JOANI

Chapitres

 1. 2  -   2. 3  -   3. 4  -   4. 6  -   5. 7  -   6. 9  -   7. 11  -   8. 13  -   9. 15  -   10. 16  -   11. 18  -   12. 19  -   13. 21  -   14. 23  -   15. 24  -   16. 25  -   17. 26  -   18. 27  -   19. 29  -   20. 31  -   21. 32

 

JOANI 1

Diui Diakiko lʼEtatelu

1Diui diaki lʼetatelu; Diui diaki kame la Unyashungu; Diui diaki Unyashungu. 2Dio diaki kame la Unyashungu lʼetatelu. 3Ndi kakatungi diango tshe; nduku engo kakatungama, kakindi kuntunga. 4Le ndi kaki lumu; lumu lako mbakayala yanyi yʼantu. 5Yanyi yatohetaka lu udjima, ku udjima kundjitshutsha.

Joani Ubatizanyi, Omenyi a Jesu

6Untu omotshi akayi, lakatumama uma le Unyashungu, lukumbu landi Joani.1:6 Mat. 3:1; Mak. 1:4; Luk. 3:1-2. 7Ndi akayi uku omenyi, dia ndjumanya antu yanyi fundudia vo tshe wetawo diui diandi. 8Ndi taki yanyi, keli ndi akayi dia ndjumanya antu yanyi fundu.

9Yanyi ya mete yakiko, yatohetelaka untu tshe laya lʼandja. 10Ndi aki lʼandja; andja wakatungama uma le ndi, keli wa lʼandja kumbeya. 11Ndi akayi le asikandi, keli asikandi knmbulungula. 12Ku ndi akasha wane wakulungula, ndu watetawoka lukumbu landi wulu wa vo ndjala ana wa Unyashungu; 13wane waki kumbuto uma lu dikila kana uma lu lulangu la dimba, kuyanga uma lu lulangu lʼuntu, keli uma lu lulangu la Unyashungu.

Diui Diakahilo Untu

14Diui diakahilo untu, diakayala lʼatei asu, diakaluh la ngandji ka mamba la mete. Shu takenyi lutumbu landi; lo laki uku lutumbu lʼOna etoi lutwi uma le Shi. ( 15Joani akayala omenyi lu dikambu diandi; akahangohango ati: Ndʼako kakamati nti: One layayi lʼokongo ami, keli la ntundu, ne dia ndi aki la ntundu kami.) 16Ku uma lu elulelu kandi, mbakatalungula ngandji ka mamba ladiku dia ngandji ka mamba, shu tshe. 17Ne dia elembe wakakimwama uma le Mose, ku ngandji ka mamba la mete wakayi uma le Jesu Kristu. 18Nduku untu lakenyi Unyashungu; tshikima Ona etoi, leli lu tulu ka Shi, kambuweyanya.

Diui Dia Joani Ubatizanyi le Antu

(Mat. 3:1-12; Mak. 1:7-8; Luk. 3:15-17)

19Diui dia Joani ne. Lamʼakatumi asi Juda elombedi a waki la asi Lewi le ndi uma la Jerusalema, dia ntuwumbula vati: Wena? 20Ku ndi aketawo, kumanguna; aketawo ati: Dimi kema Kristu. 21Vo wakawumbula vati: Ya we na? Elidja keye?1:21 Mai. 4:5. Ndi akati ati: Dimi laha ndi. Umvutshi mbeye?1:21 Euh. 18:15, 18. Ndi akâkaluya diui ati: Kema. 22Ku vo wakawumbula vati: Akona eye na? dia shu nkaluya diui le wane wakatutumi. Kayataye na? 23Ndi akati ati: Dimi leko diui dia untu lahangohango lʼusui ati: Nyusimbuli mbuka ka Khumadiondjo! uku akati umvutshi Isaya.1:23 Is. 40:3.

24Wane wakatumama uma lʼatei wʼAfarise, 25wakawumbula vati: Naka we oso aha Kristu, aha Elidja, aha umvutshi, ku ya ukundi atuyubatizaka? 26Joani akâkaluya diui ati: Dimi latubatizaka lʼashi. Lʼatei anyu kemadi one lahanyeyi. 27Ndi kayayi lʼokongo ami. Dimi kema ololo wukukimi nkelekula okodi a lusabata landi. 28Akambu aso wakatshama la Betaniya la wedi wa Jorodana, lene akabatizaka Joani.

29La wedi a pindju, Joani akenyi Jesu ayayi le ndi, akati ati: Nyendi Onʼa-Okoko a Unyashungu, latunyaka kolo ya wa la kete! 30Ndi kakamataka nti: One layayi lʼokongo ami, keli la ntundu kami, ne dia ndi aki la ntundu kami. 31Dimi kumbeya, keli ne dia mbeyanya le Isariyele, dikambu so mbakamayi, mbabatizami lʼashi. 32Joani akati ati: Dimi lakenyi Nyuma ayahulo uma lʼulungu uku fudu ka inga, ku to kakawahema. 33Dimi kumbeya. Keli lakantumi dia ndjubatiza lʼashi, kakamvutela ati: Untu tshe layuyena Nyuma ayahulo le ndi, la ambutshikala le ndi, ndi katubatizaka la Nyuma kʼOlolo. 34Dimi lakenyi dikambu so, ku lakasanyia antu nti: Onʼa Unyashungu one.

Ambeki wa Joani Ubatizanyi Amotshi Wambuya le Jesu

35Ntu, la wedi a pindju, Joani akemala ndi la ambeki andi ahendi. 36Ndi akendi Jesu tee lamʼakandatakendakendaka, akati ati: Nyendi Onʼa Okoko a Unyashungu! 37Ambeki ako ahendi wakawuki ateketa, wakayeli Jesu. 38Jesu akasikiso, akawaenyi wayuyeli, akawambula ati: Ayanganyu na? Ku vo wakawumbula vati: Rabi (nkadimula ati: Umbetsha), lendi uhangiye na? 39Ndi akawatela ati: Nyuyi, nyayena. Ku vo wakatshu, wakenyi lene akandahangi. Vo wakahangi la ndi lushi loso, unya aki lasuki lʼeshidi enei wa dikolo. 40Lʼatei wʼahendi wakuki Joani ateketa, ndu wakuyeli, omotshi aki Andere, onangu Simona Petero. 41Ndi akatayangi Simona onangu, akawutela ati: Tambena Mesiya (nkadimula ati: Kristu). 42Ndi akayi la ndi le Jesu. Jesu akawendi, akati ati: We eli Simona, onʼa Joani. Wayuketa Kefasi (nkadimula ati: Petero).

Filipo la Natanyele

43La wedi a pindju, Jesu akayangi ntsho la Ngalili. Ndi akenyi Filipo, akawutela ati: Undjeli. 44Filipo aki usi Betesayida, usumba wa Andere la Petero. 45Filipo akenyi Natanyele. Ndi akawutela ati: Tambena one lakafundi Mose lu elembe ndu amvutshi, Jesu yʼusi Nazareta, onʼa Josefu. 46Ku Natanyele akawumbula ati: Engo kʼololo mbeyaka ndja uma la Nazareta uka? Filipo akawutela ati: Yaka yendi. 47Jesu akenyi Natanyele ayayi le ndi, akati dikambu diandi ati: Enda, usi Isariyele mete, laha la lukesu! 48Natanyele akawumbula ati Uma lendi akayambeyi na? Jesu akûkaluya diui ati: La ntundu ka Filipo ataketi, lamʼakiye la tshina dia utamba a fingu, dimi lakakenyi. 49Natanyele akukiluya diui ati: Umbetsha, Onʼa Unyashungu keye! Khumʼekanga ka Isariyele keye! 50Jesu akûkaluya diui ati: We ambetawo, ne dia diui diukutedimi nti: Lakakenyi la tshina diʼutamba a fingu? We ayena akambu wuleki ane. 51Ndi akawutela ati: Mete, mete, kanyutelami nti: Nyayena ulungu ambudihwama, la andjelo wa Unyashungu wambela la wahulo1:51 Etat. 28:12. ladiku dia Onʼa untu.

JOANI 2

Tshuki Dia la Kana

1Lushi la satu, tshuki diakayala la Kana ka la Ngalili. Nyangu Jesu aki laawo. 2Waketi ndu Jesu la ambeki andi lu tshuki. 3Lamʼakashili wanu, nyangu Jesu akati ati: Vo kema la wanu. 4Jesu akawutela ati: Umuntu, dikambu diakona diasami la ye? Unya ami atakuki. 5Nyangu akatela ekambi ati: Nyutshi kene tshe kayundunyutela. 6Mbaka shamalu yʼave yaki laawo, yakawakitshaka ne dia mbedia antu, uku aki etshelu kʼasi Juda. Mbaka la mbaka kakotoka tediko tuhendi kana tusatu. 7Jesu akawatela ati: Nyuludia mbaka lʼashi. Vo wakayiludia too ndu lʼenyo. 8Ndi akawatela ati: Nyotekole kakiane; nyotole le olombodi wa dambu. Ku vo wakatole. 9Lamʼakunganela olombodi wa dambu, ashi wakakadimo wanu, wakindi kumbeya lene akiwo (keli ekambi wakatuduwula ashi, wakeyi). Ku olombodi wa dambu aketi utshuki a wadi, 10akawutela ati: Untu tshe atukimoka wanu wʼololo ntundu. Lamʼayuwono efula, vo wayukimo wane waha ololo efula. Keli we akalami wanu wʼololo edja ndu kakiane. 11Dikambu so diakatshi Jesu la Kana ka la Ngalili, mbeli djimbitelu yandi ya ntundu ntunduntundu. Yo yakenya lutumbu landi, ku ambeki andi wakawetawo.

12Lʼokongo a dikambu so, Jesu akatshu la Kaperenauma,2:12 Mat. 4:13. ndi la nyangu la anangu la ambeki andi. Vo kumpanga leko nshi efula.

Elongoswelo ka Etemwelo

(Mat. 21:12-13; Mak. 11:15-18; Luk. 19:45-46)

13Elekanelu2:13 Etum. 12:1-27. ka asi Juda kaki lasuki, ku Jesu akatshu la Jerusalema. 14Ndi akatani wane wakasundjaka ngombe la ekoko la fudu ya binga, ndu amengudi wa falanga wudjashi lu etemwelo. 15Ndi akatshi uhamba wʼeshinga, akawatshanya tshe uma lʼetemwelo, ndu ekoko, ndu ngombe. Ndi akatshula falanga yʼamengudi, akasukula mesa awo. 16Ndi akatela waku wakasundjaka fudu ya binga ati: Nyunya diango diku! Tanyuhiluyaki luudu la Papa luudu la atshi wʼukanda. 17Ambeki wakuho diui diakafundama ati: Saki ka luudu laye kayonde.2:17 Esam. 69:9. 18Ku asi Juda wakawumbula vati: Djimbitelu yakona yeli la ye, ya ntenyaye, ya we ntsha dikambu ne? 19Jesu akâkaluya diui ati: Nyuhandjuli etemwelo kene, ku dimi layukihika lu nshi shatu.2:19 Mat. 26:61; 27:40; Mak. 14:58; 15:29. 20Ku asi Juda wakati vati: Wakahiki etemwelo kene deku akumi anei la samalu, ku we ayukihika lu nshi shatu? 21Keli ndi akati dia etemwelo ka dimba diandi. 22Lamʼakandulo uma lu nyoi, ambeki andi wakuho diui so diakandati. Vo waketawo afundelu, ndu diui diakati Jesu.

Antu Efula la Jerusalema Wambetawo Jesu

23Lamʼaki Jesu la Jerusalema lu lushi la wuki lʼElekanelu, antu efula waketawo lukumbu landi lamʼakawenyi tulimbitelu takandatshaka. 24Keli Jesu kumbaekama, ne dia ndi akeyi antu tshe. 25Ndi kumpumba dia untu mbutela diʼakambu wʼantu, ne dia ndame akeyi akambu wa lʼetema wʼantu.

JOANI 3

Nikodemo Ambuya Dia Ndjenda Jesu

1Ufarise omotshi akiko, lukumbu landi Nikodemo. Ndi aki umbuledi omotshi wʼasi Juda. 2Pami kako akayi le Jesu lʼutshu, akawutela ati: Umbetsha, shu mbeyaka shati: Umbetsha wuyi uma le Unyashungu mbeye, ne dia nduku leya ntsha tulimbitelu tatshaye tone, tshikima Unyashungu keli la ndi. 3Jesu akûkaluya diui ati: Mete, mete, kakutelami nti: Untu heyi mena diulelu dia Unyashungu, tshikima ndi ambuto ntu. 4Nikodemo akawumbula ati: Lamʼeli untu ekumanyi, ukundi ayundeya mbuto? Ndi ayeya mboto etena ka hendi lʼutema a nyangu, ku ndi mbuto ntu? 5Jesu akûkaluya diui ati: Mete, mete, kakutelami nti: Untu heyi mboto lu diulelu dia Unyashungu, tshikima ndi ambuto le ashi la le Nyuma. 6Luto le dimba, eli dimba; luto le Nyuma, eli Nyuma. 7Tambaki dia diui diukutedimi nti: Dieli la ye dia mbuto ntu. 8Loheledi latopepaka lene alangalo. We mbukaka luhelu lalo, keli we heyi lene ayalo la lene atsholo. Untu tshe luto le Nyuma, eko osoku. 9Nikodemo akukiluya diui ati: Ukundi ayuyala akambu aso? 10Jesu akûkaluya diui ati: Umbetsha wa Isariyele mbeye, ku we hashihudia akambu aso? 11Mete, mete, kakutelami nti: Shu mvutaka dieyasu, shu mvutelaka antu dienasu, ku nyu hanyetawo dia nyutelasu. 12Naka nyu hanyetawo akambu wa la kete wanyutelami, ukundi ayunyetawo akambu wa lʼulungu? 13Nduku untu lakambela lʼulungu, paka lakahulo uma lʼulungu, Onʼa untu ndame. 14Uku akunyia Mose ului lʼusui,3:14 Wal. 21:9. osoku dieli la Onʼa untu dia munyiyama; 15ne dia untu tshe lawetawo, ayali la lumu la pundju.

“Unyashungu Akalangi wa la Kete Utamanya”

16Ne dia Unyashungu akalangi wa la kete utamanya, mbakandawasha Onʼandi etoi lakanduti, dia untu tshe lawetawo, tavokaki, keli ayali la lumu la pundju. 17Ne dia Unyashungu kuntuma Onʼandi la kete, dia ndjulumbuya wa la kete, keli dia wa la kete washimbameli le ndi. 18One lawetawo halumbuyama. One lahetawo ambulumbuyamaka: ne dia ndi kumbetawo lukumbu la Ona etoi a Unyashungu. 19Elumbwelu kene ati: Yanyi yakayi la kete, keli antu wakaleki nanga udjima, uleki yanyi, ne dia etsha awo waki kolo. 20Untu tshe latutshaka kolo, atuhetshaka yanyi. Ndi hatuyakaka lu yanyi, watukutshumuya dia etsha andi. 21Keli untu tshe latutshaka akambu wa mete, atuyakaka lu yanyi, ne dia etsha andi wenami vati: Wakatshama le Unyashungu.

Jesu la Joani Ubatizanyi Wambubatiza Antu

22Lʼokongo wʼakambu aso, Jesu la ambeki andi wakayi lu kete ya Judiya. Ndi akatshikala la wo leko abatiza antu. 23Ndu Joani akabatizaka lʼAyinona, lasuki la Salima, ne dia ashi efula waki leko. Antu wakayi, wakabatizama. 24Laso ku Joani atadjama lu lukanu.3:24 Mat. 14:3; Mak. 6:17; Luk. 3:19-20.

Joani Ubatizanyi Ambutela Antu Ntu Dia Jesu

25Ambeki wa Joani wakadji la usi Juda omotshi tamu lu dikambu dia ndjaedia. 26Vo wakayi le Joani, wakawutela vati: Umbetsha, ulungi, one laki la ye la wedi a Jorodana, lakayatelaka antu dikambu diandi, atubatizaka, ku antu tshe watuyakaka le ndi. 27Joani akâkaluya diui ati: Untu heyi nungula dikambu, tshikima vo mbuwusha uma lʼulungu. 28Nyu nyame nyeli emenyi wa aui wakamati nti: Dimi kema Kristu,3:28 Joa. 1:20. keli lakatumama la ntundu kandi. 29Utshuki a wadi keli kanga wadi. Keli ongenyi wʼutshuki a wadi lemadi la luka diui diandi, atongenangenaka efula ne dia diui diʼutshuki. Okone ongenojigeno ami ambulula. 30Ololo ndi ambeli, dimi nkitikiti.

Omenyi Uma lʼUlungu

31One luyi uma lʼulungu, keli ladiku dia tshe. One leli la kete, eko la la kete; ndi atutaka akambu wa la kete. One luyi uma lʼulungu, kuleki tshe. 32Ndi atutaka akambu wakandenyi la wakanduki. Nduku untu ambetawo diui diandi. 33One letawo diui diandi, akadji djimbitelu yandi ati: Unyashungu eko mete. 34Ne dia one lakatumi Unyashungu, atutaka akambu wa Unyashungu, ne dia ndi kunkimo Nyuma la yediko. 35Papa atulangaka Ona. Ndi akakimo akambu tshe lu anya andi.3:35 Mat. 11:27; Luk. 10:22. 36One letawo Ona, eko la lumu la pundju. Keli one lahakitanyia diui dia Ona, henyi lumu la pundju, kele ka Unyashungu keko le ndi.

