1 TIMOTE

Chapitres

 1. 2  -   2. 3  -   3. 3  -   4. 4  -   5. 4  -   6. 5

1 TIMOTE 1

1Paulu, utumami a Kristu Jesu uku olembe a Unyashungu Ushimbedi asu, la Kristu Jesu elungamelu kasu.

2Le Timote, onʼami la mete lu mbeta-wo:

Ngandji ka mamba, la ketshi, la ki, uma le Unyashungu Shesu la uma le Kristu Jesu Khumesu, wayali la ye.

 

3Lamʼakamatatshokaka utsha la Ma-kedoniya, dimi lakakosengasenga dia we ntshikala lʼEfeso, dia we mbewula antu amotshi, diaha vo mbetsha dietshelu dikina, 4la diaha vo mboto lu akambu wa ekondo la wa nonga yʼantu yaha lʼekumelu, watutungaka tamu, wahaki-manyia dikambu dia Unyashungu dia lu mbetawo. 5Keli ekumelu ka okende wakamakutela eli ngandji kambuya uma lʼutema a pudipudi la uma lu khumʼutema kʼololo, la uma lu mbetawo kaha la lukesu. 6Amotshi wambetola uma lu akambu ane, wamboyoka oyokayoka. 7Vo nangaka ndjala embetsha wʼelembe kuyanga vo hawushihudia katawo la kakokomiyawo.

 

8Keli shu mbeyaka shati: Elembe weli ololo, naka untu ambetsha. 9Shu mbeyaka dikambu shati: Elembe kumbidjama dikambu diʼuntu ololo, keli waka-djama dikambu diʼandjaki wʼelembe la akanga wʼuhedia, dia wane wahetawo Unyashungu la antu wa kolo, ndu wane waha ololo la ahindudi, ndu andjaki a washewo la wʼanyengewo, ndu andjaki wʼantu, 10ndu amunanyi, ndu atshi wʼakambu wa sonyi la apami, ndu amvuwi wʼantu, ndu akanga wa kashi, ndu wane watutshibaka lu kashi, kana dikambu dikina diutshikitanyi la dietshelu diʼololo, 11uku lukumu lʼololo la lutu-mbu la Unyashungu wʼotshoko, laka-ndankitshiya.

 

12Dimi lambuka Kristu Jesu Khume-su, one lakankikitsha, lusaka, ne dia ndi akambadia la kolamelu, akasonola lʼulimu andi. 13Kuyanga ntundu dimi laki otenganyi, la usuyanyi la utshanedi a kolo, keli dimi lakukama ketshi, ne dia dimi lakatshaka osoku lamʼakimi ku-mbeya ndu latetawo. 14Ngandji ka mamba ka Khumesu kakatamanya nfula kame la mbetawo, ndu ngandji keli le Kristu Jesu. 15Diui dia kolamelu ne, ndu diakuka antu tshe mbetawo, vati: Kristu Jesu akayi la kete dia ndjushimbela antu wa kolo; wulekimi kolo. 16Keli dia dikambu ne, mbakamukama ketshi, dia Jesu Kristu enya antu meinakana kandi tshe lʼutema ami, dimi laleki, dia dimi ndjala djimbitelu le wane wayuwe-tawo, dia vo nkundja lumu la pundju. 17Kakiane khumʼekanga ka pundju, kaha-vu, kahenama lu ashu, Unyashungu wame, kenemo la lutumbu wayali le ndi pundju pundju! Ayali osoku!

 

18Onʼami Timote, diui ne mbakutelami, uku aui wʼamvutshi wakawakutela ntundu, dia we mbeya ndo ta diʼololo uma lu aui ako. 19Ukimeli mbetawo la khumʼutema kʼololo. Amotshi wakatuni aui ane, wakashisha mbetawo yawo, uku watu mbambudita lʼashi, 20Humenaya la Alesandere weko uma lʼatei awo. Dimi lakakimo le Satana, dia vo mbetsha-ma vati: Tanyotengaki Unyashungu.

