MUKANDA YA ZOLE YA POLO NA BA TESALONIKA

1 Polo, ti Silwano, ti Timote, na dibundu ya ba Tesalonika, kati na Nzambi Tata na beto ye kati na Mfumu Yezu Klisto : 2 Dienga ti ngemba na beno, katuka na Nzambi Tata na beto ye na Mfumu Yezu Klisto !

3 Beto fetele kuvutula matondo na Nzambi ntangu yonso sambu na beno, ba mpangi, bonso yo ikele masonga, sambu lukwikilu na beno ke kuyela mingi ye nde zola ya konso muntu na beno yonso, mosi na ya nkaka, ke kufuluka, 4 na mpila nde beto mosi beto kudikumisa sambu na beno kati na mabundu ya Nzambi na kikuma ya kukanga ntima na beno ye na lukwikilu na beno kati ya kuniokuka na beno yonso ti na ba mpasi yonso ya beno ke kukangila ntima, 5 [yina ikele] kumonisama ya kusambisa ya masonga ya Nzambi, sambu nde beno kuvanda ya kundimama ya kufwana na kimfumu ya Nzambi sambu na yina mpi beno ke kumonisama mpasi ; 6 kana ikele diambu ya masonga na ntwala ya Nzambi nde na kuvutula kumonisa mpasi na ba yina ke kumonisa beno mpasi, 7 ye [nde na kupesa beno], na beno ya ke kumona mpasi, kupema ti beto kati na kumonisama ya Mfumu Yezu katuka na zulu ti ba wanzio ya ngolo na yandi, 8 na kupela ya tiya, na kuvutulaka mbela na ba yina kuzaba Nzambi ve, ye na ba yina ke kulemfukaka ve na nsangu ya mbote ya Mfumu na beto Yezu Klisto ; 9 Ba yina ta kubaka ndola ya kubebisama ya mvula na mvula katuka na ntwala ya ilungi ya Mfumu ye katuka na ntwala1 ya nkembo ya ngolo na yandi, 10 ntangu yandi ta kwisa, sambu na kukembisama kati na ba santu na yandi, ye kumonana ya mpwena2 kati na ba yina yonso kwikilaka, sambu kimbangi na beto na yina me tala beno kwikilamaka. 11 Yo yina nde beto ke kusamba mpi ntangu yonso sambu na beno, nde Nzambi na beto kumona beno ya kufwana na kubingama, ye nde yandi kulungisa kiese yonso ya mbote ya mawete na yandi ye kisalu ya lukwikilu na ngolo, 12 na mpila nde zina ya Mfumu na beto Yezu [Klisto] kukembisama kati na beno, ye beno kati na yandi, na mpila ya dienga ya Nzambi na beto ye ya Mfumu Yezu Klisto.

2 Beto ke kulomba na beno, ba mpangi, na nzila ya ngisa ya Mfumu na beto Yezu Klisto ye na nzila ya kuvukana na beto mfinama na yandi, 2 na kudibika ve kuvalangana nswalu na mabanza3 na beno, ata kukuma kisaka—saka, ata na nzila ya mpeve, ata na nzila ya ndinga, ata na nzila ya mukanda, bonso [nde yo vandaka] na nzila na beto, bonso nde kilumbu ya Mfumu vandaka pana. 3 Nde muntu mosi kukusa beno ve [ata] inki mutindu, sambu [kilumbu yina ta kwisa ve] nde kulosama ya kieleka kimakulu kukuma ntete ye nde muntu ya disumu kumonisama, mwana ya kubeba, 4 yina ke kutedimina ye kuditombula na [zulu] ya yina yonso ke kubingama Nzambi to yina ikele kikuma ya kukumisa na mpila nde yandi ta kudivandisa na tempelo ya Nzambi, na kudisonga yandi mosi bonso Nzambi1. 5 Beno ke kuyibuka ve nde, ntangu mono vandaka diaka mfinama na beno, mono vandaka kutubila beno mambu yayi ? 6 Ye ntangu yayi beno ke kuzaba yina ke [kukanga yandi] sambu nde yandi kumonisama na ntangu na yandi mosi. 7 Sambu kisalu ya mbi2 ya kubumbama ya konda kikangilu ke kusala ntete ; kaka yina ke kukanga ntangu yayi, [ta kusala yo] tii kuna yandi kuvanda ntama. 8 Ye ibuna ta kumonisama muntu ya konda nsiku3, nde Mfumu Yezu ta kubebisa4 na mupepe5 ya munoko na yandi ye ta kukatula na ngisa na yandi ; 9 yina ngisa na yandi ikele na mpila ya kisalu ya Satana, na mambu ya kuyituka ya mutindu yonso ye bidimbu ye bimangu ya luvunu, 10 ye na kuvidisa yonso ya mambu ya konda masonga sambu na ba yina ke kubeba, sambu bo yambaka ve zola ya kieleka sambu na kuguluka. 11 Ye na kikuma ya yina, Nzambi ke kutindila bo ngolo ya kuvidisa sambu bo kwikila na luvunu, 12 na mpila nde ba yina kusambisama ba yina yonso kukwila ve na kieleka, kansi ba yina sepilaka na mambu ya konda masonga.