JOANI 4

Umuntu Usi Samariya

1Lamʼakenyi Khumadiondjo ati: Afarise wambuka vati: Jesu ndeka Joani mbete antu ambeki la mbabatiza 2(kuyanga Jesu ndame kumbatizaka antu, keli paka ambeki andi), 3ndi akamo uma la Judiya, akatshu utsha la Ngalili ntu. 4Diaki la ndi dia mbeta la Samariya. 5Ku ndi akakumi lʼusumba omotshi wa la Samariya, lukumbu lawo Sukara, lasuki la etenyi ka kete kakasha Jakoba onʼandi Josefu.4:5 Etat. 33:19; Jas. 24:32. 6Eteko kʼashi ka Jakoba kaki leko. Jesu akakomo la lokendo, ku ndi akadjase lʼokenge wʼeteko. Aki lasuki la unya lʼatei ote.

7Umuntu usi Samariya akayi dia ndjuduwula ashi. Jesu akawutela ati: Umbisha ashi wa no. 8Ne dia laso ku ambeki andi wakatshwi lʼusumba, dia ntusumba mbu ya nde. 9Ku umuntu usi Samariya akawumbula ati: We usi Juda, ukundi anombaye ashi, dimi umuntu usi Samariya na? ne dia asi Juda hawosohanaka la asi Samariya.4:9 Ez. 4:1-5; Neh. 4:1-2. 10Jesu akûkaluya diui ati: Utuyeya ushasha a Unyashungu, ndu one lakalomba ashi a no, we utolomba, tshiki ndi utukusha ashi a lumu. 11Umuntu akawutela ati: Khumadiondjo, we kema la engo ka ndjuwula ashi, ndu eteko keko ohongo, ku uma lendi eye la ashi a lumu? 12We ndeka tshesu Jakoba lakatusha eteko, kakandanokaka ndame ndu anʼandi, ndu dungalunga diandi uka? 13Jesu akûkaluya diui ati: Untu tshe layono ashi ane, ayuka pusa ntu. 14Keli untu tshe layono ashi wayumuwusha, huki pusa pundju. Keli ashi wayumuwusha, wayuyala lʼutema andi uku eteko kʼashi, kambumbela utsha lu lumu la pundju. 15Umuntu akawutela ati: Khumadiondjo, umbisha ashi aso, mbahamukaka pusa, ndu mbahumuyakaka etali lindu dia ndjuduwula.

16Jesu akawutela ati: Utshu, uteli umeye, kuyi lindu. 17Umuntu akûkaluya diui ati: Dimi kema la umi. Jesu akawutela ati: We ambuta mete, wati: Dimi kema la umi. 18Ne dia we aki la waumi atanu, one leli laye kakiane, kema umeye. Osoku, mete kataye. 19Umuntu akawutela ati: Khumadiondjo, dimi lambeya nti: Umvutshi mbeye. 20Watshesu wakatemolaka lʼukungu one, ku nyu mvutaka nyati: La Jerusalema keli dihuli diahumba antu ntemola. 21Jesu akawutela ati: Umuntu, etawo diui diami. Etena kambukuka, kahanyotemola Papa paka lʼukungu one, kuyanga la Jerusalema. 22Nyu nyatotemolaka kahanyeyi. Shu tatotemolaka keyasu, ne dia panda keko uma le asi Juda. 23Keli etena kambukuka, keko kakiane, atemodi wa mete wayotemola Papa lu Nyuma la lu mete, ne dia antu wa wuhu oso mbalanga Papa ndjala atemodi andi. 24Unyashungu eko Nvuma. Wane watotemolaka, dieli la wo dia mbotemola lu Nyuma la lu mete. 25Umuntu akawutela ati: Dimi mbeyaka nti: Mesiya lundjayi (letawo vati: Kristu). Lamʼayunduya, ndi ayututela akambu tshe. 26Jesu akawutela ati: Dimi ako one, lateketa la ye.

“Omotshi Atuneka, Ukina Atunaka”

27Ambeki wa Jesu wakayi lʼetena kako. Vo wakambi, ne dia ndi akateketaka la umuntu, keli nduku untu akawumbula ati: Kayangaye na? kana okoko wana wateketaye la ndi? 28Okone umuntu akatshiki mbaka kandi kʼashi. Ndi akatshu lʼusumba, akatutela antu ati: 29Nyuyi, nyuyendi untu lambumvutela akambu tshe wakamatshaka. Aha Kristu oso? 30Vo wakunela uma lʼusumba, wakayi le ndi.

31Etena kako, ambeki andi wakosengasenga vati: Umbetsha, ole. 32Keli ndi akawatela ati: Dimi leko la mbu ya nde, yahanyeyi. 33Ku ambeki wakambwana vati: Undi, untu kuwela mbu ya nde? 34Jesu akawatela ati: Ma diami, dieli ntsha lulangu la one lakantumi, la dia nshidiya ulimu andi. 35Nyu hanyututaka nyati: Ambutshikala ngondo nyei, ku dinela ndjala, uka? Nyulungi, dimi lambunyutela nti: Nyedia ashu anyu, nyendi dikambo diambela kasakasa, Jia muna. 36One latunaka, atulungulaka difutu, atusanganyaka wuhu utsha lu lumu la pundju; dia one latuneka la one latunaka ngenangena kame. 37Ne dia diui ne dieko mete ati: Omotshi atuneka, ukina atunaka. 38Dimi lakanyutumi, dia ntuna diango diakinyu kunkamba ulimu. Akina wakakambi ulimu, nyu nyamboto lʼulimu awo.

Asi Samariya Efula Wambetawo Jesu

39Asi Samariya efula wa lʼusumba oso waketawo Jesu, ne dia diui dia umuntu diakandati ati: Ndi ambumvutela akambu tshe wakamatshaka. 40Okone lamʼakayi asi Samariya le ndi, vo wakosengasenga, dia ndi ntshikala la wo. Ku ndi akatshikala leko nshi hyendi. 41Akina efula waketawo dia diui diandi. 42Vo wakatela umuntu vati: Shu tambetawo kakiane, aha ne dia aui aye, keli ne dia shu shame tambuyaukela, ndu tambeya shati: Mete, ndi keli Ushimbedi a wa la kete.

“Umvutshi lu Leke Lawo”

43Lʼokongo a nshi hyendi, Jesu akamo uma leko, akatshu la Ngalili. 44Jesu ndame akati ati: Umvutshi kema la kenemo u leke lawo.4:44 Mat. 13:57; Mak. 6:4; Luk. 4:24. 45Okone lamʼakandayi la Ngalili, asi Ngalili wakulungula, ne dia vo wakenyi akambu tshe wakandatshaka la Jerusalema lu dambu,4:45 Joa. 2:23. ne dia ndu vo mbakatshu lu dambu.

Jesu Ambokonoya Untu la Kaperenauma

46Jesu akayi ntu la Kana ka la Ngalili, lene akandahilula ashi wanu.4:46 Joa. 2:1-11. Olohe omotshi aki leko, aki la ona pami, laki le hemo la Kaperenauma. 47Lamʼakanduki ati: Jesu ambumo uma la Judiya, ambuya la Ngalili, ndi akatshu le ndi. Ndi akosengasenga ati: Uyi, uyukonoya onʼami, ne dia ndi uyanga mvo. 48Ku Jesu akawutela ati: Utunduyala hanyenyi tulimbitelu la akambu wa mamba, tshiki nyu hanyetawo. 49Olohe akawutela ati: Khumadiondjo, utayi la ntundu ka onʼami atavu. 50Jesu akawutela ati: Utshu, onʼaye eko la lumu. Pami kako aketawo diui diakawutela Jesu, akatshu. 51Lamʼakandatatshokaka, ekambi andi wakahumana la ndi, wakawutela vati: Onʼaye eko la lumu. 52Ku ndi akawambula unya wakatatela ona nkalangana. Vo wakawutela vati: Lui; lamʼaki unya lʼushidi otoi, dimba dja diakukimo. 53Okone shi akeyi ati: Lu unya ako mete mbakawutela Jesu ati: Onʼaye eko la lumu. Ndame aketawo, ndu wa lu luudu landi tshe. 54Djimbitelu sho, mbaki djimbitelu ya hendi yakatshi Jesu lamʼakandamo uma la Judiya, lamʼakandayi la Ngalili.

JOANI 5

Jesu Ambokonoya Untu la Betezata

1Lʼokongo wʼakambu aso, dambu diʼasi Juda diakayala, ku Jesu akatshu la Jerusalema. 2La Jerusalema, lasuki la eotwelo kʼekoko, kaki ungunda, wakawole lʼoteketa wʼasi Heberu vati: Betezata.5:2 “Betezata”: lu abuku akina “Beteseda” kana “Betesayida.” Vo waki la samvu tshanu. 3Lu samvu sho kaketamaka ului wʼakanga wa hemo, tutshungu, tshumbi, ndu dikhusi, wakakungelaka efungushelu kʼashi: 5:3 “5:4” nfundamaka paka la tshina dia page, aha lʼatei, lu abuku amotshi. 4ne dia ondjelo wa Khumadiondjo akahuloka tena dimotshi lʼungunda, dia ndjufungusha ashi. Lamʼakandafungushaka ashi, ku untu tshe lotwe loko ntundu, mbeyaka nkono uma lu hemo kandi tshe. 5Pami kemotshi aki leko, laki la hemo deku akumi asatu la enanei. 6Lamʼakawenyi Jesu etami, ndi akeyi ati: Ndi aya la dikambu ne edja. Ndi akawumbula ati: We nangaka nkono? 7Kanga hemo akûkaluya diui ati: Khumadiondjo, lamʼayufungusha ondjelo wa Unyashungu ashi, laha la untu lambidja lʼungunda. Keli ndjalaka lakatshu, ku ukina ambundekana. 8Jesu akawutela ati: Unela, embe tangi kaye, okendekende. 9Kemʼedja, untu ako akakono, akembe tangi kandi, akakendakenda.

Wambosongwela Jesu ne Dia Ndi Akalanya Lushi lʼEkila

Lushi loso, laki lushi lʼekila. 10Ku asi Juda wakatela one lakakono vati: Elo, eko lushi lʼekila. Memba tangi kaye, eko ekila.5:10 Neh. 13:19; Jer. 17:21. 11Keli ndi akâkaluya diui ati: Lakakonodi kumvutedi ati: Embe tangi kaye, okendekende. 12Vo wakawumbula vati: Untu akona akakutedi ati: Embe tangi, okendekende? 13Keli lakakono, kumbeya one lakokonoya, ne dia ului wʼantu waki lu dihuli diako, la Jesu akanganyi. 14Lʼokongo diku, Jesu akutani lʼetemwelo; akawutela ati: Ulungi, we ambokono. Tutshaki kolo ntu, dikambu diuleki dia ntundu, diatukuya le ye. 15Untu ako akatshu, akatutela asi Juda ati: Jesu kakankonodi. 16Dia dikambu so, asi Juda wakahenyahenya Jesu, ne dia ndi akatshi akambu aso lushi lʼekila. 17Keli Jesu akâkaluya diui ati: Papa atukambaka edja ndu kakiane, ndu dimi latukambaka. 18Dia dikambu so, asi Juda wakaleki nyanga mbudiaka, ne dia ndi akalanya lushi lʼekila, ndu aketi Unyashungu ati: Papa, akayaedimia la Unyashungu.

Jesu Ambuyateketela; Ambuhunula Akambu wa Asongwedi Andi

19Jesu akâkaluya diui ati: Mete, mete kanyutelami nti: Ona heyi ntsha nduku dikambu ndame, keli ndi atutshaka uku wenandi Shi atsha, ne dia Ona atutshaka akambu tshe watutshaka Shi. 20Ne dia Shi atulangaka Ona, ku ndi atuwenyaka akambu tshe watshandi ndame. Ndi ayuwenya akambu wuleki ane waki, ne dia nyu mamba. 21Ne dia Shi atululaka edu, atuwashaka lumu, okone ndu Ona atushaka walangandi lumu. 22Papa halumbuya untu, keli ndi akasha Ona elumbwelu tshe, 23ne dia antu tshe walemia Ona, uku alemiawo Shi. One lahalemia Ona, halemia Shi lakutumi. 24Mete, mete, kanyutelami nti: One luka diui diami, letawo lakantumi, ndi eko la lumu la pundju. Ndi huya lʼelumbwelu, keli ndi ambeta uma lu nyoi utsha lu lumu.

25Mete, mete, kanyutelami nti: Etena kambukuka, keko kakiane, kayuka edu diui dia Ona Unyashungu. Wane wetawo, wayuyala la lumu. 26Uku eli Shi la lumu lʼutema andi ndame, osoku ndi akasha Ona dia ndu ndi ndjala la lumu lʼutema andi. 27Ndi akawusha wulu wa numbuya akambu ne dia ndi eko Onʼa untu. 28Tanyambaki dia dikambu so, ne dia etena kambukuka, kayuka wane weli lu waumbu tshe diui diandi, 29ku vo wayutumba. Wane wakatshaka ololo, wayulo lu eulwelu ka lumu. Ku wane wakatshaka kolo, wayulo lʼelumbwelu.5:29 Dan. 12:2.

30Dimi haleyi ntsha nduku dikambu. Dimi latulumbuyaka uku atumukaka. Elumbwelu kami keli ololo, ne dia dimi halangi ntsha uku alangami, keli uku alanga one lakantumi. 31Naka dime latuyataka, diui diami kema mete. 32Ukina katumvutaka; dimi mbeyaka nti: Diamvutandi, dieko mete. 33Nyu nyakatumi antu le Joani, ku Joani akati akambu wa mete.5:33 Joa. 1:19-27; 3:27-30. 34Keli diui dialungulami, kema uma le untu. Dimi lambuta akambu ane, dia nyu nshimbamela. 35Joani aki tala, diakalungulaka, diakahetaka. Nyu nyakalangi ngenangena la usasi adio etenyi. 36Keli diui diami diambuleka diui dia Joani. Ne dia elimu wakambisha Papa dia dimi nshidiya, watumutshaka, vo mbatumvutaka Papa, lakantumi. 37Papa lakantumi, ambumvuta.5:37 Mat. 3:17; Mak. 1:11; Luk. 3:22. Nyu nyatuki diui diandi nduku etena otoi. Nyu nyatenyi utundu andi. 38Diui diandi hadiuyala la nyu, ne dia nyu hanyetawo one lakandatumi. 39Nyu nyatuyangiayangiaka lu afundelu, ne dia nyu nyatukanaka nyati: Leko kesu la lumu la pundiu; ndu afundelu ntu wambumvuta. 40Nyu hanyulangi ndja le mi dia nyu nujala la lumu. 41Dimi halungula lutumbu uma le antu. 42Keli dimi nyeyaka nti: Nyu kema la ngandji ka Unyashungu lʼetema anyu. 43Dimi lambuya lu lukumbu la Papa, keli nyu hanyunungula. Keli naka ukina ayuya lu lukumbu landi, nyu nyayulungula. 44Ukundi weyanyu mbetawo nyu wane watuyatumbulaka, wahatuyangaka lutumbu laya uma le Unyashungu ndame? 45Tanyukanaki nyati: Dimi layunyosongwela le Papa. One layunyosongwela eko, Mose ndame, lakitshanyu elungamelu kanyu le ndi. 46Ne dia utunyetawo Mose, tshiki nyu nyakambetawo, ne aia ndi akafundi dikambu diami. 47Keli naka nyu hanyetawo afundelu andi, ukundi ayunyetawo aui ami?

JOANI 6

Jesu Ambusha Antu Nunu Tanu Mbu ya Nde

(Mat. 14:13-21; Mak. 6:30-44; Luk. 9:10-17)

1Lʼokongo wʼakambu aso, Jesu akatshu la wedi wʼuduwa a Ngalili, weli uduwa wa Tiberiya. 2Ului a wuki wʼantu wakuyeli, ne dia vo wakenyi tulimbitelu takandatshelaka akanga wʼelandu. 3Jesu akambela lu dikuna, akatudjase la ambeki andi leko. 4Elekanelu, dambu diʼasi Juda, aki lasuki. 5Ku Jesu akedia ashu, akenyi ului a wuki wʼantu wayayi uya le ndi. Ndi akambula Filipo ati: Lendi ayutusumba ma dia antu aku nde? 6Ndi akawumbula osoku dia mbedika, ne dia ndame akeyi dikambu diakandalangi ntsha. 7Filipo akâkaluya diui ati: Ma aia denariyo kama hyendi hadiukuki dia untu la untu nungula yema. 8Umbeki andi omotshi, Andere, onangu Simona Petero, akawutela ati: 9Dikenda dieko lane la ekama etanu wa epunga, la nsi hyendi. Keli diango ne dieli na lʼatei wʼantu efula okone? 10Jesu akati ati: Nyudjasha antu. Aki adiyu efula lu dihuli diako. Okone apami wakadjase, waki uku nunu tanu. 11Ku Jesu akose ekama. Lamʼakanduki lusaka, ndi akekahanya le wane wakadjase, ndu nsi efula uku akawalangi. 12Lamʼakawaluti, ndi akatela ambeki andi ati: Nyotongone betshi diutshikadi, diaha nduku engo nshisho. 13Ku wakaditongona, wakaludia asaka dikumi la ahendi too la betshi uma lʼekama etanu wa epunga, wakatshikala uma le wane wakau 14Lamʼakenyi antu djimbiti lu sho yakandatshi, vo wakati vati: Mete, umvutshi a wuhu one mbahumba ndja la kete.

