MUKANDA YA POLO NA BA KOLOSAI

1 Polo, ntumwa ya Klisto Yezu na luzolo ya Nzambi, ti Timote, mpangi, 2 na ba Santu ye ba mpangi ya kukwikama kati na Klisto ba yina ikele na Kolase1 : Dienga ye ngemba na beno, me katuka na Nzambi Tata na beto [ye na Mfumu Yezu Klisto] !

3. Beto ke tonda Nzambi mpi Tata ya Mfumu na beto Yezu Klisto, na kusambaka ntangu yonso sambu na beno, 4 ya beto waka nsangu sambu na lukwikilu na beno kati na Klisto Yezu ye sambu na zola ya beno ikele na yo sambu na ba santu yonso, 5 na kikuma ya kivuvu yina me bumbamina beno na mazulu ye yina ya beno kuwaka ntete nsangu na ndinga ya kieleka ya nsangu ya mbote, 6 yina kumaka tii kuna na beno, bonso mpi [yo ikele yo] na insintoto ya mvimba, ye yina ke kubuta mbuma ye ke kuyela, bonso mpi kati na beno, tuka kilumbu yina beno waka ye zabaka dienga ya Nzambi na kieleka, 7 bonso beno waka yo na Epafala, mpangi na beto ya zolama na kisalu2, yina ikele nsadi ya kukwikama ya Klisto sambu na beno, 8 yina mpi zabisaka beto zola na beno kati na Mpeve.

9 Yo yina beto mpi, tuka kilumbu yina ya beto waka nsangu na yo, beto ke kubika ve na kusamba ti kulomba sambu na beno nde beno kuvanda ya kufuluka na mazaya ya luzolo na yandi, na ngangu yonso ti mayele ya kimpeve, 10 sambu na kutambula na mutindu ya kufwana na Mfumu sambu na kusepidisa yandi na mambu yonso, na kubutaka mbuma na kisalu yonso ya mbote, ye na kuyelaka na nzila ya mazaya ya Nzambi : 11 Na kusiamisamaka na ngolo yonso, na mpila ya ngolo ya nkembo na yandi, sambu na kukanga ntima yonso ye ntima ya nda, ti kiese, 12 na kutondaka Tata yina kumisaka beto ya kufwana na kubaka ndambu na bima ya kubiadila ya ba santu kati na nsemo ; 13 yina kangulaka beto na kiyeka ya mudidi, ye nataka beto kati na kimfumu ya Mwana ya zola na yandi, 14 kati na yandi beto ikele na kukatulama na kimpika, ndoluka ya masumu ; 15 yina ikele kifwani ya Nzambi yina ke kumonanaka ve, Mwana ya ntete ya bigangwa yonso ; 16 sambu na yandi gangamaka bima yonso, bima yina ikele na mazulu ye bima yina ikele na ntoto, yina ke monanaka ti yina ke monanaka ve, kuvanda ba kiti ya lukumu, to bimfumu, to ba mfumu, to biyeka : Bima yonso salamaka na yandi ye sambu na yandi ; 17 ye yandi ikele na ntwala ya bima yonso, ye bima yonso ke zingaka na yandi ; 18 ye yandi ikele mfumu3 ya nitu, ya dibundu, yandi yina ikele liyantiku, Mwana ya ntete na kati na ba fwa, na mpila nde na mambu yonso yandi kubaka, yandi, kisika ya ntete ; 19 sambu, kati na yandi, kufuluka yonso sepilaka na kuzinga, 20 ye, na nzila na yandi, na kuwakanisa bima yonso ti yo mosi1, na kusalaka ngemba na nzila ya menga ya kulunsi na yandi, na nzila na yandi, kuvanda bima yina ikele na ntoto, kuvanda bima yina ikele na mazulu. 21 Ye beno yina vandaka ntete ba nzenza ye ba mbeni na yina me kutala mutindu na beno ya kuyindula, kati na bisalu ya mbi, 22 kansi ntangu yayi yandi me kuwakanisa beno kati na2 nitu ya nsuni na yandi, na nzila ya lufwa, sambu na kumonisa beno ba santu ye ya kukonda kifu ye ya konda kunganina na ntwala na yandi, 23 kana kaka beno ke kuzinga na lukwikilu, ya kutungama na lufulu ye kutelama ngwi, ye na kudibikaka ve kukatulama na kivuvu ya nsangu ya mbote yina beno kuwaka, yina longamaka na bigangwa yonso yina ikele na nsi ya zulu, [ye] yina mono, Polo, me kukumaka nsadi na yo.

