FILIPI

Chapitres

 1. 2  -   2. 3  -   3. 4  -   4. 5

FILIPI 1

1Paulu la Timote, ekambi wa Kristu Jesu. Le ekilami tshe wa lu Kristu Jesu weli la Filipi,1:1 Etsh. 16:12. kame la amendji wa lʼekelizia la esambisha:

2Ngandji ka mamba kayali la nyu, ndu ki kʼuma le Unyashungu Shesu la uma le Khumadiondjo Jesu Kristu!

 

3Dimi latukaka Unyashungu lusaka tena tshe lamʼatumunyuhoka. 4Lu alombelo ami tshe watumunyolombelaka tena tshe, dimi latolombaka la ongenongeno, 5ne dia ekimanyelu kanyu ka mbudia lukumu lʼololo uma lu lushi la ntundu edja ndu kakiane. 6Dimi latulungamelaka dikambu ne nti: One lakatatela ulimu wʼololo lʼetema anyu, ayuluwanyaka edja ndu lu lushi la Jesu Kristu. 7Eko ololo le mi, dia dimi nyukanela nyu tshe osoku, ne dia nyu nyeko lʼutema ami. Okone, ndu lu kanu yami ndu lu angunelu la eshikikadielu ka lukumu lʼololo, nyu tshe nyeko elungudi wa ngandji ka mamba kame la mi. 8Ne dia Unyashungu eko omenyi ami uku anyukumbulami nyu tshe, uku eli ketshi ka Kristu Jesu. 9Dimi lambunyolombela dia ngandji ka mamba kanyu katamanya mbula lu bewu la yimba tshe, 10ne dia nyu mbedika akambu wʼololo; la dia nyu ndjala la etema wa pudipudi, aha la akambu wa ntakanya antu, edja ndu lushi la Kristu; 11la dia nyu ndudiama la elua wʼakambu wʼololo weli uma le Jesu Kristu, ne dia lutumbu la diandu dia Unyashungu.

 

12Anyasu, dimi nangaka nyu mbeya nyati: Akambu wakayala le mi, wakayala dia nfudia lukumu lʼololo. 13Okone kanu yami1:13 Etsh. 28:30. yambenama le alami tshe wa lu luudu lʼelumbwelu la le akina tshe ati: Yo yeko dikambu dia Kristu. 14Anyasu vuleki efula le Khumadiondjo, wambukikitshama ne dia kanu yami, wambuleka mvuta diui dia Unyashungu la dihunga, aha la woma.

15Mete, amotshi watusambishaka Kristu la kandjema la utshanu, keli akina la memakana. 16Amotshi watusambishaka la ngandji. Vo mbeyaka vati: Wakankitsha dia mangunela lukumu lʼololo. 17Keli akina watusambishaka Kristu la utshanu, aha la etema wa mete. Vo wambuyanga nsuyami lamʼemi lu lukanu. 18Ku ukundi? Paka dikambu ne nti: La wehu tshe, kana la lukesu kana la mete, watusambishaka Kristu. Lu dikambu ne mbangenangenami, ee, dimi layongenangenaka.

19Ne dia dimi mbeyaka nti: Dikambu ne diayuyala uku panda kami, ne dia dombelo dianyu ndu ekimanyelu ka Nyuma ka Jesu Kristu. 20Dimi lambutetemala nungamela nti: Dimi halutshama sonyi lu nduku dikambu. Keli ne dia dihunga diami, dimi nangaka Kristu atumbwami lu dimba diami, kana la lumu, kana lu nyoi. 21Ne dia Kristu keli lumu lami, nyoi keli waho ami. 22Keli naka dimi lambuyala la lumu lu dimba, keti elua wa ulimu ami weko, ku dimi haleyi kayumosonola. 23Keli dimi leko lʼatei atei wʼakambu ahendi. Dimi leko la saki ka mumo, la ntuyala la Kristu, dikambu so mbuleki ololo efula. 24Keli dia dikambu dianyu, mbuleki ololo dia dimi ntshikala la dimba. 25Dimi la elungamelu kene. Dimi mbeyaka nti: Layutshikala, ee, layutshikala la nyu tshe, ne dia nyudia la nyongenyangenya lu mbetawo. 26Dia ndjatumbula kanyu kafuli le Kristu Jesu dia dikambu diami lamʼayumuyala la nyu ntu.