15Lamʼakeyi Jesu ati: Vo wuyanga mundami dia mbidjami lu khumʼekanga la wulu, ndi akatshu lu dikuna ntu ndame.

 

 

 

Jesu Ambokendakenda Ladiku Dia Uduwa

(Mat. 14:22-27; Mak. 6:45-52)

16La dikolo, ambeki a Jesu wakahulo utsha lʼuduwa. 17Vo wakoto lu watu, wakatatshokaka utsha la Kaperenauma. Akayala udjima, ku Jesu atakumi le wo. 18Asukhu wakayala ne dia lopepe la wulu lakapepe. 19Lamʼakawaduki uku kilometere tshanu kana shamalu, vo wakenyi Jesu ayakendakenda ladiku dia uduwa, ayayi uya la watu, ku vo wakuki woma. 20Keli ndi akawatela ati: Dime, tanyukaki woma. 21Ku vo wakalangi mbotshiya lu watu. Kemʼedja, watu wakekama lu umamu wa lene akawatatshokaka.

Ambutela Antu Dia Ma Dia Lumu

22La wedi a pindju, antu wakemala la wedi wʼuduwa wakenyi vati: Nduku watu ukina weko, paka otoi. Vo wakenyi ntu vati: Jesu komboto la ambeki andi lu watu, keli ambeki andi wakatshu vame. 23Keli watu ekina uma la Tiberiya wakayi lasuki la dihuli diakawali ma, lamʼakuki Khumadiondjo lusaka. 24Okone lamʼakenyi ului wʼantu vati: Jesu la ambeki andi kema lindu, vo wakoto lu watu eso, wakayi la Kaperenauma, watayangi Jesu.

25Lamʼakawawenyi la wedi wʼuduwa, vo wakawumbula vati: Umbetsha, unya laandi akayayi lindu? 26Jesu akâkaluya diui ati: Mete, mete, kanyutelami nti: Nyu hanyunyangi ne dia tulimbitelu takanyenyi, keli ne dia nyu nyakali ma, nyakaluti, mbanyanganyu. 27Tanyukambelaki ma diatulanaka ulimu, keli nyukambeli ma diayutshikala edja ndu lu lumu la pundju, diayunyusha Onʼa untu, ne dia Papa, Unyashungu ndame, akukitsha djimbitelu. 28Ku vo wakawumbula vati: Katshasu na dia utsha ulimu a Unyashungu? 29Jesu akâkaluya diui ati: Ulimu a Unyashungu eko okone: nyetawo one lakandatumi. 30Ku vo wakawumbula vati: Na djimbitelu yatshaye, tendi, keli tuketawo? Ulimu akona watshaye? 31Watshesu wakalekaka mana lʼusui,6:31 Etum. 16:4, 15. uku ambufundama ati: Ndi akawasha ma dia nde uma lʼulungu.6:31 Esam. 78:24. 32Ku Jesu akawatela ati: Mete, mete, kanyutelami nti: Aha Mose kakanyusha ma uma lʼulungu, keli Papa katunyushaka ma dia nde uma lʼulungu. 33Ne dia ma dia Unyashungu diatuyakaka uma lʼulungu, diatushaka wa la kete lumu. 34Ku vo wakawutela vati: Khumadiondjo, kutushaki ma diako la lushi la lushi.

35Jesu akawatela ati: Ma dia lumu mbemi. One laya le mi, huka ndjala, lambetawo, huka pusa pundju. 36Keli dimi lakanyutela nti: Nyakamenyi, keli hanyumbetawo. 37Tshe wakambisha Papa, wayuya le mi. Dimi halatshanya one laya le mi. 38Ne dia dimi lakayi uma lʼulungu, aha dia ndjutsha lulangu lami, keli lulangu la one lakantumi. 39Lulangu la one lakantumi eli diaha dimi nshisha nduku otoi a wane wakandambisha, keli dia mbaulula lushi lʼekumelu. 40Lulangu la Papa lone, dia untu tshe lenda Ona, lawetawo, ayali la lumu la pundju. Ku dimi layuwulula lushi lʼekumelu.

Asi Juda Wambungunanguna, Wambudjana Tamu

41Asi Juda wakangunangunela Jesu ne dia ndi akati ati: Dimi leko ma diakayi uma lʼulungu. 42Vo wakati vati: One aha Jesu, onʼa Josefu, leyasu shi la nyangu uka? Ya ukundi atandi ati: Uma lʼulungu kuyemi? 43Jesu akâkaluya diui ati: Tanyungunangunaki lʼatei anyu. 44Nduku untu leya ndja le mi, tshikima Papa lakantumi kukutudi. Ku dimi layuwulula lushi lʼekumelu. 45Ambufundama lu afundelu wʼamvutshi ati: Tshe wayetshama uma le Unyashungu.6:45 Is. 54:13. Untu tshe latukaka ndu lateyaka aui uma le Papa, ndi atuyakaka le mi. 46Keli nduku untu lakenyi Papa, tshikima one luyi uma le Unyashungu, ndi kakenyi Papa. 47Mete, mete, kanyutelami nti: One letawo, eko la lumu la pundju. 48Ma dia lumu mbemi. 49Watshenyu wakalekaka mana lʼusui, ku wakavu. 50One eko ma diambuya uma lʼulungu, dia untu ladile, tavokaki. 51Dimi leko ma dia lumu, diakayi uma lʼulungu. Naka untu ayole ma ne, ndi ayulumba pundju. Ee, ma diayumukimo ne dia lumu la wa la kete, mbeli dimba diami.

52Ku asi Juda wakadjana tamu lʼatei awo vati: Ukundi weya untu one ntusha dimba diandi dia shu dile? 53Jesu akawatela ati: Mete, mete, kanyutelami nti: Nyu hanyuyala la lumu la pundju lʼetema anyu, naka hanyuli dimba dia Onʼa untu, ndu hanyonwe dikila diandi. 54One lale dimba diami, ndu lano dikila diami, ndjalaka la lumu la pundju. Dimi layuwulula lushi lʼekumelu, 55ne dia dimba diami dieko engo ka nde ka mete, dikila Jiami dieko enono ka mete. 56One lale dimba diami, lano dikila diami, ndi eko lʼutema ami, la dimi leko lʼutema andi. 57Uku akantumi Papa leli la lumu, mbemi la lumu uma le Papa. Okone one layonde, Ju ndi ayuyala la lumu uma le mi. 58One eko ma diakayi uma lʼulungu, aha wuhu wakali watshenyu, ku vo wakavu. One lale ma ne, ayulumba pundju. 59Akambu aso mbakandati lʼetemwelo lamʼakandetshaka antu la Kaperenauma.

Ambeki Efula Wamboseka Jesu; Petero Ati: “Le Na Atshosu?”

60Ambeki wa Jesu efula, lamʼakawuki diui so, wakati vati: Diui so wulu. Eya dietawo na? 61Keli Jesu akeyi lʼutema andi ati: Ambeki andi wambungunanguna dia diui so. Ndi akawambula ati: Undi, dikambu so diambunyutakanya? 62Ukundi ayunyutsha lamʼayunyena Onʼa untu atambela utsha lene akindi na? 63Nyuma katushanyaka lumu; dimba hatshi dikambu. Aui wakamanyutedi mbeli Nyuma la lumu. 64Keli nyu amotshi hanyetawo; ne dia Jesu akeyaka uma lʼetatelu waku waki kumbetawo, ndu one layufunga. 65Ndi akati ati: Dia dikambu ne mbanyutelami nti: Untu heyi ndja le mi, tshikima Papa kuwusha wulu uku.

66Lʼokongo a dikambu so, ambeki wa Jesu efula wakakalula ekongokongo, kumengola la ndi ntu. 67Ku Jesu akambula ambeki dikumi la ahendi ati: Ndu nyu mbalanga ntsho? 68Simona Petero akawumbula ati: Khumadiondjo, le na atshosu? We keli la aui wa lumu la pundju. 69Shu taketawo; shu mbeyaka shati: We keli lʼEkila la Unyashungu.6:69 Mat. 16:16; Mak. 8:29; Luk. 9:20. 70Jesu akâkaluya diui ati: Dimi kunyosonola dikumi la ahendi, ku omotshi eko uhimbanyi? 71Ndi akataka dia Judasi, onʼa Simona Isakariyote, ne dia ndi kaki la dikambu dia mbufunga. Ndi aki omotshi a lu dikumi la ahendi.

JOANI 7

Ndu Anangu Jesu Wambungunangunela

1Lʼokongo wʼakambu aso, Jesu akakindula la Ngalili. Ndi kunanga nkindula la Judiya, ne dia asi Juda wakayangaka dia mbudiaka. 2Lushi la wuki lʼasi Juda, la dambu dia Tutumbutumbu,7:2 Lew. 23:34; Euh. 16:13. laki lasuki. 3Ku anangu wakawutela vati: Umo lindu, utshu la Judiya, dia ndu ambeki aye kawutenyi akambu watuyutshaka. 4Nduku untu latutshaka akambu lu usheshe lamʼayalangandi ndjaenyanya lu seke. Naka we ambutsha akambu ane, kuyaenya le wa la kete; 5ne dia ndu anangu kumbetawo. 6Ku Jesu aka watela ati: Etena kami katayala. Keli etena kanyu ndjalaka nshi tshe. 7Wa la kete haweyi nyuhetsha. Keli vo watumpetshaka, ne dia dimi latuwataka nti: Etsha anyu weko kolo. 8Nyutshu lu dambu. Dimi halutsho lu dambu diako, ne dia etena kami atakuki. 9Lamʼakandawatela aui aso, ndi akatshikala la Ngalili.

Wambudja Tamu Dia Dikambu Dia Jesu

10Lamʼakatshu anangu lu dambu, Jesu akayutsho lʼokongo diku; ndi kuntumba seke, keli aki uku lu usheshe. 11Ku asi Juda wakuyangi lu dambu. Vo wakambwana vati: Lendi endi na? 12Elui wʼantu wakungunangunela efula. Amotshi wakati vati: Untu ololo kendi; akina vati: Kema, ndi atunganyiyaka antu. 13Keli nduku untu lakateketa dikambu diandi lu seke, ne dia woma wʼasi Juda. 14Keli lʼatei a nshi ya dambu, Jesu akoto lʼetemwelo, aketsha antu. 15Ku asi Juda wakambi; wakati vati: Ukundi weya untu one mukanda efula, lamʼakindi kumbeka? 16Jesu akâkaluya diui ati: Wetshelu ami aha wami, keli wa one lakantumi. 17Naka untu ayutsha lulangu la Unyashungu, ndi ayeya wetshelu, kana uma le Unyashungu mbewo, kana dime kayata. 18One latuyataka, atuyangaka lutumbu landi, keli one layanga lutumbu la onelakutumi, ndi eko mete; kolo kema lʼutema andi. 19Mose kunyusha elembe uka? Keli nyu tshe, nduku untu latuwetshaka. Okoko wana wayanganyu ndjakami? 20Ului wʼantu wakûkaluya diui vati: We eko la odienge Akona ayanga nkudiaka? 21Jesu akâkaluya diui ati: Dimi lakatshi dikambu otoi, ku nyu tshe nyakambi dia dikambu diako. 22Mose akanyetsha dikambu dia mbahema uhekeli7:22 Lew. 12:3. (dio kundja uma le Mose mete, diakayi uma le watshenyu),7:22 Etat. 17:10. ku nyu nyatehemiaka untu uhekeli lushi lʼekila. 23Naka untu atahemaka uhekeli lushi lʼekila, ne dia olembe wa Mose tawuvokaki, ya ukundi amhukanyu kele ne dia dimi lambokonoya untu lushi lʼekila?7:23 Joa. 5:9. 24Tanyalelaki untu uku awenanyu, keli nyuwaleli la sambu kʼololo.

Atunyi wa Jesu Wambamba Dikambu Diandi; Antu kʼAntu Efula Wambuwetawo

25Antu amotshi wa la Jerusalema wakambula vati: Aha ndi layangawo ndjaka one uka? 26Nyendi, ndi latuhunwelaka antu diui, ku vo hawuwutela nduku diui! Embuledi mbeyaka vati: Kristu kendi, uka? 27Keli shu mbeyaka lene uyi untu one. Lamʼayene Kristu, nduku untu layeya lene uyendi. 28Ku Jesu akahangohango lʼetemwelo etsha antu ati: Dimi kundja lu lulangu lami. Nyu mbeyakami, la nyu mbeyaka lene uyemi. One lakantumi eli mete ku nyu hanyeyi. 29Dimi mbeyaka, ne dia dimi lambuya uma le ndi, ndi kakantumi. 30Ku vo wakayangi mbunda. Keli nduku untu lakawahe anya, ne dia etena kandi katakuki. 31Keli antu efula wa lʼului wakawetawo; wakati vati: Undi, lamʼayene Kristu, ndi ayutsha tulimbitelu tuleki tone tatsha untu one? 32Afarise wakuki aui wa ului wʼantu wangunangunela; ku elombedi a waki la Afarise wakatumi asi mbalasa dia ntuwunda. 33Ku Jesu akati ati: Dimi layutshikala la nyu etenyi ka tshitshe, ku layutsho le one lakantumi. 34Nyu nyayunyanga, ku hanyomena. Nyu hanyeya nkuma lu dihuli diayumuyala. 35Asi Juda wakambwana vati: Lendi ayutsho untu one, ahateya mbena? Ndi ayutsho le wane wakadiangana lʼatei wʼasi Ngirika, ndu ayutetsha asi Ngirika? 36Kitshimudi yakona ya diui diutshindi ati: Nyayunyanga, ku hanyomena? ndu ati: Nyu hanyeya nkuma lene ayumuyala?

“Naka Untu la Pusa”

37Lushi lʼekumelu ka dambu,7:37 Lew. 23:36. laki lushi la wuki. Jesu akemala, akahangohango ati: Naka untu la pusa, ayi le mi, ayono. 38Ekedi wʼashi a lumu wayokela lʼutema7:38 Ezek. 47:1; Zek. 14:8. wa one lambetawo, uku wata afundelu. 39Diui dia Nyuma diakandati ne, diaki dia Nyuma nkahumba wane wakawetawo nungula. Nyuma atayala, ne dia Jesu atatumbwama.

40Lamʼakuki ului wʼantu aui aso, amotshi wakati vati: Mete, mete, umvutshi mbendi. 41Akina wakati vati: One eko Kristu. Keli amotshi wakambula vati: Kristu mbeyaka ndja uma la Ngalili uka? 42Undi, efundelu hati ati: Kristu ayuyala kanula ya Davidi, ayuya uma la Betelehema,7:42 Mik. 5:2. lu ngelu kaki Davidi? 43Okone ului wʼantu wakatana lu dikambu diandi. 44Amotshi wakalangi mbunda, keli nduku untu akawahe lunya.

“Nduku Untu Akateketa Okone”

45Asi mbalasa wakakalula le elombedi a waki la Afarise. Ku vo wakawambula vati: Ukundi ahanyayi la ndi? 46Asi mbalasa wakâkaluya diui vati: Nduku untu edja ndu kakiane akateketa wuhu oso. 47Ku Afarise wakâkaluya diui vati: Undi, ndu nyu mbambunganyiama? 48Embuledi kana Afarise wambuwetawo uka? 49Keli ului wʼantu ako waheyi elembe, wambudjama mananu. 50Nikodemo, omotshi lakayi le ndi ntundu,7:50 Joa. 3:1-2. akawambula ati: 51Undi, elembe asu mamiaka untu la ntundu watuki aui andi, ndu wateyi dikambu diutshindi? 52Vo wakâkaluya diui vati: Ndu we keli usi Ngalili? 53Uyangiayangia wulu, ku we ayena wati: Umvutshi hatuyakaka uma la Ngalili.

JOANI 8

Umuntu Lakawandi la Luseka

1Ku untu lʼuntu akakalula utsha lakandi. Keli Jesu akatshu lʼUkungu wʼEweli. 2Jesu akayi la kiesekese lu etemwelo ntu. Antu efula wakayi le ndi. Ndi akadjase, akawaetsha. 3Afundji la Afarise wakayi la umuntu omotshi lakawandi lʼuseka. Lamʼakawaweme lʼatei, 4vo wakawutela vati: Umbetsha, wakandji umuntu one lʼuseka, tshukʼanya. 5Mose akatutela lʼelembe ati: Nyuki wuhu wʼantu aku ave.8:5 Lew. 20:10; Euh. 22:22-24. Keli we, ukundi wataye na? 6Wakati osoku, wuhimba, dia vo ndjala la dikambu dia mbosongwela. Keli Jesu akanyama, akafundi lu kete la luhita. 7Lamʼakawakolamela mbumbula, ndi akanyo, akawambula ati: One laha la dikambu dia kolo lʼatei anyu, atatela mbuka dive. 8Ndi akanyama ntu, akafundi lu kete la luhita. 9Lamʼakawuki diui so, vo wakamo otoi otoi, wakatatela uma le one lakaleki ekumanyi pulu ndu le one la ndjihelu. Wakatshiki Jesu ndame la umuntu kamʼakindi lʼatei. 10Jesu akanyo, akawumbula ati: Umuntu, lendʼewo na? Nduku untu lukamisha? 11Ku ndi akati ati: Khumadiondjo, nduku untu. Jesu akati ati: Ndu dimi hakamia. Tshoka, tutshaki kolo ntu.