24 Ntangu yayi, mono ke kumona kiese na ba3 mpasi sambu na beno, ye mono ke kulungisa kati na nsuni na mono yina me kubikala [na kuniokwama diaka] na ba mpasi ya Klisto sambu na nitu na yandi yina ikele dibundu, 25 mono me kumaka nsadi na yo na mpila ya kimayala ya Nzambi yina pesaminaka mono sambu na beno, sambu na kulungisa ndinga ya Nzambi, 26 [kuzaba] diswekamu yina bumbamaka tuka ba mvu ye tuka ba mbandu, kansi yina ntangu yayi me kumonisama na ba santu na yandi, 27 Nzambi zolaka kuzabisa bo inki ikele bimvwama ya nkembo ya diswekamu yai kati na makanda, [disongidila] Klisto kati na4 beno kivuvu ya nkembo, 28 yina5 beto ke kumwanga, na kukebisaka muntu yonso ye na kulongaka muntu yonso na ngangu yonso, na mpila nde beto kusonga muntu yonso ya kulunga kati na Klisto : 29 Sambu na yo mono ke kusala, na kunwanaka na mpila ya kisalu na yandi yina ke kusala kati na mono ti ngolo.

2 Sambu mono zola nde beno kuzaba inki mvita mono ikele na yo sambu na beno ti ba yina ikele sambu na Laodikia, ye ba yina yonso me monaka ve ilungi na mono na nsuni. 2 Na mpila nde ba ntima na bo kuvanda na kikesa, na kuvandaka ya kuvukana kibeni kati na zola ye sambu na bimvwama yonso ya kufuluka ya mayele, sambu na mazaya ya diswekamu ya Nzambi, 3 kati na yina ke kubumbama bima yonso ya ntalu ya ngangu ti ya mazaya. 4 Mono ke kutuba yai, na mpila nde muntu mosi ve kuvidisa beno na ba ndinga ya kukusa ; 5 sambu ntangu kibeni mono ikele ti beno ve na nitu6, kansi mono ikele ti beno na Mpeve, na kusepilaka ye na kumonaka ndonga na beno, ti kutelama ngwi ya lukwikilu na beno na Klisto.

6 Bonso mpi beno yambaka Klisto Yezu, Mfumu, 7 beno tambula kati na yandi, kumena nsimbulu ye kutungama na yandi, ti kusiamisama na lukwikilu, na mpila beno longamaka, na kufulukaka kati na yo ti ba ntonda.

8 Beno keba nde muntu mosi ve, kubaka beno na mutambu na nzila ya mayele ya bu [muntu], ye na nzila ya mambu ya luvunu ya mpamba, na mpila ya malongi1 ya bantu, na mpila ya ba nsiku ya insi—ntoto, ye na mpila ya Klisto ve ; 9 sambu kati na yandi kufuluka yonso ya bu Nzambi me kuvanda na mpila ya nitu ; 10 ye beno me lungisama2 kati na yandi, yina ikele Mfumu3 ya bimfumu yonso ti kiyeka, 11 kati na yandi mpi beno yotisamaka na luyotisu yina salamaka na diboko ve, na kukatulama ya nitu ya nsuni na nzila ya luyotisu ya Klisto, 12 ya beno zikamaka ti yandi na4 kati ya mbotika, kati4 na yo mpi beno futumukaka kimvuka na nzila ya lukwikilu na kisalu ya Nzambi yina futumunaka yandi na kati ya ba fwa. 13 Ye beno, ntangu beno vandaka ya kufwa na bifu na beno ye na kukonda luyotisu ya nsuni na beno, yandi zingisaka beno kimvuka ti yandi, ya yandi lolulaka bifu na beto yonso, 14 ya yandi vwanzaka mukanda ya sonamaka yina vandaka kutedimina beto, [yina vandaka] na ba lutumu yina vandaka kutedimina beto, ye yandi katulaka yo na kukoma yo na kulunsi : 15 Ya yandi katulaka bimfumu ti biyeka, yandi monisaka bo pwelele na meso ya bantu, na kunungaka bo na [kulunsi].

16 Muntu ve mpi kusambisa beno na yina me kutala kudia to kunwa, to na yina me kutala kilumbu ya nkinsi to ya ngonda ya mpa, to ya ba sabata, 17 yina ikele kizusi ya mambu ke kwisa ; kansi nitu5 ikele ya Klisto. 18 Muntu mosi ve kuvidisa beno ntalu [ya mvita], na kusalaka luzolo na yandi mosi na kudikulumusaka ye na kusambaka ba wanzio, na kudikotisaka na mambu yina yandi monaka6 ve, na kufulukaka na lulendo ya mpamba na mabanza ya nsuni na yandi, 19 ye na kusimbaka ve ngwi mfumu7, katuka na yandi nitu yonso, na kudisama ye ke kukangama mbote na nzila ya madikulu8 ye bikangaminu, ke kuyela na kuyela ya Nzambi.

