JUDE

Ambutumela Embetawudi Moyo

1Jude,1:1 Mat. 13:55; Mak. 6:3. ukambi a Jesu Kristu, ndu onangu Jakoba.

Le wane wambetama, wambulangema le Unyashungu Shesu, ndu wambulamema dia Jesu Kristu:

2Ketshi, la ki, la ngandji wafuli le nyu!

Amonyodi Weki lʼAtei Anyu! “Nyuyashikike lu Mbetawo”

(2 Pet. 2:1-17)

3Elangimi ami, lamʼakamatetemala dia nyufundela, dia nyokokomiya kako kame keli la su, diaki la mi dia nyufundela, dia nyokokomiya nti: Nyuyashikike lu mbetawo kakawasha ekilami lʼetena kame pundju. 4Ne dia eko antu amotshi wamboto le nyu lu usheshe, antu ako waki la akambu awo, wakatatela nfundama edjedja dia manyema la dianyelu ne. Vo weko akanga a dionyo; wambuhilula ngandji ka mamba ka Unyashungu asu uku akambu wa kolo, wambanguna Uwandji asu wame, Khumadiondjo Jesu Kristu.

Akambu wʼEdjedja Wambewula Antu Dia Kolo Yawo

5Dimi nangaka nyuhula, kuyanga nyu mbeyaka akambu ane nyati: Khumadiondjo akashimbela antu uma lu kete ya Edjibitu,1:5 Etum. 12:51. ku lʼokongo diku ndi akadiaki wane waki kumbetawo.1:5 Wal. 14:29-30. 6Ndu andjelo waki kumamema diulelu diawo, keli wakamo uma lu dihuli diawo, ndi akawadji lu kanu pundju, lu udjima edja ndu lushi la wuki wʼelumbwelu. 7Uku Sodoma la Ngomora, ndu esumba waki lasuki lawo, wakayakimo pupu lu akambu wa munanyi, wakukuya antu akina, wakayala uku djimbitelu ya nsuwa lu dja ya pundju.1:7 1 Etat. 19:1-24.

8Okone ndu wane watulanyaka alimba awo pupu lu tukanyi tawo, watonyolaka diulelu, watotengaka akambu wa lutumbu. 9Keli Mikaele,1:9 Dan. 10:13, 21; 12:1; Eny. 12:7. andjelo a wuki, lamʼakandatshana la uhimbanyi ne dia udu a Mose,1:9 Dan. 10:13, 21; 12:1; ndi taki la dihunga dia mbulumbuya la aui wa lotengo. Keli ndi akati ati: khumadiondjo akuhangweli!1:9 Zak. 3:2. 10Keli wane watotengaka akambu wahaweyi, vo wambulanyema lu akambu weyawo vame, uku nyama yaha la tumba. 11Fono kayayi le wo! Ne dia vo wakatshu lu mbuka ka Kena,1:11 Etat. 4:3-8. wakayakimo lu akambu wa kolo wa Balama1:11 Wal. 22:1-35. ne dia nkundja waho, wakashisho lʼuhedia wa Kora.1:11 Wal. 16:1-35. 12Vo weko uku towoko tushami lu alambu anyu wa ngandji. Lamʼalewo la nyu, vo ndjalaka uku alami wʼekoko waha la woma, watuyaleshaka. Vo weko uku angi waha la ashi, watusukuyamaka la pepe; weko uku etamba waha la elua lʼeleku ka muna, wambuvo tena pendi, wambuhikwama ndu ediu. 13Vo weko uku asukhu wʼashi a wuki, watutumbaka lufulu la sonyi yawo. Vo weko uku toto teteta lʼulungu, takawakitshiya udjima a tshududu pundju.

14Enoka,1:14 Etat. 5:18, 21-24. a lu lolonga lʼesambeli uma le Adama, akawatela akambu wahatayi ati: Nyulungi, Khumadiondjo ambuya la ekilami andi nunu akumi akumi, 15dia ndjulumbuya tshe, dia mamia atshi wa kolo tshe dia akambu wa kolo watshawo, la dia tengo tshe yotenga antu wa kolo. 16Antu ane watungunangunaka, watukiyanaka, watuyelaka saki yawo, watoteketaka aui wa wulu lʼenyo awo, watandulaka antu dia nkundja waho.

“Nyuyalamaki lu Ngandji ka Unyashungu”

17Keli nyu, elangimi ami, nyuho aui wakati atumami wa Khumesu Jesu Kristu. 18Ne dia vo wakanyutela vati: Lu nshi yʼekumelu, asoki wayuyala, wayokendakenda lu saki yawo ya kolo.1:18 1 2 Pet. 3:3. 19Vo weli wane watutungaka diatanyelu, vo weli wa la kete, waha la Nyuma. 20Keli nyu, elangimi ami, nyuyaudia lu mbetawo kanyu kuleki ekila; nyolombaki le Nyuma kʼOlolo. 21Nyuyalamaki lu ngandji ka Unyashungu, nyulungamelaki ketshi ka Khumesu Jesu Kristu, edja ndu lu lumu la pundju. 22Nyuki wane wadja tamu lʼetema ketshi. 23Nyushimbeli amotshi, nyatundja uma lu dja; nyuki akina ketshi la woma. Nyuhetsha ndu dihondo dieli la awadi wʼakambu wa dimba.

Diui DiʼEtshokwelo

24One leya nyulama diaha nyu ntakana, leya nyukitsha nyaha la vadi la ntundu ka lutumbu landi la ongenongeno utamanya, 25Unyashungu wame, Ushimbedi asu, ayali la lutumbu, la wuki, la diulelu, la wulu la ntundu kʼetatelu, ndu kakiane, ndu pundju, uma le Jesu Kristu Khumesu! Ayali osoku!