MUKANDA YA POLO NA BA EFEZO


1 Polo, ntumwa ya Yezu Klistu na luzolo ya Nzambi, na ba Santu ye ya kukwikama na Klistu Yezu ya ikele na Efezo : 2 Mambote ti ngemba na beno, ya me kukatuka na Nzambi Tata na beto ti ya Mfumu Yezu Klistu.

3 Lusakumunu kuvanda na Nzambi ye Tata ya Mfumu na beto Yezu Klistu, yina sakumunaka beto na lusakumunu yonso ya kimpeve na bisika ya zulu ; 4 na mpila ya yandi solaka beto na yandi na ntwala ya luyantiku ya insi—ntoto, sambu nde beto kuvanda ya Santu ye ya kukonda kifu na ntwala na yandi na zola, 5 yandi kanaka na ntwala sambu na kukumisa beto bana na yandi sambu na yandi na nzila ya Yezu Klistu, na mpila ya kiese ya mambote ya luzolo na yandi, na lukumu ya mambote ya nkembo na yandi na yina yandi kumisaka beto ya kundimama na1 yina yandi ke zolaka mingi ; 7 na yandi beto me katuka na kimpika na menga na yandi, ndoluka na mambi na mpila ya kimvwama ya mambote na yandi : 8 Yina ya yandi fulusaka na beto na ntangu yonso ti mayele, 9 yandi zabisaka beto diswekamu ya luzolo na yandi na mpila ya luzolo na yandi ya mbote, 10 yina ya yandi kanaka na yandi mosi sambu kinkebi ya kufuluka ya ba ntangu, [kuzaba] na kuvukisa na mosi bima yonso kati na Klistu2, bima yina ikele na mazulu ti bima yina ikele na ntoto na yandi. 11 Na yandi beto kumaka ba kibiadi, yandi kanaka na ntwala na mpila ya lukanu ya yina ke kusalaka mambu yonso na mpila ya ndongisila ya luzolo na yandi, 12 na mpila nde beto kuvanda na kiese ya nkembo na yandi, beto bantu ya kutulaka ntima na Klistu : 13 Na yandi [beno mpi beno tulaka ntima]3, na kuwaka ndinga ya kieleka, na nsangu ya mambote ya lukumu ; na yo mpi na kukwikilaka, beno tulamaka kidimbu ya Mpeve Santu ya lusilu, 14 yina ikele ntalu me pesama bonso mfuta ya kimvwama ya kubiadila na beto, sambu4 na kukatulma na kimpika ya beto ta kuvwa. Na lukumu ya nkembo na yandi.

15 Yo yina mono mpi, ntangu mono kuwaka lukwikilu na beno na Mfumu Yezu yina ikele na5 beno, ti zola yina beno [ikele na yo] sambu na ba Santu yonso, 16 mono ke kubika ve na kutonda Nzambi sambu na beno, na kuyindulaka [beno] na bisambu na mono, 17 na mpila nde Nzambi ya Mfumu na beto Yezu Klistu, Tata ya nkembo, kupesa beno Mpeve ya ngangu ti ya kumonisama na mazaya na yandi, 18 meso ya ntima na beno kukanguka, sambu nde beno kubakisa inki ikele kivwama ya kubiadila na yandi, ye inki ikele bimvwama na nkembo ya bimvwama ya bo bikaka na yandi na ba Santu, 19 ye inki ikele ngolo ya ke kusala ya kuluta nene na beto ba yina ke kwikila, na mpila ya ngolo yina ke kusala ya ngolo na yandi, 20 yina yandi salaka na Klistu, na kufutumunaka yandi kati na ba fwa ; —(ye yandi vandisaka yandi na diboko na yandi ya kibakala na kiska ya mazulu, na zulu ya bimfumu yonso, ti kiyeka, ti ngolo, ti bimfumu, ti na zina yonso yina ke kutubama, kaka na mvu yayi ve, kansi mpi na yina ke kwisa ; 22 yandi me kutula bima yonso na nsi ya makulu na yandi, ye me kupesa yandi [kuvanda] mfumu6 na bima yonso na dibundu, 23 yina ikele nitu na yandi kulungisama7 ya yina ke kufulusa yonso na bisika yonso;)