20 Kana beno ikele ya kufwa9 ti Klisto na ba nsiku ya insi—ntoto, sambu na inki bonso nde beno vandaka diaka na luzingu kati na insi—ntoto, ke lemfuka10 na ba lutumu. —21 Kubaka ve, kumeka ve, kusimba ve ! 22 — (Bima yina ikele sambu na kubeba na nsadilu,) na mpila ya ba nsiku ti ba lutumu ya bantu 23 (yina ikele kumonana ya ngangu na kusamba na luzolo ti na kudikulumusa, ye na yina yo ke niokulaka nitu, na kupesaka yandi ve mwa lukumu), sambu na kusepidisa nsuni ?

3 Kana mpi beno futumukaka ti Klisto, beno sosa mambu yina ikele na zulu, kuna Klisto ikele me vanda na diboko ya kibakala ya Nzambi ; 2 beno yindula mambu yina ikele na zulu, na yina ikele na ntoto ve ; 3 sambu beno me kufwaka, ye luzingu na beno ikele ya kubumbana ti Klisto kati na Nzambi. 4 Ntangu Klisto yina ikele luzingu na beto1, ta kumonana, ibuna beno mpi, beno ta kumonana ti yandi na nkembo.

5 Beno fwa mpi bitini ya nitu na beno yina ikele na ntoto, bizumba, mvindu, ba mpusa ya ngolo ya mbi, mpusa ya mbi, ye nzala ya mbi ya kuvanda na konso kima, yina ikele kusambila biteki ; 6 kikuma ya mambu yina makasi ya Nzambi ke kwisa na bana ya kukolama ; 7 kati na bo2 beno mpi beno tambulaka ntangu ya ntama, ntangu beno vandaka kuzinga kati ya mambu yayi.

8 Kansi ntangu yayi, beno buya mpi mambu yayi yonso : Makasi, nganzi ya ngolo, mpusa ya kusala mbi, mafingu, ba ndinga ya nsoni ya ke basikaka na minoko na beno. 9 Beno kusana ve ata fioti mosi na ya nkaka, [sambu] beno katulaka muntu ya ntama ti bisalu na yandi 10 [sambu] beno lwataka [muntu] ya mpa yina me kuma ya mpa na mazaya, na mpila ya kifwani ya yina gangaka yandi, 11 kuna mu Geleki to mu Yuda ikele ve, luyotisu to kukonda kuyotisa, ba nzenza, Sikite, mpika, muntu ya kimpwanza ; kansi kuna Klisto ikele yonso3 ye kati na bantu yonso.

12 Beno lwata mpi, bonso ba solami ya Nzambi, ba santu ye ba zolama, beno lwata ntima ya kufuluka na mawa4, mawete5, na kudikulumusa, na ntima pima, na ntima nda, 13 na kukangasanaka ntima mosi na ya nkaka, ye kulolusanaka ba mosi na ba ya nkaka, kana [muntu] mosi ikele na diambu ya kufunda [muntu] ya nkaka ; bonso mpi Klisto lolulaka beno, beno mpi [beno sala] mutindu mosi. 14 Ye na zulu ya mambu yayi yonso, [beno lwata] zola, yina ikele kikangilu ya kulunga kibeni. 15 Ye nde ngemba ya Klisto, na yina mpi beno bingamaka na nitu mosi, kuyala na ba ntima na beno ; ye beno vanda bantu ya kuvutula matondo.

16 Nde ndinga ya Klisto kuzinga kati na beno na kimvwama, —na ngangu yonso na kulongasanaka ye na kupesanaka kikesa mosi na ya nkaka, na nzila ya ba nkunga, ba nkunga ya kukembisa Nzambi, ba nkunga ya Kimpeve, na kuyimbaka katuka na ba ntima na beno na Nzambi na dienga. 17 Ye konso kima yina ya beno lenda kusala, na ndinga to na kisalu, beno [sala] yonso na zina ya Mfumu Yezu, na kutondaka Nzambi Tata na nzila na yandi.

18 Ba nketo, beno lemfuka na ba bakala na beno, bonso yo me kufwana kati na Mfumu. 19 Ba bakala, beno zola ba nketo na beno ye beno kumina bo bantu ya makasi ve. 20 Bana, beno lemfuka na bibuti na beno na mambu yonso, sambu yina ikele mbote kati na Mfumu. 21 Ba tata, beno wisa bana na beno makasi ve, na mpila nde bo kuvanda ve ya kukonda kikesa. 22 Ba mpika, beno lemfuka na mambu yonso na ba mfumu na beno na mpila ya nsuni, na kusadilaka ve kaka na meso na bo, bonso na kuzolaka kusepidisa bantu, kansi na kudikulumusa ya ntima, na kuwaka Mfumu boma. 23 Konso kima yina beno lenda kusala, beno sala [yo] katuka na ntima, bonso sambu na Mfumu ye sambu na bantu ve, 24 na kuzabaka nde na Mfumu beno ta kubaka nsendo ya bima ya kubiadila : Beno sadila1 Mfumu2 Klisto. 25 Sambu yina yonso ta kusala mutindu ya mbi, ta kubaka na mutindu na yandi ya mbi ya yandi salaka, luswaswanu ya bantu ikele ve.