Yanyi ya wa la Kete Mbemi

12Jesu akawatela ntu ati: Yanyi ya wa la kete mbemi.8:12 Mat. 5:14; Joa. 9:5. One landjela, hakendakenda lu udjima, keli ndi ayuyala la yanyi ya lumu. 13Ku Afarise wakawutela vati: We ambuyata. Diui diaye kema mete.8:13 Joa. 5:31. 14Jesu akâkaluya diui ati: Naka dimi ndjataka, keti diui diami mete kedio; ne dia dimi mbeyaka uma lene uyemi, ndu utsha lene atamatshu. Keli nyu hanyeyi uma lene uyemi, ndu utsha lene atamatshu. 15Nyu nyatulumbuyaka uku dimba. Dimi halumbuya untu. 16Ee, naka dimi latulumbuyaka, keti elumbwelu kami keko mete, ne dia dimi kema dime, keli dimi la Papa lakantumi. 17Lu elembe anyu nfundama ati: Diui dia emenyi ehendi dieko mete. 18Dimi latuyataka, ndu Papa lakantumi atumvutaka. 19Vo wakawumbula vati: Lendʼeli sho na? Jesu akâkaluya diui ati: Nyu hanyumbeyi, hanyenyi Papa. Utunyumbeya, tshiki nyu mbeyaka ndu Papa. 20Aui aso mbakandati lu dihuli diʼekitshelu, lamʼakandetshaka antu lʼetemwelo. Nduku untu akawundi, ne dia unya andi atakuki.

“One Lakantumi Eko la Mi”

21Jesu akawatela ntu ati: Layutsho, nyayunyanga, nyayuvo lu kolo kanyu. Nyu hanyeyi ndja lene atamatshu. 22Ku asi Juda wakati vati: Ndi mvutaka ati: Nyu hanyeyi ndja lene atamatshu, undi, ndi ayuyadiaka? 23Ndi akawatela ati: Nyu nyeko wa lasi, dimi leko la lʼulungu. Nyu nyeko wa la la kete nye, dimi kema la la kete nye. 24Dimi lakanyutela nti: Nyu nyayuvo lu kolo yanyu. Naka nyu hanyumbetawo nyati: Dimi keli ndi, nyu nyayuvo lu kolo yanyu. 25Ku vo wakawumbula vati: Akona eye? Jesu akawatela ati: Dimi keli ndʼako lakamanyutela umakʼetatelu. 26Dimi la akambu efula wa mvuta ndu wa numbuya lu dikambu dianyu. Keli one lakantumi, eko mete. Akambu ako wakamuki mbatelami wa la kete. 27Vo kumbeya vati: Ndi ambuwatela dikambu dia Shi. 28Jesu akawatela ati: Lamʼayunyunyia Onʼa untu, nyayeya nyati: Dimi keli ndi. Ndu dimi dime halatshi dikambu, keli latutaka akambu wakambetsha Papa. 29One lakantumi eko la mi; ndi kuntshikami dime, ne dia dimi latutshaka akambu watongenyangenyaka nshi tshe. 30Lamʼakandati aui aso, efula wakawetawo.

Iukanula ta Abarahama ta Mete

31Jesu akatela asi Juda wakawetawo ati: Naka nyu nyayutshikala lu diui diami, keti ambeki ami mete mbenyu. 32Nyu nyayeya akambu wa mete, ku akambu wa mete wayunyutshungula. 33Vo wakûkaluya diui vati: Tukanula tʼAbarahama mbesu.8:33 Mat. 3:9; Luk. 3:8. Shu kundjala fumbi yʼuntu edja ndu kakiane. Ukundi wataye wati: Nyu nyayutshungo?

34Jesu akâkaluya diui ati: Mete, mete, kanyutelami nti: Untu tshe latutshaka kolo, eko fumbi ka kolo. 35Fumbi hatuyalaka lu luudu pundju, keli Ona katuyalaka loko pundju. 36Okone naka Ona ayunyutshungula, mete nyu nyayutshungo. 37Dimi mbeyaka nti: Tukanula tʼAbarahama mbenyu. Keli nyu nyatuyangaka ndjakami, ne dia diui diami kema la dihuli lʼetema anyu. 38Dimi latutaka akambu wakamenyi uma le Papa, ndu nyu nyatutaka akambu wakanyenyi uma le shenyu.

39Vo wakûkaluya diui vati: Abarahama keli tshesu. Jesu akawatela ati: Utunduyala tukanula tʼAbarahama mbenyu, tshiki nyututshaka uku akatshaka Abarahama. 40Keli kakiane nyu nyangaka ndjakami, dimi lunyutedi akambu wa mete, wakamuki uma le Unyashungu. Keli Abarahama kuntsha osoku. 41Nyu nyatutshaka uku atutshaka shenyu. Vo wakawutela vati: Shu kumbuto lu luseka; teko la Shesu otoi, ee, Unyashungu. 42Jesu akawatela ati: Utunduyala Unyashungu keli Shenyu, tshiki nyutunanga, ne dia dimi lambuya uma le Unyashungu. Dimi kundja lu lulangu lami, keli ndi kakantumi. 43Okoko wana wahanyashihudia aui watami? Paka ne dia nyu kema la wulu wa nunga diui diami. 44Ana wa uhimbanyi shenyu mbenyu. Nyu nangaka ntsha uku shenyu. Uma lʼetatelu ndi aki udjakanyi. Ndi hatemalaka lu mete, ne dia mete kema lʼutema andi. Lamʼatandi kashi, ndi atutaka akambu weli lʼutema andi ndame. Ne dia kanga kashi kendi, ndu shi kashi. 45Keli ne dia dimi latutaka mete, mbahanyambetawo. 46Akona ayunyimbula dia dikambu dia kolo? Naka mete katami, ukundi ahanyambetawo? 47Untu a Unyashungu atutaka akambu a Unyashungu. Nyu hanyuwauki, ne dia nyu kema wa Unyashungu. 48Asi Juda wakûkaluya diui vati: Shu kumvuta mete shati: Usi Samariya keye, ndu kanga odienge, uka? 49Jesu akâkaluya diui ati: Dimi kema la odienge, keli latolemiaka Papa, nyu nyatomonyolaka. 50Keli dimi hayangi lutumbu lami dime. Ukina eko latuyangaka, latulumbuyaka. 51Mete, mete kanyutelami nti: Naka untu ayukitanyia diui diami, ndi havu pundju. 52Asi Juda wakawutela vati: Kakiane shu tambeya shati: Kanga odienge keye. Abarahama akavu, ndu amvutshi. Keli we mvutaka wati: Naka untu ayukitanyia diui diami, ndi hunganela nyoi pundju. 53We kuleki tshesu Abarahama lakavu, ndu amvutshi, uka? Akona ayafanya la ndi? 54Jesu akâkaluya diui ati: Naka dimi layuyatumbula, lutumbu lami leko anyanya. Papa kutuntumbulaka, one latunyutaka nyati: Unyashungu asu mbendi. 55Nyu kumbeya. Utunduyala dimi layuta nti: Halaweyi, dimi lutuyala kanga kashi uku nyu. Keli dimi mbeyaka, la latukitanyiaka diui diandi. 56Tshenyu Abarahama akangenangena dia mena lushi lami. Ndi akalenyi, ku akangenangena. 57Ku asi Juda wakawumbula vati: Deku diaye diatakuki akumi atanu, we akenyi Abarahama uka? 58Jesu akawatela ati: Mete, mete, kanyutelami nti: La ntundu watuti Abarahama dimi laki kamemi ane. 59Ku vo wakatongona ave dia mbuka, keli Jesu akayashe, akatumbi uma lʼetemwelo.

JOANI 9

Afarise Wambumbula Untu Lakuto Tshungu

1Lamʼakatetaka Jesu, ndi akenyi untu lakuto tshungu. 2Ambeki andi wakawumbula vati: Umbetsha, akona akatshi dikambu dia kolo, untu one kana ambutshi andi, dia ndi mbuto tshungu? 3Jesu akâkaluya diui ati: Untu one kuntsha dikambu dia kolo, kuyanga ambutshi andi. Keli dikambu ne diakayala, dia akambu watsha Unyashungu wenami le ndi. 4Dieli la su dia ntsha elimu wa lakantumi lamʼeki yanyi. Utshu ayuya, etena kaheyi untu ntsha ulimu. 5Lamʼekimi la kete, dimi keli yanyi ya wa la kete.9:5 Mat. 5:14; Joa. 8:12. 6Lamʼakandati osoku, ndi akahongola losoi la kete, akalosohanya la kete, akudisilo lu ashu. 7Ndi akawutela ati: Tshoka, toke lʼungunda wa Siloama (kitshimudi ati: Akatumama). Ku ndi akatshu, akatoka, akakalula ayasene. 8Ku asukanyi andi la wane wakawenyi ntundu vati: Olombi mbendi, wakambula vati: Aha ndʼako lakadjaseka alomba one? 9Amotshi wakati vati: Ndʼuku. Akina wakati vati: Kema, keli ambufana la ndi. Ndi akati ati: Dimʼone. 10Ku vo wakawumbula vati: Ukundi ambuyosena? 11Ndi akâkaluya diui ati: Untu letawo vati: Jesu kakasohanyisha kete, ku ndi akandjishiyo lu ashu ami. Ndi akamvutedi ati: Utshu lʼungunda wa Siloama, utoke. Ku dimi lakatshwi, lakatoka, lakasenyi. 12Ku vo wakawumbula vati: Lendʼendi na? Ndi akati ati: Haleyi.

Afarise Wambumbula Untu Laki Tshungu

13Vo wakayi la one laki tshungu le Afarise. 14Lushi lakasohanya Jesu kete, la lakandasenya ashu andi, laki lushi lʼekila. 15Ku Afarise ntu wakawumbula vati: Wuhu akona wakandakosenyisha? Ndi akawatela ati: Ndi akadjishi kete ya losohanya lu ashu, lakoki, ku lambosena. 16Ku Afarise amotshi wakati vati: Untu one hayi uma le Unyashungu, ne dia ndi hatulamaka lushi lʼekila. Keli akina wakambula vati: Ukundi eya untu a kolo ntsha tulimbitelu tone? Okone vo wakatana. 17Ku vo wakambula laki tshungu vati: Ataye dia untu one lu dikambu diakandakosenyisha? Ndi akati ati: Umvutshi mbendi. 18Ku asi Juda kumbetawo dikambu diandi vati: Ndi aki tshungu ku ambosena, edja ndu lamʼakaweti ambutshi wa one lakasene. 19Vo wakawambula vati: Onʼanyu latanyu nyati: Akuto tshungu one? Ukundi ambundosena kakiane? 20Ambutshi andi wakâkaluya diui vati: Shu mbeyaka shati: Ndi eko onʼasu, lakuto tshungu. 21Keli shu hateyi okone ambondosena kakiane. Hateyi lakosenyisha. Nyuwumbuli, ndi aya ekumanyi, ndame ayunyutela. 22Ambutshi andi wakati aui aso, ne dia vo wakuki asi Juda woma. Ne dia asi Juda wakasangi lulimi vati: Naka untu ayuwetawo ati: Ndi keli Kristu, ku vo mbutundja uma lʼetemwelo. 23Diako mbakati ambutshi andi vati: Ndi aya ekumanyi, nyuwumbuli. 24Vo waketi laki tshungu ntu; wakawumbula vati: Utumbuli Unyashungu. Shu mbeyaka shati: Pami kene eko untu a kolo. 25Ku ndi akâkaluya diui ati: Kana untu a kolo kendi, dimi haleyi. Dikambu otoi mbeyami nti: Dimi laki tshungu, kakiane lambosena. 26Ku vo wakawumbula vati: Akandakutshedi na? Ukundi akandakosenyisha? 27Ndi akâkaluya diui ati: Lakanyutedi ayi, keli nyu hanyuki. Okoko wana walanganyu diuka ntu? Undi, ndu nyu nbalanga ndjala ambeki andi? 28Ku wakotenge vati: We keli umbeki andi, keli shu ambeki wa Mose mbesu. 29Shu mbeyaka shati: Unyashungu akateketaka la Mose, keli untu one ateyi lene uyendi. 30Ndi akâkaluya diui ati: Oso eko dikambu dia mamba, ne dia ndi akasenyisha, keli nyu hanyeyi uma lene uyendi. 31Shu mbeyaka shati: Unyashungu hukela untu a kolo. Keli naka untu ambotemola ndu ambutsha lulangu landi, ndi atukelaka untu oso. 32Umakʼetatelu kʼandja, watuki dikambu dia untu lakasenya ashu wa untu lakuto tshungu. 33Utunduyala untu one kema uma le Unyashungu, tshiki ndi heyi ntsha nduku dikambu. 34Vo wakûkaluya diui vati: We akuto paka lu akambu wa kolo atu, ku we ambutetsha uka? Ku vo wakawutshanya.

Jesu Ambuyashula le One Laki Tshungu

35Jesu akuki ati: Vo wambutshanya one laki tshungu. Lamʼakandawenyi, ndi akawumbula ati: We ambetawo Onʼa Unyashungu? 36Ndi akâkaluya diui ati: Khumadiondjo, na ndi, keli mbetawo? 37Jesu akawutela ati: We uku awena. Ndi kateketa la ye. 38Ndi akati ati: Khumadiondjo, dimi lambetawo. Ku ndi akotemola. 39Jesu akati ati: Dimi lakayi la kete dia ndjulumbuya, dia wane wahasene wasene, dia wane wasena wayali tutshungu. 40Afarise waki la ndi wakuki aui aso, wakawumbula vati: Ndu shu mbeli tutshungu? 41Jesu akawatela ati: Utunduyala nyu nyaki tutshungu, tshiki nyu kema la kolo. Keli kakiane, nyu mvutaka nyati: Shu menaka. Ku kolo kanyu kambutshikala.

JOANI 10

Wela wa Lukumbu lʼEkoko

1Mete, mete kanyutelami nti: One lahoto lu suku dia lukumbu lʼekoko, lambela amakina, uvi la opotodi mbendi. 2Keli one latotoka lu suku, eko ulami wʼekoko. 3Ulami a suku atudihulaka; ekoko watukaka diui diandi. Ndi atetaka ekoko andi kumbu, atelombolaka utsha lʼandja. 4Lamʼatundutundjaka ekoko andi tshe, ndi atetaka la ntundu kawo. Ekoko watuyelaka, ne dia vo mbeyaka diui diandi. 5Vo hawuyeli untu ukina, keli vo wavulawo, ne dia vo haweyi diui dia antu akina. 6Wela oso mbakawaukela Jesu, keli vo kunshihudia akambu wakandawatela.

Ulami wʼOlolo wʼEkoko

7Jesu akawatela ntu ati: Mete, mete kanyutelami nti: Suku diʼekoko mbemi. 8Tshe wakayi la ntundu kami, weko evi la apotodi. Keli ekoko kumbaukela. 9Suku mbemi: layoto le mi ayushimbamela, ayotoka, ayutumbaka, ayutanaka adiyu wa nde. 10Uvi hayi uyaya, atuyakaka paka dia mvua, dia ndjaka mdu dia nanya. Dimi lakayi dia antu ndjala la lumu, la dia vo ndjala la lo efula. 11Dimi leko ulami wʼololo wʼekoko. Ulami wʼololo wʼekoko atuvwelaka ekoko. 12Ufutami, laha ulami, laha kanga ekoko, lamʼayundena laundu ayayi, ayutshika ekoko, ayulawo; laundu ayehandjula. 13Ndi ayulawo, ne dia ndi eko ufutami; ndi hakanela ekoko. 14Dimi leko ulami wʼololo wʼekoko. Dimi mbeyaka ekoko ami, ndu vo mbeyakami. 15Uku ambeya Papa, mbaweyami.10:15 Mat. 11:27; Luk. 10:22. Dimi lambukimo lumu lami lu dikambu dia ekoko ami. 16Dimi leko la ekoko ekina waha lu lukumbu lone. Dieli la mi dia mbeia ndu vo. Vo wayuka diui diami, wayuyala ului otoi ndu ulami otoi. 17Dia dikambu so mbananga Papa, ne dia dimi lambukimo lumu lami dia losa ntu. 18Nduku untu lampotolalo, keli dime lambulukimo. Dimi la wulu wa lukimo, ndu la wulu wa losa ntu. Olembe oso mbakamalungula uma le Papa.

Antu Wambudja Tamu Ntu lu Dikambu Dia Jesu

19Asi Juda wakatana ntu ne dia aui wa Jesu. 20Efula kawo wakati vati: Ndi eko la odienge; ndi ambudjo dadi. Ukundi alunganyu aui andi? 21Akina wakati vati: Aui aso kema wa kanga odienge. Odienge mbeyaka nsenya akanga a tutshungu?

