma lu wulu andi. Nduku untu akeyi mboto lʼetemwelo, edja ndu asui esambeli wa andjelo esambeli wambushila.

ENYELO 16

1Dimi lakuki diui dia wulu uma lʼetemwelo, diakatela andjelo esambeli ati: Nyutshu, nyututshululi akoho esambeli wa kele ka Unyashungu utsha la kete.

 

2Ondjelo a ntundu akatshu, akatshulula kene kaki lu dikoho diandi utsha la kete. To kakayala puta ya waki ya kolo16:2 Etum. 9:10. le antu waki la djimbitelu ya nyama ndu wakatemolaka efanelu kato.

 

3Ondjelo a hendi akatshulula kene kaki lu dikoho diandi lu ashi a wuki. Ashi wakayala uku dikila diʼudu; ku diango tshe dia lumu dia lu ashi diakavu.

 

4Ondjelo a satu akatshula kene kaki lu dikoho diandi lu kushi ndu lu teko diʼashi. Ashi ako wakahilo dikila.16:4 Etum. 7:17-21; Esam. 78:44. 5Ku dimi lakuki ondjelo wʼashi ata ati: We keli ololo, keko, kakiko, we lʼEkila, Ne dia we akalumbula okone! 6Ne dia vo wakatshulula dikila dia Ekilami ndu dia amvutshi, We akawasha dikila dia vo no. Vo mbukuki dino! 7Ku dimi lakuki ediakelu kata ati: Elu, Khumadiondjo, Unyashungu, Kanga-Wulu-Tshe, Dumbwelu diaye dieko mete la ololo!

 

8Ondjelo a nei akatshulula kene kaki lu dikoho diandi lu unya, wakawusha wulu wa ntshumba antu dja. 9Antu wakatshumbama lu luhaladi la wulu, wakatenge lukumbu la Unyashungu leli la wulu ladiku dia asui ako. Vo kunkadimula etema dia mbutumbula.

 

10Ondjelo a tanu akatshulula kene kaki lu dikoho diandi lu kiti ka, diulelu ka nyama. Diulelu diato diakayala udjima.16:10 Etum. 10:21. Vo wakatome nimi yawo ne dia kandji, 11wakatenge Unyashungu a lʼulungu, ne dia kandji yawo ndu dia puta yawo. Vo kunkadimula etema dia etsha awo.

 

 

 

12Ondjelo a samalu akatshulula kene kaki lu dikoho diandi lu ndjali ka wuki ka Eyufarate; ashi wa loko wakumi,16:12 Is. 11:15. ne dia nongoswela khumi ya dikanga yatuyakaka uma lʼehutwelu ka unya mbuka. 13Ku dimi lakenyi nyuma shatu yufanyi la dipuli, yatumba uma lʼunyo wʼului a wuki, ndu uma lʼunyo a nyama, ndu uma lʼunyo wʼumvutshi a kashi. 14Yo yaki nyuma ya edienge yatutshaka tulimbitelu yatutshokaka le khumi ya dianga ya kete tshe, ne dia mbasanganya dia ndosha lushi la wuki la Unyashungu, Kanga-Wulu-Tshe, ta. 15(Nyulungi, dimi layuya uku atuyakaka uvi.16:15 Mat. 24:43-44; Luk. 12:39-40; Eny. 3:3. Untu lasena, latulamaka ahondo andi, ne dia atukokendakenda utakataka, ne dia watukena sonyi kandi, eko la otshoko!) 16Wakasanganya lu dihuli dietawo lʼoteketa wʼasi Heberu vati: Aramangedona.16:16 2 Khum. 23:29; Zek. 12:11.

 

17Ondjelo wʼesambeli akatshulula kene kaki lu dikoho diandi lu loheledi. Ku diui dia wulu diakatumbi uma lʼetemwelo, uma lu kiti ka diulelu diakati ati: Ambutshama! 18Angadimu wa ndjadi, ndu aui wʼantu, ndu akhungula wakayala. Kete yakadidima wulu;16:18 8 Eny. 8:5; 11:13, 19. yo kundjidima efula la wulu osoku lamʼaki antu la kete. 19Usumba ako a wuki wakatana beke satu, ku esumba wa wedja ekina wakanyuko. Unyashungu akuho Babilona ka wuki, dia ndi mbonosha dikoho dia wanu la dia wulu la kele kandi.16:19 Is. 51:17. 20Ndu asenga tshe wakamo, ndu ekungu komenama.16:20 Eny. 6:14. 21Ndu mboko ya waki ya mvula, yakakwela antu uma lʼulungu. Wutshu a lowoko otoi laki wutshu uku talata otoi. Antu wakatenge Unyashungu ne dia fono ka mboko ya mvula,16:21 Etum. 9:23; Eny. 11:19. ne dia fono kayo kakaleki wulu.

