MISAMBO MU LUNA-INKONGO

Musambo wa buxi    1

N

CEMBE! lwangwasana micima ya bantu,

Bapwombwo mwoximo wa nyinga kulu.

Kyekyo tukwalomba,bwesapo losango

Munda mwa lukanyi  lwa muntu kuno

 

               Ncimisa mangwoso mwedima wa bubi;

               Ximusa munyinya wa kunengela.

 

2 Ndo muntu akyeba kuxiya Satana,

Kusangila yi YISO,kumuxingila;

Tete,umweyese anange mwanebe;

Umudingidise Kalesto kulu.

 

Musambo wa mubidi   2

N

gwananga Fumu YISO,mwana a  NCEMBE;

Akangulwangasana ku maxi anci.

Akafwa ndo kunkita ku Kabale:

Kwakanculaye kooko kusama kwamene.

 

2 Ngwananga kutoyela bantu boso,

Ene, akangufwila; udi loko.

Ngwamona nyinga yanci ku Kabale;

Kusama kwa Fumwami kwakadi kwamene.

 

3 Kucinyi mwamulume,ombwa kuno;

Kucinyi mwamukaxi;tudi polo;

Nakunwambila diambi dia kabale,

Kwakanculaye kooko kusama kwamene.

 

4 Mooyo utanyi mwepi, nuyaya kupayi?

Lufu lunanukwata mwencenca kayi?

Nwombwe!nakunwambila mwoximo ou;

Ene,Kalesto akafwa ku micwe ya bantu.

 

Musambo wa musatu 3

B

ena NCEMBE batanaya yikwo mu diulu,

Banamuxekyelela mikyenci kulu

 

Aleluya,kayi kiango! Aleluya,kayi kiango!

Tutanaya kwa NCEMBE kumumona kulu.

 

2 Kalekale bakakwona bea banga boni,

Bakatatisa NCEMBE mu mucima wanci

 

3 Kudi NCEMBE mikyenci amatu obo,

Amateka diyi dienci mu micima yabo

 

4 Betabusa Kalesto, bamaxiya bubi;

Banyangana Satana, bamananga NCEMBE,

 

Musambo wa munayi 4

W

 

akapanga loboko

Ngondo, diba, mitoto;

NCEMBE, tukwaxingila, Aleluya!

 

 2Wakamona mu diulu ,      

 bubi bwecu budiko;

Wakatuma Kalesto, Aleluya.

 

3 Mwana  a NCEMBE akapweka ,

YISO Fumu akafwa.

Akabwela mu lukita,Aleluya!

 

 4YISO utanyi Mumanya,

Akapwesa Satana,

Akadika bumanya,Aleluya!

 

5 Akatekebwa kulu

Ku lukwasa mu diulu;

YISO utanyi Fumwecu,Aleluya!

 

6 NCEMBE tukwaxingila,

Bwalo bwecu bwamapwa;

YISO akatupandisa, Aleluya!

 

7 Aleluya! Mupangi;

Tukwaxingila NCEMBE;

Twapuxinga Mwanebe,Aleluya!

 

 

 

Musambo wa mutanu  5

 

B

amatutoyela mu mbata you

Dia NCEMBE a mu diulu;

Namakwobwo ene, kayou yikwo

Ungwananga nyinga too.

 

2 Akapanga diulu yi loboko,

Udi yi babala bya,

Axixima bungi bwa bantu koo

Atebela micima.

 

3 Kisodisuwisa kwatoyaye,

Kiena yi kunengela;

Kulukanyi kwamalekola pyi

Ku mucima kudi boo

 

4 Ndo kwelesa mbata kabidi,nyo;

Namakwona sosoolwo,

Kisonanga kuya mu ncila you,

Nakuncuka mangwoso.

 

5 NCEMBE mona nkanyi yamene yei,

Ncula mabi bungi bwao;

Wapungulubukwo tululu pyi,

Ngukusule babala.

