MUKANDA YA POLO NA TITO

1 Polo, mpika ya Nzambi, ye numa ya Yezu Klisto na mpila ya lukwikilu ya ba nsolami ya Nzambi ye na nzayilu ya kieleka yina ikele na mpila ya kuzitisa Nzambi, 2 na kivuvu ya luzingu ya mvula na mvula yina Nzambi, yina lenda kukusa ve, silaka na ntwala ya ba ntangu ya ba mvu … ; 3 kansi yandi monisaka, na ntangu ya kulunga, ndinga na yandi, na kisalu ya kumwanga nsangu yina pesamaka na Nzambi ngulusi na beto, —4 na Tito, mwana na mono ya kieleka na mpila ya lukwikilu yina ikele ya beto yonso : Dienga ya Nzambi ti ngemba, me katuka na Nzambi Tata ye na Klisto Yezu ngulusi na beto !

5 Mono bikaka nge na Kelete na kikuma yai, Nde nge kuyidika mambu yina me kubika, ye nde, na konso mbanza, nge kutula ba mbuta, mutindu mono tumaka nge : 6 Kana muntu ikele yina bo lenda nganina ve, bakala ya nketo mosi, na kuvandaka na bana ya ba nkwikisi, ba yina me kufundama ve na ntambudidi ya mbi to kukonda kulemfuka. 7 Sambu yo fetele nde nkengidi kuvanda yina bo lenda nganina ve ya konda kifu bonso mayala ya Nzambi, kukonda kudipesa na luzolo na yandi mosi1, muntu ya kuwa makasi nswalu ve, kukonda kudipesa na vinu, mubudi ve, kukonda kusosa munluta ya nsoni, 8 kansi muyambi ba nzenza, na kuzolanaka mambote2, muntu ya ngangu, muntu ya masonga, muntu ya kuzitisa Nzambi, muntu ya kudiyala3, 9 na kusimbaka ngwi ndinga ya kukwikama na mpila ya malongi, na mpila nde yandi lenda, ata na kupesa kikesa na nzila ya malongi ya bunkete, ye ata kupesa mvutu ya kufwana na kulemfuka. 10 Sambu ba kondi kulemfuka bantu ya kutuba mpamba —mpamba ye ba kusi, mingi—mingi ba yina ikele ya luyotisu4, 11 bo fetele kukanga munoko na bo, ba yina ke kuvalangasa ba nzo ya mvimba, na kulongaka yina me kufwana ve, sambu na munluta ya nsoni. 12 Mosi kati na bo, mbikudi na bo mosi, tubaka : « Bantu ya Kelete ikele luvunu ntangu yonso, bibulu ya mbi, mavumu ya bumolo.» 13 Kimbangi yai ikele kieleka ; yo yina nganina bo na ngolo, na mpila nde bo kuvanda bunkete kati na lukwikilu, 14 na kukangamaka ve na minkenda ya ba Yuda ye na ba lutumu ya bantu yina ke kubaluka mukongo na kieleka. 15 Bima yonso ikele gedila ; sambu na ba yina ikele gedila ; kansi sambu na ba yina ikele mvindu ti kukonda lukwikilu, kima mosi ve ikele gedila, kansi mutindu na bo ya kuyindula ye ke kwikilaka ve, kima mosi ve ikele gedila, kansi mutindu na bo ya kubakisa ye ba ntima na bo ikele mvindu. 16 Bo ke kutubaka nde bo kuzaba Nzambi, kansi bo ke kubuya yandi na bisalu na bo, na kuvandaka bantu ya mbi ye ba nkolami, ye, bo me losama [na Nzambi] na yina me kutala kisalu yonso ya mbote.2 Kansi nge, tuba mambu yina me kufwana malongi ya bunkete : 2 Nde minunu ya ba bakala kuvanda bantu ya kulutisa kiteso ve, bantu ya kufwana na luzitu, ngangu, bunkete na lukwikilu, kati na zola, kati na kukanga ntima. 3 Mutindu mosi, nde ba nketo ya ba mbuta kuvanda, na mutindu na bo yonso ya kuzinga, bonso yo me kufwana na ba nketo ya santu, —ata ba tubi mbi, ata na kimpika ya vinu mingi ve, na kulongaka mambu ya mbote, 4 na mpila nde bo kulonga ba ngunza ya ba nketo na kuzola ba bakala na bo, na kuzola bana na bo, 5 na kuvanda ngangu, ya gedila, ya kudipesa na bisalu ya nzo, bantu ya mbote, ya kulemfuka na ba bakala na bo mosi, na mpila nde ndinga ya Nzambi kuvwenzama ve. 6 Pesa kikesa mutindu mosi na ba ngunza ya ba bakala nde bo kuvanda bantu ya kulutisa kiteso ve, 7 na kudimonisaka nge mosi mbandu ya bisalu ya mbote na mambu yonso, na kulongaka [songa], gedila ya malongi, ya kufwana na luzitu, 8 ndinga ya bunkete yina bo lenda nganina ve, na mpila nde yina ke kutedimina kuwa nsoni, na kuvandaka na kima mosi ve ya mbi ya kutuba sambu na beto. 9 [Pesa kikesa] na ba mpika na kuvanda kulemfuka na ba mfumu na bo mosi, na kusepidisa bo na mambu yonso, na kuvandaka na ntedimini ve ; 10 na kuyibaka kima ve, kansi na kumonisaka kukwikama ya mbote yonso, na mpila nde, na mambu yonso bo kupesa lukumu na malongi yina ikele ya Nzambi ngulusi na beto. 11 Sambu dienga ya Nzambi yina ke kunata lugulusu monisamaka na bantu yonso5, 12 na kulongaka beto nde, na kubuyaka mambi ye ba mpusa ya mbi ya insi—ntoto, beto kuzinga kati na mvu yai na kukonda kulutisa kiteso, ye na masonga, ye na kuzitisa Nzambi, 13 na kukingaka kivuvu ya kiese ye kumonisama ya nkembo ya Nzambi ya nene ye ngulusi na beto Yezu Klisto, 14 yina kudipesaka yandi mosi sambu na beto, na mpila nde yandi kukangula beto na ntambudidi yonso ya kukonda nsiku ye nde yandi kugedisa sambu na yandi mosi bantu ya kusolama, ba yina ikele na mpusa ya ngolo sambu na bisalu ya mbote. 15 Tuba mambu yai, pesa kikesa ye nganina, ti kiyeka ya kutuma. Nde muntu mosi ve kusafula nge.

