1 + 2 + 3 JOANI

Chapitres

1 JOANI 1. 2  -  1 JOANI 2. 2  -  1 JOANI 3. 3  -  1 JOANI 4. 4  -  1 JOANI 5. 5  -  2 JOANI 7  -  3 JOANI 8

1 JOANI 1

1Akambu ane waki umaka etatelu.1:1 Joa. 1:1. Shu takawauki, takawaenyi lu ashu asu, takawaendaka ndu takawanandaka la anya asu, wa diui dia lumu — 2Lumu lone lakenama le su, shu takalenyi,1:2 Joa. 1:14. tatunyuliunwelaka, tatunyutelaka dikambu dia lumu lako la pundju, laki le shesu, lakenama le su — 3Akambu wakatenyi la wakatuki mbanyutelasu, dia nyu mbekesanela la su. Mete, ekesanelu kasu keko le Shesu la le Onandi Jesu Kristu. 4Shu tambunyufundela akambu ane dia ongenongeno asu ndjala kukeli.

 

5Diui ne diakatuki Snma le ndi mbanyutelasu shati: Unyashungu eko yanyi, udjima kema le ndi. 6Naka shu tayuta shati: Shu tambekesanela la ndi lamʼakendakendasu lu udjima, ku shu tambuta kashi, hatutshi akambu wa mete. 7Keli naka shu tatokendakendaka lu yanyi, uku wendi lu yanyi, keti shu tambekesanela kame, ndu dikila dia Jesu Onʼandi diambutedia uma lu akambu wa kolo tshe. 8Naka shu tambuta shati: Shu kema la kolo, shu tambuyadimbiya, akambu wa mete kema lʼetema asu. 9Naka shu tambushula kolo yasu, ndi eko la kolamelu la ololo wa ntudimanyia kolo yasu, la ntedia uma lu kolo tshe. 10Naka shu tambuta shati: Shu kuntsha kolo, keti tambuwete kanga kashi, la diui diandi kema lu etema asu.

1 JOANI 2

1Anʼami wa tshitshe, dimi lambunyufundela akambu ane dia nyu nyatukutsha kolo. Naka untu ayutsha kolo, shu teko la oteketedi lasuki la Shesu, ndi keli Jesu Kristu, kanga akambu wʼololo. 2Ndi keli ulambu wa ntulambwela dia kolo yasu, aha ulambu asu shame atu, keli weko ndu wa antu tshe wa la kete. 3Dia dikambu ne mbeyasu mete shati: Shu mbeyaka naka shu tatulamaka elembe andi. 4Untu lata ati: Dimi mbeyaka, ku halami elembe andi, keti kanga kashi kendi. Akambu wa mete kema lʼutema andi. 5Keli, untu latulangaka diui diandi, mete, ngandji ka Unyashungu kambufula lʼutema andi. Dia dikambu ne mbeyasu shati: Shu teko lʼutema andi. 6Untu lata ati: Dimi leko lʼutema andi, dieli la ndi dia nkendakenda uku akandakendakendaka.

 

7Elangimi ami, aha olembe wʼuyuyu2:7 Joa. 13:34. mbanyufundelami, keli dimi lambunyufundela olembe wʼedjedja, waki la nyu uma lʼetatelu. Olembe wʼedjedja weli diui diakanyuki. 8Ntu, dimi lambunyufundela olembe wʼuyuyu weli mete le ndi ndu le nyu; ne dia udjima utsha nshila, yanyi ya mete yamboheta. 9Untu lata ati: Lu yanyi kemi, ku ndi mpetshaka unyandi, keti ndi eki lu udjima edja ndu kakiane. 10Untu lalanga unyandi, atuyalaka la yanyi, nduku engo ka ntakanya antu katuyalaka lu yanyi. 11Keli untu lahetsha unyandi, ndi eki lu udjima, la atokendakendaka lu udjima. Ndi heyi lene atandatshu, ne dia udjima ambuwula ashu.