2 —ye beno, ntangu beno vandaka ya kufwa na bifu ti masumu na beno, 2 (na yina beno tambulaka ntangu ya nkaka, na mpila ya kuzingila ya insi—ntoto yayi, na mpila ya mfumu ya kiyeka ya mupepe, ya mpeve yina ke kusala ntangu yayi na bana ya kukolama ; 3 kati na yina, beto mpi, beto zingaka beto yonso na ba kulula(mpusa) ya musuni na beto, na kulungisaka ba luzolo ya nitu ti ya mabanza ; ye beto vandaka na bikalulu na beto bana ya makasi, bonso mpi ba nkaka. 4 Kansi, Nzambi, yina ikele mvwama, kikuma ya zola na yandi ya nene ya yandi zolaka beto,) 5 ibuna ata ya beto vandaka ya kufwa na bifu na beto, yandi zingisaka beto kimvuka ti Klistu (beto me guluka na mambote ya Nzambi), 6 ye futumunaka beto kimvuka, ye vandisaka beto kimvuka na bifulu ya mazulu na Klistu Yezu, 7 na mpila nde yandi kusonga na ba mvu yina ke kwisa kimvwama ya kufuluka ya mambote na yandi, na mawete na beto na Klistu Yezu. 8 Sambu beno me guluka na mambote ya Nzambi, na nzila ya lukwikilu8, ye yo me katuka na beno ve, ikele dikabu ya Nzambi ; 9 ikele na nzila ya bisalu ve, na mpila nde muntu mosi ve kudikumisa ; 10 sambu beto ikele kisalu na yandi, beto me gangama na Klistu Yezu sambu na bisalu ya mbote yina ya Nzambi yidikaka na ntwala, na mpila nde beto kutambula na yo.

11 Yo yina beno yindula nde beno, ntangu ya nkaka ba mpani na nitu, yina bingamaka kukonda luyotisu, ya me kusalama na diboko na nitu, 12 beno vandaka na ntangu yina ya kukonda Klistu, ya kukonda mbanza na Izalaele ye ba nzenza na ba ngwakana ya lusilu, na kukondaka kivuvu, ye ya kukonda Nzambi na insi—ntoto. 13 Kansi ntangu yayi, na Klistu Yezu, beno ba yina vandaka ntangu ya nkaka ntama, beno finamaka na nzila ya menga ya Klistu. 14 Sambu yandi ya ikele ngemba na beto, yina na zole kumisaka mosi ye bebisaka kibaka yina kabisaka lupangu, 15 bebisaka na nitu na yandi kimbeni, nsiku ya ba lutumu [yina ke kutadila] na ntumunu9, na mpila nde yandi kutunga na yo zole sambu na kuvanda muntu mosi yam pa, na kutulaka ngemba ; 16 ye yandi kutula ngwakana na bo zole na nitu mosi na nitu mosi na nzila ya kulunsi, yandi fwaka na yo kimbeni. 17 Ye yandi kwisaka, ye mwangaka nsangu ya mbote na beno yina vandaka ntama, ye [nsangu ya mbote ya] ngemba10 na ba yina vandaka mfinama ; 18 sambu na nzila na yandi beto ikele, ba mosi ti ba nkaka11, me kunatama mfinama ya Tata na nzila ya Mpeve mosi. 19 Yo yina mpi beno ikele ba nzenza ve to minkibi12, kansi beno ikele bantu ya mbanza ya ba Santu ye bantu ya nzo ya Nzambi, 20 beno me tungama na zulu ya lufulu ya ba ntumwa ti ba mbikudi, Yezu Klistu yandi mosi ditadi ya nsuka13, 21 na yandi, nzo ya mvimba, me kangama kimvuka, ke kuyela sambu na kuvanda tempelo ya Santu na Mfumu ; 22 na yandi, beno mpi, beno me kutungama kimvuka, sambu na kuvanda nzo ya Nzambi na nzila14 ya Mpeve.