 

Musambo wa musambomo  6

 

K

alesto YISO, akatunanga,

Ndo bena susu, ndo bantu kuno

Akatunanga,akapalala

Tuxeakala yinanci kulu

Akatunanga,akatunanga,

Kalesto YISO akatunanga,

Akatunanga,akatunanga,

Tumwetabusa,tutanaya kulu.

2 Kalesto YISO akatumona

Mu ncila a Satana mubi;

Matuku moso twakamakwona,

Twakasangila yi bwalo bubi.

3 Kalesto YISO akatufwila,

Akatukita ku muci yikwo,

Koku kwakamucina Satana,

Mwembu a bantu bamwetabusa.

 

Musambo wa sambwale  7

 

K

isole kutatisa Mupandixi,

Kisole kunyangana Mwana a NCEMBE;

Ngwananga kusakola dina dienci,

Ngwananga kumumona,Muntu a Kabale.

 

2 kisole kusangila yi bena bubi,

Kisole kusungula ncila mubi;

Ngwananga bena NCEMBE,bena YISO,

Ngwanangapo kudika mu ncila a diulu.

 

3 kisole kupingana ku Satana,

Kisole kuxikama mu mwedima;

Obo amene YISO a babala,

Kitoici kia mu diulu, nakumuxingila.

 

4 E YISO,YISO,Fumu,ungwananga,

Kakuna kunengela kuyilanga ;

Yi lelo yi mankyelo,diba dioso,

Ngwananga kukulanda;kinakuxiya nyo.                     

 

Musambo wa enana  8

 

Y

ISO akadi kwanci kulu,

Mwana unengela;

Akapalala kutubwesa

Kunyuma.

2 NCEMBE a kulu akatumona

Twamapinda pyi;

Ku munyinya, ku mwedima

Mo bubi.

3 Akapalala kutukanda

Malo a mwedima;

Akatutumina Mwana

Ku nkwasa.

4 Mwana akalwo kudi Ncembe

Ndo kutwebesaye;

Yeye akakwambila diambi.

Dia nyinga.

5 Akacwala  bubi bwecu,

Muna kwanci nyo;

Ku nkulusu Yiso ene

"Kwamapwa"

 

6 Akatucwadila koku

          Mabi a mwedima;

Maxi anci akancula

          Bungi bwao

 

7 Akancuka mu lukita .

         Udi Mumanya;

Akapingaxibwo kulu,

        Ku nkwasa.

 

8 Yiso,unatufikisa

        Kwebe mu diulu;

Yi Tetebe udi nkyekyo

        Tetecu!

 

Musambo wa dibo 9

 

 M

usabudi, ngutebele,

Ndi tululu pyi;

Wamamona bena kwami ,

           Kungudikixi.

 

        Mupandixi, ombwo lubila,

        Wamamona bena kwami ,

        Kungudikixi.

 

2 Namakwecwa bwalo bubi,

        Ndi yi kwona too,

Kisomona kunengela,

        Yiso , nafufwo!

 

3 Namadika bena kwami,

      Mwana a mwedima;

Yi makisa amene mabi

    Akakuxipa.

 

 

 

4 Namakombwa diyi ene ,

       Unalekyela

Bantu batanadibela

     Bwalo bwa kwona.

 

5 Kisotamba dinga dina,

      Yiso mutupu ;

Owe udi mupandixi,

     Yiso Kalesto!

 

Musambo wa disangi 10

 

T

ukwembikisa yi ngulu

Tetecu, Ncembe,mudiulu ;

Wakatunanga soosolwo,

Wakatupandisa mooyo.

 

2 Mwanebe Yiso akatata

   Kalesto akatutacila ;

   Akatuyilala ku lufu,

   Aka tupandisa mooyo.

 

3 Katusocina lufu nyo;

   Bwalo bwa bubi bwamapwo;

   Wamatwangata, Tetecu,

   Tunaya kwebe yi Yiso.

 

4Tukwaxingila, yi  nkyekyo

   Tunakixila Kalesto;

  Tunamunanga soosolwo,

   Akatupandisa mooyo.