 

12Anʼami wa tshitshe, dimi lambunyufundela, ne dia kolo yanyu yambudimanyema ne dia lukumbu landi. 13Nyu washewo, dimi lambunyufundela ne dia nyu mbeyaka one laki uma lʼetatelu. Elongo wʼapami, dimi lambunyufundela ne dia nyu nyakaleki kanga kolo wulu. Anʼami wa tshitshe, dimi lambunyufundela ne dia nyu mbeyaka Shesu. 14Nyu washewo, dimi lakanyufundela ne dia nyu mbeyaka one laki uma lʼetatelu. Elongo wʼapami, dimi lakanyufundela ne dia nyu nyeko la wulu. Diui dia Unyashungu diatuyalaka lʼetema anyu, nyu nyakaleki kanga kolo wulu.

 

15Tanyulangaki akambu wa la kete kuyanga diango dia la kete. Naka untu alanga akambu wa la kete, ku ngandji ka Shesu kema lʼutema andi. 16Ne dia akambu wa la kete, saki ka dimba, ndu saki ka ashu, ndu utaku a lumu, vo waha uma le Shesu, keli weko uma la kete. 17Akambu wa la kete la saki yawo wayushila. Keli one latutshaka lulangu la Unyashungu, atuyalaka pundju.

 

18Anʼami wa tshitshe, unya a ndjihelu utsha nkuka, la uku akanyuki ati: Utunyi a Kristu ukuya; ndu kakiane, atunyi wa Kristu efula wambuyakaka. Okone shu mbeyaka shati: Unya a ndjihelu utsha nkuka. 19Vo wakamo uma lʼatei asu, keli vo tawaki wasu mete. Utuwuyala wasu mete, tshiki vo watutshikala la su. Keli vo wakamo ne dia menyama vati: Waku tshe tawaki wasu mete. 20Keli lʼEkila akanyukiti iso lʼete, ku nyu mbeyaka akambu tshe. 21Dimi kunyufundela ne dia nyu kumbeya akambu wa mete, keli dimi lakanyufundela ne dia nyu nyambuwaeyaka, la ne dia diui dia kashi hadiutumbi uma lu mete. 22Untu akona eli kanga kashi, naka aha one languna ati: Jesu kema Kristu? One languna Shesu la Onʼandi, ndi keli utunyi a Kristu. 23One languna Ona, kema la Shi. One letawo Ona eko ndu la Shi. 24Keli nyetawo diui diakanyukaka uma lʼetatelu, dio diayalaki lʼetema anyu. Naka diui diakanyuki lʼetatelu diayuyala lu etema anyu, ku ndu nyu nyayuyala la utema wa Ona ndu wa Shesu. 25Daka diakandatulaki dieli lumu la pundju. 26Akambu ane mbakamanyufundela dia antu walanga nyunganyia. 27Keli dia dikambu dianyu, ekitelu ka iso kakanyalungula uma le ndi, katuyalaka la nyu. Okone hanyuhumbi untu dia nyetsha. Keli ekitelu kene ka iso kambunyetsha akambu tshe. To keli mete, kaha kashi, uku akanyetsha iso kako, okone nyuyalaki lu utema andi. 28Anʼami wa tshitshe, nyuyalaki lu utema andi, ne dia naka ndi ayene, shu katuyali la dihunga. Tatuyalaki la sonyi la ntundu kandi lamʼayunduya. 29Naka nyu mbeyaka nyati: Ndi eko ololo, nyeyi nyati: Untu tshe latutshaka ololo, akuto uma le ndi.

1 JOANI 3

1Nyendi wuhu wa ngandji kakatuki Shesu dia shu mbetama ana wa Unyashungu;3:1 Joa. 1:12. osoku mbesu. Dia dikambu ne mbahateyi wa la kete, ne dia vo kumbeya. 2Elangimi ami, kakiane ana a Unyashungu mbesu, diatenama okone ayutuyala. Shu mbeyaka shati: Naka ndi ayene, shu tayuyala uku ndi, ne dia shu tayuwena uku wendi. 3Untu tshe leli la elungamelu kene lʼutema andi, atuyaediaka uku wendi pudipudi.