4 Ba mfumu, beno pesa [lufutu] yina ikele ya masonga ye ya kufwana na ba mpika na beno, na kuzabaka nde beno mpi ikele na mfumu na mazulu.

2 Beno kwamina na kusamba, na kukangulaka meso na yo ti ba ntonda ; 3 na kusambaka mbala mosi mpi sambu na beto, na mpila nde Nzambi kukangudila beto kielo sambu na ndinga, sambu na kumwanga diswekamu ya Klisto, [diswekamu] sambu na yo mpi mono ikele ya kukangama, 4 na mpila nde mono kumonisa yo pwelele bonso mono fetele kutuba.

5 Beno tambula na ngangu na ba yina ya nganda, na kusadilaka ntangu mbote. 6 Nde ndinga na beno kuvanda ntangu yonso na dienga, na ntomo ya mungwa, na mpila nde beno kuzaba inki mutindu beno fetele vutula mvutu na konso muntu.

7 Tisiko, mpangi ya zolama ye nsadi ya nkwikisi ye mpangi na mono ya kisalu3 kati na Mfumu, ta kuzabisa beno yina yonso me kutala mono : 8 Mono tindaka yandi kuna na beno na kikuma yina kibeni, na mpila nde yandi kuzaba mutindu mambu na beno ikele, ye nde yandi kupesa ba ntima na beno kikesa, 9 ti Onezime, mpangi ya nkwikisi ye ya zolama, yina ikele ya beno. Bo ta kusonga beno mambu yonso ya awa.

10 Alisitalako, mpangi na mono ya boloko, ke kupesa beno mbote, ti Malako, mwana mpangi1 ya Balaba, beno bakaka ba lutumu na yina me kutala yandi (kana yandi kwisa na beno, beno yamba yandi), 11 ti Yezu ya bo ke bingaka Yusuti, —ba yina ikele ya luyotisu2. Ba yayi kaka ikele ba mpangi na mono ya kisalu sambu na kimfumu ya Nzambi ba yina [mpi] pesaka mono kikesa. 12 Epafala yina ikele ya beno, mpika ya Klisto Yezu, ke kupesa beno mbote, na kunwanaka ntangu yonso sambu na beno na nzila ya bisambu, na mpila nde beno kuzinga [bantu] ya kulunga ye kubakisa mbote—mbote luzolo yonso ya Nzambi3 ; 13 sambu mono ke kuta kimbangi na yandi nde yandi ikele na kisalu ya nene [ya ntima] sambu na beno, ye sambu na ba yina ikele na Laodikia, ye sambu na ba yina ikele na Yelapoli. 14 Luka, munganga ya zola, ke kupesa beno mbote, ti Demasi. 15 Beno pesa mbote na ba mpangi yina ikele na Laodikia, ti Nimfa ti dibundu yina ke [vukanaka] na nzo na yandi. 16 Ye ntangu mukanda ta kutangama kati na beno, beno kusala nde yo kutangama mpi na dibundu ya ba Laodikia, ye beno mpi beno kutanga yina [ta katuka] na Laodikia. 17 Ye beno kutuba na Alakipo : Keba na kisalu ya nge bakaka na Mfumu, na mpila nde nge kulungisa yo.

18 Mbote, ya diboko na mono mosi, Polo. —Beno sungimina miniololo na mono. Dienga ya Nzambi kuvanda ti beno !

1 To : Kolose.

2 Mpika kimvuka.

3 Ntu.

1 To : Sambu na yo mosi.

2 To : Na nzila.

3 To : Na mono.

4 To : Kati.

5 Mpila mosi : Klisto.

6 Ya nsuni.

1 To : Kinkulu.

2 Mpila mosi : Ya kufuluka.

3 Ntu.

4 To : Na nzila.

5 Kieleka na kutedimina kifwani.

6 Na mpila ya ba nkaka : Na kudibikaka na ba mbona meso.

7 Ntu.

8 Jointures.

9 Ikele diambu ya lutaka.

10 To : Beno ikele na nsi ya kiyeka ya.

1 Ya beno.

2 Na ba yina.

3 Mambu yonso.

4 Mabanza ya mudindu.

5 Ya mawete, ya kudikulumus, kiyikamu ya beno lwata, ye ve ya kufuluka na mawa.

1 Kusadila, bonso mpika.

2 To : Mfumu.

3 Mpika kimvuka.

1 To : Mbutani.

2 Mpila mosi : ya me baka kisina na ba yuda.

3 Na luzolo yonso ya Nzambi.