 

Musambo wa disangi yi umomwo 11

 

K

unce kwa bena Ncembe

Kudi kunengela;

Bamona mpala a Yiso

     Banamudingila.

Bungi bwa bantu ene,

     Amatulwangwasana ;

Yiso amatunanga,

    Amatusabula.

 

 

2 Kunce kwa bena Ncembe

      Kabanadila nyo;

Mikyenci amancula

     Masonci bungi bwao

Lufu kalunabwela ,

     Mooyo kauna yi kufwa;

Bantu kabasotata,

     Baxekyelela too

 

3 Kunce kwa bena Ncembe

      Bombombwa Teteabo;

Amabananga nyinga,

    Yi bamwananga too.

Kabanamona koku

    Ndo bubi ndo Satana

Kunengela kutupu,

    Matuku bungi bwao,

 

4 Mbooso bena Kalesto

       Batoya soosolwo,

Ene: tunaya kwecu ,

      Tunaya mangwoso.

Twakeba kusadila

    Bwalo bwa Yiso kuno;

Kunyuma tunafika

     Kwa Ncembe mu diulu.

 

Musambo wa disangi yi ibidi 12

 

T

ete unengela, tunamuxingila;

Bwino,ngulu,nyinga,bidi yi nanci too;

Akatupa Yiso, amatupandisa,

Tunamwembikisa,Tetecu mu diulu.

 

2 Mwana unengela, tunamwembikisa;

   Akatumonesa Ncembe, akatunanga;

   Akaxinda lufu, udi Fumu a mooyo;

   Akancula bubi, akaya ku nkwasa

 

3 Yi Mwoxixi wa Ncembe udi  kunyengela

   Akatupaula tunange Kalesto;

  Nkyekyo udi yinecu,kanatukadieya,

  Utwaxiyaxiya kwa Ncembe mu diulu.

 

Musambo wa disangi yi Isatu 13

 

N

ganyi apalala kulandudila

Yiso Fumwecu  a mu diulu?

Nganyi apalala kumwetabusa,

          Kumuxingila soosolo?

 

        Nganyi unalwo? Nganyi unalwo?

        Nganyi unalwo kudiye nkyekyo

        Nganyi unamulandudila ba?

                   Toya soosolwo.

 

2 Nganyi apwombwo lubila lwa YIso,

        Lwamakwelaye matuku aa?

Nganyi apudimona mikyenci

      Yi mabi anci bungi bwao?

           Nganyi unalwo?

 

3 Nganyi  apuditoyela munda?

       Ene"ngwasungula Fumu Yiso ;

"Kisokwetaba Satana kabidi,

      Ngwalandudila Kalesto"

           Nganyi unalwo?

 

4 Yiso unakupandisa mooyo;

         Yiso unakulekyela  nkyekyo;

Unakusamunina pa ncila

        A kuya kwanci mu diulu.

              Nganyi unalwo?

 

Musambo disangi yi Inayi 14

 

Y

iso Fumu akabatuka

Mu lukita, mu lufu;

Akatumanina bwalo,

   Akatuyila mu diulu;

       Yiso utani Fumu a kulu;

        Fumu a bantu, Fumwecu.

 

2 Ngani nkyekyo unatwombwesa

         Bwalo bwecu bwa bubi?

Maxi a yiso akakusula

    Mbindu mioso, ku muci.

       Yiso akafwa akancula

        Mabi ecu bungi bwao.

 

3 Ncembe amatuteka polo,

          Bwalo bwa mwa mwananci you;

Amatubikila bana,

    Tudi lolo yi mooyo.

         Aleluya! Twapuxinga,

         Ncembe udi kunengela.

 

4 Yiso Fumu, tukwaxinga,

          Bwalo bwakatufwila;

Wamatupidila yi nyinga,

    Nkyekyo tukwatumbisa.

         Yi twadila kukumona

         Kulu kwa Tetebe yikwo.