3 Sambu na yo nde mono, Polo, muntu ya boloko ya Klistu sambu na beno, ba mpani—2 (kana mbala ya nkaka ke kutubama kinkebi ya mambote ya Nzambi yina pesamaka na mono na beno ; 3 inki mpila, na mamonisama, diswekamu pesamaka na mono na kubakisa (mutindu yina mono monisaka yo ntete na ndambu ya ngogo; 4 na nima, na kutangaka yo, beno lenda kubakisa inki ikele mayele na mono na diswekamu ya Klistu), 5 yina, na ba mbandu ya nkaka, yo pesamaka ve na kuzaba na bana ya bantu, bonso yo me monisama ntangu yayi, na ba ntumwa ya Santu ti ba mbikudi na nzila ya Mpeve : 6 [na kuzaba] nde ba mpani ta kuvanda ba kibiadi kimvika ye na nitu mosi ye kubaka kisika mosi lusilu na Klistu Yezu, na nzila ya nsangu ya mbote; 7 na yina mono me kumaka nsadi, na mpila ya dikabu ya mambote ya Nzambi yina pesamaka na mono na mpila ya bisalu ya ngolo na yandi. 8 Na mono, yina ikele ya fioti ya kuluta yina ikele fioti ya ba Santu yonso, mambote yayi pesamaka na kutuba15 na kati ya ba mpani kimvwama yina lenda zabana ve ya Klistu, 9 ye na kumonisa pwelele na meso ya bantu yonso inki ikele kinkebi ya diswekamu ya kubumbama16 tuka ba mvu na Nzambi yina gangaka bima yonso; 10 na mpila nde ngangu ya mutindu na mutindu ya Nzambi kuvanda ntangu yayi ya kupesama na kuzaba na bimfumu ti biyeka na bisika ya mazulu, na nzila ya dibundu, 11 na mpila ya kukana ya ba mvu17, yina ya yandi kanaka na Klistu Yezu Mfumu na beto, 12 na yina beto ke tulaka ngolo ye kunatama na kutula ntima na nzila ya lukwikilu na yandi. 13 Yo yina mono ke bondila [beno] na kukonda kuvidisa kikesa kikuma ya ba mpasi mingi na ntima na mono mingi na ntima sambu na beno, yina ikele nkembo na beno.— 14 Sambu na yina mono ke fukama na ntwala ya Tata [ya Mfumu na beto Yezu Klistu], 15 na yina, me tubama dibuta18 yonso na mazulu ti na ntoto ; 16 na mpila nde, na mpila ya bimvwama ya nkembo na yandi, yandi kupesa beno na kuvanda kusiamisa na ngolo na nzila19 ya Mpeve na yandi, na yina me kutala muntu ya kati ; 17 na mpila nde Klistu kuzinga, na nzila8 ya lukwikilu, na ba ntilma na beno, 18 [ye nde beno kuvanda] ya kukunama ti lufulu na zola ; na mpila nde beno kuvanda capable ya kubakisa ti ba Santu yonso inki ikele nene ti nda ye mudindu ti bunda na yo, 19— Ye na kuzaba zola ya Klistu yina kuluta mazaya yonso, na mpia nde beno kuvanda ya kufuluka tii na kulungisama yonso ya Nzambi. 20 Na yina lenda kusala ntangu yonso ya kuluta yina yonso beto ke lomba to kuyindula, na mpila ya ngolo yina ke kusala na beto, 21 na yandi nkembo na dibundu na Yezu Klistu, sambu na ba mbandu yonso ya mvu na ba mvu! Amen20).