ENYELO 17

1Ondjelo omotshi uma lʼatei wʼandjelo esambeli waki la akoho akayi; akayumvutela ati: Uyi lindu keli ndjukenya elumbwelu ka umuntu kanga munanyi efula, ludjashi ladiku dia ashi efula.17:1 Jer. 51:13. 2Khumi ya dikanga ya la kete wakunana la ndi, ku wa la kete wakadjo la ndi wanu wa luseka.17:2 Is. 23:17; Jer. 51:7. 3Ndi akantole lu Nyuma lʼusui omotshi. Dimi lakenyi umuntu ahemi ladiku dia nyama ka tilili, kaki la ete esambeli la seki dikumi,17:3 Eny. 13:1. yuludi la kumbu ya ntenga Unyashungu. 4Umuntu oso akalote ahondo wa belaa la wa tilili, akalengama la diango dia paunyi la mboko yʼushinga a wulu la mboko yʼakeso. Ndi aki la dikoho dia paunyi17:4 Jer. 51:7. diuludi too la akambu wa ndjetete lu lunya landi, waki akambu wa mindu la wa luseka landi. 5Ndi aki la lukumbu lufundami lu usheshe lu fumu kandi, ati: “Babilona ka Wuki, Nyangu Amantu wa Luseka la Akambu wa Ndjetete wa la Kete.” 6Dimi lakenyi umuntu ako ambudjo dikila dia ekilami, ndu dia emenyi wa Jesu.

 

Lamʼakamawenyi, dimi lakambi efula. 7Ku ondjelo akamumbula ati: Ambaye na? Dimi layukutela dikambu diushami dia umuntu one, ndu dia nyama katawembe lʼokongo, keli la ete esambeli la seki dikumi. 8Nyama kakayenyi kakiko, kemako. To kaya ka ntumba uma lu difuku diaha la ekumelu,17:8 Dan. 7:7; Eny. 11:7. dia to ntsho lʼelanyelu. Wa la kete waha la kumbu yawo yufundami lu buku dia lumu17:8 Esam. 69:28. umaka etatelu ka kete, wayamba lamʼenawo nyama, uku akiko, la kemako, ndu kaya ka ndja. 9Tukanyi ta kanga yimba tone. Ete esambeli weli ekungu esambeli wudjashi umuntu loko. 10Ekungu ako weli khumi ya dikanga esambeli, atanu wambokokaka, ukina eko, ukina atayi. Lamʼayunduya, dieli la ndi dia ntshikala yema. 11Nyama kako kakiko, kemako, keli uku khumʼekanga kʼenanei, keli uma lʼesambeli. To kayutsho lʼelanyelu. 12Seki dikumi yakayenyi, yeli khumi ya dikanga dikumi,17:12 Dan. 7:24. wahatalungula diulelu. Keli yo yatulungulaka diulelu uku khumi ya dikanga kame la nyama ushidi otoi. 13Vo weli la utema otoi, watukimoka wulu awo la diulelu diawo le nyama kako. 14Vo wayolosha Ona-Okoko ta, ku Ona-Okoko ayalembia, ne dia ndi keli Khumi ka wakhumi, uku Khumʼekanga ka khumi ya dikanga. Ku wane weli la ndi, wane waketama ndu wakosama, ndu weli la kolamelu, wayalembia.

15Ndi akamvutela ati: Ashi wakayenyi umuntu a luseka udjashi, weli uku wehu wʼantu, la elui wʼantu, la wedja, la eteketa. 16Seki dikumi yakayenyi, ndu nyama, yayuhetsha umuntu a luseka. Yo yayuhandjula, yayutshika utakataka, yayole umunyi andi, yayutshumba ushiki. 17Ne dia Unyashungu akotshiya dikambu ne lʼetema awo dia vo ntsha uku lulangu landi, la dia vo ndjala la utema otoi, la dia vo nkimwela nyama kako diulelu diawo, edja ndu lamʼayushidiyama aui wa Unyashungu. 18Umuntu lakayenyi, eli usumba a wuki ako, wuledi khumi ya dikanga ya la kete.