 

Musambo wa disangi yi Itanu 15

 

 L

waka muna bubi , lwaka

Ku Kalesto lelo ;

Kukai wapumunyangana?

         Ombwa diyi nkyekyo.

 

2 Yiso unakulebesa

        Mu mucima webe;

Kukai wapumukungisa?

        Kyekyo ombwo diyi.

 

3 Yiso unakukusula

         Mabi ebe moso;

Kukai kusomwetabusa?

        Ombwo diyi nkyekyo.

 

4 Yiso unakumonesa

         Ncila unengela;

Kukai kusonanga kuya

        Yi Fumwecu koku?

 

5 Kusungudi bubi bwebe,

         Kunyanganyi Yiso;

Bantu ndo banalwo nkyekyo

        Banamona polo.

Musambo wa disangi yi Isambombo 16

 

W

amakwombwo lubila lwa Kalesto kulu,

Lwamakwelaye lelo, ku lukwasa lwa diulu;

Aputoya soosolwo, ukwananga to

Unancula mabi ebe, unakulekyela.

 

2 Ncembe,Tete, mikyenci aputuma diyi,

Ene,"Lwaka mo nkyekyo, pingana kundi;"

Unancula mapele a bubi bwebe,

Unakulwangwasana ku mwengo wanci.

 

3 Lwaka! Kwedi lukanyi, ene, "Ncwalapolo kai?"

Ku mwananci Yiso, kuna kupingasaye;

Akatwambila bwalo pa muci yipa,

Lwaka nkyekyo kanana, kutena bima.

 

4 Mo matuku mabende, tunamona Yiso

Unapweka mu diulu, kututeka kulu;

Ndo wakyeba soosolwo kumona Fumu,

Ombwo diembi, etabusa, xiya bubi nkyekyo.

 

Musambo wa disangi yi Sambwale 17

 

F

umu Yiso kalesto

Udi kulu mu diulu,

Mo kinamucina poo,

Ene, Ungwananga too

         Ya, ungwananga, (mbala Isatu)

         Fumwami mu diulu.

 

2 Ndo mwamuke soosolwo

Kasongunyangana poo;

Ndo bubombo butupu,

Yiso udi yi ngulu bo.

         Ya, ungwananga, (mbala Isatu)

          Fumwami mu diulu.

 

3 Ndo ngwakala yi bubi,

Yiso akafwo ku muci;

Akabwela mu diulu,

Mbelo utanyi ololwo

 

         Ya, ungwananga (mbala Isatu)

         Fumwami mu diulu.

 

4 Yiso ene,"Kucinyi,

"Lwaka kundi, mwamuke;

Cwala mabi ebe too,

"Nakuncula bungi bwao"

         Ya, ungwananga (mbala Isatu)

         Fumwami mu diulu.

 

5 Ungwananga soosolwo

Ungwapalala mu diulu

Yiso kanapwanga poo

Pa kungufikisa yikwa.

      Ya, ungwananga, (mbala Isatu)

      Fumwami mu diulu.

 

Musambo wa disangi yi Enana 18

 

W

apwombwo diyi dia Kalesto,

Ukwabikila,-lwaka!

Kunyaci nyaci ncila you

        A kuya mu mwedima.

Satana mubi, -fumwebe-

        Kasole unapanda;

Amakudimba lodimbo,

        Akyeba kukuxipa.

 

2 Satana kasonanga nyo

        Ndo Ncembe ndo Mwananci;

Akalwangwala yi bubi

       Adimbe bantu banci;

Akakwebesa ncila you,

       Yi wakananga kwenda;

Apwela salu ya mabi nya,

       Yi wamamuetabusa.

 

3 Wapwona malo, soosolwo,

        Mucima wamapinda ;

Wamanemeka Satana,

        Yi wamakisa ncembe.

Mo Yiso ukwakungila

        Ancule mabi ebe;

Unakwebesa ncila you

        A kuya kwa Tetenci.