1 TIMOTE 2

1Dimi lambukokomiya, la ntundu kʼakambu tshe, nti: Osengesengelaki antu tshe, alombelaki, ateketelaki, uwau-kelaki lusaka; 2ndu khumi ya dikanga ndu wane weli lu ahuli wa ladiku tshe, dia shu ndjala la lumu la memakana ndu ki lu akambu wʼololo tshe la wa kenemo. 3Dikambu ne dieko ololo, ndu mbetawo-maka lu ashu wa Unyashungu, Ushi-mbedi asu. 4Ndi nangaka antu tshe nshimbamela ndu nkuma lu ewu ka mete. 5Ne dia Unyashungu wame mbeko, ndu oteketedi wame lʼasa Unyashungu la antu; untu kendi, Kristu Jesu. 6Ndi akayakimo dia ntshungula antu tshe. Dikambu ne dieyami lu tena diadio. 7Wakambidji usambisha la utumami a dikambu ne (lambuta mete, halati kashi), ndu umbetsha wʼasi wedja lu mbetawo ndu lu akambu wa mete.

 

8Okone dimi nangaka apami nomba lu ahuli tshe, wedia anya wʼekila waha la kele la tamu. 9Okone ndu amantu walote ahondo kʼahondo, la wolamu la memakana. Vo tawelaki divu, tawolotaki paunyi kana mboko yʼakeso kana ahondo wʼushinga a wulu 10keli vo wayali amantu watsha elimu wa Unyashungu uma lu elimu wʼololo. 11Umuntu eki akambu la ki la ndjakitshakitsha tshe. 12Keli haletawo umuntu mbetsha kana mbahamela pami, keli ndi alembohali ki. 13Ne dia Adama akatungama ntundu ku Eva lʼokongo. 14Adama kumpimbama, keli umuntu. Lamʼaka-ndahimbama, ndi akako lu dikambu dia kolo. 15Keli nd, ayushimbamela lu diutelu dia ana, naka vo wayokolamela lu mbetawo la lu ngandji la lu ekidiamelu kame la memakana.

1 TIMOTE 3

1Diui dia kolamelu ne nti: Naka untu ambuyanga ulimu wʼumendji wa lu ekelizia, ndi ambulanga ulimu wʼololo. 2Okone umendji tayalaki la unungu. Ndi ayali kanga wadi otoi utu; ayakimeli, ayali la wolamu, la okomi. Ndi atshelaki angendangenda ololo; ayali la yimba ya mbetsha. 3Tayaiaki kanga lundju kana okomwanyi, keli ayali la memakana; tayalaki la tamu, tayalaki unangi wa falanga. 4Ndi alombole luudu landi ololo, ayali la anʼandi waknanyia diui diandi la kenemo tshe. 5Naka untu heyi nombola wa lu luudu landi, wuhu akona wayundulama ekelizia ka Unyashungu? 6Tayalaki untu uyuyu, ne dia ndi atukuyuyambiya, ku ndi ndjoko lu dianyelu dia uhimbanyi. 7Ntu, dieli la ndi dia ndjala la lukumu lʼololo lʼatei a wane weli lʼandja, ne dia ndi atukoko lu lukumu la kolo kana lu djunga ya uhimbanyi.

 

8Ndu esambisha pupu, wayali la kenemo; tawuyalaki la nimi hyendi, tawonokaki wanu efula, ta wokomiyaki ukundji wa kolo. 9Wakimeli dikambu diushami dia mbetawo lu khumʼutema kʼololo. 10Vo wahimbami ntundu, ku lʼokongo diku kanyuwaetawo dia vo ntsha ulimu uku esambisha, naka vo kema la unungu. 11Ndu amantu pupu, wayali la kenemo, aha atendanyi, keli wayakimeli, wayali la kolamelu lu akambu tshe. 12Esambisha wayali akanga a wadi otoi utu, walombole anʼawo ololo ndu wa lu mvudu yawo. 13Ne dia wane watu-tshaka ulimu wʼusambisha ololo, wambu-yaosela dihuli diʼololo ndu dihunga dia wulu lu mbetawo keli le Kristu Jesu.