27Dikambu otoi, wuhu anyu wa lumu wasungani la lukumu lʼololo la Kristu. Okone kuyanga dimi layuya dia ndjunyenda, kuyanga handji, dimi nangaka mbuka okone wenyu, ati: Nyu nyambushikikala lu Nyuma otoi, la utema otoi; nyambutetemala lu mbetawo ka lukumu lʼololo. 28Tanyutshanyaki woma uma le atunyi. Dikambu so dieko le wo, djimbitelu yʼesambishelu; keli le nyu, djimbitelu ya panda, keli uma le Unyashungu. 29Ne dia wakanyusha dikambu ne dia Kristu, aha dia nyu mbetawo tshu, keli dia nyu nsuwa dikambu diandi, 30ne dia nyu nyeko la ta lʼetema anyu uku akanyenyi lʼutema ami,1:30 Etsh. 16:19-40. ndu uku ukanyu kakiane nyati: Dio dieko lʼutema ami.

FILIPI 2

1Okone, naka ukikitshelu weko le Kristu, naka esambishelu ka ngandji keko, naka ekesanelu ka Nyuma keko, naka ketshi la memakana weko, 2nyufudia ongenongeno ami, dia nyu ndjala la yimba otoi, la ngandji otoi, lu ekesanelu kame, la utema otoi. 3Tanyutshaki dikambu la utshanu kana la ndjatumbula, keli la ndjakitshakitsha ka yimba. Untu lʼuntu akani ati: Ukina kundeki ololo. 4Nyu tshe, untu lʼuntu, tendaki akambu andi atu, keli untu lʼuntu endi ndu akambu wʼantu akina. 5Nyuyali la yimba nye lʼatei anyu yaki ndu le Kristu Jesu. 6Kuyanga ndi aki lu efanelu ka Unyashungu, ndi kunkana ati: Mbedima pupu la Unyashungu eko engo ka dimi munda. 7Keli ndi akayanya uma lu lutumbu, akayala uku ukambi, akuto lu efanelu kʼantu. 8Lamʼakandayala uku untu, ndi akayakitshakitsha, akayala la ukitanyia edja ndu lu nyoi, ee, nyoi ka futamba a mpeketanya. 9Ndu uma lu dikambu so, Unyashungu akawumbiya otekoya, akawole lukumbu leli ladiku dia kumbu tshe; 10dia adui tshe wakhusameli lukumbu la Jesu, wa lʼulungu, ndu wa wa ladiku dia kete, ndu wa wa la tshina dia kete; 11la dia nimi tshe yetawo2:11 Is. 45:23. vati: Jesu Kristu keli Khumadiondjo, ne dia lutumbu la Unyashungu Shi.

 

12Okone, elangimi wa ngandji, uku akanyakitanyiaka diui tena tshe, aha paka lamʼatumuyalaka la nyu, keli kakiane nyu nyambuleka nkitanyia efula lamʼemi kema la nyu. Nyutshaki ulimu a panda kanyu la woma la lukumba, 13ne dia Unyashungu katukambaka lʼetema anyu, dia nyu nanga la ntsha lulangu landi.

14Nyutshi akambu tshe aha la engunungunu, ndu la tamu, 15dia nyu ndjala nyaha la unungu, nyaha la lukesu, ana a Unyashungu wana la ekomo lʼatei alolonga la kolo ndu lahasimbwi,2:15 Euh. 32:50. nyambenama lʼatei awo uku esasi wa kete. 16Nyuwasha diui dia lumu, dia dimi ndjala la dikambu dia ndjatumbula lu lushi la Kristu, nti: Dimi kunsaka luwangu usakasaka, kuntsha ulimu utshatsha. 17Ee, naka dimi layutshulwama uku ulambu wa lutela ladiku dia nyama kʼulambu wa mbetawo kanyu, dimi leko la ongenongeno, lambongenangena kame la nyu tshe. 18Okone ndu nyu nyongenengene, nyongenengene kame la mi.

 

19Dimi lambulungamela le Khumadiondjo Jesu, dia nyutumela Timote lʼetenyi ka tshitshe, ne dia ndu dimi nkikitshama lamʼayumeya uku wenyu mete. 20Ne dia dimi kema la untu ukina lʼololo uku ndi, layunyukanela mete. 21Ne dia vo tshe watuyangaka akambu awo, aha akambu wa Jesu Kristu. 22Keli nyu nyame mbeyaka ekambelu kandi, uku akandakambaka kame la mi lu edianganyelu ka lukumu lʼololo uku ona la shi. 23Dimi lambulungamela mbutuma le nyu lamʼayumena okone ayuyala le mi. 24Keli dimi lambulungamela le Khumadiondjo nti: Dime layuya le nyu kemʼedja.