 

 

 

4Untu tshe latutshaka kolo, atudiakaka elembe, ne dia kolo eli undjaki wʼelembe. 5Nyu mbeyaka nyati: Ndi akenama ne dia minya kolo yasu,3:5 Joa. 1:29. ndi taki la kolo lu utema andi. 6Untu tshe latuyalaka lʼutema andi, hatutshaka kolo. Untu tshe latutshaka kolo, ndi atawenyi, ataweyi. 7Anʼami wa tshitshe, untu tanyunganyiaki. Untu latutshaka ololo, eko ololo uku wendi ololo. 8Untu latutshaka kolo, eko untu a uhimbanyi, ne dia uhimbanyi akatshaka kolo uma lʼetatelu. Dia dikambu diako, mbakenama Onʼa Unyashungu, dia ndjulanya elimu wa uhimbanyi. 9Untu tshe lambuto le Unyashungu hatshi kolo, ne dia wuhu wa Unyashungu watuyalaka lʼutema andi. Ndi heyi ntsha kolo, ne dia ndi ambuto le Unyashungu. 10Dia dikambu ne, ana wa Unyashungu la ana wa uhimbanyi wateyamaka. Untu lahatshi ololo, kema untu a Unyashungu, ndu one lahalangi unyandi.

 

11Diui ne mbakanyukaka uma lʼetatelu ati: Dieli la su dia mbukana ngandji.3:11 Joa. 13:34. 12Tanyuyalaki uku Kena, kanga kolo, lakadiaki onangu.3:12 Etat. 4:8. Ukundi akandudiaki? Ne dia akambu andi waki kolo, la wa onangu waki ololo. 13Anyasu, tanyambaki naka wa la kete wambunyuhetsha. 14Shu mbeyaka shati: Shu takatumbi uma lu nyoi utsha lu lumu,3:14 Joa. 5:24. ne dia shu tatulangaka anyasu. Untu lahalangi unyandi eki lu nyoi. 15Untu tshe latuhetshaka unyandi, eko undjakanyi. Nyu mbeyaka nyati: Nduku undjakanyi leli la lumu la pundju lʼutema andi. 16Dia dikambu ne, mbeyasu ngandji, ne dia ndi akatukimwela lumu. Ku dieli la su dia nkimwela anyasu lumu. 17Keli naka untu eko la diango dia la kete, la ndi mendaka unyandi ahumba, ku ndi ambukikitsha utema, ukundi eli ngandji ka Unyashungu lʼutema andi? 18Anʼami wa tshitshe, tatukanaki ngandji lu aui atu la lu nimi, keli tukani ngandji lu ditshelu la lu akambu wa mete.

19Dia akambu ane mbeyasu shati: Wa mete mbesu, tayushikike etema asu la ntundu kandi. 20Ne dia naka etema asu wambutamia, Unyashungu ndeka etema asu wuki. Ndi mbeyaka akambu tshe. 21Elangimi ami, naka etema asu hawutamia, ku shu tayuyala la dihunga la ntundu ka Unyashungu. 22Shu tatulungulaka kene tshe kalombasu, ne dia shu tatulamaka elembe andi, ndu tatutshaka akambu watongenyangenyaka. 23Olembe andi one ati: Tetawo lukumbu la Onʼandi Jesu Kristu, ndu tukani ngandji, uku akandatudjela olembe.3:23 Joa. 13:34; 15:12, 17. 24Untu latulamaka elembe a Unyashungu, atuyalaka lʼutema andi, ndu Unyashungu atuyalaka lu utema wʼuntu ako. Dia dikambu ne mbeyasu shati: Ndi atuyalaka lʼetema asu, uma le Nyuma kakandatusha.