4Mono, ke zabisa beno diaka, mono muntu ya boloko ya Mfumu, na kutambula na mpila ya kufwana na kubingama yina21 ya beno bingamaka, 2 na kudikulumusa yonso ti ntima ya pima ti ntima ya nda, beno kukangana ntima beno na beno na zola ; 3 beno tula ngolo na kutanina bumosi ya kimpeve na nzila22 ya ngemba. 4 [Ikele] nitu mosi ti Mpeve23 mosi, bonso mpi beno bingamaka sambu na kutula ntima mosi kaka na kubingama na beno. 5 [Ikele] Mfumu mosi, lukwikilu mosi, mbotika mosi, 6 [ikele] Nzambi mosi ye Tata ya yonso, yina ikele na zulu ya yonso24 ye bifulu yonso25, ye na beto yonso. 7 Kansi na konso muntu kati na beto mambote ya Nzambi pesamaka na beto na mpila ya kiteso ya dikabu ya Klistu. 8 Yo yina yandi ke kutuba : ‹‹Na kutombukaka na zulu, yandi kumisaka mpika boloko, ye pesaka makabu na bantu››(A)26. 9 Yandi kutombuka, yo ikele na mfunu inki nde yandi kulumukaka mpi na bisika ya kuluta fioti ya insi—ntoto? 10 Yina kulumukaka ikele mosi nde yina tombukaka na zulu ya mazulu yonso, na mpila nde yandi kufulusa bima yonso ; 11 ye yandi, pesaka ba nkaka ]bonso] ba ntumwa, ba nkaka [bonso] ba mbikudi, ba nkaka [bonso] bimwangi nsangu ya mbote, ba nkaka [bonso] bangngudi ti ba longi27 ; 12 sambu ba Santu kufwana, sambu na kusala kisalu, sambu na kutungama ya nitu ya Klistu ; 13 tii kuna beto ta kukuma beto yonso na bumosi ya lukwikilu ye na mazaya ya Mwana ya Nzambi, na kimuntu ya kufwana, na muntu me kuyela ya kulungisama ya Klistu : 14 Na mpila nde beto kuvanda diaka bana ya fioti ve, ya ke kunikana ye kunatama ndambu na ndambu na mupepe yonso ya malongi ya kukusama ya bantu, na mayele na bo ya mbi ya kusadilaka ba nzila ya mbi sambu na kuvidisa ; 15 kansi nde, na kuvandaka kieleka na zola, beto yela na mambu yonso tii na yandi yina ikele Mfumu, Klistu; 16 na yina yonso, ke kukangama mbote ye ke kuvanda kimvuka na nzila ya konso kikangamini ya kusimbama, ke kubuta, na mpila ya kisalu ya konso kitini ya kitesolo na yo, kuyela na nitu sambu na kutungama na yandi mosi na zola.

17 Tala mpi yina mono ke kutuba ye ke kuta kimbangi na Mfumu, ikele nde yina beno ke kutambula diaka ve bonso ba ya nkaka ya ba mpani ke kutambula, na mabanza na bo ya mpamba, 18 na kuvanda na mutindu na bo ya kuyindula mudidi, na kuvandaka ba nzenza na luzingu ya Nzambi kikuma ya kukonda kubakisa yina ikele na bo, kikuma ya ntima ngolo na bo ; 19 ye yina, na kuvidsaka mabanza yonso ya kimuntu, kudikabaka na mambu ya nsoni, sambu na kusala mambu yonso ya mvindu.

20 Kansi beno longuka Klistu mutindu yina ve, 21 kana mpi beno waka yandi ye beno longamaka na yandi na mpila nde kieleka ikele na Yezu : 22 [disongidila], sambu na yina ikele ntambudidi na beno ya kuyitaka, na kukatulaka muntu ya ntama yina ke kubeba na mpila ya ba kulula ya kukusa, 23 ye kuvanda yam pa na mpeve ya mutindu na beno ya kuyindula, 24 ye na kulwataka muntu yampa, me gangama na mpila ya Nzambi, na masonga yebusantu ya kieleka.