13 Kansi beto, beto fetele kuvutula matondo na Nzambi ntangu yonso sambu na beno, ba mpangi ya zola ya Mfumu, na yai nde Nzambi solaka beno tuka luyantiku sambu na luguluku, kati na bu santu ya Mpeve ti lukwikilu ya kieleka, 14 na yina yandi bingaka na nzila ya nsangu ya mbote, beto kubaka nkembo ya Mfumu na beto Yezu Klisto. 15 yo yina mpi, ba mpangi, beno zinga ngwi, ye beno simba malongi yina beno longamaka, kuvanda na ndinga6, kuvanda na mukanda na beto. 16 Mfumu na beto Yezu Klisto yandi mosi, ye Nzambi na beto ye Tata, yina zolaka beto ye pesaka [beto] kikesa ya mvula na mvula ye kivuvu ya mbote na nzila ya dienga, 17 kubomba7 ba ntima na beno ye kusidikisa [beno]8 na kisalu yonso ya mbote ye na ndinga yonso ya mbote.

3 Na yina me bikala, ba mpangi, beno samba sambu na beto, na mpila nde ndinga ya Mfumu kukwenda nswalu ye nde yo kukembisama, bonso yo ikele yo mpi na beno ; 2 ye nde beto kukangulama na bantu ya mbi ti ya mambi, sambu lukwikilu ikele ya bantu yonso ve : 3 Kansi Mfumu ikele nkwikisi, yina ta kusidikisa beno ye ta kukeba beno na mbi1. 4 Kansi beto ikele kutula ntima kati na Mfumu na yina me kutala beno, nde beno ke kusala ye beno ta kusala yina beto tumaka. 5 Nde Mfumu kusungika ba ntima na beno na zola ya Nzambi na kukanga ntima ya Klisto !

6 Kansi beto ke kutuma beno, ba mpangi, na zina ya Mfumu na beto Yezu Klisto, na kukabana na mpangi yonso yina ke kutambula na mvalangana, ye ve na mpila ya malongi ya yandi bakaka2 na beto. 7 Sambu beno kuzaba beno mosi inki mutindu beno fetele kulanda mbandu na beto ; sambu beto tambulaka ve na mvalangana kati na beno, 8 beto kudiaka mpi dimpa ya muntu ya ofele ve, kansi na mpasi ya na kulemba, na kusalaka mpipa ti mwini na kuvandaka na kiyeka ya mosi na beno ve ; 9 ve nde beto ikele na nswa na yo ve, kansi na mpila nde beto kukipesa beto mosi na beno bonso mbandu, sambu nde beno kulanda mbandu na beto. 10 Sambu mpi, ntangu beto vandaka mfinama na beno, beto tumaka beno yayi : Nde kana muntu mosi ke zola kusala ve, nde yandi kudia mpi ve. 11 Sambu beto ke kuwa nde ba nkaka kati na beno ke kutambula na mvalangana, na kusalaka ve kibeni, kansi na kukotaka mambu yonso. 12 Kansi beto ke kutuma na ba yina ikele mutindu yina, ye beto ke kupesa bo kikesa na Mfumu Yezu Klisto, na kudia dimpa na bo mosi na kusalaka na ngemba. 13 Kansi beno, ba mpangi, beno kulemba ve na kusalaka mbote. 14 Ye kana muntu mosi kulemfuka na ndinga na beto ve [yina beto tubilaka beno] na mukanda yayi, beno sonika yandi ye beno kuvanda na ngwisana3 ti yandi ve, na mpila nde yandi kuvanda na nsoni na yo ; 15 ye beno kubaka yandi bonso mbeni ve, kansi beno longisila yandi bonso mpangi.

16 Mfumu ya ngemba yandi mosi kupesa4 beno ntangu yonso ngemba na mutindu yonso. Mfumu kuvanda na beno yonso !

17 Mbote, ya diboko na mono mosi, Polo ; yina ikele kidimbu na konso mukanda : Mutindu yina mono ke kusonika. 18 Nde dienga ya Mfumu na beto Yezu Klisto kuvanda na beno yonso !

1 To : Ntama ya ; Mat. 25, 41.

2 Kitoko.

3 To : Kuvila na ba ngindu na beno.

1 Ba nkaka ke kutangaka : Bonso Nzambi.

2 Mambu ya mbi, awa, bonso Loma 6, 19.

3 Muntu ya lulendo : Yina ikele ya konda nsiku,kukonda kikangidi.

4 To : Ta kubebisa.

5 To : Mpeve.

6 To : Na ndinga na beto.

7 Tala lukaya 2 Kol. 1.4.

8 To : [ba].

1 To : Ya mbi.

2 Na mpila ya ba mingi : Yina ya beno yambaka.

3 Kuvanda ti yandi ve.

4 Bonso 1 Tesalonika 5, 23 : Nde Mfumu … kupesa beno.