ENYELO 18

1Lʼokongo wʼakambu aso, dimi lakenyi ondjelo ukina ayahulo uma lʼulungu aki la diulelu dia wuki. Ku kete yakahete la lutumbu landi. 2Ndi akahangohango la diui dia wulu ata ati:

Babilona ka wuki kambunyuko, kambunyuko!18:2 Is. 21:9; Jer. 51:8; Eny. 14:8. To kambuyala edjaselu kʼedienge, la ka djimu tshe dia kolo, Ndu ka fudu tshe ya kolo, ndu

yahetshawo,18:2 Is. 13:21; Jer. 50:39.

3Ne dia wedja tshe wakalana Ne dia wanu wa kele ka munanyi kandi.18:3 Is. 23:17; Jer. 51:7. Khumi ya dikanga tshe ya la kete wakunana la ndi. Ndu ambetshetshi wʼekanda wa la kete wakangone Uma lu wulu wa diango diandi efula.

4Dimi lakuki diui dikina uma lʼulungu, diata ati: Antu ami, nyutumbi uma lʼatei ato,18:4 Is. 48:20; Jer. 50:8; 51:6, 45. Nyutukuyoto lu kolo yato, Ndu nyutukulungula asui ato.

5Ne dia kolo yato yambukuma pulu ndu lʼulungu,18:5 Etat. 18:20-21; Jer. 51:9. Ku Unyashungu akuho kolo yato.

6Nyukitsheli uku akatatshela akina,18:6 Esam. 137:8; Jer. 50:29. Wuleki tena pendi, uku weli etsha ato.Lu dikoho diakatasohanya diango, Nyukisohanyia loko tena pendi.

7Uku akandayatumbula, ndu uku akandayaenya olo, Wawusha wuki wa asui la delu wuhu

ako, Ne dia to kakati lʼutema ato ati: Dimi lambudjase uku wadi a khumʼekanga. Dimi kema wadi aki udu; Dimi halena utanda edja ndu pundju.

8Ne dia akambu aso, asui ato wayuya lushi otoi,18:8 Is. 47:7-9. Nyoi la utanda la ndjala ka kasha. To kayutshumbama ushiki, Ne dia Khumadiondjo Unyashungu lakilumbuya eko la wulu.

9Khumi ya dikanga ya kete wakunanaka la to, la wakenyi olo la to, wayukilela, wayuda tukuku lamʼayuwena edinga wetshumbamelu kato. 10Vo wayemala tshalula ne dia woma a fono kato, wayuta vati: Hai! hai! usumba a wuki wa Babilona, usumba a wulu! elumbwelu kaye kambuya lʼushidi otoi!18:10 Ezek. 26:16-17.

11Ambetshetshi wʼukanda wa la kete wambuyilela, wambuyikumbula, ne dia nduku untu ukina lasumba diango diato ntu;18:11 Ezek. 27:31, 36. 12diango dia paunyi ndu dia fesa, ndu mboko yʼushinga a wulu, ndu mboko yʼakeso ndu ahondo wa linene, ndu wʼengingi, ndu wa ngedingedi, ndu wa tilili, ndu etamba wa tuino, ndu diango tshe diʼewanga diakawasele, ndu diango diʼetamba diʼushinga a wulu diakawasele, ndu diango diʼehotela ndu dia mbulu, ndu dia ave wa awadi awadi; 13kalafulu, ndu diango dia binyi, ndu mura, ndu iso ka nshinula, ndu malashi, ndu wanu, ndu iso, ndu shima, ndu epunga, ndu ngombe, ndu ekoko; ndu falasa, ndu pusupusu ya ta, ndu fumbi, ndu nyumu yʼantu.18:13 Ezek. 27:12, 13, 22. 14Diango diakayakumbula diambumo uma le ye; Diango diaye diʼamena tshe dia lukumu diambukushisho, Hadiutanema ntu pundju! 15Ambetshetshi wʼekanda wa diango so, wakangonyama le to, wayemala tshalula, ne dia woma wa asui ato wakilela ndu wakikumbula,18:15 Ezek. 27:31, 36. 16wata vati: Hai! hai! usumba a wuki Waki uku untu lolotshishawo ahondo wa linene, wʼengingi la wa tilili, Wolengami la diango dia paunyi La mboko yʼushinga a wulu la mboko yʼakeso! 17Ongonyi ako tshe akahadjwama lʼushidi otoi. Akanga a watu tshe ndu wane watokendakendaka lu watu ndu akanga a yenda, ndu ambetshetshi wʼukanda wa lʼashi a wuki, wakemala tshalula,18:17 Is. 23:14; Ezek. 27:26-30. 18wakahangohango lamʼakawenyi etshumbamelu kato wata vati: Usumba akona wufanyi la usumba a wuki one?18:18 Ezek. 27:32.