 

Musambo wa disangi yi Dibo 19

 

 F

umu a mooyo Kalesto,

Akatuyila ku lufu;

Fumu a kulu akapweka,

Fumu a ngulu akatata.

 

2 Akadi paxi yi nkwami ;

Bakamwangata babende ;

Kaninga bena kwabo ko

Bakamuxipa mangwoso.

 

3 Akakixila Tetenci,

Akasakola meyi anci;

Mo Ncembe akamuxiya nya,

Pakadi Yiso umwabila.

 

4 udi babala, bubi nyo,

Mo mabi akamutatisa ;

Dikonga diakamwasa ba,

Mo maxi amatukusula!

 

5 Tunanemeka Fumwecu,

Tunamumona mu diulu;

Mo lelo tumwaxingila

Mikyenci amatupandisa.

 

Musambo wa masangi Abidi 20

 

P

anafika, panafika

Fumwecu a kulu,

Unateka, unateka

Bana banci mu diulu.

 

       Banakala mu diulu.

       Banadika mitoto;

       Banakala babala,

       Banamunemeka.

2 Unasanga, unasanga

Bana boso ba Ncembe ;

Bamwananga, bamwananga ;

Balubukwa mwengo wanci,

 

3 Unateka, unateka

Ngombo yanci mu ncibo ;

Kai kiango, kai kiango

Panamonaye ngombo.

 

4 Bana boso, bana boso

Bamwananga soosolwo,

Badi ngombo, badi ngombo

Ya Kalesto, Fumwecu.

 

Musambo wa masangi Abidi yi Umomo 21

 

 

P

ingana, pingana, kukai ukiakyeba

Kusungula bubi, kudika pa ncila a lufu?

Kwombombwa lubila lutabikidibwo

Yi ngulu, yi mwengo, yi nyinga ya Kalesto Yiso?

 

2 Pingana, pingana, lebesa mucima,

Kukai kusomona ku sula kwa ncila a lumbo?

Kunyuma kwa lufu kunalwo mwedima,

Kusama, bidilo,  lukano, munda mwa dilungu.

 

3 Pingana, pingana, kulundixi bubi,

Lekyela kuteka bituku ku mpala a Ncembe:

Sokoma mangwoso, tebela malende

Mo YIso ubile kukusamunina kungiembe.

 

4 Pingana, pingana, ukikwabikila,

Kwanganci kitele, akyeba kukulwangwasana;

Satana soosolwo unadila dila,

Mo Ncembe a kulu unaxekyelela,-pingana.

 

Musambo wa masangi Abidi yi Ibidi 22

Y

isu, Mupandixi,

Mona bantu kuno;

Bamakwombwa diembi diebe

Mona mu diulu.

2 Nkyekyo ndo bapalala

Kwetabusa munda,

Ubebese nyinga yebe,

Yinengela bya.

 

3 Banga banancuka,

Macu mancibika;

Mabi mangi mu mucima

Mabi a mwedima.

 

4 Twapubatoyela

Ene, Yiso Fumu

Kasonanga baxedika

Ku mwedima fu.

 

5 Twapubadimusa,

Ene banapona

Mu dilungu dia mudilo ,

Bubi, bubi, bya.

 

6 Bamakwombwo noku ;

Mo twacina cina,

Ene, banakunyangana,

Banakwacibwa.

 

7 Yiso, Fumu, mona,

Ubapwese munda;

Ubebese bakusuke

Mabi abo nya.  

 

Musambo wa masangi Abidi yi Isatu 23

 

 Y

iso utanyi Mupandixi,

Fumwecu you;

Tuna mwembikisa nkyekyo,

          Fumwecu you.

Ndo kutamba nkumbo Yenci,

Udi Mwana umoumwe a Ncembi,

Ncembe a kulu udi Tetenci,

         Fumwecu you.

 

2 Udi lolo Mwana a muntu,

Fumwecu you ;

Akaxiya ncibo a kulu,

        Fumwecu you.

Kwakamonekaye Mwana,

Bantu bakaxekelela,

Bena diulu bakamona

         Fumwecu you.