25Keli lakakani nti: Dieli la mi dia nyutumela Epaforodito, onalingu ndu ukambi la dimbi, kame la mi ndu dikendji dianyu la ukimanyidi wʼehumba ami, 26ne dia nyu nyakuki nyati: Ndi eko la hemo. 27Mete, ndi aki la hemo, aki lasuki la nyoi. Keli Unyashungu akawuki ketshi, aha ndame utu, keli ndi akambuki ketshi ndu dimi, ne dia ntukuyala la lunyangu ladiku dia lunyangu. 28Okone dimi lakaleki ndjala la saki ka mbutuma le nyu, ne dia nyu ndjala la ongenongeno lamʼayunyuwena ntu, la dia lunyangu lami lakitikiti. 29Okone nyulunguli le Khumadiondjo la ongenongeno tshe. Nyolemia antu wa wuhu uku, 30ne dia ndi akayala lasuki la nyoi dia ulimu wa Kristu. Ndi akayakimo lasʼeku la nyoi dia nkutsha kene kakahumbama lʼulimu anyu le mi.

FILIPI 3

1Anyasu, diui diami dia ndjihelu ne nti: Nyongenengene le Khumadiondjo. Dikambu dia nyufundela akambu pupu, hadiumpekuya, keli dio diambunyukimanyia.

2Nyewo fo, nyewo atshi wʼakambu wa kolo. Nyewo ambahemi wʼehekeli lʼalimba. 3Shu teli ambahemi wʼehekeli, shu wane watotemolaka Unyashungu la Nyuma ka Unyashungu, la watuyatumbulaka lu dikambu dia Kristu Jesu, waha la elungamelu lʼalimba. 4Dime mbeyaka ndjala la elungamelu lu akambu wa dimba. Naka untu ukina ambukana ati: Dimi la elungamelu lu akambu wa dimba, keti dimi mbuleka. 5Wakambahemia uhekeli lushi lʼenanei, laki usi Isariyele a lu diuhu dia Bendjamina,3:5 Rom. 11:1. usi Heberu a lʼatei wʼasi Heberu. Lu dikambu diʼelembe, dimi laki Ufarise;3:5 Etsh. 23:6; 26:5. 6lu dikambu dia wangasanu, dimi lakasuyaka ekelizia;3:6 Etsh. 8:3; 22:4; 26:9-11. lu akambu wʼololo weli lʼelembe, dimi kundjala la unungu. 7Keli akambu waki waho le mi, akambu aso lambuwaete anyanya dikambu dia Kristu. 8Mete, dimi lambete diango so tshe anyanya dia ololo wa nimbitela Kristu Jesu Khumemi. Dimi lakashisha diango tshe dikambu diandi, lambudiala uku diango dia mbikadja, dia dimi kundja Kristu, 9la dia menama le ndi, aha la ololo ami weli uma lʼelembe, keli la ololo weli uma lu mbetawo le Kristu, ololo ako wambuya uma le Unyashungu dia mbetawo; 10dia dimi mbeya, ndu wulu wʼeulwelu kandi, la nsuwa la ndi lu asui andi; dia ndjala uku ndi lu nyoi kandi, 11naka nkukaka dia dimi nkuma lʼeulwelu kʼuma lu nyoi.

12Dimi latakundja, ndu latayala ololo tshe. Keli lakatakolamela ntsho wulu, ne dia dimi nungula engo kakankitshiya Kristu Jesu. 13Anyami, dimi hayadia uku untu lakalungula. Keli dikambu otoi mbatumutshaka: dimi lambuhela akambu wa lʼokongo, lambokolamela utsha lu akambu weli la ntundu. 14Dimi lambusamanya utsha lu dihuli diatamatshu, dia nungula difutu dia leta lʼuma lʼulungu, lakambeti Unyashungu le Kristu Jesu. 15Okone shu wane weli tutshundju, tukani yimba osoku. Naka nyu nyambukana yimba kina, Unyashungu ayunyenya ndu dikambu diako. 16Dikambu otoi, lu dihuli diambutukuma, tokendekende loko.