1 JOANI 4

1Elangimi ami, tanyetawoki nyuma tshe, keli nyuhimbi nyuma, kana yo yeko ya Unyashungu; ne dia amvutshi 2Dia dikambu ne mbeyasu Nyuma ka Unyashungu. Nyuma tshe ketawo ati: Jesu Kristu akayi lu dimba diʼuntu, to keli ka Unyashungu. 3Nyuma tshe kahetawo Jesu, to kema ka Unyashungu. To keli nyuma ka utunyi a Kristu, uku akanyuki ati: To kayayi; to keko la kete kakiane. 4Anʼami wa tshitshe wa Unyashungu mbenyu. Nyu nyakaleki wulu, ne dia one leli lu etema anyu ndeka one leli la kete wulu. 5Antu wa la kete mbewo, diako mbatuwutaka akambu wa la kete, ku wa la kete watuwaukelaka. 6Shu teko wa Unyashungu. Untu leya Unyashungu, atutukelaka, keli one laha la Unyashungu, hatukela. Dia akambu ane mbeyasu nyuma kʼakambu wa mete, la nyuma ka enganyelu.

 

7Elangimi ami, tukani ngandji; ne dia ngandji keli uma le Unyashungu; untu tshe latulangaka akina, ambuto uma le Unyashungu, ndu mbeyaka Unyashungu. 8Untu lahalangi akina, heyi Unyashungu; ne dia Unyashungu eli ngandji. 9Dia dikambu ne mbakenama ngandji ka Unyashungu le su, ne dia Unyashungu akatumi Onʼandi etoi la kete, dia shu ndjala la lumu uma le ndi. 10Dia dikambu ne mbeli ngandji, aha ne dia shu takalangi Unyashungu, keli ne dia ndi akatulangi. Ndi akatumi Onʼandi dia ndjala ulambu ne dia kolo yasu. 11Elangimi ami, naka Unyashungu akatuki ngandji okone, dieli la su ndu shu mbukana ngandji. 12Nduku untu lakenyi Unyashungu etena kemotshi.4:12 Joa. 1:18. Naka shu tatukanaka ngandji, Unyashungu atuyalaka lʼetema asu, ku ngandji kandi kambuluwana lʼetema asu.

 

13Dia dikambu ne mbeyasu shati: Shu tatuyalaka lʼutema andi, la ndi lʼetema asu, ne dia ndi akatusha Nyuma kandi. 14Shu takenyi la shu tatutaka shati: Papa akatumi Onʼandi, ne dia ndi ndjala Ushimbedi a wa la kete. 15Untu tshe letawo ati: Jesu eko Onʼa Unyashungu, Unyashungu atuyalaka lʼutema andi, la ndi lʼutema a Unyashungu. 16Okone shu mbeyaka, ndu tambetawo ngandji ka Unyashungu le su. Unyashungu eko ngandji: untu latuyalaka lu ngandji, atuyalaka lʼutema a Unyashungu, la Unyashungu atuyalaka lʼutema andi. 17Dia dikambu ne mbambuluwanyema ngandji le su, ne dia shu ndjala la dihunga lu lushi lʼelumbwelu; ne dia uku wendi, mbesu lu kete nye. 18Kema woma lamʼeli ngandji keli ngandji kuluwanyi atunyeka woma, ne dia woma eko la asui. Untu latukaka woma, hatuluwanyemaka lu ngandji. 19Shu tatulangaka, ne dia ndi akatulangi ntundu. 20Naka untu ayuta ati: Dimi latulangaka Unyashungu, ku ndi mpetshaka unyandi, keti kanga kashi kendi. Ne dia untu lahalangi unyandi lenandi, ndi heyi nanga Unyashungu lahandenyi. 21Olembe one mbakandatudjela ati: Untu tshe latulangaka Unyashungu, ndi alangi ndu unyandi.