 

 

14Dimi lambukufundela akambu ane, lambulungamela ndja le ye kemʼedja. 15Keli naka dimi layutshikala etenyi kʼutali, we ayeya ikainbu weli ololo antu ntsha lu luudu la Vnyashungu, leli ekelizia ka Unyashungu a lumu, ekoho la usuko wʼakambu wa mete. 16Aha tamu, ne dia dikambu diushami dia otemwelo asu dieko wuki, ati: Unyashungu akenama lu cunha, Akayindjama le Nyuma, Akenama le andjelo, Akasambishama lʼatei a wedja, Aketawoma le wa la kete, Akalungwama utsha lʼulungu lu lutumbu.

1 TIMOTE 4

1Nyuma kata ati: Lu nshi yʼekumelu, antu amotshi wayoseka mbetawo kawo, wayukela djimu dia lukesu, ndu wetshelu wʼedienge, 2uma lu lukesu lʼantu watutaka aui wa kashi weli la khumʼutema kutshumbami uku la luwulu lakawahetsha. 3Wayusike ntshukana, wayuwadjela olembe vati: Tanyolekaki diango dimotshi, diakatungi Unyashungu dia antu weli la mbetawo la ambeyi wa akambu wa mete nungula la mbuka lusaka. 4Ne dia diango tshe diakatungi Unyashungu dieko ololo, nuu nduku engo kayosekama, naka to kambulungwa-ma lu eukelu ka lusaka; 5ne dia diango ne diambukidiama uma lu diui dia Unyashungu la dombelo.

 

6Naka we ayuhula anyasu akambu ane, keti we ayuyala ukambi wʼololo a Kristu Jesu, ayuleshamaka la aui wa mbetawo, ndu wa dietshelu diʼololo diakayayelaka. 7Keli oseke ekondo wʼanyanya ndu wʼamonyodi. Uyasutsha-sutshaki lu akambu wʼololo tshe. 8Ndja-sutshasutsha ka dimba eli la waho tshitshe, keli ololo a Unyashungu eli la waho lu akambu tshe. Vo weko la daka dia lumu leli kakiane, ndu dia lumu layayi. 9Diui dia kolamelu ne, ndu diakuka antu tshe mbetawo. 10Dia dikambu ne mbatshasu ulimu, ndu mbatetemalasu le dia shu teko la elunga-melu kasu le Unyashungu wa lumu, leli Ushimbedi wʼantu tshe, djekaleka le wane wetawo.

 

11Utaki akambu ane, uwaetshaki. 12Untu tonyolaki nshi yaye yʼolongo a pami. Keli uvali djimbitelu le wane wetawo, lu aui, ndu lu ditshelu, ndu lu ngandji, ndu lu mbetawo, ndu lu pudipudi kʼutema. 13Utetemali lu mbala walelu wa mikanda lu ulakelu ndu lu wetshelu edja ndu lamʼayumuya. 14Tukaleki usha-sha weli lʼutema aye, wakawakusha uma lu aui wʼamvutshi, ndu lʼahelu kʼanya wa dikumanyi. 15Utetemali lu akambu aso; uyakimo lʼutema aye tshe loko, ne dia uhamelu aye wenami le antu tshe. 16Uyalamaki, ulamaki ndu wetshelu aye. Utetemalaki lu akambu aso. Ne dia lamʼayuyutsha osoku, we ayuya-shimbela, ndu we ndu wane wuka aui aye.

1 TIMOTE 5

1Tuhangwelaki ekumanyi, keli osenge-senge uku she; ndu elongo wʼapami, uku ananyo, 2ndu dikumanyi diʼamar tu, uku wanyo; ndu esekaseka wʼamantu, uku akadiyeye, la pudipudi tshe kʼutema.