Lu Dambu diʼEkidielu ka Etemwelo

22Dambu diʼEkidielu kʼetemwelo diakayala la Jerusalema. 23Aki nshi ya tshitshi, Jesu akatakendakendaka lu etemwelo lu mbalasa ka Solomona. 24Ku asi Juda wakawumbula vati: Edja ndu kaandi ayuyukimo ntutshimbiatshimbia? Naka we keli Kristu, utuhunweli. 25Jesu akâkaluya diui ati: Dimi lakanyutela, ku nyu hanyumbetawo. Elimu watshami lu lukumbu la Papa, vo mbamvuta. 26Keli nyu hanyumbetawo ne dia nyu kema wa lu ekoko ami. 27Ekoko ami watukaka diui diami. Dimi mbaeyaka, vo watundjelaka. 28Dimi mbashaka lumu la pundju. Vo hawuvo pundju. Nduku untu ayuwahotola uma lu lunya lami. 29Papa lakambishawo, kuleki tshe. Nduku untu leli la wulu wa mbahotola uma lu lunya la Papa. 30Dimi la Papa teko otoi.

31Asi Juda wakatongona ave ntu dia mbuka. 32Jesu akâkaluya diui ati: Dimi lakanyenya etsha efula wʼololo uma le Papa. Dikambu diakona diutshim, diambukanyu ave? 33Asi Juda wakûkaluya diui vati: Shu hatukuki ave ne dia etsha aye wʼololo, keli ne dia lotengo laye;10:33 Lew. 24:16. ndu ne dia we untu, ambuyafanya la Unyashungu. 34Jesu akâkaluya diui ati: Undi, hafundami lʼelembe ati: Dimi lakati nti: Nyu nyeko ditemolatemola?10:34 Esam. 82:6. 35Naka ndi aketi wane wakayakaka diui dia Unyashungu le wo ati: Ditemolatemola (afundelu haweyama ndjakema). 36Ku nyu mvutaka dia one lakakidia Papa, lakandatumi la kete, nyati: We ambotenga Unyashungu; ne dia dimi lakati nti: Dimi leko Onʼa Unyashungu? 37Naka dimi hatutshaka elimu wa Papa, tanyumbetawoki. 38Keli naka dimi latuwa-tshaka, kuyanga nyu hanyumbetawo, nyetawo etsha eku. Dia nyu mbeya la nimbitela nyati: Papa eko lʼutema ami, la dimi leko lʼutema a Papa. 39Vo wakayangi mbunda ntu, ku ndi akahoso uma lʼanya awo.

Jesu Ambukalula la Wedi a Jorodana

40Jesu akatshu ntu la wedi a Jorodana, lene akabatizaka Joani ntundu.10:40 Joa. 1:28. Ndi akahangi leko. 41Antu efula wakayi le ndi; wakati vati: Mete, Joani kuntsha nduku djimbitelu. Keli akambu tshe wakati Joani dia untu one, waki mete. 42Efula wakawetawo leko.

JOANI 11

Jesu Ambuka Dia Kandji ka Lazaro

1Pami kemotshi aki la hemo, lukumbu landi Lazaro, usi Betaniya, ngelu ka wa Mariya la Mata onangu.11:1 Luk. 10:38-39. 2Mariya oso, lakakiti Khumadiondjo malashi, lakakitula ekulu andi la divu diandi,11:2 Joa. 12:3. Lazaro onangu kaki la hemo. 3Ku akadiyendi wakatumi diui le Jesu vati: Khumadiondjo, ulungi, one latuyulangaka, eko la hemo. 4Keli lamʼakuki Jesu diui so, ndi akati ati: Hemo keso aha ka nyoi, keli ne dia lutumbu la Unyashungu, ne dia Onʼa Unyashungu atumbwami lu dikambu diako.

5Jesu akukaka Mata la onangu Lazaro ngandji. 6Ku lamʼakanduki ati: Ndi la hemo, ndi akadjase lene akindi nshi hyendi. 7Lʼokongo diku, ndi akatela ambeki andi ati: Tutshu la Judiya ntu. 8Ambeki wakawutela vati: Umbetsha, asi Juda waki lu nyanga nkuka ave nshi nye, ku we utatshu utsha leko ntu? 9Jesu akâkaluya diui ati: Aha eshidi dikumi la ehendi mbeli lu lushi otoi? Naka untu ayokendakenda la yanyi, ndi hatakana ne dia ndi menaka yanyi ya andja ane. 10Keli naka untu ambokendakenda lʼutshu, ndi ayutakana, ne dia yanyi kema lʼutema andi. 11Akambu aso mbakandati. Lʼokongo diku, ndi akawatela ati: Ongenyi asu Lazaro ambetama lu dio. Dimi lambutsho keli ntuwemuli uma lu djo. 12Ambeki wakawutela vati: Khumadiondjo, naka ndi oso ambetama lu djo, keti ndi ayokono. 13Jesu akati dikambu dia nyoi kandi, keli vo wakakani vati: Dia mbetama djo mbatandi. 14Ku Jesu akahunwela ati: Lazaro akavwi. 15Dimi lambongenangena dia dikambu dianyu, ne dia dimi taki leko, dia nyu mbetawomi. Tutshu le ndi. 16Ku Tomasi, letawo vati: Diasa, akatela anyandi ambeki ati: Nyeso tutshu, katutuvu la ndi.

Jesu Ambulula Lazaro Uma lu Nyoi

17Lamʼakayi Jesu, ndi akatani Lazaro aya nshi nyei lu diumbu. 18Betaniya aki lasuki la Jerusalema, uku kilometere shatu. 19Asi Juda efula wakayi le Mata la Mariya dia ndjasamba lu nyoi ka onengewo. 20Ku lamʼakuki Mata ati: Jesu kayayi, ndi akatshu dia ntulungula, keli Mariya akatshikala udjashi lu luudu. 21Ku Mata akatela Jesu ati: Khumadiondjo, utuyuyala lindu, tshiki onalingu kumvo. 22Ndu kakiane, dimi mbeyaka nti: Unyashungu ayukusha tshe kayuyolomba. 23Jesu akawutela ati: Onanyo ayulo. 24Mata akawutela ati: Dimi mbeyaka nti: Ndi ayulo lu eulwelu ka lushi lʼekumelu. 25Jesu akawutela ati: Dimi leko eulwelu la lumu. One lambetawo, kuyanga ndi ayuvo, ayuyala la lumu. 26One leli la lumu, lambetawo, ndi havu pundju. We mbetawoka diui so? 27Ndi akawutela ati: Elu, Khumadiondjo. Dimi lambetawo nti: We eko Kristu, Onʼa Unyashungu. Ndi kayayi la kete.

28Lamʼakandati osoku, ndi akatshu, aketi Mariya onangu lu usheshe, akawutela ati: Umbetsha one aketa. 29Lamʼakanduki diui so, ndi akunela esadi, akatshu le ndi. 30Laso ku Jesu atakumi la ngelu, keli eki lene akasangana Mata la ndi. 31Asi Juda waki la Mariya lu luudu, wakasambaka. Lamʼakawawenyi ambunela esadi, ambutumba, vo wakuyeli. Vo wakakani vati: Ndi ambutsho la diumbu dia ntulela. 32Lamʼakayi Mariya lene aki Jesu, lamʼakandawenyi, ndi akako lʼekulu andi. Ndi akawutela ati: Khumadiondjo, utunduyala we aki lindu, tshiki onalingu kumvo. 33Lamʼakawenyi Jesu alela, ndu asi Juda waki la ndi walela, ndi akakhumi lʼutema; akanyangi wulu. 34Ndi akambula ati: Lendi akanyukhunde na? Vo wakawutela vati: Yeti, utendi. 35Jesu akaleli. 36Ku asi Juda wakati vati: Nyendi okone akandulanga! 37Keli amotshi wakati vati: Untu one akasenya kanga tshungu, ndi ntutundeya nshimbela ndu untu one, diaha ndi mvo?

38Ku Jesu akayi la diumbu, ayakhumi ntu lʼutema. Diumbu diako diaki wuku a lu dive. Dive dimotshi diakadifela. 39Jesu akati ati: Nyunya dive. Mata, kadiya one lakavu, akawutela ati: Khumadiondjo, udu aya sulu, ne dia aya nshi nyei loko. 40Jesu akawutela ati: Dimi hakutedi nti: Naka we ayetawo, we ayena lutumbu la Unyashungu? 41Ku vo wakanya dive. Jesu akedia ashu, akati ati: Papa, lambukuka lusaka ne dia we mbukelakami. 42Dimi lakeyi nti: We atumbukelaka nshi tshe. Keli lambuta diui ne, ne dia ului wʼantu wunyingi, wetawo vati: We kakantumi. 43Lamʼakandati osoku, ndi akati la diui dia wulu ati: Lazaro, tumba! 44One lakavu akatumbi ombami ahondo wa diumbu, ndu lʼanya ndu lʼekulu. Elundji kandi kakombami la kitambala. Jesu akawatela ati: Nyuwombole, ndi atshu.

Afarise Wambudja Sheki ya Ndjaka Jesu

(Mat. 26:1-5; Mak. 14:1-2; Luk. 22:1-2)

45Asi Juda efula, wane wakayi la Mariya, wakenyi dikambu diakatshi Jesu, wakawetawo. 46Keli amotshi wakatshu le Afarise, wakawatela akambu wakatshi Jesu. 47Elombedi a waki la Afarise wakasangana, wakambwana vati: Atshasu na? ne dia untu one ntshaka tulimbitelu efula. 48Naka shu tayutshika okone, keti antu tshe mbetawo. Ku asi Romo wayuya, wayosa kete yasu la wudja asu. 49Keli omotshi lʼatei awo, lukumbu landi Kayifasi, laki olombedi a ladiku eleku keso, akawatela ati: Nyu hanyeyi nduku dikambu. 50Nyu hanyukani yimba nyati: Eko ololo dia untu otoi mvwela antu, dia antu wa wudja tshe tawuvokaki. 51Ndi kumvuta diui so dikambu diandi ndame. Keli ne dia ndi aki olombedi a ladiku lʼeleku kako, mbakandati diui ati: Jesu kayumvwela wudja. 52Aha paka dia wudja one utu, keli dia nsanganya ana wa Unyashungu wakadiangana, vo wayali ului otoi. 53Uma ka lushi loso, vo wakadji sheki dia mbudiaka.

Jesu Ambutsho la Efarayima

54Jesu komenene ntu lʼatei wʼasi Juda. Keli ndi akamo uma leko, akatshu lu leke la lasuki lʼusui, lʼusumba wetawo vati: Efarayima. Ndi akahangi leko, ndi la ambeki andi. 55Elekanelu kʼasi Juda kaki lasuki. Antu efula wakamo lu beke diawo. Vo wakatshu la Jerusalema la ntundu ka Elekanelu dia ntuyaedia. 56Ku wakayangi Jesu, wakemala lu etemwelo, wakambwana vati: Akananyu na? Nyati: Ndi huya lu dambu? 57Elombedi a waki la Afarise wakadjanga vati: Naka untu mbeyaka lenʼendi, ndi atuteli, keli kawutuwundi.

JOANI 12

Mariya Ambukita Jesu Malashi la Betaniya

(Mat. 26:6-13; Mak. 14:3-9)

1Nshi shamalu yekiko la ntundu ka Elekanelu, Jesu akayi la Betaniya, lene aki Lazaro, lakandulula uma lu nyoi. 2Ku vo wakukatela ma dia dikolo leko. Mata akakambela ulimu. Keli Lazaro aki omotshi a wane waki la ndi lu mesa. 3Mariya akose livere otoi la malashi wa narado wʼushinga wulu, akakiti Jesu lu akaka. Ndi akukitula akaka la divu diandi.12:3 Luk. 7:37-38. Luudu lakaluli too la upumu wa malashi. 4Keli umbeki andi omotshi, Judasi Isakariyote, ona Simona, one laki la dikambu dia mbufunga, akambula ati: 5Okoko wana wakiwo kunsundja malashi one lu denariyo kama shatu, dia mbisha akanga a weula? 6Ndi akati diui so, aha ne dia ndi akakanelaka akanga a weula; keli ne dia ndi aki uvi, ndu aki la tapa diakandosaka diango diakawakitshaka loko. 7Ku Jesu akati ati: Nyuwete, ankitshiya malashi one, edja ndu lushi layuwunkhunde. 8Ne dia nyu la akanga a weula nshi tshe lʼatei anyu12:8 Euh. 15:11. keli nyu kema la mi nshi tshe.

Wambuyanga Ndjaka Ndu Lazaro

9Lamʼakenyi ului a wuki wʼasi Juda vati: Jesu eko leko, vo wakayi, aha lu dikambu diandi ntu, keli dia ndjaka ndu Lazaro lakandulula uma lu nyoi. 10Keli elombedi a waki wakambwana dia vo ndjaka ndu Lazaro, 11ne dia uma lu dikambu diandi asi Juda efula wakatshu, waketawo Jesu.

Jesu Ambukuma la Jerusalema la Lutumbu

(Mat. 21:1-11; Mak. 11:1-11; Luk. 19:28-40)

12La wedi a pindju, ului a wuki wʼantu wakayi lu dambu, wakuki vati: Jesu kayayi la Jerusalema. 13Vo wakose wanga wʼatuku, wakatshu dia ntulungula. Vo wakahangohango vati: Hosana!12:13 Esam. 118:25. One luyi lu lukumbu la Khumadiondjo, ee, Khumʼekanga ka Isariyele, atumbwami!12:13 Esam. 118:26. 14Lamʼakenyi Jesu osongo a punda, ndi akahema ladiku diawo, uku ufundami ati: 15Ona umuntu a Siona, tukaki woma. Enda, Khumʼekanga kaye ambuya, ayahemi ladiku dia osongo a punda.12:15 Zek. 9:9. 16Ambeki wa Jesu kumbeya akambu aso ntundu. Keli lamʼakandatumbwama, vo wakuho vati: Akambu aso wakafundama dikambu diandi. Ndu vo wakushela akambu ako. 17Ului wʼantu waki kame la ndi, lamʼakandeti Lazaro uma lu diumbu ndu lamʼakandawulula uma lu nyoi, wakasanya dikambu diako. 18Dia dikambu so mbakatshu ului wʼantu dia ntulungula, ne dia vo wakuki vati: Ndi akatshi djimbitelu sho. 19Ku Afarise wakatanela vati: Nyendi okone wahanyushimbi; enda, wa la kete tshe wambuyela.

Aui wa Jesu wa Ndjihelu la Ntundu kʼAntu

20Asi Ngirika amotshi waki lʼatei a wane wakatshu dia ntotemola lu dambu. 21Vo wakayi le Filipo, usi Betesayida ka la Ngalili, wakôlombe vati: Khumadiondjo, shu nangaka mena Jesu. 22Filipo akatshu, akatutela Andere. Filipo la Andere wakatshu, wakatutela Jesu. 23Jesu akâkaluya diui ati: Unya ambukuka dia Onʼa untu ntumbwama. 24Mete, mete, kanyutelami nti: Naka lotongo lʼupunga haloko lu kete, la haluvu, lo layuyala lame. Keli naka lo lambuvo, lo layoto tongo efula. 25One lalanga lumu landi, ambulushisha. One latuna lumu landi la kete nye, ayululama utsha lu lumu la pundju.12:25 Mat. 10:39; 16:25; Mak. 8:35; Luk. 9:24; 17:33. 26Naka untu ambunkambela ulimu, ndi andjeli. Ukambi ami ayuyala lene ayumuyala. Naka untu ayunkambela ulimu, Papa ayolemia.

27Kakiane utema ami ambudidima. Kayumuta na? Papa, unshimbeli uma lu unya one. Keli dimi lakayi lu unya one dia dikambu ne. 28Papa, utumbuli lukumbu laye. Ku diui diakayi uma lʼulungu ati: Dimi lambulutumbula, layulutumbula ntu. 29Ului wʼantu wakemadi lawo, wakuki diui diako, wakati vati: Dikhungula so. Akina vati: Dikendji dia Unyashungu dimotshi mboteketshi la ndi. 30Jesu akâkaluya diui ati: Diui so hadiuyi dikambu diami, keli dikambu dianyu. 31Elumbwelu ka kete nye keko kakiane. Kakiane umbuledi a kete nye ayukadjema. 32Ku lamʼayumunyama uma lu kete, layukutula antu tshe uya le mi. 33Ndi akati osoku, dia mbaewuya dia wuhu a nyoi kayunduvo. 34Ului wʼantu wakûkaluya diui vati: Takuki uma lʼelembe vati: Kristu atuyalaka pundju.12:34 Esam. 110:4; Is. 9:7; Ezek. 37:25; Dan. 7:14. Ya ukundi ataye wati: Dieli la Onʼa untu munyiyama? Akona oso eli Onʼa untu? 35Ku Jesu akawatela ati: Yanyi yayuyala etenyi ka tshitshe ketu lʼatei anyu. Nyutetetshi lamʼekinyu la yanyi, udjima atukunyutana. One leteta lu udjima, heyi lene atandatshu. 36Lamʼekinyu la yanyi, nyetawo dia nyu ndjala ana wa yanyi.

Euhwelu ka Dikambu Dia Jesu

Akambu aso mbakati Jesu, ku ndi akatshu akatuwashama. 37Keli kuyanga mbakandatshaka tulimbitelu efula osoku la ntundu kawo, vo kumbetawo. 38Ne dia nshidiya diui dia umvutshi Isaya diakandati ati: Khumadiondjo, akona aketawo diui diasu? Le na akenama lunya la Khumadiondjo?12:38 Is. 53:1. 39Dia dikambu ne mbakiwo kumbetawo, ne dia Isaya akati ati: 40Ndi akuli ashu awo, akakikitsha etema awo, Ne dia vo ntawenaki la ashu awo, taweyaki la etema awo. Tawukadimoki dia dimi mbakonoya.12:40 Is. 6:10.