1 JOANI 5

1Untu tshe letawo ati: Jesu keli Kristu, ndi ambuto uma le Unyashungu. Untu tshe latulangaka umbutshi, atulangaka ndu lakuto uma le ndi. 2Dia dikambu ne mbeyasu shati: Shu tatulangaka ana wa Unyashungu, lamʼalangasu Unyashungu, ndu lamʼatshasu elembe andi. 3Ngandji ka Unyashungu kene, dia shu nama elembe andi:5:3 Joa. 14:15. ku elembe andi hawuleki wutshu. 4Ne dia untu tshe lambuto uma le Unyashungu, atulekaka akambu wa la kete wulu. Engo kuleki akambu wa la kete wulu eko mbetawo kasu. 5Untu akona atulekaka akambu wa la kete wulu, aha one letawo ati: Jesu eko Onʼa Unyashungu?

 

 

 

6Jesu Kristu ndʼako kakayi lʼashi la dikila; aha lʼashi atu, keli lʼashi la dikila. 7Nyuma eko omenyi ne dia Nyuma eli mete. 8Emenyi esatu mbeko: Nyuma, ashi la dikila, vo asatu weko kame. 9Naka shu tambetawo aui wata antu, aui wata Unyashungu mbuleki. Ne dia aui ane mbakatutela Unyashungu, ne dia ndi akatutela dikambu dia Onʼandi. 10Untu tshe letawo Onʼa Unyashungu eko la omenyi a dikambu diako lʼutema andi. Untu tshe lahetawo Unyashungu, ambuwete kanga kashi, ne dia ndi hetawo diui diakati Unyashungu dia Onʼandi. 11Aui ane mbakandatutela ati: Unyashungu akatusha lumu la pundju, la lumu lako leko lʼutema wa Onʼandi.5:11 Joa. 3:36. 12One leli la Ona, eko la lumu; one laha la Onʼa Unyashungu kema la lumu.

 

13Dimi lambunyufundela akambu ane, dia nyu mbeya nyati: Nyu wane wetawo lukumbu la Onʼa Unyashungu nyeko la lumu la pundju. 14Dihunga ne mbeli la su le ndi shati: Naka shu tayolomba engo uku lulangu landi, ndi ayutukela. 15Naka shu tambeya shati: Ndi atutukelaka lu kene katutolombaka, shu mbeyaka shati: Shu tambulungula kene kakatalombe. 16Naka untu ambena unyandi atsha kolo kaha ka nyoi, ndi alombe, ku Unyashungu ayuwukela, dia mbisha wane wahatshi kolo ka nyoi lumu. Dikambu dia kolo dia nyoi dieko. Dimi halati nti: Ndi alombe dia dikambu diako. 17Akambu tshe waha ololo weko kolo, ndu dikambu dia kolo dieko, diaha dia nyoi. 18Shu mbeyaka shati: Untu tshe lambuto uma le Unyashungu, hatutshaka kolo. Keli one lambuto le Unyashungu, atuyalamaka, ku kanga kolo hawunanda. 19Shu mbeyaka shati: Wa Unyashungu mbesu, ku wa la kete tshe weko lu wulu wa kanga kolo. 20Shu mbeyaka shati: Onʼa Unyashungu akayi. Ndi akatusha yimba ya nimbitela one leli mete. Shu teko lʼutema wa one leli mete, lʼutema wa Onʼandi Jesu Kristu. One eli Unyashungu a mete, ndu lumu la pundju. 21Anʼami wa tshitshe, nyewo dikishi.


 

2 JOANI

1Ekumanyi ambufundela umuntu losonami la anʼandi, waku walangami lu mete. Aha dime kanyulanga, keli ndu wane tshe weya akambu wa mete mbanyulanga; 2ne dia mete keli lʼetema asu, kayuyala la su pundju:

3Ngandji ka mamba, la ketshi, la ki wayuyala la su uma le Unyashungu Shesu, la uma le Jesu Kristu, Onʼa Shesu, lu mete la ngandji.

