2 TIMOTE

Chapitres

 1. 2  -   2. 2  -   3. 3  -   4. 4

2 TIMOTE 1

1Paulu, utumami a Kristu Jesu dia lulangu la Unyashungu la dia daka dia lumu leli le Kristu Jesu.

2Le Timote,1:2 Etsh. 16:1. onʼami la ngandji: Ngandji ka mamba, la ketshi, la ki uma le Unyashungu Shesu la uma le Kristu Jesu Khumesu wayali la ye.

 

3Dimi lambuka Unyashungu lusaka latumutshelaka ulimu la khumʼutema kʼololo uku akatshaka watshemi, lamʼatumukuhoka lu dombelo diami, ndu utshu ndu yanyi. 4Lamʼatumukuhoka lʼasoi aye, dimi latukumbulaka nkena ntu, dia dimi ndudiama lʼongenongeno. 5Dimi latuhoka mbetawo ka mete keli lʼutema aye; kakatatela lʼutema a tsheye Loyi la wa nyo1:5 Etsh. 16:1. Eyunike. Ndu lambetawo nti: To keko ndu lʼutema aye. 6Dia dikambu ne, mbakuhulami dia we ntshutshiya ushasha a Unyashungu wakandakusha lamʼakamakahe anya lʼote. 7Ne dia Unyashungu kuntusha utema a woma, keli ndi akatusha utema a wulu la wa ngandji ndu wa ndjakimela.

8Okone tukaki sonyi dia mvuta akambu wa Khumesu kuyanga akambu ami, dimi usi lukanu landi, keli usuwi la lukumu lʼololo uku eli wulu a Unyashungu, 9lakatushimbela, lakateti la leta lʼekila, aha dia etsha asu etu, keli uku esangweyu kandi la ngandji ka mamba kandi, kakandatusha le Kristu Jesu nshi yʼedjedja. 10Keli to kambenama kakiane lu enelo kʼUshimbedi asu Kristu Jesu, lakalembia nyoi, lakashula lumu la akambu wahalana, dia lukumu lʼololo. 11Wambumbidja usambisha la utumami, la umbetsha a dikambu dialo.1:11 1 Tim. 2:7. 12Dia dikambu ne, mbemi la asui ane. Keli haluki sonyi, ne dia dimi mbeyaka lakametawo. Dimi lambetawo nti: Ndi la wulu a nama kakamakimo le ndi, edja ndu lamʼayukuka lushi lako. 13Ukimeli yediko ya aui wʼololo wakayuki le mi, lu mbetawo la ngandji keli le Kristu Jesu. 14Ulami engo keku kʼololo kakawakusha le Nyuma kʼOlolo katuyalaka lʼetema asu.

 

15We mbeyaka wati: Antu tshe wa lʼAsiya wakanseke. Amotshi awo weli Fingelo la Heremongene. 16Khumadiondjo afudiya wa lu luudu lʼOnesiforo ketshi, ne dia ndi akankikitsha tena efula. Ndi kumbuka molola ami sonyi. 17Keli lamʼakindi lu Romo, ndi akanyangi edja ndu lamʼakandamenyi — 18Khumadiondjo awusha wulu wa ndi ntana ketshi ka Khumadiondjo lushi lako — We mbeyaka uku akandankimanyia lu akambu efula la Efeso.

2 TIMOTE 2

1We onʼami, ukikitshami lu ngandji ka mamba keli le Kristu Jesu. 2Akambu wakayuki le mi lʼatei emenyi efula, uwakimo le akanga a kolamelu, weya lama mbetsha ndu akina. 3Usuwi ndu we uku dimbi diʼololo dia Kristu Jesu. 4Nduku dimbi dieya ndjadingitanya lu akambu akina wa lumu lone lamʼatshandi ulimu andi, ne dia ndi ayanga ngenyangenya lakawudji lu dimbi. 5Naka untu ambedika wulu andi lu tokenyo, ndi hose dembo dia kusu dia lutumbu, tshikima ndi ambukitanyia elembe wa tokenyo. 6Ukambi latukambaka wulu, atutatelaka nde diango dia lʼekambo. 7Ukani yimba dia akambu wakutelami, ne dia Khumadiondjo ayukusha ewu lu akambu tshe.

8Uho Jesu Kristu, lakulo uma lu nyoi, leli kanula ya Davidi, uku wata lukumu lʼololo lami. 9Dia dikambu dialo, mbasuwami ndu lu kanu uku utshi wʼakambu wa kolo. Keli diui dia Unyashungu hadiukelekama. 10Okone dimi lambetawo akambu tshe ne dia esonami, dia vo walunguli panda uma le Kristu Jesu, ndu lutumbu la pundju.

