2 PETELO

MUKANDA YA ZOLE YA PETELO

1

         Simeoni Petelo, mpika ye ntumwa ya Yezu Klistu, na ba yina me bakaka lukwikilu ya ntalu ya mutindu mosi ti beto, na nzila ya masonga ya Nzambi na beto ye Ngulusi Yezu Klistu : 2 Nde dienga ye ngemba kufulukila beno kati[1] na nzayilu ya Nzambi ye ya Yezu Mfumu na beto !

3 Bonso ngolo ya bu Nzambi na Yandi pesaka beto yonso yina me kutadila luzingu ye kuzitisa Nzambi, na nzila ya mazaya ya yina bingaka beto na nzila ya nkembo ye na nzila ya mambote, 4 na nzila na yo Yandi pesaka[2] beto ba lusilu mosi ya nene mingi ye ya mbalu, na mpila nde na nzila na yo beto kuvanda kintwadi na kikalulu ya Nzambi, ya beto tinaka mbi yina ikele na insi—ntoto na nzila ya mpusa ya mbi… ; 5 sambu na kikuma mosi yina mpi, na kutulaka[3] nswalu yonso, beno yika na lukwikilu na beno, mambote ye na mambote na beno nzayilu ; 6 ye na nzayilu, kudiyala ; ye na kudiyala, kukanga ntima, ye na kukanga ntima, kuzitisa Nzambi ; 7 ye na kuzitisa Nzambi, zola ya kimpangi ; ye na zola ya kimpangi, zola ; 8 sambu kana mambu yai ikele kati na beno ye ke kufuluka, yo ta kusala nde beno ta kuvanda ya kukonda kisalu ve ata ba nkobo na yina me kutala nzayilu ya Mfumu na beto Yezu Klistu ; 9 sambu yina kati na nani mambu yai ikele ve ikele kifwa meso, ye ke kumona ntama ve, ya yandi vilaka kugedisama ya masumu na yandi ya ntama. 10 Yo yina, ba mpangi, beno tula ngolo ya kuluta na kusidikisa kubingama na beno ye kusolama na beno, sambu na kusalaka mambu yai beno ta kubwa ata fioti ve ; 11 sambu mutindu yai kukota na kimfumu ya mvula na mvula ya Mfumu na beto ye Ngulusi Yezu Klistu ta kupesamina beno na kimvwama yonso[4].

12 Yo yina mono fetele kaka kuyibukisa beno ntangu yonso mambu yai, ata beno kuzaba yo ye nde beno kuvanda ya kusidikisama na kieleka ya ntangu yai. 13 Kansi mono ke kubanza nde yo ikele masonga, ntangu mono ikele kaka na kati ya tenta[5] yai, na kusikimisa beno na kuyibukisa beno [mambu yai] na mabanza na beno, 14 na kuzabaka nde ntangu ya kutulula tenta5 na mono ke mfinama nswalu, bonso mpi Mfumu na beto Yezu Klistu songaka mono yo ; 15 kansi mono ta kutula ngolo na yai nde na nima ya kukwenda na mono beno mpi lenda yibuka mambu yai ntangu yonso. 16 Sambu ikele ve na kulandaka minkenda[6] yina me yindulama na mayele, nde beto zabisaka beno, ngolo ye kukwisa ya Mfumu na beto Yezu Klistu, kansi bonso ya beto vandaka ba mbangi yina monka nkembo na Yandi na meso. 17 Sambu yandi bakaka na Nzambi Tata lukumu ye nkembo, ntangu mungungu ya mutindu yai tubaka na yandi na nzila ya nkembo ya kuyituka : « Yandi yai Mwana na mono ya zola, kati na Yandi mono[7] monaka kiese na mono ». 18 Ye beto, beto waka mungungu yina katukaka na zulu, na kuvandaka ti yandi na ngumba[8] ya santu. 19 Ye beto ikele na ndinga ya mbikudulu ya kuluta ngui, na yina beno ke kusala mbote na kukeba na yo kibeni, bonso na mwinda yina ke kupela na kati ya kisika ya mpipa, tii kuna suka yantika kutana ye nde mbwetete ya suka kutelema na ba ntima na beno, 20 na kuzabaka yai ntete—ntete, nde ata mbikudulu mosi ve ya disonama ke tendulamaka yo mosi[9]. 21 Sambu mbikudulu me kwisaka ata fioti ve na nzila ya luzolo ya muntu, kansi bantu ya santu ya Nzambi tubaka, na kutindikama na Mpeve Santu.