 

17Anyasu, nyumbukuyaki,3:17 1 Kor. 4:16; 11:1. nyendaki waku watokendakendaka uku yediko yakatanyenya, 18ne dia efula watokendakendaka uku akamanyutela tena efula. Ku kakiane dimi lambunyutela la asoi lu ashu nti: Vo weko atunyi wa utamba a mpeketanya wa Kristu. 19Ekumelu kawo eko elanyelu, etemolatemola kawo eli dikundju. Vo watuyatumbulaka lu akambu wa sonyi yawo, watukanaka akambu wa la kete. 20Ne dia lakasu eko lʼulungu, uma leko kalungamelasu Ushimbedi, Khumadiondjo Jesu Kristu. 21Ndi ayuhiluya alimba asu wukitshikitshi, dia vo nfana la dimba dia lutumbu landi, uku weyandi mbete diango tshe lʼokongo andi.

FILIPI 4

1Okone, anyami wa ngandji wakumbulami, nyu nyeli ongenongeno ami la dembo diami dia kusu, nyu elangimi ami, nyushikikali le Khumadiondjo.

 

2Dimi lambulaka Ewadiya la Sutuke, vo wayali la utema otoi le Khumadiondjo. 3Dimi lambukosengasenga ndu we, unyami ukambi a mete, dia we nkimanyia amantu ane, ne dia vo wakakambi la mi ulimu a lukumu lʼololo, ndu Kelemete, ndu akina anyami ekambi, weli la kumbu yawo lu buku dia lumu.

 

4Nyongenangenaki le Khumadiondjo tena tshe. Dimi lambunyutela ntu nti: Nyongenangenaki! 5Memakana kanyu keyami le antu tshe. Khumadiondjo aya suki. 6Tanyuyakananyaki, keli lu akambu tshe, nyuti ehumba anyu le Unyashungu lu dombelo la osengosengo kame la eukelu ka lusaka. 7Okone ki ka Unyashungu, kuleki yimba tshe, ayulama etema anyu la tukanyi tanyu le Kristu Jesu.

 

8Anyasu, diui diami dia ndjihelu ne nti: Akambu weli mete, akambu weli la kenemo, akambu wʼusimbwi, akambu weli pudipudi, akambu weli amena, akambu weli la lukumu lʼololo; naka dikambu diʼololo dieko, naka dikambu dia mandula dieko, nyukani dia akambu aso. 9Nyutshaki akambu wakanyeyi la wakanyuki ndu wakanyenyi le mi. Ku Unyashungu a ki ayuyala la nyu.

 

10Dimi lambongenangena efula le Khumadiondjo, ne dia kakiane nyu nyambumbuho ntu. Mete nyakambuho, keli nyakahumbi etena kʼololo. 11Dimi halati dikambu dia uhumba a diango, ne dia lambekela uku wemi one, ndu dimi ngenangenaka wuhu ako. 12Dimi mbeyaka wuhu wa nkitshakitshama, ndu wuhu wa ndjala la efula. Lu wehu tshe ndu lu akambu tshe, dimi lakeki wuhu wa nduta ndu wuhu wa mbuka ndjala: wuhu wa ndjala la efula, ndu ndjala la uhumba. 13Dimi mbeyaka ntsha akambu tshe la wulu wa one latunkikitshaka.

 

14Keli nyu nyakatshi ololo, ne dia nyakasuwi la mi lu asui ami. 15Nyu asi Filipi, nyame mbeyaka nyati: Lʼetatelu ka lukumu lʼololo, lamʼakamunela uma la Makedoniya, nduku ekelizia wakankimanyia lu dikambu dia mbisha la nungula diango, paka nyu nyame. 16Ne dia lamʼakimi la Tesalonika,4:16 Etsh. 17:1. nyu nyakantumelaka etena lʼetena diango diakimi la uhumba.4:16 2 Kor. 11:9. 17Dimi hayangi ushasha anyu, keli elua watunyotokaka, mbayangami. 18Keli dimi la diango tshe, lambongona. Dimi lambuluta, ne dia lakalungula diango diakanyatumela le Epaforodito, dieli uku upumu wʼololo,4:18 Etum. 29:18. uku ulambu wʼololo wa ngenyangenya Unyashungu. 19Unyashungu ami ayukutsha ehumba anyu tshe uku eli ongonyi andi lu lutumbu le Kristu Jesu. 20Kakiane, lutumbu layali le Unyashungu Shesu pundju pundju! Ayali osoku.

 

21Nyusha ekilami tshe wa lu Kristu Jesu moyo. Anyasu weli la mi wambunyutumela moyo. 22Ekilami tshe wanyutumela moyo, djekaleka ku wane weli lu luudu la Kayisa.

 

23Ngandji ka mamba ka Khumadiondjo Jesu Kristu kayali lʼetema anyu.