19Vo wakayatela ditshu lʼete awo, wakahangohango walela la wakumbula la tukuku, wata vati: Hai! hai! usumba a wuki Wambuyalaka akanga a mashua tshe wa lʼashi a wuki engonyi dia wuki awo! Wambuhandjula lʼushidi otoi.18:19 Ezek. 27:30-34. 20We, ulungu, ndu nyu ekilami, Ndu nyu atumami, ndu nyu amvutshi, Nyongenengene dia dikambu diawo!18:20 Euh. 32:43; Jer. 51:48. Ne dia Unyashungu ambulumbula lʼelumbwelu kanyu.

 

 

21Ondjelo omotshi a wulu akose dive diʼohelo dia wuki, akaditambiya lʼashi a wuki ata ati: Wayuhandjula Babilona, usumba a wuki,18:21 Jer. 51:63-64. Ku hawutana ntu.18:21 Ezek. 26:21. 22Hawuka diui dia apumi wa sese La dia amimbi wʼesambu la dia amvudi wa tuhungi Ndu dia amvudi wa pungi lʼatei aye ntu;18:22 Ezek. 26:13; Is. 24:8. Hawutana asedi a diango lʼatei aye ntu; Hawuka lundju la dive diʼohelo lʼatei aye ntu; 23Ndu tala hadiuyoheta lʼatei aye ntu; Hawuyuka diui dia utshuki a wadi Kuyanga dia umuntu lutshukami lʼatei aye ntu,18:23 Jer. 7:34; 25:10. Ne dia ambetshetshi wʼukanda waki antu a waki wa la kete, Ne dia wedja tshe wakakesama lʼekanga aye. 24Wakatani dikila diʼamvutshi la dia ekilami, La dia tshe wakadiakema la kete lʼatei awo.

ENYELO 19

1Lʼokongo wʼakambu aso, dimi lakuki uku diui dia ului a wuki wʼantu lʼulungu wata vati: Nyanduli Latuyalaka! Panda la lutumbu, ndu wulu weko wa Unyashungu, 2Ne dia dumbwelu diandi dieko usimbwi la mete! Ndi akalumbuya umuntu kanga luseka la mamba, Lakalanya kete kʼutundu la munanyi kandi. Ndi akosomboya dia dikila diʼekambi andi.19:2 Euh. 32:43; 2 Khum. 9:7. 3Vo wakati etena ka hendi vati: Nyanduli Latuyalaka! Dinga diato diambumbela pundju pundju.19:3 Is. 34:10.

4Ku dikumanyi akumi ahendi la nei la nyama nyei wakakhusama, wakatemola Unyashungu ludjashi lu kiti ka diulelu, wata vati: Ayali osoku! Nyanduli Latuyalaka! 5Ku diui diakatumbi uma la tshina dia kiti ka diulelu, diakati ati: Ekambi wa Unyashungu tshe, wane watuwukaka woma, Wa tshitshe ndu wa waki,19:5 Esam. 115:13. Wanduli Unyashungu!

6Dimi lakuki uku diui dia ului a wuki wʼantu, uku dihelela diʼashi efula,19:6 2 Ezek. 1:24. ndu uku akhungula a wulu, diata ati: Nyanduli Latuyalaka! ne dia Khumadiondjo Unyashungu, Kanga-Wulu-Tshe, ndi ambulela.19:6 Esam. 93:1; 97:1; 99:1. 7Tongenengene, tuyali la ongenongeno utamanya; Ne dia diwala dia Ona-Okoko diambuyala, Wadendi akayalongosodi. 8Wakasha umuntu dia ndi ndota Dihondo dia linene dia ngaingai la pesopeso — Dihondo diako dia linene dieli etsha wʼololo wʼekilami.