 

 

3Olemia wane weli wadi waki edu mete. 4Keli naka wadi aki udu eko la ana kana ekana, vo wateki dia menya khumbu kawo ngandji ndu dia nkaluya ololo le ambutshi awo, ne Jia dikambu diako dieko ololo lu ashu a Unyashungu. 5Umuntu leli wadi aki udu mete, ndu Iʼokei, atulungamelaka le Unyashungu, atutetemalaka nsengasenga la nomba ndu lʼutshu ndu la yanyi. 6Keli one latuyakimoka dia ndjangenyangenya, eko udu lamʼekindi la lumu. 7Uwateli akambu ane, dia vo ndjala aha la unungu. 8Keli naka untu humbi wane wuto la ndi, djekaleka wa lu khumbu kandi, ndi ambutuna mbetawo kandi, ambuleka untu lahetawo kolo.

 

9Tufundaki nduku umuntu uku wadi aki udu lu mukanda, naka ndi atakuki deku akumi asamalu, ndu taki wadi a pami otoi. 10Keli we mbeyaka nfunda umuntu, naka ndi la lukumu lʼelimu wʼololo; naka ndi akudia ana, naka ndi akatshelaka angendangenda ololo, naka ndi akotshaka ekulu wʼekilami, naka ndi akakimanyiaka antu waki la asui, naka ndi akatetemala ntsha elimu wʼololo tshe. 11Keli utuni esekaseka weli wadi waki edu, ne dia vo wayutakwela Kristu, wayulanga ntshukama ntu. 12Okone wayanyema, ne dia vo wakatuni daka diawo dia ntundu. 13Ntu wayeya ndjala la tusuasua, wayukindula lu luudu la luudu. Vo hawuyala la tusuasua tutu, keli wayuyala la shonganya la esaku; wayuta aui wahawakuki mvuta. 14Okont dimi nangaka esekaseka weli wadi waki edu watshukami, wuti ana, waluwanya mvudu yawo, tawenyaki utunyi dihuli dia mba-songwela, 15ne dia amotshi wambetolaka utsha le Satana. 16Naka umuntu omotshi, kanga mbetawo, mbukanaka la wadi waki edu, ndi akimarvia, ekelizia tayalaki la wutshu uku. Okone vo wayeya lama nkimanyia amantu weli wadi waki edu mete.

 

17Dikumanyi diatolombolaka ololo, dialeki nemiama. Wane watutshaka ulimu wa nsambisha ndu wa mbetsha wale-miami utamanya. 18Ne dia afundelu ambuta ati: Tukelekaki engo lʼunyo a ngombe lamʼakamakamelato wuhu dia mbususula; ndu ati: Usi ulimu nkukaka nungula difutu diandi. 19Tetawoki eso-ngwelo le ekumanyi, tshikima lʼenyo wa emenyi ehendi kana esatu. 20Uhunweli atshi wa kolo iu ashu wʼantu tshe, ne dia antu akina wuki woma. 21Dimi lambu-kokokomiya lu ashu a Unyashungu, ndu wa Kristu Jesu, ndu wʼandjelo wakasonama, dia we ntsha akambu ane aha la wekamu. Tutshaki nduku dikambu la shonodi! 22Tokomolaki untu esadi. Totoki lu kolo yʼantu akina, uyali la utema a pudipudi.

23Tokolamelaki no ashi atu, keli konoki ndu tema ta wanu, dikambu dia dikundju diaye ndu dia tukandjikandji taye tena tshe.

24Kolo yʼantu amotshi meneka lu ashu wʼantu, kuyanga yatatumbi lʼelumbwelu; kolo yʼantu akina yatenamaka lʼokongo. 25Ndu etsha wʼololo emotshi menamaka lu ashu wʼantu wuhu ako, ku ene wahe-nama lu ashu wʼantu, haweyi mbishama pundju.