25 Yo yina, na kukatulaka luvunu, beno tubana kieleka konso muntu na nkweno na yandi; sambu beto ikele bitini ya nitu mosi na ba ya nkaka. 26 Beno kuwa makasi ye beno kusala disumu ve : Ye nde mwini kulala na makasi na beno ve ; 27 ye beno pesa nzila na diabulu ve. 28 Nde yina vandaka kuyiba kuyiba diaka ve, kansi kuluta mbote yandi kusala na maboko na yandi mosi yina ikele mbote, [yina ikele kaka] na kutunga na mpila ya kukonda, na mpila nde yo kupesa mambote ya Nzambi na ba yina ke kuwa yo. 30 Beno wisa Mpeve ya Nzambi ya mawa ve, na nzila na yandi beno me kutulama kidimbu sambu na kilumbu ya redemption . 31Nde mambu yonso ya bululu, ye makasi ya kuluta, ti makasi yonso, ti kuboka yonso, ti mafingu yonso, kuvanda ya kukatulama kati na beno, mutindu mosi mabanza ya mbi yonso ; 32 kansi beno vanda mbote ba mosi na ba ya nkaka, na ntima ya mawa, na kulolusanaka ba mosi na ba ya nkaka bonso mpi Nzambi, na Klistu lolulaka beno.

5 Beno landa mpi mbandu ya Nzambi bonso bana ya zola, 2 ye beno tambula na zola, bonso mpi Klistu zolaka beto ye kudikabaka sambu na beto bonso dikabu ye nkayilu na Nzambi, na mananasi ya nsudi ya mbote.

3 Kansi nde ata bizumba, ata mvindu mosi ve to nzala ya kuvanda na konso kima, kutubama ve kati na beno, bonso yo me fwanana na ba Santu ; 4 ata kima mosi ve ya nsoni, yina me kufwana ve, kansi kuluta mbote kutonda Nzambi. 5 Yo yina beno zaba, na kuzabaka nde ata muntu ya pite, to muntu ya mvindu, to yina ikele na nzala ya kuvanda na konso kima(yina ikele nkembidi ya biteki), ikele na kimvwama ya kubiadila ve na kimfumu ya Klistu ti ya Nzambi28. 6 Nde muntu mosi ve kuvidisa beno na ba ndinga ya mpamba ; sambu kikuma ya mambu yayi, makasi ya Nzambi ke kwisa na zulu ya bana ya kukolama. 7 Beno vukana ti bo ve ; 8 sambu beno vandaka ntangu ya nkaka mudidi, kansi ntangu yayi beno ikele nsemo na Mfumu ; beno tambula bonso bana ya nsemo 9 (sambu mbuma ya nsemo [ikele] na mawete yonso, ye masonga ti kieleka), 10 na kumekaka yina ikele mbote na Mfumu. 11 Ye beno vukana ve na bisalu ya kukonda mbuma ya mudidi, kansi kuluta mbote beno sungika yo mpi ; 12 sambu mambu yina bo ke salaka na kinsweki, yo ikele nsoni ata na kutuba yo. 13 Kansi mambu yonso na kumonanaka na nsemo, ikele ya kumonana ; sambu yina ke kumonisa yonso, ikele nsemo ; 14 yo yina yandi ke kutuba : ‹‹Telama na mpongi, nge yina ke kulala, ye telama na kati ya ba fwa, ye Klistu ta kungenga na nge›› (A)29. 15 Beno keba na kutambula mbote—mbote30, ve nde ya kukonda ngangu, kansi bonso na kuvandaka ngangu ; 16 na kusadilaka ntangu, sambu bilumbu ikele mbi. 17 Yo yina beno kuvanda ve ya kukonda mayele, kansi beno bakisa inki ikele luzolo ya Mfumu. 18 Ye beno lahuka vinu ve, na yo ke kukatukaka kimpumbulu31 ; kansi beno fuluka na Mpeve, 19 na kutubasanaka na nzila ya ba kuyimba ti kubula miziki ye nkunga ya kukumisa Nzambi ti ba nkunga ya kimpeve, na kuyimbaka ti kubula miziki na ntima32 na beno na Mfumu ; 20 na kutondaka ntangu yonso sambu na mambu yonso, na zina ya Mfumu na beto Yezu Klistu, na Nzambi Tata33 ; 21 na kulemfuka ba mosi na ba ya nkaka na kubangaka Klistu.