9Ndi akamvutela ati: Ufundi wati: Wane waketama lu dambu dia tshuki19:9 Mat. 22:2-3. dia Ona-Okoko, weko la otshoko. Ku ndi akamvutela ati: Aui wa mete wa Unyashungu ane. 10Ku dimi lakûkhusamela dia mbotemola. Ku ndi akamvutela ati: Tutshaki wuhu uku. Dimi leko unyaye ukambi ndu onanyo, la wane watukitanyiaka diui dia Jesu. Otemole Unyashungu, ne dia diui dia Jesu dieko nyuma yʼaui wa amvutshi.

 

 

11Dimi lakenyi ulungu ambudiho,19:11 Ezek. 1:1. menyi ku falasa ka wema kene! One lakakiahemi, aketama ati: Kanga Kolamelu la Mete; lu ololo andi mbatundulumbuyaka antu19:11 Esam. 96:13; Is. 11:4. mbatundolokaka la wo ta. 12Ashu andi waki uku lumbi la dja;19:12 Dan. 10:6. ndi aki la alembo wa kusu efula lʼote andi. Ndi aki la lukumbu lufundami lu dimba, layaeyandi ndame utu. 13Ndi akalote dihondo diakawamonge dikila. Lukumbu landi leli Diui dia Unyashungu. 14Elui wʼalimbi tshe wa lʼulungu wakuyeli lʼokongo, wahemi falasa ya wema, wolotshi ahondo wʼamena wa linene wa wema la uluwanyi. 15Yombo ya diesa yakatumbi uma lʼunyo andi, dia ndi yikota wedja. Ndi ayuwaulela la ukalimba a luwulu.19:15 Esam. 2:9. Ndi ayukamakamela diango dieli lʼetuli ka kele ka wulu ka Unyashungu Kanga-Wulu-Tshe.19:15 Is. 63:3; Joe. 3:13; Eny. 14:20. 16Ndi aki la lukumbu lufundami lu dihondo diandi la lu ehelohelo kandi ati: “Khumʼekanga ka Khumi ya Dikanga ndu Khumi ka Wakhumi.”

 

17Dimi lakenyi ondjelo emadi lu unya. Ndi akahangohango la diui dia wulu le fudu tshe yafumbo lʼulungu ati: Nyuyi, nyusangani lu dambu dia wuki dia Unyashungu; 18dia nyu ndjole emunyi wa khumi ya dikanga la wa elombodi wʼalimbi, la wʼakanga a wulu, la wa falasa la wane wuyahemi, ndu wʼantu tshe, wuyadjasedi ndu wa fumbi, ndu wa antu wa tshitshe, ndu wa waki.19:18 Ezek. 39:17-20. 19Dimi lakenyi nyama kako la khumi ya dikanga ya la kete ndu elui awo wʼalimbi, wakasangana dia ndosha one lakahemi falasa, ndu elui andi wʼalimbi. 20Wakandi nyama kako, ndu umvutshi ato a kashi watutshaka tulimbitelu lu ashu ato, takandakesaka antu wakose djimbitelu ya nyama kako la wakatemolaka efanelu kato,19:20 Eny. 13:1-18. wakawadji vo ahendi esenyu lʼeduwa ka dja yaheta la mboko ya dja. 21Wane wakatshikala, wakadiakema la yombo ya one lakahemi falasa. Yombo yako yakatumbi uma lʼunyo andi, ku fudu tshe yakaluti emunyi awo.

ENYELO 20

1Dimi lakenyi ondjelo ayahulo uma lʼulungu aki la sapi ka lukuki la difuku diaha la ekumelu, la molola a wuki lu lunya landi. 2Ndi akandi ului a wuki wʼedjedja,20:2 Etat. 3:1. eli Uhimbanyi, Satana ndame, akukeleka deku kinunu; 3akawudji lu difuku diaha la ekumelu, akadihi lukuki, akakitsha djimbitelu loko, dia ndi takesaki wedja ntu, edja ndu lamʼayushila deku kinunu diako. Lʼokongo wa deku so, dieli la ndi dia ntshungwama yema.

 

4Dimi lakenyi kiti ka diulelu, vo wakadjase loko, wakawasha wulu wa numbuya antu.20:4 Dan. 7:9, 22. Dimi lakenyi nyuma ya wane wakahimbwama ete ne dia diui dia Jesu ndu dia diui dia Unyashungu, wane waki kontemola nyama kako, kuyanga efanelu kato, waki kombosa djimbitelu yato lu fumu yawo ndu lʼanya awo. Vo wakayala la lumu, ndu vo wakulela kame la Kristu deku kinunu. 5Akina wakavu kundjala la lumu, edja ndu lamʼakashili deku kinunu diako. Oso eli eulwelu ka ntundu kʼuma lu nyoi. 6Wane wakulo uma lu nyoi lu eulwelu ka ntundu, weko la otshoko ndu ekila! Nyoi ka hendi huyala wulu le wo, keli vo wayuyala elombedi wa Unyashungu la wa Kristu; vo wayulela kame la ndi deku kinunu.