41Akambu aso mbakati Isaya ne dia ndi akenyi lutumbu landi. Ndi akati dikambu diandi. 42Keli embuledi efula wakawetawo. Keli vo kundjashula, ne dia Afarise watukatundja uma lʼetemwelo; 43ne dia vo wakaleki nanga lutumbu lʼuma le antu uleki lʼuma le Unyashungu.

Jesu Ambuta Ntu Dikambu Diakandayi la Kete

44Jesu akahangohango ati: One lambetawo, hambetawo dime, keli ambetawo one lakantumi. 45One latomenaka, atenaka lakantumi. 46Dimi lakayi uku yanyi la kete, Dia untu tshe layumbetawo, tayalaki lu udjima. 47Naka untu ayuka aui ami, ku ndi hakitanyia, dimi halulumbuya. Ne dia dimi kundja dia ndjulumbuya wa la kete, keli dia ndjashimbela. 48One latuna, lahalungula aui ami, ndi eko la one layulumbuya. Diui diatami, mba, ulumbuya lushi lʼekumelu. 49Ne dia dimi kundjata dime. Keli Papa lakantumi, kakambisha olembe uku ayumuta ndu wuhu wayumoteketa. 50Dimi mbeyaka nti: Olembe a Papa eko lumu la pundju. Akambu watami, dimi latuwataka uku akamvutela Papa.

JOANI 13

Jesu Ambotsha Ekulu wa Ambeki Andi

1La ntundu ka dambu diʼElekanelu, Jesu akeyi ati: Etena kami kambukuka ka dimi mumo uma la kete nye utsha le Papa, uku akandalangi antu andi la kete, osoku mbakandalangi edja ndu lʼekumelu. 2Lamʼakawalekaka ma dia dikolo, ku uhimbanyi akashili mboto lʼutema a Judasi Isakariyote, onʼa Simona. 3Jesu akeyi ati: Papa ambukimo akambu tshe lʼanya ami, la dimi lambuya uma le Unyashungu, ndu layutsho le Unyashungu. 4Ndi akunela uma la mesa, akakulula ahondo. Ndi akose dikundju dia mbudi, akalote. 5Ku ndi akangula ashi lu donga, akatatela mbotsha ekulu wʼambeki, la mbekitula la dikundju dia mbudi. 6Ku ndi akayi le Simona Petero. Petero akawumbula ati: Khumadiondjo, we ayumbotsha ekulu? 7Jesu akawutela ati: We heyi katshami kakiane, keli we ayushihudia lʼokongo diku. 8Petero akawutela ati: We hambotsha ekulu pundju. Jesu akâkaluya diui ati: Naka dimi halakotsha, keti we kema lu leke lami. 9Simona Petero akawutela ati: Khumadiondjo, aha ekulu etu, keli ndu anya ami ndu ote ami. 10Jesu akawutela ati: One lambotshama, mpumbaka mbotsha paka ekulu andi etu, ku ndi ayediama tshe. Nyu nyambediama, keli aha nyu tshe. 11Ne dia ndi akeyi one layufunga, mbakandati ati: Aha nyu tshe mbambediama.

12Lamʼakandashili mbaotsha ekulu, ndi akose ahondo andi, akadjase ntu. Ndi akawambula ati: Nyu mbeyaka dikambu diunyutshedimi? 13Nyu mbetakami nyati: Umbetsha la Khumadiondjo. Ololo mbatanyu, osoku mbemi. 14Ku naka dimi Khumadiondjo la Umbetsha lakanyotshisha ekulu, ndu nyu nyambuhumba mbotshanya ekulu. 15Ne dia dimi lambunyusha djimbitelu ya ndu nyu ntsha, uku unyutshedimi.13:15 Luk. 22:27. 16Mete, mete, kanyutelami nti: Ukambi haleki uwandji andi.13:16 Mat. 10:24; Luk. 6:40; Joa. 15:20. Ndu one lakatumama, haleki one lakutumi. 17Naka nyu mbeyaka akambu ane, nyu nyayuyala la otshoko lamʼayunyuwatsha. 18Aha nyu tshe mbatami: dimi mbeyaka wane wakamasonola. Keli dieli la afundelu nshidiyama ati: One latolekaka ma diami, kambompota ina.13:18 Esam. 41:9. 19Dimi lambutanyutedi kamʼahatayala dikambu. Okone lamʼayudiuyala, ku nyu nyayetawo nyati: Dimi oso. 20Mete, mete kanyutelami nti: Lalungula one latumami, ndi ambunungula. Lanungula, ambulungula one lakantumi.13:20 Mat. 10:40; Mak. 9:37; Luk. 9:48; 10:16.

Jesu Ambuta Untu Layufunga

(Mat. 26:20-25; Mak. 14:17-21; Luk. 22:21-23)

21Lamʼakati Jesu akambu aso, ndi akadidima lʼutema; akati ati: Mete, mete, kanyutelami nti: Otoi anyu omotshi ayunfunga. 22Ambeki andi wakendana wadja tamu lʼetema vati: Untu akona atandi na? 23Umbeki andi omotshi wakandalangaka aki la ndi lu mesa, uwekami lu tulu. 24Ku Simona Petero akaweti lʼepapi ka lunya, akawutela ati: Ututeli one latandi. 25Lamʼakandekami ekongokongo lu tulu ka Jesu, ndi akawumbula ati: Khumadiondjo, na ndi na? 26Ku Jesu akûkaluya diui ati: One layumosohela ukama a ma, layumuwusha, keli ndi. Ku lamʼakandasohe ukama a ma, ndi akawusha Judasi, onʼa Simona Isakariyote. 27Lamʼakandose ukama a ma, Satana akoto lʼutema andi. Ku Jesu akawuti la ati: Utshi dikambu diatshaye esadi. 28Nduku untu laki lu mesa lakeyi dikambu diakandawutela diui so. 29Ne dia Judasi aki la tapa, ku amotshi wakakani vati: Jesu ambuwutela ati: Usumbi diango diahumbasu ne dia dambu, kuyanga dia nbisha asi wula engo kemotshi. 30Lamʼakandose ukama, kemʼedja, ndi akatumbi; aki lʼutshu.

Olembe wʼUyuyu

31Lamʼakandatumbi, Jesu akati ati: Kakiane Onʼa untu ambutumbwama, ndu Unyashungu ambutumbwama lʼutema andi. 32Naka Unyashungu ambutumbwama lʼutema a Jesu, ndu Unyashungu ayutumbwama lʼutema andi. Kemʼedja, ndi ayutumbula. 33Ana wa tshitshe, etenyi ka tshitshe ketu kekimi la nyu. Nyu nyayunyanga, keli uku akamatela asi Juda nti: Hanyeyi ntsho lene ayumutsho,13:33 Joa. 7:34. osoku mbanyutelami kakiane. 34Olembe wʼuyuyu mbamumunyusha, dia nyu mbukana ngandji.13:34 Joa. 15:12, 17; 1 Joa. 3:23; 2 Joa. 5. Nyukani ngandji uku akamanyuki ngandji. 35Uma lu dikambu ne, antu tshe wayeya vati: Ambeki ami mbenyu, naka nyu nyayukana ngandji.

Jesu Ambutela Petero Dia Langunu Landi

(Mat. 26:31-35; Mak. 14:27-31; Luk. 22:31-34)

36Simona Petero akambula Jesu ati: Khumadiondjo, lendi atayatshu? Jesu akûkaluya diui ati: Kakiane, we heyi ndjelami lene ayumutsho, keli lʼokongo diku, we ayundjela. 37Petero akawumbula ati: Khumadiondjo, dikambu kuna diahameyi nkuyela kakiane? Dimi layukimo lumu lami dikambu diaye. 38Jesu akûkaluya diui ati: We kayukimo lumu laye lu dikambu diami? Mete, mete, kakutelami nti: Lekeka lateki, we ayumanguna tena satu.

JOANI 14

Daku DiʼElakanelu

1Etema anyu tawudidimaki: nyetawo Unyashungu, nyumbetawo ndu dimi. 2Lu luudu la Papa eko mvudu efula. Utunduyala aha osoku, tshiki lakanyutela, ne dia dimi lambutsho dia ntunyolongoswela dihuli. 3Naka dimi lambutsho dia ntunyolongoswela dihuli, dimi layukalula la ndjunyulungula, dia nyu ndjala lene ayumuyala. 4Nyu mbeyaka mbuka katamatshu. 5Tomasi akawutela ati: Khumadiondjo, shu hateyi lene atayatshu. Ukundi eyasu mbuka na? 6Jesu akawutela ati: Dimi leli mbuka, mete la lumu. Nduku untu laya le Papa, tshikima uma le mi. 7Utunduyala nyu nyakambeyi, tshiki nyu nyakeyi ndu Papa. Kakiane nyu nyambuweya, ndu nyakawenyi. 8Filipo akawutela ati: Khumadiondjo, utenya Shesu, ku dikambu so diayukuka. 9Jesu akawutela ati: Dimi laki la nyu edja, ku we atambeyi, Filipo? One lakamenyi, akenyi Papa. Ukundi wataye wati: Utenya Shesu? 10We hetawo wati: Dimi leko lʼutema wa Papa, la Papa eko lʼutema ami? Aui watumunyutelaka, hatuwataka dime, keli Papa leli lʼutema ami, katutshaka elimu andi. 11Nyumbetawo nyati: Dimi leko lʼutema wa Papa, la Papa eko lʼutema ami. Kuyanga aha osoku, nyumbetawo ne dia elimu ene etu.

12Mete, mete, kanyutelami nti: One lambetawo, ndu ndi ayutsha elimu watumutshaka. Ndu elimu wuleki ene mbayundutsha, ne dia dimi layutsho le Papa. 13Kene tshe kayunyolomba lu lukumbu lami, dimi layukitsha, ne dia Papa atumbwami le Ona. 14Naka nyu nyayolomba dikambu lu lukumbu lami, dimi layuditsha.

Jesu Ambalaka Ukimanyidi

15Naka nyu nangakami, nyayukitanyia elembe ami. 16Dimi layolomba Papa, ku ndi ayunyusha Ukimanyidi ukina, one layuyala la nyu pundju, 17Nvuma ka mete. Keli wa la kete haweyi mbulungula, ne dia vo hawuwenyi, hawuweyi. Nyu mbeyaka, ne dia ndi atuyalaka la nyu, ndu ayuyala lʼetema anyu.

18Dimi halanyutshiki ditshiki. Dimi layuya le nyu. 19Etenyi ka tshitshe ketu, ku wa la kete hawomenyi ntu, keli nyu nyatomenaka. Ne dia dimi leko la lumu, ku ndu nyu nyayuyala la lumu. 20Lushi loso, nyu nyayeya nyati: Dimi lʼutema a Papa, la nyu lʼutema ami, la dimi lʼetema anyu. 21One leli la elembe ami, ndu latekitanyiyaka, ndi kananga. Untu lananga, ayulangema le Papa. Dimi layulanga, layuyaenya le ndi. 22Judasi (aha Isakariyote) akawumbula ati: Khumadiondjo, dikambu diakona diambuya dia we ndjaenva le su, aha le wa la kete? 23Jesu akûkaluya diui ati: Lamʼayunanga untu, ndi ayukitanyia diui diami. Papa ayuwulanga, shu tayuya le ndi, tayudjase la ndi. 24One lahanangi, hakitanyia aui ami. Diui diukanyu, diaha diami, dieko dia Papa lakantumi.

25Dimi lambunyutela akambu aso lamʼekimi la nyu. 26Keli Ukimanyidi, Nyuma kʼOlolo, layutuma Papa lu lukumbu lami, ndi ayunyetsha akambu tshe, ayunyuhula aui tshe wakamanyutelaka. 27Dimi lambunyutshikela ki. Ki kami kamumunyusha. Aha uku watushaka wa la kete mbamumunyusha to. Etema anyu tawudidimaki, tawukaki woma. 28Nyu nyakuki diui diakamanyutela nti: Dimi layutsho, ku layukalula le nyu. Utunduyala nyu nyakanangi, tshiki nyutongenangena, ne dia dimi layutsho le Papa, ne dia Papa ambundeka. 29Dimi lambunyutela dikambu so la ntundu dio diatayala, dia nyu mbetawo lamʼayudiuyala. 30Dimi handjunyutela akambu efula ntu, ne dia umbuledi a kete nye eko lu ndjayi. Ndi kema la ema lʼutema ami. 31Keli dimi latutshaka uku elembe wakambisha Papa, dia wa la kete weyi vati: Dimi latulangaka Papa. Nyuneli, tutshu.

JOANI 15

“Dimi Utundu wʼOkodi Mete”

1Dimi utundu wʼokodi mete. Papa eli ukambi. 2Lutahi lami tshe lahato elua, ndi ayulunya. Lutahi tshe latotokaka elua, ndi ayulolongosola dia lo ndeka nto elua efula. 3Kakiane nyu nyambuyala pudipudi, ne dia diui diakamanyutela. 4Nyuyali lʼutema ami, dimi ndjali lʼetema anyu. Uku aheyi lutahi nto elua lame, tshikima lo mbeli lʼokodi, osoku ndu nyu hanyeyi nto elua, tshikima nyu mbeli lʼutema ami. 5Dimi leko utundu wʼokodi, nyu nyeko tahi. One layuyala lʼutema ami, la dimi lʼutema andi, ndi ayoto elua efula. Lamʼayunyuyala nyaha la mi, nyu hanyeyi ntsha nduku dikambu. 6Naka untu hayala lʼutema ami, ndi ayukadjema uku lutahi, ayolengela. Antu wayuyitshumanya, wayuyidja lu dja, ku yo yayutshumbama. 7Naka nyu nyambuyala lʼutema ami, la aui ami wambuyala lʼetema anyu, nyolombe tshe kalanganyu, ku wayunyutshelato. 8Uma lu dikambu so, Papa ayutumbwama, dia nyu nto elua efula. Okone nyu nyayuyala ambeki ami. 9Dimi lambunyulanga uku akanangi Papa. Nyuyali lu ngandji kami. 10Naka nyu nyambukitanyia elembe ami, nyu nyayuyala lu ngandji kami, uku akamakitanyia elembe a Papa, wemi lu ngandji kandi. 11Dimi lambunyutela akambu aso, ne dia ongenongeno ami ayali lʼetema anyu, la dia ongenongeno anyu aluli.

Engenyi Ami Mbenyu

12One eli olembe ami: nyukani ngandji,15:12 Joa. 13:34; 15:17; 1 Joa. 3:23; 2 Joa. 5. uku akamanyuki ngandji. 13Nduku untu la ngandji kuleki kene ka mvwela engenyi andi. 14Naka nyu nyambutsha uku anyutelami, keti engenyi ami mbenyu. 15Dimi hanyeti ntu nti: Ekambi, ne dia ukambi heyi katsha uwandji andi. Keli dimi lambunyeta nti: Engenyi, ne dia lambunyewuya akambu tshe wakamuki le Papa. 16Nyu konsonolami, keli dimi kambunyosonola, lambunyutuma dia nyu nto elua, la elua anyu wayali pundju. Okone Papa ayunyusha kene tshe kayunyolomba lu lukumbu lami. 17Dimi lambunyutela akambu aso, dia nyu mbukana ngandji.

18Naka wa la kete wambunyuhetsha, nyu mbeyaka nyati: Wakampetsha ntundu watanyuhetsha. 19Utunyuyala wa la kete, tshiki wa la kete wutulanga asikawo. Ne dia nyu nyaha wa kete, keli dimi lakanyosonola uma le wa la kete, diako mbanyuhetsha wa la kete. 20Nyuho diui diakamanyutela nti: Ukambi haleki uwandji andi.15:20 Mat. 10:24; Luk. 6:40; Joa. 13:16. Naka vo wakansuya, wayunyusuya ndu nyu. Naka vo wakakitanyia diui diami, wayukitanyia ndu diui dianyu. 21Keli wayunyutshela akambu aso tshe ne dia lukumbu lami, ne dia vo haweyi one lakantumi. 22Utunduyala dimi kundja, kumbatela diui, tshiki vo kundjala la kolo. Keli kakiane, vo hawukundja luha lu kolo yawo. 23One latumpetshaka, atuhetshaka ndu Papa. 24Utunduyala dimi kuntsha akambu lʼatei awo wahatatshi nduku untu, tshiki vo kundjala la kolo. Keli kakiane, vo wambutena, wambutuhetsha dimi la Papa. 25Keli dikambu so diambuyala, dia nshidiya diui diufundami lu elembe awo ati: Vo wakampetsha uhetshahetsha.15:25 Esam. 35:19; 69:4. 26Keli lamʼayuya Ukimanyidi, wayumunyutumela uma le Papa, Nyuma ka mete, ndi ayumvuta. 27Ndu nyu nyatumvutaka, ne dia nyu nyatuyalaka la mi umakʼetatelu.

JOANI 16

Ololo Dimi Nyutshwela

1Dimi lambunyutela akambu aso, ne dia nyu nyatukutakanyema. 2Vo wayunyutundja uma lu temwelo. Ee, etena kayuyala, lamʼayukana untu layunyudiaka ati: Dimi lambutshela Unyashungu ulimu. 3Vo wayutsha akambu aso, ne dia vo haweyi Papa, hawumbeyi. 4Keli dimi lambunyutela akambu aso, ne dia nyu mbauho lamʼayuyala etena kawo, uku akamanyutela.