2

 Vandaka mpi na ba mbikudi ya luvunu kati na nkangu, bonso mpi ta kuvanda kati na beno ba longi ya luvunu yina ta kotisa na kinsweki malongi ya kubebisa, na kubuyaka mpi mfumu yina sumbaka bo, na kudibendilaka na zulu na bo mosi kubebisama ya nswalu ; 2 ye bantu mingi ta kulanda kulutisa kiteso na bo : Ye kikuma na bo nzila ya kieleka ta kuvwenzama ; 3 ye, nzila ya nzala ya kuvwa konso kima, bo ta kubaka munluta na beno ti ba ndinga ya luvunu ; kansi kusambisama na bo, tuka ntama, ke kuvanda ya konda kisalu ve, ye kubebisama na bo ta kulala ve. 4 Sambu, kana Nzambi salaka dienga ve na ba wanzio yina sumukaka, kansi, ya Yandi losaka bo na dibulu ya kukonda nsuka, Yandi kabaka bo sambu na kubumbama kati na miniololo ya mudidi sambu na kusambisama ; 5 —ye kana Yandi salaka dienga ve na insi—ntoto ya ntama, kansi Yandi kebaka Noa, yandi muntu ya nana, longi ya masonga, bingisaka mvula ya ngolo na insi—ntoto ya bantu ya mbi ; 6 —ye kana, na kukumisaka mfututu ba mbanza ya Sodoma na Gomola, yandi zengilaka bo nkanu na nzila ya kubebisama ya mvimba, na kutulaka bo sambu na kuvanda mbandu na ba yina ta kuzinga na mambi ; 7 ye kana yandi kangulaka Loti muntu ya masonga, yandi vandaka kudiyangisa sambu na ntambudidi ya pite ya bantu ya kukonda nsiku, 8 (sambu muntu ya masonga yai yina vandaka kuzinga kati na bo, na kumonaka bo ye na kuwaka bo, vandaka kuyangisa kilumbu na kilumbu moyo na yandi ya masonga na kikuma ya bisalu na bo ya mbi,) 9 — Mfumu me zaba kukangula na mpukumuna bantu ya ke zitisaka Yandi, ye kubumba bantu ya kukonda masonga sambu na kilumbu ya kusambisama sambu na kubaka ndola, 10 kansi mingi—mingi ba yina ke kulanda[10] nsuni na ba mpusa ya mbi ya mvindu ye yina ke sahula kimfumu. Bantu ya kutula ntima na bo mosi kibeni, bantu ya kudipesa na luzolo na bo mosi[11], bo ke titaka ve na kusahulaka bimfumu[12], 11 ata ba wanzio ya kuluta nene na ngolo ye na tulendo[13], ke fundaka bo ve na kusahula na ntwala ya *Mfumu. 12 Kansi ba yai bonso bibulu ya konda mayele, na kibulu kibeni, ya butukaka sambu na kubakama ye kubebisama, na kutubaka na mpila ya kusahula na mambu yina bo ke vila, ta kubeba mpi na kupola na bo mosi, 13 na kubakaka nsendo ya kukonda masonga[14], na kumonaka kiese na biese ya kilumbu mosi ; — matono ye mvindu, na kudibikaka na biese ya luvunu na bo mosi na kusalaka ba nkinsi ti beno ; 14 na kuvandaka na meso ya kufuluka na bizumba ye na kubikaka ata fioti ve na kusumuka, na kubakaka na mutambu mioyo ya kusidikisama ve, na kuvandaka na ba  ntima ya kuyikanaka na ba nzala ya kuvanda na konso kima, bana ya kusingama. 15 Ya bo bikaka nzila ya kusingama, bo kudivisaka, ya bo landaka nzila ya Balami, [mwana] ya Beole, yina zolaka lufutu ya kukonda masonga4 ; 16 kansi yandi nganinamaka na kukolama na yandi mosi : Mpunda yina ke tubaka ve, na kutubaka na mungungu ya muntu nganinaka kilawu ya mbikudi. 17 Bo ikele nto ya kukonda mas aye matuti ke kutindikama na bitembo, [bantu] yina mpipa ya mudidi me yidikamina bo sambu na bilumbu yonso ; 18 sambu, na kutubaka na ndinga ya lulendo ya kukonda mfunu, bo ke bakaka na mutambu ba nzila ya ba mpusa ya mbi ya nsuni, na nzila ya mambu ya nsoni na bo, ba yina me tinaka tuka ntangu fioti ba yina ke zingaka kati na kifu ; 19 —na kulakaka bo kimpwanza, bo ba yina ikele ba mpika ya mambi ; sambu bo ikele mpika ya yina bo me nungama na yo. 20 Sambu, kana, na nima ya kutina mvindu ya insi—ntoto na nzila ya nzayilu ya mfumu ye Ngulusi ye Yezu Klistu, ya bo me kangama na [yo], bo me nungama na yo, mpila na bo ya kuvanda ya nsuka ikele mbi kuluta ya ntete ; 21 kana bo zabaka ve nzila ya masonga, bo zolaka kuvanda mbote kuluta nde na kupesila yo mukongo na nima ya kuzaba yo, na lutumu ya santu yina pesaminaka bo ; 22 kansi yina kingana ya kieleka tubaka kuminaka bo : Mbwa me vutukila yina yandi lukaka yandi mosi, ye ngulu ya kuyobila, me kudibalula na poto—poto.