11Diui dia kolamelu ne ati: Naka shu tambuvo kame la ndi, Keti tayuyala kame la ndi la lumu. 12Naka shu tayutetemala, Ku shu tayulela la ndi. Naka tayuwanguna, Ndu ndi ayutanguna.2:12 Mat. 10:33; Luk. 12:9. 13Naka shu kema la kolamelu, Ndi atuyalaka la kolamelu — Ne dia ndi heyi ndjanguna.

 

14Uhuli antu akambu ako tshe, uwateli lu ashu wa Khumadiondjo diaha vo ntshana lu aui waheyi mbakimanyia, ndu wanganyia wane wawauka. 15Utetemali dia ndjakimo le Unyashungu uku untu lambuluwana, uku usi ulimu laha la dikambu dia mbutshama sonyi. Enya antu aui wa mete wʼusimbwi atu. 16Keli utuni aui wʼoteketateketa, ne dia antu ane wayuhama lu akambu wa dionyo. 17Aui awo wayufula uku puta ka lokengo. Humenaya la Fileto weko lʼatei awo. 18Vo wakanganela uma lu mbuka kʼakambu wa mete. Watutaka vati: Eulwelu kʼantu uma lu nyoi kambetaka, ndu wambunyukula mbetawo kʼantu amotshi. 19Keli etshina ka Unyashungu kambushikimala wulu, keko la djimbitelu nye ati: Khumadiondjo mbeyaka wane weli wandi. La diui dikina ati: Untu tshe latetaka lukumbu la Khumadiondjo, angani uma lu akambu wa kolo. 20Lu luudu la wuki kema diango dia paunyi la fesa tu, keli ndu diʼetamba ndu dia kete; dikina dia nemo, dikina diaha nemo. 21Okone naka untu ambuyaedia ndame uma lu kolo sho, ndi ayuyala uku engo ka nemo, kukidiami, kakalongoswama lʼulimu wʼololo tshe, kakuka ntsha ulimu wʼuwandji a luudu. 22Keli we, ulawo saki ya kolo yʼelongo wʼapami. Uyeli akambu wʼololo la mbetawo la ngandji, la ki, kame lʼantu weta lukumbu la Khumadiondjo uma lʼetema wa pudipudi. 23Keli utuni embula waha la yimba ndu wahakuki, ne dia vo ntungaka tamu. 24Ukambi wa Khumadiondjo hahumbi ndjala la tamu, keli ayali la memakana le antu tshe, lama mbetsha antu, ayali la wolamu. 25Ewuli atunyi wa dikambu la memakana, kana Unyashungu ayukadimula etema two dia vo mbeya akambu wa mete, 26dia vo ndjatundja uma lu djunga ya uhimbanyi, wane wakandandi uma lu lulangu landi.

2 TIMOTE 3

1Eyi wati: Lu nshi yʼekumelu, tena dia wulu diayuyala. 2Antu wayuyalanga, wayulanga ukundji, wayosema, wayutakula, wayotengana, wayutuna aui wʼambutshi, hawukana lusaka, waha ololo. 3Vo wayuyala waha la ngandji ka mete, akanga wʼududu, amamanyishi, wahayakimela, akanga wʼusihi, atunyi wʼakambu wʼololo. 4Vo wayuyala afungi, akanga a puki, akanga a ndjambiya, anangi wa engenongeno, wuleki wa Unyashungu. 5Vo wayuyala lʼefanelu ka ololo a Unyashungu, keli wayutuna wulu andi. Umo lʼatei wʼantu aso. 6Amotshi watotoka lu mvudu ne dia munda amantu wa dinginya, wuludi la akambi wa kolo, wane wambunganyiama lu kolo yawo. 7Vo watekaka yimba, keli hawukuki nkuma lu ewu kʼakambu wa mete. 8Uku aki Jane la Jambere, lamʼakawakadimula aui wa Mose,3:8 Etum. 7:11. osoku mbakadimulawo akambu wa mete. Antu ako wambulanya yimba yawo, wambetola uma lu mbetawo kawo. 9Keli vo hawulekana, ne dia dinginya diawo diayenama le antu tshe uku akenama dinginya diʼantu aso.