 

3 Ndo kwebesa mambi a Yiso,

            Fumwecu you;

Ndo makisa, ndo mucima,

            Fumwecu you;

Mambi a nkwami, meyi a polo,

Yi makisa a mwengo lolo,

Amasuwa bisuwa, soosolwo,

             Fumwecu you.

 

4 Ndo kumwela nkanyi nkyekyo,

              Fumwecu you;

Kwakafwaye ku nkulusu,

            Fumwecu you;

Akakwamba bwalo bwecu,

Akancula mabi ecu,

Akatupandisa koku,

            Fumwecu you.

 

5 Ndo kutoya kwakayaye,

            Fumwecu you.

Akanuka mu lukita,

            Fumwecu you;

Akaxiya bantu kuno,

Akanemekyebwo kulu

Mu lu kwasa , mu diulu,

            Fumwecu you.

 

Musambo wa masangi Abidi yi Inayi 24

 

N

cembe a kulu ananga

Bantu ba mbata mioso;

Kabena yi nkwami ya munda,

Bakala yi bubi bwoso.

 

         Akabananga bianci,

          Kakuna ku mucwe wa nkwami;

        Akabananga Mikyenci,

         Ku bwalo bwa Yiso Kalesto,

 

2 Akadingila dingila

Bantu yi bubi bwabo;

Ubile baxefwo soosolwo,

Ku mucwe wa mabi abo.

 

3 Akadi yi Mwana umoumwo,

Yi akamutuma paxi,

Akite bantu bapwona:-

Ancule mabi  ku maxi.

 

4 Mwananci akamukixila,

Akafwo ku muci soosolwo ;

Mo lufu lwakafwo yinanci,-

Akaya yi mooyo kulu.

 

5 Mo nako,ndo bantu badila

Kwakala yi mooyo wa diulu,

Kabadinyanganyi mukyeabo,

Kabetabusa Kalesto.

 

Musambo wa masangi Abidi yi Itanu 25

 

B

akala bafofu batena yi Yiso,

Kabena yi obo, yi obo a Ncembe;

Kabasolubukwa mwanyatabo ncila

A kuya ku mbata a mwedima fu.

 

2 Ku bwalo bwa diba, butuku bunakya,

Mwedima unapwa, yi bantu banaya;

Mo bobo basaka lobango lwa mooyo,

Bendenda yi bubi mu mwedima fu.

 

3 Kabasokwetaba lubila lwa Yiso,

Kabasomunanga isanga akafwa;

Batunga Satana, yi malo a ngixi,

Bakala yi mabi, maxito yina.

 

4 Mo Yiso ubile kupandisa boni,

Ubile kuncula bufofu bwa munda ;

Unabamonesa yi meso a nkwami,

Unabasadisa bamwencele bya.

 

Musambo wa masangi abidi yi Isambombo 26

 

 M

upandixi Kalesto akamaya yikwa,

Kuya akala yi Tetenci mu diulu yidia;

Akamana mudimo wa kuncula mabi,

Akatudipudila kibwelelo kienci.

Fumu you, Fumu you.

Unatupinganina;

Fumu you, Fumu you,

                 Unatubongesa.

2 Pakancukaye kuno akaxiya diyi,

Ene,"Ndolwa kulwa angata bantu bami kundi"

Unasangisa bantu bamakwetabusa,

Unabancula ndongo ababwese yimwa.

 

3 Banakwombwa mwongoma, banasangila koo,

Banga ndo bakidi paxi banabandixibwa;

 Bena kwabo mu nkita  banabixibwa bya,

Banasokowa loko, banaximuxibwa.

 

4 Mupandixi Kalesto unababikila,

Bapomane yi mikyenci pa mabaxi yipa;

Banaxiya maxito amonebwa kuno,

Banaya kudi Fumu, banafwana Yiso.

 

5 Banakala yi mooyo wa kubwela yikwa,

Banamona mpala anci, banamunemeka;

Banadika yinanci kuya mona Ncembe,

Banamuxekyelela mu bufumu bwanci.