Dimi kunvutela akambu aso lʼetatelu, ne dia dimi laki la nyu. 5Keli kakiane, dimi lutatshu le One lakantumi. Ku nduku untu amumbula ati: Utsha lendi atayatshu? 6Keli ne dia dimi lambunyutela akambu aso, mbambulula etema anyu la lunyangu. 7Keli dimi lambunyutela mete nti: Ololo dimi nyutshwela. Naka dimi hatshu, ku Ukimanyidi hayi le nyu. Keli naka dime lambutsho, layunyutumelandi. 8Lamʼayunduya, ndi ayutshumuya wa la kete dia akambu wa kolo, la dia akambu wʼololo, ndu dia dialelu: 9dia akambu wa kolo, ne dia vo hawumbetawo; 10dia akambu wʼololo, ne dia dimi layutsho le Papa, nyu hanyuyomena ntu; 11dia dialelu, ne dia umbuledi a kete nye ambulumbuyama.

12Dimi la akambu akina efula wa nyutela, keli nyu hanyeyi mbalungula kakiane. 13Keli lamʼayuya Nyuma ka mete, ndi ayunyolombola lu akambu wa mete tshe. Ne dia ndi hayati, keli ndi ayuta paka akambu wayunduka. Ndi ayunyutela akambu wahatayi. 14Ndi ayuntumbula, ne dia ndi ayosa akambu ami, ayunyutelawo. 15Diango tshe dia Papa dieko diami. Dikambu diako mbanyutelami nti: Ndi ayosa akambu ami, ayunyutelawo.

16Etenyi ka tshitshe, ku hanyuyomena ntu; etenyi ka tshitshe ntu, ku nyayomena. 17Ambeki andi amotshi wakambwana vati: Diui diakona diatutelandi so ati: Etenyi ka tshitshe, hanyuyomena; la etenyi ka tshitshe ntu, ku nyayomena; la diui dikina ati: Ne dia dimi layutsho le Papa? 18Ku vo wakambwana vati: Diui diakona diatandi so ati: Etenyi ka tshitshe? Hateyi kene katandi. 19Jesu akeyi ati: Vo nangaka mumbulami, ku ndi akawambula ati: Nyu nyambumbwana dia diui diakamatshi nti: Etenyi ka tshitshe, hanyuyomena, la etenyi ka tshitshe ntu nyayomena? 20Mete, mete, kanyutelami nti: Nyayulela, nyayunkumbula, keli wa la kete wayongenangena. Nyayuyala la lunyangu, keli lunyangu lanyu layukadimo ongenongeno. 21Lamʼatata umuntu lono, ndi ndjalaka la lunyangu ne dia etena kandi kambukuka. Keli lamʼayunduta ona, ndi huho shoko yandi ntu, ne dia ongenongeno andi dia untu ambuto la kete. 22Okone nyu la lunyangu kakiane, keli dimi layunyena ntu, ku etema anyu wayongenangena. Nduku untu ayunyohotola ongenongeno anyu. 23Lushi lako, nyu hanyumumbula dikambu. Mete, mete, kanyutelami nti: Dikambu tshe diayunyolomba Papa lu lukumbu lami, ndi ayunyushadio. 24La ntundu nyu konomba dikambu lu lukumbu lami. Nyolombe, nyayulungula, dia ongenongeno anyu aluli.

“Nyongenengene: Lambuleka wa la Kete Wulu”

25Dimi lambunyutela akambu aso lu wela. Etena kayuyala lamʼayumuyala hanyutela akambu lu wela ntu, keli dimi layunyutela akambu wa Papa hwe. 26Lushi loso, nyu nyayolomba lu lukumbu lami. Dimi hanyutela nti: Dimi layunyolombela Papa; 27ne dia Papa ndame nyulangaka, ne dia nyu nyambunanga. Nyu nyambetawo nyati: Dimi lambuya uma le Papa. 28Dimi lakayi uma le Papa, lambuya la kete. Dimi layumo la kete, layukalula le Papa.

29Ambeki andi wakati vati: Enda, kakiane we ambututela akambu hwe, we hawati lu wela. 30Kakiane shu tambeya shati: We mbeyaka akambu tshe, hahumbi untu nkumbula dikambu. Uma lu dikambu so, mbambutetawo shati: We ambuya uma le Unyashungu. 31Jesu akawambula ati: Nyu nyambetawo kakiane? 32Enda, etena kayuyala, ee, kambuyalaka, lamʼayuwunyudianganya, untu laandi, untu laandi. Nyu nyayuntshika dime, keli aha dime, ne dia Papa eko la mi. 33Dimi lambunyutela akambu aso, dia nyu ndjala la ki lʼutema ami. La kete, nyu la asui, keli nyongenengene! Dimi lambuleka wa la kete wulu.

JOANI 17

Elombelo kʼElakanelu

1Lamʼakati Jesu akambu aso, ndi akedia ashu utsha lʼulungu, akati ati: Papa, etena kambukuka. Utumbuli Onʼaye, dia Ona akutumbuli, 2uku akayawusha wulu wa mbulela antu tshe, dia ndi mbisha tshe wakayawusha lumu la pundju. 3Lumu la pundju lone, eli nkeya, weme Unyashungu wa mete, la Jesu Kristu, lakayatumi. 4Dimi lakakutumbula la kete, lakashidiya ulimu wakayambisha wa ntsha. 5Kakiane, Papa, untumbuli la ntundu kaye la lutumbu laki la mi kame la ye ntundu andja watatungama.

6Dimi lakenya lutumbu laye le antu wakayambisha uma le wa la kete. Waye mbakiwo, we kakambishawo. Vo wakakitanyia diui diaye. 7Kakiane, vo mbeyaka vati: Diango tshe diakayambisha diambuya uma le ye, 8ne dia dimi lakawasha aui wakayamvutela. Vo wakalungula; wakeyi mete vati: Dimi lakayi uma le ye. Vo wambetawo vati: We kakantumi. 9Dimi lambalombela. Dimi halalombela wa la kete, keli wane wakayambisha, ne dia vo weko waye. 10Tshe weli wami, weko waye, la wane tshe weli waye, weko wami; la dimi lambutumbwama le wo. 11Dimi kema la la kete ntu, vo weko wa la kete, ku dimi luyayi le ye. Papa kʼEkila, ulami wane wakayambisha lu lukumbu laye, dia vo ndjala otoi uku wesu. 12Lamʼakimi la wo, dimi lakalamaka lu lukumbu laye, lakayambisha. Dimi lakalamaka wane wakayambisha. Nduku otoi awo akashisho, tshikima ona eshishwelu, dia afundelu nshidiyama.17:12 Esam. 41:9; Joa. 13:18. 13Keli kakiane, dimi lambuya le ye. Lambuta akambu aso la kete, ne dia ongenongeno ami aluli lʼetema awo vame. 14Dimi lakawatela diui diaye. Wa la kete wakahetsha, ne dia vo kema wa la kete, uku wemi kema la la kete. 15Dimi halombe nti: Uwanya la kete, keli lambukolomba nti: Uwashimbeli uma lu kolo. 16Vo kema wa la kete, uku wemi kema la la kete. 17Uwakidia lu mete. Diui diaye dieko mete. 18Uku akayantumi lʼatei a wa la kete, okone mbakamatumi lʼatei a wa la kete. 19Dimi lambuyakidia lu dikambu diawo, dia ndu vo wayakidia lu mete.

20Dimi halombela wane atu, keli lambolombela ndu waku wayumbetawo lu diui diawo, 21ne dia vo tshe wayali otoi. Papa, uku weye lʼutema ami, la dimi lʼutema aye, ndu vo wayali lʼetema asu. Okone wa la kete wetawo vati: We kakantumi. 22Lutumbu lakayambisha, mbakamawasha, dia vo ndjala otoi uku wesu otoi: 23dimi lʼetema awo, la we lʼutema ami, dia vo tshe ndjala paka otoi, ne dia wa la kete weyi vati: We kakantumi, kakalangi uku akayanangi. 24Papa, dimi nangaka wane wakayambisha ndjala la mi lene ayumuyala, dia vo mena lutumbu lami lakayambisha, ne dia we akanangi la ntundu kʼetatelu kʼandja. 25Papa kʼuluwanyi, wa la kete kunkeya, keli dimi lakakeyi, la wane wakeyi vati: We kakantumi. 26Dimi lakawaewuya lukumbu laye, layuwaewuya ntu, dia ngandji kambukaye ndjala lʼetema awo, la dimi lʼetema awo.

JOANI 18

Judasi Ambufunga Jesu

(Mat. 26:47-56; Mak. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

1Lamʼakati Jesu aui aso, ndi akatshu la ambeki andi la wedi a djushi ya Kidirona, lene aki ekambo. Ndi la ambeki wakoto loko. 2Ndu Judasi, lakufungi, akeyaka dihuli so, ne dia Jesu akatshokaka leko tena efula la ambeki andi. 3Lamʼakalungula Judasi ului wʼalimbi la alami uma le elombedi a waki la Afarise, ndi akatshu leko la atala, la ewa, la dihumo dia ta. 4Jesu akeyi akambu tshe wayanga ndja le ndi, ku ndi akasukana, akawambula ati: Ayanganyu na? 5Vo wakûkaluya diui vati: Jesu yʼusi Nazareta. Jesu akawatela ati: Dimʼone. Ndu Judasi, lakufungi, akemadi la wo. 6Lamʼakandawatela ati: Dimʼone, ku vo wakakalula ekongokongo, wakako la kete. 7Ku ndi akawambula ntu ati: Ayanganyu na? Vo wakati vati: Jesu yʼusi Nazareta. 8Jesu akâkaluya diui ati: Dimi lakanyutedi nti: Dimʼone. Naka dimi kayanganyu, wane watshu; 9dia nshidiya diui diakandati ati: Dimi kunshisha nduku omotshi a wane wakayambisha. 10Simona Petero aki la yombo, ku ndi akayisomola, akakote ukambi wʼolombedi a wuki, akuhimbula tui dia lupami. Lukumbu lʼukambi ako laki Malako. 11Jesu akatela Petero ati: Osome yombo yaye lu dihusu. Dimi hano dikoho18:11 Mat. 26:39; Mak. 14:36; Luk. 22:42. diakambisha Papa uka?

Wambunda Jesu

(Mat. 26:57-58; Mak. 14:53-54; Luk. 22:54)

12Ului wʼalimbi la olombodi awo, la alami wʼasi Juda wakandi Jesu, wakukeleka. 13Vo wakatshu la ndi ntundu le Anasi, ne dia ndi aki ukilu a Kayifasi, laki olombedi a ladiku eleku keso. 14Kayifasi kako kakasha asi Juda yimba ati: Ololo untu otoi mvwela antu.18:14 Joa. 11:49-50.

Petero Ambanguna Je su Langunu la Ntundu

(Mat. 26:69-70; Mak. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15Simona Petero ndu umbeki ukina wakayeli Jesu. Umbeki oso akeyamaka le olombedi a ladiku, akoto la Jesu lu lukumbu lʼolombedi a ladiku, 16keli Petero akemala la suku dia lʼandja. Ku umbeki ako, lakeyamaka le olombedi a ladiku, akatumbi, akateketa la usekaseka a umuntu lakalamaka suku, ku ndi akotshiya Petero. 17Ku usekaseka a umuntu lakalamaka suku akambula Petero ati: Ndu we keli umbeki omotshi wʼuntu one? Ndi akati ati: Kema. 18Ekambi la elami wakemadi leko wahetsha dja yʼakalanga, ne dia aki tshitshi. Vo wakukaka dja, ndu Petero aki la wo emadi uka dja.

 

Olombedi a Ladiku Ambumbula Jesu

(Mat. 26:59-66; Mak. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19Olombedi a ladiku akambula Jesu diʼambeki andi la wetshelu andi. 20Jesu akûkaluya diui ati: Dimi lakatela antu diui diami lu seke. Dimi laketshaka antu nshi tshe lu temwelo, ndi lu etemwelo ka wuki lene atusanganaka asi Juda tshe. Dimi kumvuta nduku dikambu lu usheshe. 21Dikambu kuna diamumbulaye na? Umbuli wane wakuki aui ami akambu wakamawatelaka. Ulungi, vo mbeyaka akambu wakamataka. 22Lamʼakandati diui so, ulami omotshi lakemadi la le ndi, akakomola Jesu luwala; akati ati: Undi, wuhu oso mbambuyukaluya olombedi a ladiku diui? 23Jesu akûkaluya diui ati: Naka dikambu dia kolo mbutshimi, uditi. Keli naka dikambu diʼololo, ya ukundi ankomolaye na? 24Ku Anasi akutumi ukelekami le Kayifasi, olombedi a ladiku.

Petero Ambanguna Jesu Etena ka Hendi la ka Satu

(Mat. 26:71-75; Mak. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25Simona Petero akemadi uka dja. Ku vo wakawumbula vati: Ndu we keli umbeki andi omotshi? Ndi akanguna; akati ati: Kema. 26Ukambi omotshi wʼolombedi a ladiku, laki onangu la lakahimbula Petero tui, akawumbula ati: Dimi kunkena la ndi lʼekambo uka? 27Ku Petero akanguna ntu. Kemʼedja lekeka lakeki.

Jesu la Ntundu ka Pilata

(Mat. 27:1-2, 11-14; Mak. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28Vo wakamo la Jesu uma laka Kayifasi, wakatshu la ndi lu luudu lʼelumbwelu. Aki la lokese. Vo vame komboto lu luudu lʼelumbwelu, vati: Tutukutuyasanya dia nde dambu diʼElekanelu. 29Ku Pilata akatumbi, akatshu utsha le wo; akawambula ati: Dikambu diakona diasongwelanyu untu one? 30Vo wakûkaluya diui vati: Utunduyala untu one aha utshi a kolo, tshiki shu hatukimo lʼanya aye. 31Pilata akawatela ati: Nyuwose nyame, nyulumbuya uku elembe anyu. Asi Juda wakawutela vati: Eko ekila dia shu ndjaka untu, 32ne dia nshidiya diui diakati Jesu, dia menya wuhu a nyoi kayunduvo.18:32 Joa. 3:14; 12:32.

33Ku Pilata akoto lu luudu lʼelumbwelu ntu, aketi Jesu; akawumbula ati: We keli Khumʼekanga kʼasi Juda? 34Jesu akûkaluya diui ati: Weme kamumbula osoku, kana akina mbakakutela dikambu diami? 35Pilata akûkaluya diui ati: Usi Juda kemi uka? Wudja aye hita la elombedi a waki mbakakukimo le mi. Kakayatshi na? 36Jesu akûkaluya diui ati: Diulelu diami diaha dia la kete nye. Utunduyala diulelu diami dia la kete nye mbedio, tshiki antu ami wutondwela ta, diaha dimi nkimwama lʼanya wʼasi Juda. Keli kakiane, diulelu diami diaha dia la kete nye. 37Ku Pilata akawumbula ati: Okone we eko Khumʼekanga? Jesu akâkaluya diui ati: Kamʼataye aso kedio, Khumʼekanga kemi. Dimi lakuto dia dikambu ne. Dia dikambu ne mbakamayi la kete, dia mvuta akambu wa mete. Kanga akambu wa mete tshe atukaka diui diami. 38Pilata akawumbula ati: Mete, eli na?

Lamʼakandawumbula diui so, ndi akatumbi, akatshu le asi Juda ntu, akawatela ati: Dimi hambutanyi nduku la unungu. 39Keli nyu nyeko la etshelu ka dimi nyutshungwela untu omotshi lu dambu diʼElekanelu. Okone nyu nangaka dimi nyutshungwela Khumʼekanga kʼasi Juda? 40Vo wakahangohango ntu vati: Aha untu one, paka Baranabasi! Keli Baranabasi aki opotodi.

 

 

JOANI 19

“Enda, Untu One”

(Mat. 27:15-31; Mak. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

1Pilata akose Jesu, akokomola eshingo. 2Alimbi wakele dembo dia kusu diʼatende, wakulimbedio lʼote, wakolotsha ukutu wa tilili. 3Vo wakayi la le ndi, wakawemula vati; Moyo Khumʼekanga kʼasi Juda! wakokomola mbala. 4Pilata akatumbi ntu, akawatela ati: Nyulungi, dimi lambuya la ndi le nyu, ne dia nyu mbeya nyati: Dimi hambutanyi la unungu. 5Ku Jesu akatumbi olotshi dembo dia kusu diʼatende la ukutu wa tilili. Pilata akawatela ati: Nyendi untu one! 6Lamʼakawenyi elombedi a waki la alami, vo wakahangohango vati: Udiaki lʼutamba a mpeketanya! Udiaki lʼutamba a mpeketanya. Pilata akawatela ati: Nyuwose nyame, nyudiaki, ne dia dimi hambutanyi la unungu. 7Asi Juda wakûkaluya diui vati: Shu la olembe, ku uma lu olembe ako, dieli la ndi dia mvo; ne dia ndi akayaete Ona a Unyashungu. 8Lamʼakuki Pilata diui so, ndi akuki woma efula. 9Ndi akoto lu luudu lʼelumbwelu, akambula Jesu ati: Uma lendi uyeye na? Keli Jesu kumbukaluya diui. 10Ku Pilata akawumbula ati: We hamvutela diui? We heyi wati: Dimi la wulu wa nkutshungula, ndu la wulu wa nkudiaka lu utamba a mpeketanya? 11Jesu akûkaluya diui ati: Utunduyala vo kunkusha wulu uma lʼulungu, tshiki we kema la wo wa ntshelami dikambu. Okone one lakankimwi le ye, keli la dikambu diuleki kolo.