3 Yibukisa bo na kulemfuka na ba mfumu6 ye na biyeka, na kuvanda bulemfo, na kuvanda ya kuyilama na kisalu yonso ya mbote, 2 na kufinga muntu ve, na kuvanda muntu ya kuswana ve, [kansi] muntu ya luzolo ya kusala mbote, na kusongaka ntima ya mpima yonso na bantu yonso. 3 Sambu beto vandaka, beto mpi, ntangu ya ntama, bazoba, bantu ya kukolama, ya kuvila nzila, ba mpika ya ba mpusa ya mbi ya mutindu na mutindu ye biese, na kuzingaka na mayele ya mbi7 ye na kulula, ya kufwana na kumengama, na kumenganaka mosi na ya nkaka. 4 Kansi, ntangu mawete ya Nzambi ngulusi na beto ye zola na yandi na bantu monisamaka, 5 Yandi gulusaka beto, na nzila ya bisalu ya masonga ve, yina beto salaka8, kansi na mpila ya mawa na yandi mosi, na nzila ya kusukulama ya kubutuka ya mpa ye kukumisa mpa ya Mpeve Santu, 6 yina yandi mwangilaka beto na kimvwama yonso na nzila ya Yezu Klisto, Ngulusi na beto, 7 na mpila nde, ya beto kumaka masonga na nzila ya dienga na yandi, beto lenda kukuma ba kibiadi9 na mpila ya kivuvu ya luzingu ya10 mvula na mvula. 8 Ndinga yai ikele ya kieleka, ye mono zola nde nge kutatamana na mambu yai, na mpila nde ba yina kwikilaka Nzambi kutula ngolo na kuvanda bantu ya ntete na bisalu ya mbote : Mambu yai ikele mbote ye mfunu na bantu. 9 Kansi buya ba ngiufula ya buzoba, ye bisina ya makanda, ye kutulana ntembe, ye kuswana sambu na nsiku, sambu yo ikele mfunu ve ye yo ikele ya mpamba. 10 Pusa ntama na nge muntu ke kukotisa nkabana na nima ya kukebisa ya ntete ye ya zole, 11 na kuzabaka nde muntu ya mutindu yina ikele ya kuvila ye ke kusumuka, ya yandi me kudizengila nkanu yandi mosi.

12 Ntangu mono ta kutinda Alatema mfinama na nge, — to Titiko, sala nswalu na kwisa mfinama na mono na Nikopoli, sambu mono bakaka lukanu ya kulutisa nsungi ya madidi kuna. 13 Fidisa na mutindu ya mbote Zenasi, longi ya nsiku, ye Apolo, na mpila nde kima mosi ve kukonda bo ; 14 ye nde ba ya beto mpi kulonguka na kuvanda bantu ya ntete na bisalu ya mbote sambu na mambu yina ikele ya mfunu, na mpila nde bo kuvanda ve ya kukonda mbuma.

15 Ba yina yonso ikele ti mono me kupesa nge mbote. Pesa mbote na ba yina yonso ke kuzolaka beto kati na lukwikilu. Nde dienga kuvanda ti beno yonso.

1 Kukonda kuvanda lulendo (kukonda kutula ntima ya kuluta na yandi mosi).

2 To : Bantu ya mbote.

3 Ya ke kudiyalaka, to kifu ya mbote.

4 Disongidila ba Yuda.

5 To : Yina ke kunata lugulusu sambu na bantu yonso, monisamaka.

6 To : Ba zusi.

7 To : Mambi.

8 Ve na bisalu ya beto salaka.

9 Muntu yina bo ke bikilaka kimvwama (héritier).

10 To : Na mpila ya kivuvu, ba kibiadi ya.