 

Musambo wa masangi abidi yi sambwale 27

 

T

wananga kwombwa diembi

Dia Yiso Fumwecu ;

Mwakakwebesaye bantu

        Mwengo wanci mangwoso.

Twakala yi bubombo,

        Yi bubi bwecu too,

Mo nkyekyu bitwapwombwa

        Tuxeakala babala.

2 Twaxekyelela munda

        Pa kwombwo dia Fumu,

Akapweka atwebese,

       Muxekwenda bangongo.

Yi coco ndo twatomba,

       Bipokye bienci ba,

Mo nako tufika

       Kutunamufwana bya.

 

3 Pa tutasomumona,

        Twamona Kalesto;

Yi ndo banga bamwakyeca,

        Coco tumwatumbisa.

Twalandudila Yiso

         Akatupandisa;

Yi Fumu kanakodya

         Kutwalakana bya.

 

Musambo wa masangi abidi yi enana 28

 

K

udi lufu lwa Kalesto

Bantu banci batulowa;

Kalelekale bakakwona,

     Nkyekyu bancila.

 

2 Lufu lwanci lwakamana

        Mooyo wabo wa bubi;

Ku micima bobo ene,

    Coco tulexi.

 

3 Kabasole kwenca malo

         Akafwila kalesto;

Bamatunga kumufwana,

     Fumu a mu diulu.

 

4 Bwalo bwakabixibwaye.

           Bamapanda Satana;

Bamamona Mwana a Ncembe,

      Yiso Mumanya.

 

5 Kabasole nkumbo kuno,

            Kwakafwaye ku muci;

Mo kumwelekyesa nkyekyo

       Ku makisa anci.

 

6 Bena Ncembe, bena kwami,

           Bantu yi babala bya,

Tunamusadila biecu,

      Fumwecu yikwa.

 

Musambo wa masangi abidi yi dibo 29

 

K

u mieciya ya kalekale

Twakakwona yi bambai;o

Twakacina kulekule

     Kudi Tete; mo kukai?

Bitwakadi ku mwedima

     Katwamulubukwa po;

Twakasuba ku micima,

     Twakalanda Satana.

 

2 Pakumona bintu bienci,

Bidya, ncibo, bilamba,

Twakabunca bintu ene,

Twapwangata kanana.

Pakamalwa mbula, ngondo,

Lupepele,munyinya,

Twakakwona bwalo ene,

Manga amatukixila.

 

3Pakafika diembi kuno,

Katwalembetela poo;

Bitwakadi katusole

Kulekyela mabi nya.

Mo mwoxixi wa Tetecu

Akatutulola bya;

Akatulubukisaye

Kudi mambi a babala.

 

Twamakweya bwalo bwanci

Kudi Yiso, soosolwo;

Twamaxekyelela nkyekyo

Ndo kuxinga Tetecu.

Bena kwecu bakiatunga

Ndo kumwenca kanana;

Coco katusole noku,

Ncembe amatupandisa.

 

Musambo wa Masangi asatu 30

 

K

udi Kalesto Fumwecu,

Tubile Ncembe soosolwo;

Akalwa ndo kutwebesa

    Mwakatunangaye yikwa;

 

            Akatulubukisa nya;

            Akatuebesa mucima

            Wa Ncembe Tete, wa nyinga

 

2 Kutena Yiso Fumwecu,

      Tutani yi mwedima fu;

Isanga tuxepalala,

       Katuxekweya Ncembe poo.

 

3 Utena Mwana, nganyi you

       Unatwebesa Tetecu?

Yiso mutupu udiko,

      Ndo kutweyesa soosolwo.

 

4 Twombombwa mambi a babala,

         Twalembetela makisa;

Twamona mwakakisaye

         Kulwangwasana bakombe.

 

5 Kanyinga lufu lwa Yiso

        Lwamasakola Tetecu;

Bixetupandisaye koo.

        Kapandixile Mwana poo.