 

7Lamʼayushila deku kinunu diako, vo wayukimo Satana uma lu lukanu lene akindi. 8Ndi ayutumba dia ndjukesa wedja wa lʼatshuku anei wa kete,20:8 Ezek. 7:2. ayeta Ngongo la Mangongo20:8 Ezek. 38:2, 9, 15. dia mbasanganya, dia ndo ta. Vo tshe weko efula uku lokongo la lʼumamu wʼashi a wuki. 9Ku vo wakambela lʼutundu a kete, wakadingi pangu kʼekilami, ndu usumba wakalangema. Dja yakahulo uma lʼulungu, yakatshumbi. 10Ku uhimbanyi lakakesaka, akadjama lʼeduwa ka dja, ndu mboko ya dja, lene aki nyama kako la umvutshi ako a kashi. Vo wayusuyama ndu yanyi ndu utshu pundju pundju.

 

11Dimi lakenyi kiti ka wuki ka wema ka diulelu, ndu one lakadjashi loko; ulungu la kete wakamo uma lu ashu andi. Dihuli diawo kuntanema ntu. 12Ku dimi lakenyi antu wakavu, wa waki ndu wa tshitshe, wemadi la ntundu ka kiti ka diulelu; wakafula abuku. Ku wakafula buku dikina, diaki buku dia lumu. Wakalumbuya antu wakavu uma lʼakambu wakafundama lu abuku, uku waki etsha awo.20:12 Dan. 7:9-10. 13Ashi a waki wakatundja edu waki loko; ndu Nyoi la Udimu a Pengandu wakatundja edu waki loko. Wakalumbuya untu lʼuntu uku aki etsha andi. 14Wakakadja Nyoi la Udimu a Pengandu lu eduwa ka dja. Nyoi ka hendi kako keli eduwa ka dja! 15Naka komena lukumbu lʼuntu lufundami lu buku dia lumu, keti wakawukadja lʼeduwa ka dja.

ENYELO 21

1Dimi lakenyi ulungu wʼuyuyu la kete yʼuyuyu;21:1 Is. 65:17; 66:22; 2 Pet. 3:13. ne dia ulungu wa ntundu la kete ya ntundu wakadimana, kundjala ashi a wuki ntu. 2Dimi lakenyi usumba wʼekila,21:2 Is. 52:1. Jerusalema yʼuyuyu, wayahulo uma lʼulungu, uma le Unyashungu,21:2 Eny. 3:12. wolongoswami uku utshukami wuyalengi dia ntsho le umendi.21:2 Is. 61:10. 3Ku lakuki diui dia wulu uma lu kiti ka diulelu diata ati: Enda, edjaselu ka Unyashungu keko lʼatei wʼantu! Ndi ayudjase la wo, ku vo wayuyala antu andi.21:3 Ezek. 37:27; Lew. 26:11, 12. Unyashungu ndame ayuyala la wo, ndu ayuyala Unyashungu awo. 4Ndi ayukitula asoi tshe lu ashu awo; nyoi hayuyala ntu,21:4 Is. 25:8. delu hadiuyuyala ntu, kuyanga ndjawi, kuyanga kandji.21:4 Is. 35:10; 65:19. Akambu wa ntundu wambushila.

 

 

 

5One lakadjashi lu kid ka diulelu akati ad: Ulungi, dimi lambete diango tshe eyuyu. Ndi akati ati: Ufundi, ne dia aui ako weli kolamelu la mete. 6Ku ndi akamvutela ati: Akambu ako wambutshama! Alafa la Omenga mbemi, etatelu la ekumelu. One leli la pusa, dimi layetawo dia ndi no lʼushima wʼashi a lumu onono.21:6 Is. 55:1. 7One layuleka akambu wa kolo wulu, ayusangula diango ne! Dimi layuyala Unyashungu andi, ku ndi ayuyala onʼami.21:7 2 Sam. 7:14; Esam. 89:26-27. 8Keli akanga a woma, ndu waha la mbetawo, ndu wa kolo, ndu andjakanyi, ndu akanga a munanyi, ndu akanga wʼaloka, ndu atemodi wa dikishi, ndu akanga a kashi tshe, sangu diawo diayuyala lʼeduwa ka dja la mboko ya dja. Nyoi ka hendi keso.