1 TIMOTE 6

1Antu tshe weli lu lokoho la fumbi, walemiaki akhumewo, ne dia watu-kotenga lukumbu la Unyashungu, ndu dietshelu. 2Wane weli la akhumewo weli embetawudi, vo tawuwaonyolaki, ne dia anyawo mbewo. Keli waleki mbakambela ulimu, ne dia wane wakimanyiawo weko embetawudi, elangimi.

 

 

3Naka untu ayetsha antu dietshelu dikina, la hetawo aui wa mete, aui wa Khumesu Jesu Kristu, la dietshelu diedimi la olemielo a Unyashungu, 4keti ndi ambuyambiya; ndi heyi nduku dikambu, keli ambukumbula mumbwana la mbidjana tamu. Okone kandjema, la ta, la tengo, la tukanyi ta mamanyia, wambutumba uma loko, 5ndu ditsha-nelu diʼantu wambulanyema lu yimba, waha la akambu wa mete, watukaraxa vati: Olemielo a Unyashungu eko eku-ndjelu ka waho. 6Keli olemielo a Unyashungu la ongenongeno weko waho a wuki, 7ne dia shu kundja ndu ku lʼengo la kete nye, ku hateyi ntola nduku engo uma la kete. 8Keli lamʼayutuyala la diango dia nde ndu la diango dia ndota, shu tayuyala la ongenongeno lu diango diako. 9Keli wane wakomiya ndjala engonyi, wayoko lu uhimba la lu djunga ndu lu saki ya dinginya yatutshelaka antu kolo, yayuditsha antu lu elanyelu la eshishwelu. 10Ne dia saki ka ukundji eko udiu a wehu tshe wʼakambu wa kolo. Amotshi wakadiyangi, waketola uma lu mbuka ka mbetawo, wakayatshatsha la nyangu ya wulu efula.

 

11Keli we, untu a Unyashungu, ulawo akambu ane. Uyeli akambu wʼusimbwi, la ololo tshe, la mbetawo, la ngandji, la kolamelu, la memakana. 12Olo ta diʼololo dia mbetawo, ukimeli lumu la pundju, lakayetama loko, uku akayetawo lʼetawelu kʼololo lu ashu wʼemenyi efula. 13Dimi lambukokokomiya lu ashu a Unyashungu, latushaka diango tshe lumu, ndu wa Kristu Jesu, lakamati dikambu diandi ololo lu ashu a Potiyo Pilata, 14dia we nkitanyia olembe one, aha la vadi, aha lʼunungu edja ndu lamʼayene Khumesu Jesu Kristu. 15Ndi ayene lʼetena kandi; ndame keli Umbuledi wʼetshoko, Khumʼekanga ka khumi ya dikanga, ndu Khumi ka wakhumi. 16Ndame kaha la nyoi, katuyalaka lu yanyi yaheyi antu nsukana la yo. Nduku untu akawenyi, nduku untu leya mbena. Ndi ayali la kenemo la wulu pundju! Ayali osoku! 17Ewuli akanga wʼengonyi wa lʼetena kene, dia vo tawutakulaki, ndu tawulu-ngamelaki efumbofumbo kʼongonyi, keli walungameli Unyashungu, latutushaka diango tshe ushasha ne dia ntongenyange-nya; 18dia vo ntshela akina ololo, la dia vo ndjala engonyi wa lu elimu wʼololo, la dia vo ndjala la lukahu, ndu wuki akina ketshi. 19Vo wayaumbeli tshina diʼololo dia luudu lʼetena kayuya, ne dia vo nkimela lumu la mete. 20We Timote, ulamaki dikambu dia-kawakutela, oseke etekeiateketa wa kolo la aui wa tamu uma le antu waha la yimba ya mete. 21Antu amotshi waketawo akambu ane, wakanganela uma lu mbuka ka mbetawo.

 

Ngandji ka mamba kayali la ye!