 

10Keli we akâyeli wetshelu ami, la lokewo lami, ndu esangweyu kami, mbetawo kami, memakana kami, ngandji kami, la ekikelu kami, 11ndu ehenyohenyo ami, asui ami, la akambu wakamundi lʼAtiyoka,3:11 Etsh. 13:14-52. lʼlkoniya3:11 Etsh. 14:1-7. ndu la Lustera;3:11 Etsh. 14:8-20. dimi lakayala la wolamu lʼasui efula. Khumadiondjo akantshungula uma lu akambu aso tshe. 12Ndu wane tshe walanga ndjala la lumu lʼololo le Kristu Jesu, wayusuwa. 13Keli antu wa kolo la akanga a lukesu wayuhama lu akambu awo wa kolo; vo wayukesana, ku wayukesama. 14Keli we, ushikikali lu akambu wakayeki ndu wakayetawo wati: Mete; ndu eyi akona akaketsha akambu ako. 15Uho wati: Umaka dikenda, we akeyi afundelu wʼekila weya nkewuya dia panda uma lu mbetawo le Kristu Jesu. 16Efundelu tshe kʼuma le Unyashungu keko ololo mbetsha antu, la mbalaka, la mbaewula, la mbaekiya lu akambu wʼololo, 17dia untu a Unyashungu aluwani, ndu akuki dia ntsha elimu wʼololo tshe.

2 TIMOTE 4

1Dimi lambukokokomiya lu ashu a Unyashungu ndu wa Kristu Jesu, one layulumbuya wasena ndu wakavu, ndu uma lu enelo kandi la diulelu diandi nti: 2Usambishaki diui; utetemalaki mbatela lu tena diʼololo la tena dia kolo; uwaenyaki akambu awo, uwaewulaki, akokomiyaki la memakana tshe la wetshelu. 3Etena kayukuka lamʼahulanga antu ntetemala lu dietshelu diʼololo, keli ne dia atui awo weko hwe, ku vo wayuyamotshiya embetsha uku saki yawo. 4Vo wayunya atui uma lu mete wavetola lu ekondo. 5Keli we, uyakimeli lu akambu tshe, enaki pa, utshaki ulimu wʼusambisha, ukutshaki ekambelu kaye.

 

6Dimi lambuyalongosolaka dia ndjala ulambu, ndu etena ka dimi ntsho ambukuka. 7Dimi lakalo ta diʼololo, lambushidiya esakelu ka luwangu, lakalami mbetawo. 8Okone wambunkitshiya dembo dia kusu diʼakambu wʼololo, diayumbisha Khumadiondjo, umbadi wʼololo, lushi lako. Ndi liumbishadio dime, keli ndu wane tshe wakalangi mena enelo kandi.

 

9Usamanya uya le mi. 10Ne dia Demasi4:10 Kol. 4:14; File. 24. akanseke, akalangi akambu wa la kete nye, akatshu la Tesalonika; Keresena akatshu la Ngalatiya, Tito4:10 2 Kor. 8:23; Ngal. 2:3; Tit. 1:4. akatshu la Dalamatiya. 11Paka Luka4:11 Kol. 4:14; File. 24. utu keli la mi. Osa Mako,4:11 Etsh. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; File. 24. keli uyi la ndi, ne dia ndi nkukaka nkimanyiami lʼulimu. 12Keli dimi lakatumi Tukiko4:12 Etsh. 20:4; Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-8. lʼEfeso. 13Lamʼayuyuya, kela koti diakamatshiki la Toroa4:13 Etsh. 20:6. laka Karapo, ndu abuku, djekaleka abuku wa dikuhu. 14Alesandere,4:14 1 Tim. 1:20. utshudi a wedjulu, akantshela kolo efula. Khumadiondjo ayuwutshela uku etsha andi.4:14 Esam. 62:12; Rom. 2:6. 15Ndu we, uwewoki, ne dia ndi akatuni aui asu wulu. 16Lu angunelu kami ka ntundu, nduki untu akanteketela, keli tshe wakanseke. Dikambu so tadiuyalaki unungu le wo! 17Keli Khumadiondjo akemala la mi, akankikitsha, dia dimi mvutelaka antu diui ololo, la dia asi wedja tshe mbuka. Dimi lakahandi uma lʼunyo a tambwe. 18Khumadiondjo ayuntshungula uma lu elimu wa wa kolo tshe, ayunshimbela edja ndu lu diulelu diandi dia lʼulungu. Lutumbu layali le ndi pundju pundju! Ayali osoku!

 

19Umbishiya Piriska la Akula4:19 Etsh. 18:2. ndu wa lukhumbu kʼOnesiforo4:19 2 Tim. 1:16-17. moyo. 20Erasto4:20 Etsh. 19:22; Rom. 16:23. akatshikala la Koreto, keli dimi lakatshiki Torofimo4:20 Etsh. 20:4; 21:29. la Mileto la hemo. 21Usamanya dia ndja le mi la ntundu kʼeleku ka tshitshi katayi. Eyubulo ndu Pudena, Lino, Kolodiya la auyasu tshe wambukutumela moyo.

 

22Khumadiondjo ayali lʼutema aye!

Ngandji ka mamba kayali la ye!