 

4Dimi lambongenangena efula ne dia lakatani anʼaye amotshi wakendakenda lu mete, uku akatalungula olembe uma le Shesu. 5Mama, kakiane dimi lambukosengasenga, aha uku untu lukuki mbedia olembe wʼuyuyu, keli paka olembe waki la su uma lʼetatelu, dia shu mbukana ngandji.1:5 Joa. 13:34; 15:12, 17. 6Ngandji keli okone, dia shu nkendakenda uku eli elembe andi. One eko olembe wakanyukaka uma lʼetatelu, dia shu nkendakenda loko. 7Ne dia akesanyi efula wambudiangana la kete, wahetawo vati: Jesu Kristu akayi lu dimba. Oso eko ukesanyi, utunyi a Kristu. 8Nyuyalami ololo, nyutukushisha akambu wakatatshi, keli dia nyu nungula difutu tshe. 9Untu tshe latutshokaka la ntundu ndu lahatshikala lu wetshelu wa Kristu, ndi kema la Unyashungu. Keli untu tshe latutshikalaka lu ditshelu ne, ndi keli la Shesu la Ona. 10Naka untu omotshi ambuya le nyu, ambela wetshelu waha wetshelu one, tanyulungulaki lu luudu, tanyuwemulaki, 11ne dia untu tshe latuwemulaka, eko umbekesanedi andi lu etsha andi wa kolo.

 

12Kuyanga dimi la akambu efula wanyufundela, halanyufundela la akatshi la ashi a mukanda. Keli dimi lambulungamela dia ndja le nyu dia ndjoteketa la nyu lu elundji la elundji, dia ongenongeno anyu aluli.

 

13Ana wa kadiyeye, osonami, wambukutumela moyo.


 

3 JOANI

1Ekumanyi ambufundela ulangimi Ngayo1:1 Etsh. 19:29; Rom. 16:23; 1 Kor. 1:14. lalangami lu mete.

 

2Ulangimi ami, dimi lambukolombela dia we nduwana lu akambu tshe, ndu dia we ndjala la wulu lu dimba, uku wuluwanyi utema aye. 3Dimi lakangenangena utamanya, lamʼakayi anyasu, ndu lamʼakawayumvutela dia akambu wa mete wa lumu laye, uku akendakendaye lu mete. 4Dimi kema la ongenongeno ukina wuleki one, dia mbuka nti: Anʼami watokendakendaka lu mete.

 

5Ulangimi ami, we ambutsha ulimu wa kolamelu lamʼakimanyiaye anyasu, djekeleka ku dia angendangenda. 6Vo watutelaka antu dia ngandji kaye la ntundu ka ekelizia. We ayutsha ololo dia mbatuma lu lokendo lawo uku alanga Unyashungu. 7Ne dia vo wakadiangana dia Lukumbu, vo kunungula diango uma le asi wedja. 8Okone dieli la su dia mbalungula la ongenongeno, dia shu ndjala ekambi kame la wo lu akambu wa mete.

 

9Dimi lakafundela ekelizia akambu efula, keli Diyoterefe, latulangaka ndjala ladiku diawo, hetawo aui ami. 10Okone, naka dimi lambuya, layunyuhula akambu watundutshaka, ndu aui wa kolo watundoteketaka le mi. Ndi ndame hangenangena dia ntsha dikambu dia wuhu one. Ndi ntunaka dia nungula anyasu, ku ndi nshimbaka wane walanga mbalungula, ndu mbatundjaka uma lʼekelizia.

 

11Ulangimi ami, tukuyaki kolo, keli ukuyaki ololo! One latutshaka ololo, eko la Unyashungu. One latutshaka kolo, atenyi Unyashungu. 12Antu tshe mvutaka dia Demeteriyo; akambu wa mete mbatuwutaka. Ndu dimi lambuta dikambu diandi. We mbeyaka wati: Aui ami mete kewo.

13Dimi laki la akambu efula wa nkufundela, keli halangi nkufundela lʼashi a mukanda la lukala. 14Dimi lambulungamela dia nkena esadi, dia shu mvutanela akambu lu elundji lʼelundji.

 

15Ki kayali la ye! Engenyi wakutumela moyo. Usha engenyi moyo, untu lʼuntu lʼatei awo.