22 Ba nketo, [beno lemfuka] na ba bakala na beno mosi bonso na Mfumu ; 23 sambu bakala ikele mfumu34 ya nketo, bonso mpi Klistu ikele Mfumu7 ya dibundu, yandi, ngulusi ya nitu. 24 Kansi bonso dibundu ke kulemfukaka na Klistu, mutindu yina ba nketo kuvanda yo mpi na ba bakala na bo na mambu yonso. 25 Ba bakala, beno zola ba nketo na beno mosi, bonso mpi Klistu zolaka dibundu ye kudikabaka yandi mosi sambu na yo, 26 na mpila nde yandi kusantisa yo, na kusukulaka yo na nzila ya ndinga ; 27 na mpila nde dibundu kumonana na ntwala na yandi mosi, ya nkembo, na kuvanda ata na ditona ve, ata ba nzila ya kinunu na ilungi, ata kima ve ya kufwanana, kansi na mpila nde yo kuvanda ya Santu ye ya kukonda kifu. 28 Mutindu mosi mpi, ba bakala fetele kuzola ba nketo na bo bonso nitu na bo mosi ; yina ke kuzola nketo na yandi ke kudizola yandi mosi. 29 Sambu muntu mosi ve ke mengaka nanitu na yandi mosi, kansi yandi ke kudisa yo ti kuzola yo, bonso mpi Klistu dibundu : 30 Sambu beto ikele bitini ya nitu na yandi, —ya musuni na yandi ti ya mikwa na yandi. 31 ‹‹ Sambu na yina nde bakala ta kubika tata na yandi ti mama na yandi ye ta kukangama ti nketo na yandi ; ye bo zole ta kuvanda musuni mosi›› (A)35. 32 Diswekamu yayi ikele nene ; kansi mono ke kutuba na Klistu ti na dibundu. 33 Ntangu yonso, nde konso muntu mpi kati na beno na yandi mosi kuzola nketo na yandi mosi bonso yandi mosi ; ye sambu na nketo, yandi kuzitisa bakala na yandi.

6 Bana, beno lemfuka na bibuti na beno na Mfumu, sambu yina ikele masonga. 2 ‹‹ Zitisa tata na nge ti mama na nge››, (ikele lutumu ya ntete ti lusilu), ‹‹ na mpila nde nge kuvanda na kiese ye nde nge kuzinga ntangu ya nda na insi—ntoto›› (B)36. 4 Ye beno, ba tata, beno wisa bana na beno makasi ve, kansi beno sans abo na malongi ye na nsi ya kunganina na Mfumu.

5 ba mpika, beno lemfuka na ba mfumu na beno na mpila ya nitu ti boma ye matekita, na masonga ya ntima, bonso na Klistu, 6 na kusadilaka ve kaka na meso na bo ve, bonso na kusepidisaka bantu, kansi bonso ba mpika ya Klistu, na kusalaka na ntima luzolo ya Nzambi, 7 na kusadilaka na kiese yonso, bonso ba mpika ya Mfumu ye na bantu ve, 8 na kuzabaka nde muntu na muntu, kuvanda mpika, kuvanda muntu yina ikele mpika ve, ndambu ya mbote ya yandi ke kusala, ta kubaka yo na Mfumu. 9 Ye beno, ba mfumu, beno sala mutindu mosi na bo, na kubuyaka ndinga ya makasi, na kuzabaka nde ti mfumu na bo ti ya beno ikele na mazulu, ye mfinama na yandi kutala na bilungi ikele ve.