3

         Ba zolama, mono ke sonikila beno ntete, mukanda yai ya zole ; ye, kati na mosi ye ya nkaka, mono ke sikamisa mayele na beno ya gedila na kuyibukisaka [mambu yai] na mabanza na  na ntwala na nzila ya ba mbikudi ya santu, ye lutumu ya Mfumu ye Ngulusi na nzila ya ba ntumwa na beno, 3 na kuzabaka ntete yai, nde na bilumbu ya nsuka ba seki ta kwisa, na kutambulaka kati na kuseka na mpila ya mpusa na bo ya mbi na kutubaka : 4 Wapi lusilu ya kwisa na yandi ? Sambu, yantika ba tata na beto lalaka, mambu yonso ke kuzinga na mutindu mosi yantika luyantiku ya kugangama. 5 Sambu bo ke kuvila luzolo yonso yai, nde, na nzila ya ndinga ya Nzambi, mazulu vandaka yen toto yina [basikaka] na mas aye zingaka kati na ba masa, 6 na nzila na yo insi—ntoto ya ntangu yina bebisamaka ye ya yo dindaka na masa. 7 Kansi zulu yen toto ya ntangu yai me bumbama na nzila ya ndinga sambu na tiya, ya kubumbama sambu na kilumbu ya kusambisama ye ya kubebisama ya bantu ya mbi. 8 Kansi beno kuvila ve diambu yai, ba zolama, ikele nde kilumbu mosi na ntwala ya Mfumu ikele bonso ba mvula difunda mosi, ye ba mvula difunda mosi bonso kilumbu mosi. 9 *Mfumu ke kusukinina ve na yina me kutala lusilu, bonso ba mosi ke kubanza nde ikele na nsukinina ; kansi yandi ke kukanga ntima sambu na beno, na kuzolaka ve nde muntu mosi kubeba, kans inde bantu yonso kukwisa na kubalula ntima. 10 Kilumbu ya * Mfumu ta kwisa bonso muyibi ; ye, na kilumbu yina, mazulu ta kuluta ti makelele ya ngolo kibeni, ye bima ya kupela ta kuvila, yen toto ye bisalu yina yonso ikele kati na yo ta kuyokama mvimba.

11 [Bonso] bima yai yonso fetele kuvila, [bantu] ya inki mutindu beno fetele kuvanda na ntambudidi ya santu ye kuzitisa Nzambi, 12 na kuvingilaka ye kukwisa nswalu kilumbu ya Nzambi na kikuma na yo mazulu na tiya ta kuvila ye bima ya kupela ta kuvila. 13 Kansi, na mpila ya lusilu na yandi, beto ke vingila mazulu ya mpa yen toto ya mpa, kati na yo masonga ke zinga. 14 Yo yina, ba zolama, na kuvingilaka mambu yai, beno sala ngolo na kumonana ya kukonda diton oye ya kukonda kukanganina na ntwala na yandi, na ngemba ; 15 ye beno beno banza nde kukanga ntima ya Mfumu na beto ikele luguluku, bonso mpangi na beto ya zolama Polo mpi sonikilaka beno na mpila ya ngangu yina pesaminaka yandi, 16 mpila yandi [ke kusala yo] mpi na mikanda na yandi yonso, kuna yandi ke tubila mambu yai yonso kati na yo ikele na mambu ya mpasi na kubakisa, yina bantu ya konda kuzaba ye ya kusidikisa mbote ve ke kubebisa, bonso mpi masonama ya nkaka sambu na kubebisama na bo mosi.

17 Ebuna beno, ba zolama, na kuzabaka [mambu yai] na ntwala, beno keba, mbayi—mbayi ya beno ke bendama na kifu ya bantu ya mbi, beno kubwa na ngui na beno mosi ; 18 kansi beno kuyela kati na nzayilu ya Mfumu na beto ye Ngulusi Yezu Klistu. Na yandi nkembo, ye na ntangu yai ye tii kuna kilumbu ya mbula na mvula ! Amen.


 

[1] To : Na nzila.

[2] To : Yo pesaminaka beto.

[3] Na kunataka ya kuluta ti yo kimvuka.

[4] Kansi : kupesama ya kuluta.

[5] Nitu na mono ; 2 Kol.5, 1—3.

[6] Tala 1 Tim. 4, 7.

[7]Mono mono monaka.

[8] Mat. 17, 1—8.

[9] To : Yo ikele na kutendulama na yo mosi, disongidila : Yo fetele kutulama ve na kingenga.

[10] Ke kutambula na nima.

[11] Na kundimaka kaka yina bo ke banza ; tala lukaya Tito 1, 7.

To [12] Ba nkembo.

[13] Puissance.

[14] : mambi.