12Dia diui diako, Pilata akayangi mbutshungula. Keli asi Juda wakahangohango vati: Naka we ambutshungula untu one, keti we kema ongenyi wa Kayisa. Untu tshe layaete khumʼekanga, ambonyola Kayisa. 13Lamʼakuki Pilata aui aso, ndi akatumbi la Jesu, akadjase lu kiti kʼelumbwelu lu dihuli diakawetaka vati: Mbalasa ka Ave, keli lʼoteketa wʼasi Heberu ati: Ngabata. 14Elongoswelo ka dambu diʼElekanelu kakakuki. Unya aki lʼatei wʼote. Ndi akatela asi Juda ati: Nyendi khumʼekanga kanyu! 15Ku vo wakahangohango vati: Uwunya! Uwunya! Udiaki lʼutamba a mpeketanya! Pilata akawambula ati: Dimi layudiaka Khumʼekanga kanyu lʼutamba a mpeketanya? Elombedi a waki wakâkaluya diui vati: Shu kema la khumʼekanga, paka Kayisa. 16Ku ndi akakimwelandi, dia vo mbudiaka lʼutamba a mpeketanya.

Wambuhane Jesu lʼUtamba a Mpeketanya

(Mat. 27:32-44; Mak. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

17Vo wakose Jesu. Ndi akatumbi ayembe utamba andi a mpeketanya utsha lu dihuli dietawo vati: Dihuli dia Lombo, lʼoteketa wʼasi Heberu ati: Ngolongota. 18Vo wakuhane lʼutamba a mpeketanya leko, kame la akina ahendi: omotshi lene, omotshi lene, ku Jesu lʼatei. 19Pilata akafundi efundelu, akakimami lʼutamba a mpeketanya. Loko kakafundami ati: “JESU YʼUSI NAZARETA, KHUMʼEKANGA KʼASI JUDA.” 20Asi Juda efula wakali efundelu kako, ne dia dihuli diakawahane Jesu lʼutamba a mpeketanya diaki lasuki la ngelu. Aui aso wakafundama lʼoteketa wʼasi Heberu, la wʼasi Romo ndu wʼasi Ngirika. 21Ku elombedi a waki wʼasi Juda wakatela Pilata vati: Tufundaki wati: Khumʼekanga kʼasi Juda, keli ufundi wati: Ndi kakataka ati: Dimi Khumʼekanga kʼasi Juda. 22Pilata akâkaluya diui ati: Uku akamafundji, mbakamafundji.

“Enda, Onʼaye Uku” … “Enda, Nyo Uku”

23Lamʼakawahane Jesu lʼutamba a mpeketanya, alimbi wakose ahondo, wakakahanya lu elui enei, dimbi wandi, dimbi wandi. Ndu ukutu, tawaki la etelelo. Vo wakelama tshe uma ladiku pulu ndu lʼesi. 24Ku vo wakatanela vati: Tatuwatulaki, tuwuki uwali, teyi layuyala kangawo. Ne dia diui dia afundelu diashidiyami ati:

Wakakahana ahondo ami,

Wakuki ukutu ami uwali.19:24 Esam. 22:18.

25Akambu aso mbakatshi alimbi. Keli nyangu, la onangu nyangu la umuntu, Mariya wadi a Kelopa, la Mariya wʼusi Mangadala, wakemala lasuki la utamba a mpeketanya wa Jesu. 26Lamʼakenyi Jesu nyangu la umbeki wakandalangaka wemadi lasuki, ndi akatela nyangu ati: Umuntu, enda Onʼaye! 27Ku ndi akatela umbeki ati: Enda nyo! Umaka etena keso, umbeki ako akawose lakandi.

“Ambushila”

(Mat. 27:45-56; Mak. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28Lʼokongo diku, Jesu akeyi ati: Kakiane akambu tshe wambushila (dia diui diʼafundelu nshidiyama19:28 Esam. 69:21; 22:15.), ndi akati ati: Dimi la pusa. 29Donga diaki leko too la wanu wʼukayi. Vo wakose dimbu, dioloyami tshe la wanu ako wʼukayi lu tshamba yʼusasi, wakumamidio lʼunyo. 30Lamʼakalete Jesu wanu wʼukayi, ndi akati ati: Ambushila. Ku ndi akakole ote, akakitshiya.

“Nduku Weka Andi Wayoko”

31Lushi loso, laki lushi lʼElongoswelo. Okone asi Juda wakalombe Pilata dia mbaokola pelohelo, la mbanya, ne dia edu tawutshikalaki lʼetamba a mpeketanya lushi lʼekila (ne dia lushi lʼekila laki lushi la wuki). 32Ku alimbi wakayi, wakokola ekulu wa one la ntundu la wa ukina lakawahane la ndi lu utamba a mpeketanya. 33Keli lamʼakawayi le Jesu, vo wakenyi vati: Ndi ambushila mvo. Okone vo kumbokola ekulu. 34Dimbi dimotshi akuhiki dikonga lu luhandju, kema edja dikila la ashi wakatumbi. 35One lakenyi dikambu so, akaditi; diui diandi dieko mete. Ndi mbeyaka ati: Mete katami dia ndu nyu mbetawo. 36Akambu aso wakayala ne dia diui diʼafundelu nshidiyama ati: Nduku weka andi wayoko.19:36 Etum. 12:46; Wal. 9:12; Esam. 34:20. 37Ntu afundelu kekina ambuta ati: Vo wayenda one lakawahiki dikonga.19:37 Zek. 12:10; Eny. 1:7.

Wambukhunde Jesu

(Mat. 27:57-61; Mak. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38Lʼokongo wʼakambu aso, Josefu ya la Arimatiya, laki umbeki a Jesu lu usheshe ne dia woma wʼasi Juda, akalombe Pilata dia minya udu a Jesu. Ku Pilata aketawo. Ku ndi akayi, akanya udu. 39Ndu Nikodemo, lakayi le Jesu lʼutshu ntundu,19:39 Joa. 3:1-2. akayi la diango diʼupumu dia nshimba udu mpondadiaki la wutshu wa livere lukama. 40Ku vo wakose udu a Jesu, wakawombe ahondo wa linene, kame la diango diʼupumu, uku etshelu kʼasi Juda ka nkhunde antu. 41Lu dihuli diakawadiaki Jesu lu utamba a mpeketanya, aki ekambo kemotshi. Lu ekambo kako, kaki diumbu diʼuyuyu diahatakhundama nduku untu. 42Lushi lʼElongoswelo lʼasi Juda, ne dia diumbu diaki lasuki, ku vo waketamia Jesu loko.

 

 

 

JOANI 20

Wambuya Dia Ndjenda Diumbu

(Mat. 28:1-10; Mak. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

1Lushi la ntundu la lubingu, Mariya wʼusi Mangadala akayi la diumbu la kesekese, eki hyutshihutshi, yanyi yatawale. Ndi akatani dive diambunyama uma la diumbu. 2Ku ndi akalawo le Simona Petero la le umbeki ukina wakalangaka Jesu; akawatela ati: Vo wambunya Khumadiondjo uma lu diumbu, hateyi lene akawawetamisha. 3Ku Petero akatumbi ndi la umbeki ukina, wakatshu utsha la diumbu. 4Vo ahendi wakalawo kame. Umbeki ukina akaleki Petero luwangu, akakumi la diumbu ntundu. 5Ndi akemala, akalingela loko, akenyi ahondo wa linene walemi, keli ndi komboto loko. 6Ku Simona Petero akayi ayuyeli lʼokongo, akoto lu diumbu. Ndi akenyi ahondo wa linene walemi, 7ndu kitambala kaki lʼote a Jesu, kaki kumbalena la ahondo wa linene, kaki wombo lu dihuli dikina. 8Ku ndu umbeki ukina lakakumi ntundu la diumbu, akoto lʼokongo, akendi, aketawo. 9Ne dia laso ku vo watalimbitela diui diʼafundelu ati: Dieli la ndi dia mbulo uma lu nyoi. 10Ku ambeki wakakalula la wakawo.

“Umuntu, Kalelaye Na?”

(Mak. 16:9-11)

11Keli Mariya akemala lʼandja a diumbu alela. Lamʼakandalelaka osoku, ndi akalingela lu diumbu. 12Ndi akenyi andjelo ahendi wudjashi, wolotshi ahondo a wema, omotshi lʼote, ukina lʼekulu, lene aketami udu a Jesu. 13Vo wakawumbula vati: Umuntu, kalelaye na? Ndi akawatela ati: Ne dia vo wambunya Khumemi, haleyi lene akawawetamisha. 14Lamʼakandati osoku, ndi akasikiso, akenyi Jesu emadi, keli ndi kumbeya ati: Jesu. 15Jesu akawumbula ati: Umuntu, kalelaye na? Ayangaye na? Umuntu akukani ati: Ulami wʼekambo. Ndi akawutela ati: Uwandji, naka we akawunyisha, umvuteli lene akayatuwetamia, keli ntuwose. 16Jesu akaweti ati: Mariya! Mariya akasikiso; akawetawo lʼoteketa wʼasi Heberu ati: Raboni (nkadimula ati: Umbetsha). 17Jesu akawutela ati: Tumunandaki, ne dia dimi latambela le Papa. Keli utshu le analingu, utuwateli wati: Dimi layumbela le Papa, Shenyu, le Unyashungu ami ndu Unyashungu anyu. 18Mariya wʼusi Mangadala akayutela ambeki ati: Dimi lakenyi Khumadiondjo. Ndi akamvutedi akambu aso.

“Ki Kayali la Nyu”

(Mat. 28:16-20; Mak. 16:14-18; Luk. 24:36-49)

19La dikolo dia lushi loso, laki lushi la ntundu la lubingu, lamʼaki ambeki lu luudu, la kuki yudihami ne dia woma wʼasi Juda, Jesu akayi, akemala lʼatei awo. Ndi akawatela ati: Ki kayali la nyu! 20Lamʼakandati diui so, ndi akawaenya anya la luhandju. Ku ambeki wakangenangena lamʼakawenyi Khumadiondjo. 21Ku Jesu akawatela ati: Ki kayali la nyu! Uku akantumi Papa, osoku mbanyutumami. 22Lamʼakandati diui so, ndi akafufi lumu, akawatela ati: Nyulunguli Nyuma kʼOlolo. 23Antu tshe wayunyudimanyia kolo, wayudimanyiama kolo yawo. Antu tshe wayunyutshikela kolo yawo, wayutshikala lu kolo yako.20:23 Mat. 16:19; 18:18.

Tomasi Ambudja Tamu

24Keli Tomasi, omotshi a lʼambeki dikumi la ahendi, lakawetaka vati: Diasa, taki laawo lamʼakayi Jesu. 25Ku ambeki akina wakawutela vati: Shu takenyi Khumadiondjo. Keli ndi akawatela ati: Naka dimi hamenyi fu yʼesumadi lʼanya andi, hambidji luhita lu fu yʼesumadi, la lunya lu luhandju landi, ku haletawo.

“Khumemi, Unyashungu Ami”

26Lʼokongo a nshi enanei, ambeki andi waki lu luudu ntu, ndu Tomasi aki la wo. Lamʼakadihama kuki, Jesu akayi, akemala lʼatei awo. Ndi akati ati: Ki kayali la nyu! 27Ku ndi akatela Tomasi ati: Udji luhita laye lane, enda anya ami. Usimbuli lunya, uludji lu luhandju lami. Tuyalaki la tamu, keli etawo. 28Tomasi akûkaluya diui ati: Khumemi, la Unyashungu ami! 29Jesu akawutela ati: We ambomena, mbambuyetawo. Wane wahatenyi, ku wambetawo, weko la otshoko.

Dikambu Diafunda Ufundji Aui Aso

30Jesu akatshi tulimbitelu tukina efula lu ashu wʼambeki, tahafundami lu mukanda one. 31Keli akambu aso wambufundama dia nyu mbetawo nyati: Jesu eko Kristu, Onʼa Unyashungu; la dia nyu ndjala la lumu lu lukumbu landi lamʼayunyetawo.

JOANI 21

Jesu Ambene le Ambeki lʼUduwa wa Tiberiya

1Lʼokongo wʼakambu aso, Jesu akayaenya le ambeki andi ntu lʼUduwa a Tiberiya; okone mbakandayaenya. 2Simona Petero, la Tomasi, lakawetaka vati: Diasa, la Natanyele, usi Kana ka la Ngalili, la ana wa Zebede, la ambeki andi akina ahendi waki kame. 3Simona Petero akawatela ati: Dimi lambutsho la ntunda nsi. Vo wakawutela vati: Tutshu la ye. Vo wakatshu, wakoto lu watu. Lʼutshu ako, vo kumunda engo.21:3 Luk. 5:5.

4Keli lamʼakayangi unya mputo, Jesu akemadi lʼumamu wʼashi. Keli ambeki kumbeya vati: Jesu. 5Ku Jesu akawambula ati: Anʼami, nyu la engo ka nde? Vo wakûkaluya diui vati: Kema. 6Ndi akawatela ati: Nyudji tei lu lunya la pami la watu, ku nyayena nsi. Ku vo wakadji tei, tshinyi tshitshe vo kumbeya nkikutula ne dia nsi efula.21:6 Luk. 5:6. 7Ku umbeki wakalangaka Jesu akatela Petero ati: Khumadiondjo one! Lamʼakuki Simona Petero ati: Khumadiondjo oso, ndi akalote ukutu andi, ne dia ndi akukulula, akayatambiya lʼashi. 8Keli ambeki akina wakayi lu yatatu, ne dia okenge taki etali, aki uku aboko akumi atanu, wayakutula tei kuludi la nsi too.

9Lamaʼakawakumi lʼokenge, vo wakenyi akalanga wa dja waheta la nsi yuhanemi la diku diawo, la ukama a ma. 10Jesu akawatela ati: Nyela nsi kina yambunyunda kakiane. 11Ku Simona Petero akatshu, akakutula tei lʼokenge, kuludi la nsi ya waki lukama la akumi atanu la shatu. Kuyanga nsi yaki efula osoku, tei kumbate. 12Jesu akawatela ati: Nyuyi, nyuli. Nduku umbeki aki la dihunga dia mbumbula ati: We na? Vo wakeyi vati: Khumadiondjo. 13Jesu akayi, akose ukama a ma, akawashadio, kame la nsi. 14Etena ka satu keso kakenama Jesu le ambeki lamʼakandulo uma lu nyoi.

“We Mbukakami Ngandji?”

15Lamʼakawali, Jesu akambula Simona Petero ati: Simona, onʼa Joani, we ndeka ane mbukami ngandji? Ndi akawutela ati: Elu, Khumadiondjo. We mbeyaka wati: Dimi nkukaka ngandji. Ndi akawutela ati: Uleshaki anʼami wʼekoko. 16Ndi akawumbula etena ka hendi ati: Simona, onʼa Joani, we mbukakami ngandji? Ndi akawutela ati: Elu, Khumadiondjo. We mbeyaka wati: Dimi nkukaka ngandji. Ndi akawutela ati: Ulamaki ekoko ami. 17Ndi akawumbula etena ka satu ati: Simona, onʼa Joani, we mbukakami ngandji? Petero akanyangi ne dia ndi akawumbula etena ka satu ati: We mbukakami ngandji? Ndi akawutela ati: Khumadiondjo, we mbeyaka akambu tshe. We mbeyaka wati: Dimi nkukaka ngandji. Jesu akawutela ati: Uleshaki ekoko ami. 18Mete, mete, kakutelami nti: Lamʼakiye olongo a pami, we akayalotshaka uya, akakendakendaka lene akayalangaka; keli lamʼayuyuyala usumbi, we ayusimbula anya aye, ku ukina ayukolotsha uya, ayukotola lene ahayalangi. 19(Diui so mbakati Jesu, ne dia nimbitshiya wuhu wa nyoi kayundutumbula Unyashungu.) Lamʼakandati osoku, ndi akawutela ati: Undjeli.

20Petero akasikiso, akenyi umbeki wakalangaka Jesu ayuyeli. Ndi kakawekama ekongokongo lu tulu kandi lamʼakawalekaka ma dia dikolo. Ndi kakawumbula ati: Khumadiondjo, ayukufunga na?21:20 Joa. 13:25. 21Lamʼakawenyi Petero, ndi akambula Jesu ati: Khumadiondjo, kayutsha untu one na? 22Jesu akawutela ati: Lamʼayumulanga nti: Ndi atshikali la lumu edja ndu lamʼayumukalula, dikambu diaye mbedio uka? Undjeli. 23Diui diako diakadianeana lʼatei wʼanyawo ati: Umbeki ako huvo. Keli Jesu kumbutela ati: We huvo. Ndi akati ati: Naka dimi layulanga nti: Ndi atshikali la lumu edja ndu lamʼayumukalula, dikambu diaye mbedio?

Umbeki One Akafundi Akambu Aso Mete

24Umbeki one lakati akambu aso, ndi kakafundi. Shu mbeyaka shati: Diui diandi dieko mete. 25Jesu akatshi ndu akambu akina efula. Utunduyala dikambu la dikambu diafundami, dimi lambukana nti: Kete yame tshu tutuyeya nkuka abuku tshe wutufundama.