10 Na yina me kubika, ba mpangi na mono, beno kudisiamisa na Mfumu na kumonisama ya ngolo na yandi ; 11 beno lwata binwaninu ya kulunga ya Nzambi, na mpila nde beno kutelama na ntwala ya mayele ya mbi ya diabulu : 12 Sambu kunwanisama na beto ikele na menga ve, kansi na bimfumu ya nkaka, na biyeka, na bimfumu ya insi—ntoto ya mudidi, na [ngolo] ya ba mpeve ya mambi yina ikele37 na mazulu. 13 Yo yina beno baka binwaninu ya kulunga ya Nzambi, na mpila nde, na kilumbu ya mbi, beno telama, ye, na nima ya kununga38 yonso, kutelama ngolo. 14 Beno telama, na luketu ya me kangama na kieleka, ye kulwata kitaninu ya masonga, 15 na kulwataka ba sapatu na makulu na beno na nsangu ya mbote ya ngemba ; 16 na zulu ya yonso, na kubaka kinwaninu ya kutanina ya lukwikilu na nzila na yo beno lenda kuzima ba tolo—tolo ya kupela39 ya muntu ya mbi. 17 Beno baka mpi mpu yay a lugulusu, ye mbele ya Mpeve, yina ikele ndinga ya Nzambi ; 18 na kusambaka na bisambu ya mutindu yonso ti malomba40, na ntangu yonso, na nzila ya Mpeve, na kukangulaka meso na yina ti kulemba ve ti kulomba sambu na ba Santu yonso, 19 ye sambu na mono, na mpila nde yo kupesama na mono na kutuba munoko ya kukangula sambu na kupesa na kuzaba ti kikesa yonso diswekamu ya nsangu ya mbote, 20 sambu na yina mono ikele ntumwa ya kukangama na miniololo, na mpila nde mono kuvanda na kikesa na yandi, bonso mono fetele kutuba.

21 Kansi na mpila nde beno mpi beno kubakisa yina me kutala mono, inki mutindu mono ikele, Tikiko, mpangi ya zola ye nsadi ya kukwikama na Mfumu, ta kuzabisa beno yonso : 22 Na luzolo mono tindaka yandi, na mpila nde beno kuzaba mutindu beto ikele, ye yandi kupesa kikesa ba ntima na beno.

23 Ngemba na ba mpangi, ye zola, ti lukwikilu, ya me katuka na Nzambi Tata, ti ya Mfumu Yezu Klistu! 24 Nde mambote ya Nzambi kuvanda na beno yonso yina ke zolaka Mfumu na beto Yezu Klistu na masonga!


1 To : Mambote na yandi (to mawete) yina ya yandi pesaka beto ya ofele na.

2 Disongidila : Na nsi ya kiyeka ya Klistu.

3 To : [Beno ikele] ; to ve : [beno kumisamaka ba kibiadi].

4 To : Tii na ; (bo lenda vukisa na kukatula na kimpika mbote mpi ntalu me kupesama bonso mfuta yina ya yandi tulaka kidimbu.

5 Kuna na beno.

6 To : Ntu.

7 To : yina ikele ya kulunga.

8 Sambu na nzila mambote ya Nzambi beno me guluka na nzila ya lukwikilu ; tala ba Loma 3, 24.

9 Tala lukaya na Luk. 1, 6.

10 Longaka nsangu ya mbote ya ngemba na…, ye ngemba.

11 Bo zole.

12 Muntu yina ke kuzinga kisika mosi sambu na ntangu fioti ; ke kuzinga ya konda nswa ya bantu ya mbanza.

13 Tala 1 Pet. 2,6.

14 To : Na.

15 Kumwanga nsangu ya mbote.

16 Me bumbama, ntangu yayi ve, kansi na ba mvu ya me kuluta.

17 To : Kukana ya mvula na mvula.

18 Na ndinga ya kigeleki Patria, ya me kukatuka na Pater, tata.

19 Na nzila ya.

20

21

22

23

24

25

26

27

28 To : Na yina ikele Klistu ye Nzambi.

29 Yez. 60, 1.

30 Beno kangula meso mbote—mbote inki mutindu beno fetele kutambula.

31 Mambu ya nsoni, kukonda kutambula na kimuntu.

32 Kati ya ntima na beno.

33 To : Na yina ikele Nzambi ye Tata.

34 Ntu.

35 Kuy. 2, 24.

36 Kub. 20, 12 ; kut. 5, 16.

37 Ba [ngolo] ya kimpeve ya mbi yina ikele.

38 To : kulungisa, kunata na nsuka ya mbote.

39 To : Kungenga.

40 Bisambu yonso ti malomba.