 

9Ondjelo omotshi wʼesambeli aki la akoho esambeli wʼasui esambeli wa ndjihelu akayi. Ku ndi akamvutela ati: Yaka! dimi layukenya umuntu lutshukami le Ona-Okoko. 10Ku ndi akantole lu Nyuma lʼukungu a wuki wʼutali, akamenya usumba wʼekila, Jerusalema,21:10 Ezek. 40:2. wayahulo uma lʼulungu, uma le Unyashungu, 11waki la lutumbu la Unyashungu, wakalingalinga uku dive dia awadi awadi, dia wema pesopeso uku talatala. 12Vo waki la lukumbu la wuki ndu utali; waki la kuki dikumi la hyendi, la andjelo dikumi la ahendi wemadi lu asuku ako. Kumbu ya wauhu wa Isariyele dikumi la ahendi yakafundami loko. 13Lu leke lʼehutwelu, kuki shatu; la ngelʼa kushi, kuki shatu; la diku dia kushi, kuki shatu; lu leke lʼedjelu, kuki shatu.21:13 Ezek. 48:30-35. 14Lukumbu lʼusumba laki la atshina dikumi la ahendi, ndu kumbu dikumi la hyendi ya atumami dikumi la ahendi wa Ona-Okoko yufundami loko.

15One lakateketa la mi aki la yediko uku lokombe la paunyi dia mbedika usumba, ndu kuki yawo, ndu lukumbu lawo21:15 Ezek. 40:3. 16Beke diʼusumba diaki nei, diedimi: utali awo aki uku wekeki awo. Ndi akedika usumba la lokombe, yediko yawo yaki kilometere nunu pendi la kama nyei. Utali la wekeki, la utali utsha lʼulungu waki pupu. 17Ku ndi akedika lukumbu lawo: aboko akumi asatu la asamalu, uku weli yediko yʼutali wʼuntu, ndu wa ondjelo. 18Wakahiki peli dia lukumbu la ave wa awadi awadi; wakahiki usumba la paunyi tshu, uku talatala tshu. 19Atshina wa peli dia lukumbu lʼusumba wakasangema la wehu tshe wʼave wʼushinga a wulu. Tshina dia ntundu diaki la dive dia awadi awadi; dia hendi diaki udima; dia satu diaki ehemahema; dia nei diaki eleselese; 20dia tanu diaki ebelabela; dia samalu diaki tilili; diʼesambeli diaki ekesekese; diʼenanei, diaki etukutuku; dia divwa diaki endondo; dia dikumi diaki esukusuku; dia dikumi la otoi diaki edimadima; dia dikumi la ahendi diaki engingi. 21Kuki dikumi la hyendi yaki ya mboko yʼakeso dikumi la hyendi.21:21 Is. 54:11-12. Lukuki la lukuki laki lowoko la dikeso lutu. Osese wʼusumba aki wa paunyi tshu, yufanyi la talatala keene wedi ukina.

22Dimi komena etemwelo loko, ne dia Khumadiondjo Unyashungu Kanga-Wulu-Tshe, la Ona-Okoko weko etemwelo kawo. 23Usumba kumpumba unya kuyanga ngondo dia mpeta loko, ne dia lutumbu la Unyashungu lakahete loko,21:23 Is. 60:19-20. Ona-Okoko eko tala diawo. 24Wedja wayokendakenda lʼusasi andi.21:24 Is. 60:3. Khumi ya dikanga ya la kete wayuya leko la lutumbu lawo. 25Hawudiha kuki la yanyi — ne dia utshu huyala loko. 26Wayuya loko la lutumbu la kenemo ka wedja.21:26 Is. 60:11. 27Engo kʼanyanya, kuyanga utshi wʼakambu wa kolo, kuyanga kanga kashi, hoto loko!21:27 Is. 52:1; Ezek. 44:9. Keli paka wane wufundami lu buku dia lumu dia Ona-Okoko!

