FILEMONA

1Paulu, usi lukanu la Kristu Jesu, la Timote unyasu.

Le Filemona, unyasu ukambi a ngandji, 2ndu le Apiya kadiyesu, ndu le Arakipo,1:2 Kol. 4:17. unyasu dimbi dia Jesu, ndu le ekelizia wa lakaye:

3Ngandji ka mamba kayali la nyu, ndu ki kʼuma le Unyashungu Shesu la uma le Khumadiondjo Jesu Kristu!

 

4Dimi latukaka Unyashungu ami lusaka. Latukuhoka lu dombelo diami, 5ne dia lakuki lukumu la ngandji kaye la mbetawo kaye le Khumadiondjo Jesu, la le ekilami tshe, 6mbalangami ekesanelu ka mbetawo kaye atombosha ewu kʼakambu wʼololo tshe weli lʼutema aye le Kristu. 7Unyasu, dimi lakangenangena efula, lakakikitshama dia ngandji kaye, ne dia etema wʼekilami wambusangana dia dikambu diaye.

 

8Okone, kuyanga dimi la dihunga efula le Kristu dia nkosengola dia we ntsha dikambu diusunganyi, 9keli layukosengasenga ne dia ngandji kakukami — dimi Paulu, dikendji ndu usi lukanu la Kristu Jesu — 10Dimi lambukosengasengela onʼami Onesimo,1:10 Kol. 4:9. lakamuti lu kanu yami. 11(Ntundu ndi kunkutshela ololo, keli kakiane ndi mbeyaka ntutshela ndu we ndu dimi, ololo.) 12Dimi lambukutumelandi; ndi eko utema ami. 13Dimi lakalangi ndi ndjala la mi, ne dia ndi nkimanyiami dia dikambu diaye lamʼemi lu kanu ya lukumu lʼololo. 14Keli dimi halangi ntsha nduku dikambu tshikima la wulu uma le ye. Dimi halangi ololo aye ndjala uku la khudu, keli paka uku lulangu laye.

15Dia dikambu ne, mbakandangana uma le ye etenyi undu, ne dia we ndjala la ndi pundju. 16Aha uku fumbi ntu, keli luleki fumbi, uku unyasu la ngandji, le mi dime, keli djekaleka le ye, ndu lu dimba diandi ndu le Khumadiondjo. 17Okone, naka we ambumbetawo uku umbekesanedi, kulunguli uku dime. 18Keli naka ndi akakutshela kolo, kana ndi la ye dibasa, ukitsha dikambu diako Vote ami. 19Dimi, Paulu, kambufunda la lunya lami, layongela diango diako — keli hakutela nti: We keli la mi dibasa dia utundu aye weme. 20Mete, unyasu, ongenyangenya le Khumadiondjo, usalanganya utenia ami le Kristu.

21Ne dia dimi la elungamelu kʼukitanyia aye, mbamumukufundela okone. Dimi mbeyaka nti: We ayutsha akambu wuleki wakutelami. 22Keli onongoswele pangu, ne dia lambulungamela nti: Uma lu alombelo anyu, mbayumukimoma le nyu.

23Epafara,1:23 Kol. 1:7; 4:12. unyami usi lukanu le Kristu Jesu, ambukutumela moyo. 24Ndu Mako,1:24 Etsh. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Kol. 4:10. la Aristarako,1:24 Etsh. 19:29; 27:2; Kol. 4:10. Demasi,1:24 Kol. 4:14; 2 Tim. 4:10. la Luka,1:24 Kol. 4:14; 2 Tim. 4:11. any ami ekambi, wambukutumela moyo.

 

 

25Ngandji ka mamba ka Khumesu Jesu Kristu kayali lʼetema anyu! Ayali osoku!