ENYELO 22

1Ndi akamenya ndjali kʼashi a lumu,22:1 Ezek. 47:1; Zek. 14:8. a wema pesopeso uku talatala, watumba uma la tshina dia kiti ka diulelu ka Unyashungu la ka Ona-Okoko, 2lʼatei wʼosese ato. La wedi a ndjali kaki utamba a lumu,22:2 Etat. 2:9. wakatokaka wehu dikumi la ehendi wʼelua. Vo wakatokaka elua la ngondo la ngondo: akatshi wʼutamba waki dia nkonoya wedja. 3Nduku mananu kayuyala leko.22:3 Zek. 14:11. Kiti ka diulelu ka Unyashungu la ka Ona-Okoko kayuyala loko. Ekambi andi wayôtemolaka. 4Vo wayena elundji kandi. Lukumbu landi layuyala lu fumu yawo. 5Huyala utshu leko. Vo hawuhumbi usasi wa tala kuyanga usasi wa unya, ne dia Khumadiondjo Unyashungu kayuwahetela.22:5 Is. 60:19. Vo wayulela pundju pundju.22:5 Dan. 7:18.

 

6Ndi akamvutela ati: Aui ane weko wa kolamelu la wa mete. Khumadiondjo, Unyashungu a nyuma ya amvutshi, akatumi ondjelo andi dia menya ekambi andi akambu waya ka ndja. 7Nyulungi, dimi layuya esadi. One latulamaka aui wʼakambu wahatayi wa lu buku ne eko la otshoko. 8Dimi Joani kakuki, ndu kakenyi akambu ane. Ku lamʼakamuki, la lamʼakamenyi, dimi lakakhusama lʼekulu wa ondjelo wakamenya akambu ako, dia mbotemola. 9Ku ndi akamvutela ati: Endi, tutshaki wuhu uku! Dimi leko ukambi uku we, ndu uku ananyo, amvutshi, ndu wane watulamaka aui wa lu buku ne. Otemole Unyashungu.

 

10Ndi akamvutela ati: Tufuleki aui wʼamvutshi weli lu buku ne, ne dia etena kaya suki. 11One leli kolo atshikali lu kolo kandi. Utshi wʼakambu wa sonyi atshikali lu akambu andi wa sonyi. One leli ololo atshikali lu ololo andi. One leli lʼekila atshikali lu ekila kandi.22:11 Dan. 12:10.

 

12Nyulungi, dimi lundjayi esadi, leko lundjayi ndu la difutu diami22:12 Is. 40:10; 62:11. dia nfuta untu tshe, uku eh etsha andi.22:12 Esam. 28:4; Is. 40:10; Jer. 17:10. 13Dimi leko Alafa la Omenga,22:13 Eny. 1:8. la ntundu ndu la ndjihelu,22:13 Is. 44:6; 48:12; Eny. 1:17; 2:8. etatelu ndu ekumelu.

14Wane wakotsha ekutu awo, dia vo ndjala la wulu wa ndja lʼutamba a lumu,22:14 Etat. 2:9; 3:22. la dia mboto lu asuku wʼusumba weko la otshoko. 15Lʼandja wʼusumba keli fo, la akanga wʼaloka, la amunanyi, la andjakanyi, la atemodi wa dikishi, la One tshe latulangaka ndu latutaka kashi.

16Dimi Jesu lakatumi ondjelo ami dia ndjunyutela akambu ane, dia nyu mvutela ekelizia. Dimi leko lukuno ndu kanula ya Davidi,22:16 Is. 11:1, 10. sunga yoto ya ngaingai ya pindju.

 

 

17Nyuma la Utshukami wambuta vati: Yaka! One luka ati ati: Yaka! One leli la pusa ayi! One lalanga ose ashi a lumu wososa.22:17 Is. 55:1.

 

18Dimi lambutela untu tshe luka aui wʼakambu wahatayi weli lu buku ne nti: Naka untu ayahe aui akina ladiku dia aui ako, Unyashungu ayuwahela asui wufundami lu buku ne; 19ndu naka untu ayunya aui wʼakambu wahatayi wufundami lu buku ne,22:19 Euh. 4:2; 12:32. Unyashungu ayuwunyiya etenyi kandi uma lʼutamba a lumu, ndu uma lʼusumba wʼekila, wufundami lu buku ne.

 

20One lata aui ane kata ati: Ee, layuya esadi! Ayali osoku! Khumadiondjo Jesu, uyi!

 

21Ngandji ka mamba ka Khumadiondjo Jesu kayali la ekilami tshe! Ayali osoku!